Procedure : 2011/2265(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0112/2012

Indgivne tekster :

A7-0112/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.44
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 180kWORD 94k
4. april 2012
PE 474.057v01-00 A7-0112/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010

(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010

(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010 med fællesforetagendets(1) svar,

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(3),

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0112/2012),

1.  meddeler direktøren for fællesforetagendet ENIAC decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ENIAC, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

    2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010

(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010 med fællesforetagendets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 - C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(7),

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0112/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ENIAC, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010,

(C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2010 med fællesforetagendets svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 - C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(11),

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0112/2012),

A.     der henviser til, at fællesforetagendet ENIAC blev oprettet den 20. december 2007 for en tiårig periode for at fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige kompetenceområder vedrørende nanoelektronik på tværs af forskellige anvendelsesområder;

B.     der henviser til, at fællesforetagendet opnåede økonomisk uafhængighed i juli 2010;

C.     der henviser til, at fællesforetagendet befinder sig i opstartsfasen og ikke fuldt ud havde implementeret sit system for intern kontrol og finansiel rapportering ved udgangen af regnskabsåret 2010;

D.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2010 afgav en erklæring med forbehold, for så vidt angår regnskabets rigtighed med den begrundelse, at fællesforetagendets regnskab ikke indeholdt regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og afstemningen af dette regnskab med resultatopgørelsen;

E.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2010 erklærer, at den har fået rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

F.     der henviser til, at det maksimale bidrag fra Unionen til fællesforetagendet for de 10 år er på 450 000 000 EUR, som skal udbetales fra budgettet for det syvende rammeprogram for forskning;

G.     der henviser til, at budgettet for fællesforetagendet for regnskabsåret 2010 beløb sig til 38 440 000 EUR;

Rigtigheden af fællesforetagendets regnskab

1.      er bekymret over, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret afgav en erklæring med forbehold for så vidt angår regnskabets rigtighed med den begrundelse, at fællesforetagendets regnskab ikke indeholdt regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og afstemningen af dette regnskab med resultatopgørelsen, hvilket er et krav ifølge EU's regnskabsregel 16 "præsentation af budgetoplysninger i årsregnskabet";

2.      bemærker med hensyn til fællesforetagendet, at erklæringen med forbehold skyldes, at fællesforetagendet og Revisionsretten henviste til forskellige datoer for, hvornår fællesforetagendet begyndte at arbejde selvstændigt;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

3.      anerkender, at fællesforetagendets budget blev forvaltet af GD INFSO fra 1. januar 2010 til 4. maj 2010; bemærker, at administrationsbevillingerne blev overført til fællesforetagendet i maj 2010, men at de operationelle budgetposter ikke blev overført og forblev utilgængelige i regnskabssystemet, indtil fællesforetagendet officielt opnåede økonomisk uafhængighed den 26. juli 2010; fremhæver, at fællesforetagendet fik kapacitet til at gennemføre sit eget budget fra september 2010, hvor bevillingerne til de operationelle aktiviteter blev overført;

4.      konstaterer på basis af fællesforetagendets oplysninger, at det endelige budget omfattede forpligtelses- og betalingsbevillinger på 38 440 000 EUR, hvoraf 36 168 000 EUR er afsat til indkaldelsen af forslag for 2010;

5.      anerkender, at udnyttelsen af de disponible forpligtelses- og betalingsbevillinger lå på henholdsvis 99 % og 24 %; er bekymret over den lave gennemførelsessats for betalingsbevillinger samt over fællesforetagendets underliggende aktiviteter; fremhæver, at likviditetssaldoen var på 20 000 000 EUR ved årets udgang og udgjorde 53 % af de disponible betalingsbevillinger i 2010;

6.      bemærker, at den lave gennemførelsessats for betalingsbevillinger er resultatet af den forsinkede overførelse af de operationelle aktiviteter og den tilhørende finansiering fra Kommissionen til fællesforetagendet;

7.      konstaterer på basis af fællesforetagendets bemærkninger, at der er blevet udarbejdet en proceduremanual, der sikrer adskillelse af funktioner og har muliggjort fastlæggelsen af de fem følgende undtagelser, der forekom i den indledende fase af gennemførelsen af fællesforetagendets eget budget:

- tre kontrakter blev undertegnet, før ABAC-transaktionerne var afsluttet, fordi varigheden af ABAC-proceduren var blevet undervurderet

- en kontrakt med tilknytning til en eksisterende forpligtelse blev undertegnet, før det blev bestemt, at det krævede en ny forpligtelse

- en manglende kontrakt blev opdaget i forbindelse med overgangen til uafhængighed og blev undertegnet, efter at de første betalinger var godkendt;

bemærker, at der er gennemført korrigerende foranstaltninger, og at der ikke er registreret yderligere undtagelser;

Interne kontrolsystemer

8.      henstiller indtrængende til fællesforetagendet at afslutte gennemførelsen af de interne kontroller og de finansielle informationssystemer; opfordrer navnlig fællesforetagendet til at indføre og dokumentere vigtige dele af det interne kontrolsystem, såsom regnskabsprocedurer og kontroller, der vedrører regnskabsafslutning og konstatering og måling af de operationelle udgifter;

9.      tager til efterretning, at Revisionsretten bemærker, at der er fundet kontrolmæssige svagheder, hvad angår forudgående kontrol af forfinansieringsbetalinger, navnlig med hensyn til beregning og validering af betalinger; understreger, at der var fuld tiltro til de attester, der blev modtaget fra de nationale finansieringsmyndigheder for forfinansieringsbetalinger og for godkendelse af omkostninger, og at der ikke blev foretaget anden form for kontrol af, at de angivne udgifter var lovlige og formelt rigtige;

10.    bemærker, at al den efterfølgende kontrol af godtgørelseskrav i forbindelse med projekterne er uddelegeret til medlemsstaterne; anser det imidlertid for vigtigt, at fællesforetagendet sikrer sig, at medlemsstaternes finansielle interesser er tilstrækkeligt beskyttet, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige; mener derfor, at fællesforetagendet vil få problemer med at sikre, at medlemsstaternes finansielle interesser er tilstrækkeligt beskyttet, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige; opfordrer fællesforetagendet til at genoverveje sin strategi for efterfølgende kontrol af godtgørelseskrav samt underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at sikre overholdelse af artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC;

11.    noterer sig, at fællesforetagendets regnskabsfører godkendte finans- og regnskabssystemerne (ABAC og SAP); bemærker dog, at de underliggende forretningsprocesser ikke er blevet godkendt, navnlig ikke den, der giver finansielle oplysninger om godkendelse og betaling af godtgørelseskrav modtaget fra de nationale myndigheder; anmoder derfor fællesforetagendet om at oplyse dechargemyndigheden om status for godkendelsen af de underliggende forretningsprocesser;

12.    bemærker Revisionsrettens konklusion om, at fællesforetagendet har et i forhold til sin størrelse og formål tilstrækkeligt niveau af it-administration og it-praksis; understreger imidlertid, at den strategiske it-planlægningscyklus, klassifikationen af data i henseende til fortroligheds- og integritetskrav samt katastrofeberedskabsplanen halter bagefter; opfordrer fællesforetagendet til at rette op på situationen og forelægge dechargemyndigheden en opdateret beretning om forholdene;

Intern revision

13.    bemærker, at fællesforetagendets finansielle bestemmelser endnu ikke er blevet ændret, således at de omfatter en henvisning til de beføjelser, der tillægges Kommissionens interne revisionstjeneste vedrørende det almindelige budget som helhed;

14.    bemærker dog, at mandatet for Kommissionens Interne Revisionstjeneste er blevet vedtaget af fællesforetagendets bestyrelse;

Forsinket finansiel uafhængighed

15.    gentager, at fællesforetagendet blev oprettet i februar 2008, men begyndte at arbejde uafhængigt i juli 2010; udtrykker stor bekymring over, at fællesforetagendet har brugt en fjerdedel af sin planlagte levetid frem til den 31. december 2017 på at opnå finansiel uafhængighed; bemærker, at det først var efter september 2010, hvor der blev gennemført en overførsel af kontanter fra Kommissionen til fællesforetagendet til dækning af de operationelle bevillinger, at fællesforetagendet blev i stand til at foretage operationelle betalinger; insisterer på, at disse forsinkelser ikke bør medføre en forlængelse af fællesforetagendets 10 år lange levetid, men bør tilskynde fællesforetagendets ledelse til at rette op på alle manglerne og nå målene inden for den planlagte tiårsperiode;

Indkaldelse af forslag og projektforvaltning

Indkaldelse af forslag 2010

16.    bemærker, at der ifølge fællesforetagendet har været stor respons på tredje indkaldelse af forslag; noterer sig, at der er udvalgt 10 forslag til finansiering, men at 11 projekter, der overskred tærsklen, ikke kunne finansieres, fordi det disponible budget var opbrugt;

Indkaldelse af forslag 2008 og 2009

17.    er særdeles bekymret over, hvor langsomt det går fremad med de projekter, der blev udvalgt i forbindelse med første indkaldelse af forslag (2008) og anden indkaldelse af forslag (2009);

18.    læser ud af fællesforetagendets årsberetning for 2010, at situationen vedrørende første indkaldelse af forslag ved udgangen af 2010 var som følger:

- ud af de i alt 166 partnere, fik seks partnere (3,6 %) ikke nogen national tilskudsaftale, hovedsageligt fordi det administrative arbejde ikke var afsluttet efter ændringer

- 15,1 % af partnerne (25, hovedsageligt italienske, partnere) hade indgået en national tilskudsaftale, men uden at underskrive tiltrædelsesformularen;

19.    konstaterer på basis af bemærkninger fra fællesforetagendet, at kontrakterne skred endnu langsommere fremad i forbindelse med projekterne fra anden indkaldelse af forslag, hvor fællesforetagende kun undertegnede seks tilskudsaftaler før udgangen af 2010, mens de sidste fem projekter blev forsinket af følgende årsager:

- Tre projekter har italienske projektkoordinatorer, der stadig afventer national lovgivning og ikke har indvilliget i at lade sig erstatte af partnere fra andre lande

- SMART-projektet blev omdefineret, efter at Frankrig annullerede finansiering på grund af budgetnedskæringer, adskillige måneder efter at finansieringsafgørelsen var truffet af de offentlige myndigheder

- MIRANDELA var klar til underskrift, men der blev i sidste øjeblik foretaget en udskiftning af den ansvarlige person, som var autoriseret til at skrive under;

20.    konstaterer på baggrund af årsberetningen, at fællesforetagendet siden programmets start og indtil udgangen af 2010 har foretaget mere end 300 tilskudsbetalinger på i alt 9 800 000 EUR; bemærker, at fællesforetagendet finder kontrakt- og betalingssituationen uacceptabel og har besluttet at iværksætte foranstaltninger, der skal:

- sikre, at de involverede parter i processen er bekendt med procedurerne

- præcisere rækkefølgen af arrangementer og udvekslinger med de nationale finansieringsmyndigheder

- fastlægge, hvilke skridt der skal tages for at fremskynde procedurerne

- følge op på fremskridt via besøg hos de nationale parter for at følge med i status eller præcisere procedurer;

21.    opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden:

- en opdateret rapport om den aktuelle situation for projekterne under første indkaldelse af forslag, med hensyn til hvor langt man er nået med kontraktafvikling og tilskudsbetalinger

- en evalueringsrapport om de foranstaltninger, der er iværksat for at fremskynde kontraktindgåelses- og betalingsprocesser og de fremskridt, der er sket ved gennemførelsen heraf

- en opdateret rapport om den aktuelle situation for projekterne under tredje indkaldelse af forslag både med hensyn til kontraktindgåelse og betalinger;

Præstation

22.    noterer sig på basis af årsberetningen, at Kommissionens rapport om den første midtvejsevaluering af de fælles teknologiinitiativer Artemis og ENIAC blev vedtaget den 16. december 2010;

23.    understreger, at midtvejsevalueringen indeholdt tre henstillinger til fællesforetagendet:

- for at løse problemet med "friløb" bør fællesforetagendet etablere et system, hvor hvert støttemodtagende land, der ikke er medlem, betaler en andel af sit EU-bidrag som et gebyr for fællesforetagendets omkostninger

- evaluerings- og udvælgelsesprocesserne bør revideres, således at der skabes bedre overensstemmelse mellem porteføljen for støttede projekter og de strategiske europæiske mål for programmet

- medlemsstaterne og industrisammenslutningerne bør samarbejde om at fastsætte processer, hvor mulige forslagsstillere kan få tidlig, konstruktiv feedback på deres projektudkast, hvortil der ansøges om støtte;

anmoder fællesforetagendet om at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der indføres som følge af resultaterne af den første midtvejsevaluering;

24.    bemærker, at fællesforetagende anser underudnyttelsen af det operationelle budget for at være det største problem, der påvirker dets evne til at opfylde sit mandat; bemærker, at fællesforetagendet som følge deraf i 2010 gjorde et forsøge på at finde midler, der kunne føre til en positiv løsning på problemet, herunder:

- fremme af definitionen af strategisk relevante projekter

- identificering af nationale programmer, som med fordel overføres til en europæisk sammenhæng

- inddragelse af yderligere nationale finansieringsenheder

- optimering af den opdelte finansiering mellem Eureka-kompetenceklyngen CATRENE og fællesforetagendet;

opfordrer fællesforetagendet til at underrette dechargemyndigheden om status for gennemførelsen af disse aktionsmidler og resultaterne heraf;

25.    noterer sig Kommissionens forslag til det specifikke program for gennemførelse af Horisont 2020, rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), hvori Kommissionen nævner muligheden af at samle Artemis og ENIAC i ét samlet initiativ, samt muligheden af at oprette nye fællesforetagender i forbindelse med gennemførelsen af afsnittet om samfundsmæssige udfordringer i Horisont 2020; opfordrer Kommissionen til at holde dechargemyndigheden underrettet om dette spørgsmål;

Manglende værtsstatsaftale

26.    gentager, at fællesforetagendet meget hurtigt bør indgå en værtsstatsaftale med Belgien om kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte fra Belgien til fællesforetagendet som fastsat i forordning (EF) nr. 72/2008 om fællesforetagendets oprettelse.

°

° °

Horisontale bemærkninger om fællesforetagenderne

27.    understreger, at Kommissionen hidtil har oprettet syv fællesforetagender i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; bemærker, at der er oprettet seks fællesforetagender (IMI, Artemis, ENIAC, Clean Sky, FCH og ITER-F4E) inden for forskningsområdet under Kommissionens GD RTD og INFSO, mens et har til opgave at udvikle det nye lufttrafikstyringssystem (SESAR) på transportområdet, hvis aktiviteter overvåges af GD MOVE;

28.    bemærker, at de samlede vejledende ressourcer, der skønnes at være nødvendige for fællesforetagenderne i deres levetid, udgør 21 793 000 000 EUR;

29.    bemærker, at det samlede EU-bidrag, som fællesforetagenderne skønnes at have behov for i deres levetid, udgør 11 489 000 000 EUR;

30.    bemærker, at Unionens samlede bidrag til fællesforetagendernes budget i regnskabsåret 2010 udgjorde 505 mio. euro;

31.    opfordrer Kommissionen til hvert år at stille konsoliderede oplysninger om den samlede årlige finansiering til de enkelte fællesforetagender fra Unionens almindelige budget til rådighed for dechargemyndigheden for at sikre gennemsigtighed og klarhed vedrørende anvendelsen af Unionens midler og genoprette tilliden blandt de europæiske skatteydere;

32.    glæder sig over Artemis' initiativ til at medtage oplysninger om overvågning og revision af igangværende projekter i sin årsberetning; mener, at dette er en praksis, som de øvrige fællesforetagender burde følge;

33.    erindrer om, at fællesforetagender er offentlig-private partnerskaber, og at offentlige og private interesser derfor griber ind i hinanden; mener, at man under disse omstændigheder ikke bør afvise muligheden for, at der kan opstå interessekonflikter, men at disse skal håndteres korrekt; opfordrer derfor fællesforetagenderne til at informere dechargemyndigheden om, hvilke kontrolmekanismer der findes inden for deres respektive strukturer, med henblik på at give mulighed for en korrekt administration og forebyggelse af interessekonflikter;

34.    bemærker, at fællesforetagenderne, med Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling som en bemærkelsesværdig undtagelse, er forholdsvis små strukturer, der er koncentreret rent geografisk; mener derfor, at de bør samle deres ressourcer, når det er muligt;

35.    opfordrer Revisionsretten til at give dechargemyndigheden en opfølgning på dens bemærkninger til de enkelte fællesforetagender i deres respektive årsberetninger for regnskabsåret 2011;

36.    opfordrer Revisionsretten til inden for en rimelig frist at udarbejde en særberetning til Parlamentet om merværdien ved oprettelsen af fællesforetagender med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration; bemærker endvidere, at denne beretning også bør indeholde en vurdering af effektiviteten af fællesforetagendernes oprettelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 368 af 16.12.2011, s. 48.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 368 af 16.12.2011, s. 48.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT 368 af 16.12.2011, s. 48.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse