Procedure : 2011/2255(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0111/2012

Indgivne tekster :

A7-0111/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.38
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 169kWORD 92k
4. april 2012
PE 473.997v02-00 A7-0111/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010

(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010

(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010 med enhedens svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(3), særlig artikel 43,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0111/2012),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Politienhed decharge for gennemførelsen af enhedens budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Politienhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010

(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010 med enhedens svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(7), særlig artikel 43,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0111/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Politienhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010,

(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010 med enhedens svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(11), særlig artikel 43,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0111/2012),

A.  der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;  

B.  der henviser til, at agenturets samlede budget for regnskabsåret 2010 var på 92 800 000 EUR, og til, at Unionens bidrag til enhedens budget for 2010 var på 79 724 150 EUR;

Budget og økonomisk forvaltning

1.      beklager det høje niveau af bevillingsfremførsler, samtidig med at der var et lavt niveau af periodiserede udgifter; noterer sig agenturets svar om, at en betydelig del af fremførslerne skyldtes agenturets flytning til dets nye hovedsæde; glæder sig over de yderligere foranstaltninger, som agenturet har iværksat, og tilsagnet om at overvåge gennemførelsen af budgettet på månedsbasis i 2012 med særlig fokus på fremførsler;

2.      erkender på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at enhedens oprindelige budget for 2010 var på 80 100 000 EUR; bemærker, at budgettet blev ændret med næsten 12 700 000 EUR, som stammede fra bevillinger, der var fremført fra 2009 til 2010 og integreret i budgettet for 2010, tilskud fra Kommissionen og nogle supplerende indtægter; noterer sig bemærkninger fra enheden om, at formålet med ændringen af det oprindelige budget var at lette enhedens overgang til at blive et agentur;

3.      konstaterer på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at enhedens overordnede gennemførelsesrater ved udgangen af 2010 var på 98,3 % for forpligtelser og 73,6 % for betalinger;

4.      glæder sig over, at det endelige årsregnskab for regnskabsåret 2010 på anmodning af dechargemyndigheden er blevet offentliggjort på centerets websted den 17. februar 2012; understreger imidlertid, at det endelige regnskab for regnskabsåret 2010 burde have været offentliggjort umiddelbart efter, at det blev vedtaget den 13. september 2011; opfordrer derfor enheden til at gøre dette i fremtiden med henblik på at fremme enhedens gennemsigtighed;

Fremførte bevillinger

5.      anmoder enheden om straks at træffe foranstaltninger for at nedbringe det høje antal fremførsler; noterer sig, at Revisionsretten angav, at der var fremførsler for 22 600 000 EUR, svarende til 25 % af budgettet for 2010; konstaterer ligeledes med skuffelse, at fremførslerne udgjorde 49 % af bevillingerne under Afsnit II – Administrationsudgifter og 59 % af bevillingerne under Afsnit III – Aktionsudgifter;

6.      bemærker, at fremførslerne (22 600 000 EUR) fordeler sig således:

-  11 300 000 EUR til udgifter i tilknytning til Europols nye hovedsæde

-  1 800 000 EUR til kapitel 26 (artikel 58, stk. 4, i Rådets Europolafgørelse – ECD: aktiver, som vedrører Europols tidligere retsgrundlag)

-  9 500 000 EUR til andre udgifter;

7.      finder, at det alt for høje niveau af fremførsler, samtidig med at der var et lavt niveau af periodiserede udgifter (2 900 000 EUR), er i strid med princippet om budgettets etårighed;

8.      bemærker imidlertid, at en væsentlig del af fremførslerne skyldtes den unikke omstændighed, at enheden flyttede til sit nye hovedsæde i 2011 på grund af en forsinkelse i leveringen af bygningen i 2010;

Menneskelige ressourcer

9.      konstaterer på baggrund af enhedens årlige aktivitetsrapport, at niveauet for ledige stillinger ved årets udgang var på 4,5 % i stedet for de forventede 2,5 %;

10.    opfordrer enheden til at vedtage gennemførelsesbestemmelserne til vedtægten for tjenestemænd (og de tilhørende interne instrumenter) samt til at udarbejde en lærings- og udviklingsramme;

Præstation

11.    glæder sig over, at enhedens årlige arbejdsprogram er i overensstemmelse med enhedens strategi for 2010-2014 og angiver centrale resultatindikatorer, kritiske risici og ressourcer for de enkelte årlige målsætninger;

12.    opfordrer dog enheden til at inkludere en oversigt over planlagte indkøb i sit årlige arbejdsprogram, med henblik på at disse oplysninger kan fungere som en "finansieringsafgørelse", som er påkrævet i henhold til rammefinansforordningens gennemførelsesbestemmelser;

13.    opfordrer ligeledes enheden til at indføre præcise beskrivelser af de forskellige afdelingers og enheders roller og mål i enhedens missionserklæring;

14.    konstaterer på baggrund af enhedens årlige aktivitetsrapport, at SIENA 2.0-informationsplatformen, der forbinder retshåndhævende myndigheder, blev taget i brug på vellykket vis den 22. oktober 2010, og at 21 medlemsstater var forbundet til SIENA ved udgangen af 2010, hvor otte medlemsstaters nationale kontorer til inddrivelse af formuegoder ligeledes var koblet til informationsplatformen;

15.    konstaterer ligeledes ud fra enhedens årlige aktivitetsrapport, at der pr. 31. december 2010 - på baggrund af evalueringen af det årlige arbejdsprogram for 2010 - var gjort meget store fremskridt i retning af 14 (82 %) af arbejdsprogrammets målsætninger og store fremskridt i retning af de resterende tre målsætninger (18 %);

16.    bemærker ligeledes, at enhedens strategi for perioden 2010-2014 og gennemførelsesplanen for strategien blev vedtaget af bestyrelsen i 2010;

17.    anbefaler, at enheden - for at fremme gennemsigtighed - tilvejebringer en liste over bestyrelsesmedlemmerne, der bør indeholde deres navn, interesseerklæring og cv med deres erhvervserfaring og uddannelse; bemærker med tilfredshed, at enhedens indkøbsaktiviteter og liste over kontrakter indgået i 2010 er blevet offentliggjort på enhedens hjemmeside;

Intern revision

18.    anerkender, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) reviderede gennemførelsen af interne kontrolstandarder for at vurdere status for gennemførelsen, navnlig på områderne mission og værdier, menneskelige ressourcer, planlægning og risikoforvaltning, operationer og kontrolaktiviteter, information og finanskontrol samt evaluering og revision;

19.    bemærker, at IAS fremsatte fem "meget vigtige" henstillinger vedrørende:

-  adskillelse af funktioner

-  efterfølgende kontrol

-  undtagelser fra processer

-  beredskabsplaner,

-  driftskontinuitet;

         opfordrer enheden til at gennemføre alle IAS's henstillinger og underrette dechargemyndighederne om de foranstaltninger, der er blevet iværksat;

°

°       °

20.    opfordrer - under hensyntagen til komplementariteten mellem Det Europæiske Politiakademi og Den Europæiske Politienhed (Europol) samt til de mulige synergier - Kommissionen til at udarbejde en udtømmende konsekvensanalyse af en eventuel sammenlægning af disse to agenturer med en vurdering af ulemper og fordele inden marts 2013;

9.2.2012

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2010

(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))

Ordfører for udtalelse: Renate Sommer

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har opnået tilstrækkelig dokumentation for, at årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2010 i enhver henseende giver et retvisende billede af Den Europæiske Politienheds økonomi i regnskabsåret 2010, og at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige;

2.  beklager det høje niveau af bevillingsfremførsler, samtidig med at der var et lavt niveau af periodiserede udgifter; noterer sig agenturets svar om, at en betydelig del af fremførslerne skyldtes agenturets flytning til dets nye hovedsæde; glæder sig over de yderligere foranstaltninger, som agenturet har iværksat, og tilsagnet om at overvåge gennemførelsen af budgettet på månedsbasis i 2012 med særlig fokus på fremførsler.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 179.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 179.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 179.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse