Procedure : 2011/2237(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0113/2012

Indgivne tekster :

A7-0113/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.47
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 173kWORD 92k
4. april 2012
PE 474.059v01-00 A7-0113/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010

(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010

(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2010, med fællesforetagendets svar(1),

–   der henviser til konklusionerne fra Europa-Parlamentets fælles delegation fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget til ITER i Cardarache den 16.-18. maj 2011,

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 - C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(3), særlig artikel 5,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0113/2012),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010

(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2010, med fællesforetagendets svar(5),

–   der henviser til konklusionerne fra Europa-Parlamentets fælles delegation fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget til ITER i Cardarache den 16.-18. maj 2011,

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 - C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(7), særlig artikel 5,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0113/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010,

(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til konklusionerne fra Europa-Parlamentets fælles delegation fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget til ITER i Cardarache den 16.-18. maj 2011,

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 - C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(9), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(10), særlig artikel 5,

–   der henviser til finansforordningen for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling vedtaget af bestyrelsen den 22. oktober 2007 (i det følgende benævnt ITER-finansforordningen);

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0113/2012),

A.     der henviser til, at Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (”fællesforetagendet”) blev oprettet i marts 2007 for en 35-årig periode;

B.     der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.     der henviser til, at ITER-finansforordningen er baseret på rammefinansforordningen, som blev ændret for nylig for at bringe den i overensstemmelse med ændringerne til finansforordningen for det almindelige budget;

D.     der henviser til, at Revisionsretten afgav udtalelse nr. 4/2008 om ITER-finansforordningen den 9. oktober 2008;

E.     der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i marts 2008;

F.     der henviser til, at det ved oprettelsen af fællesforetagendet blev skønnet, at der ville være behov for i alt 9 653 000 000 EUR i perioden 2007-2014;

G.     der henviser til, at der på fællesforetagendets endelige budget for 2010 var opført 444 100 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 241 700 000 EUR i betalingsbevillinger;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.      bemærker, at bestyrelsen i januar 2010 accepterede, at fællesforetagendets første direktør fratrådte;

2.      bemærker med bekymring, at Revisionsretten henleder opmærksomheden på nødvendigheden af betydeligt forøgede ressourcer til ITER-projektet sammenlignet med det vejledende beløb for samlede ressourcer, som blev anset for nødvendigt til perioden 2007-2014;

3.      bemærker, at fællesforetagendets 2010-budget oprindeligt blev vedtaget med et samlet beløb på 447 440 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 254 900 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer i fællesforetagendets endelige regnskab, at dets 2010-budget er blevet ændret to gange; erkender navnlig, at der var fire grunde til, at det var nødvendigt med de to ændringsbudgetter:

- at nedsætte Euratoms administrative bidrag med 3 300 000 EUR med henblik på at opnå fuld overensstemmelse mellem fællesforetagendets oprindelige budget og Unionens almindelige budget for 2010;

- at ajourføre værtsstatens bidrag til ITER: der blev udstedt en debetnota på det fulde beløb på 13 600 000 EUR, der var afsat på budgettet som betaling af det franske bidrag i 2010; på grundlag af en konkret betalingsprognose er der modtaget 8 000 000 euro i 2010;

- at ajourføre medlemskontingenterne: fællesforetagendet modtog et supplement til medlemskontingenterne, men Italien og Ungarn betalte ikke deres kontingent til 2010-budgettet trods adskillige påmindelser;

- at registrere andre supplerende indtægter bestående af bankrente på det franske bidrag (104 506,54 EUR), rente på "indlånskontoen" (34 629,49 EUR) og tilbagebetaling fra Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (1 389,00 EUR);

4.      bemærker på baggrund af fællesforetagendets bemærkninger, at det har anvendt 99,9 % af sit 2010-budget, hvad angår forpligtelsesbevillinger; er imidlertid bekymret over forsinkelserne i gennemførelsen af aktiviteter, hvilket har ført til en udnyttelsesgrad for betalingsbetingelser på blot 63,4 %;

5.      erkender med bekymring, at fremførte bevillinger fra 2009 udgjorde 106 800 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 52 200 000 EUR i betalingsbevillinger, og at disse bevillinger hovedsagelig stammer fra ITER-værtsstaten og anvendes til anlægsaktiviteter vedrørende ITER;

6.      bemærker på baggrund af fællesforetagendets endelige regnskab, at annullerede forpligtelses- og betalingsbevillinger til administrationsudgifter i 2010 udgjorde 1 090 550,73 EUR, mens annullerede betalingsbevillinger til driftsudgifter udgjorde 50 713 452,82 EUR;

7.      fremhæver med bekymring den store kassebeholdning, der udgjorde 78 800 000 EUR ved årets udgang, svarende til 26,8 % af de tilgængelige betalingsbevillinger i 2010;

Udbud og tilskud

8.      bemærker, at der ifølge fællesforetagendets årsberetning i løbet af 2010 er indgået i alt 44 kontrakter til en samlet værdi af 826 000 000 EUR; bemærker navnlig, at der blev indledt 42 operationelle udbudsprocedurer på driftsområdet, 43 udbudsevalueringer blev afsluttet, og 43 kontrakter blev indgået; konstaterer ligeledes ud fra ovennævnte rapport, at fællesforetagendet i 2010 iværksatte i alt fem udbudsprocedurer vedrørende administration, tildelte syv administrative kontrakter til en samlet værdi af 6 000 000 EUR og underskrev seks kontrakter;

9.      udleder, at der blev iværksat i alt 16 tilskudsprocedurer, gennemført 21 evalueringer, tildelt 23 aftaler og underskrevet 29 aftaler;

10.    konstaterer, at Revisionsretten reviderede en stikprøve bestående af ni udbuds- og seks tilskudsprocedurer; er bekymret over, at der for 3 af de 9 reviderede udbudsprocedurer kun indkom ét bud; er desuden bekymret over, at det gennemsnitlige antal indkomne bud om støtte kun var ét pr. indkaldelse; opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at udarbejde en handlingsplan med konkrete foranstaltninger og frister for at maksimere konkurrencen og følge princippet om "valuta for pengene" i forbindelse med udarbejdelse, offentliggørelse, evaluering og forvaltning af kontrakterne;

11.    bemærker, at de kontroller, som fællesforetagendet anvender, inden der finder udbetalinger sted i henhold til tilskudsaftaler, ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede til at give sikkerhed for, at de finansielle krav overholdes, eller for de underliggende udgifters støtteberettigelse; understreger, at fællesforetagendets interne revisor også har bemærket, at metoden med forudgående kontrol af betalinger vedrørende omkostningsanmeldelser ikke er effektiv og ikke er velegnet til at behandle omkostningsanmeldelser; opfordrer fællesforetagendet til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at styrke kontrollen forud for udbetaling og til at holde dechargemyndigheden underrettet herom;

12.    bemærker, at listen over kontrakt- og tilskudsmodtagere ikke er offentligt tilgængelig på fællesforetagendets websted, og er bekymret over denne manglende gennemsigtighed; opfordrer derfor fællesforetagendet til at følge det eksempel, som fællesforetagenderne Clean Sky, fællesforetagende for brændselsceller og brint, IMI og SESAR har foregået med, ved at ajourføre sit websted med en fuldstændig liste over kontrakt- og tilskudsmodtagere i såvel 2010 som i de foregående regnskabsår;

Interne kontrolsystemer

13.    bemærker med bekymring, at fællesforetagendets interne kontrolsystemer endnu ikke er fuldt etablerede og implementerede som krævet i dets finansforordning; beklager endvidere, at der er udtrykt betænkeligheder vedrørende de finansielle kredsløb og adskillelsen af funktioner; anerkender, at en ny organisatorisk struktur blev taget i drift den 1. januar 2011; bemærker imidlertid, at ansvaret for de finansielle kredsløb endnu ikke er blevet endeligt tildelt, og at centrale stillinger i fællesforetagendet endnu ikke er besatte;

14.    opfordrer fællesforetagendet til at validere de forretningsprocesser, der tilvejebringer finansielle oplysninger til regnskabssystemerne (ABAC og SAP); opfordrer endvidere fællesforetagendet til at indføre et hensigtsmæssigt redskab til forvaltning af de operationelle kontrakter, der er integreret med systemerne for budget- og finansrapportering;

15.    sætter pris på, at fællesforetagendet har oprettet et revisionsudvalg, der refererer direkte til bestyrelsen, således som dechargemyndigheden har bedt om;

16.    bemærker, at fællesforetagendet er gået i gang med at udvikle en forudgående revisionsstrategi, der har til formål at vurdere de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og som skal indføres i 2012; der fremhæver, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i marts 2008;

Intern revision

17.    bemærker, at fællesforetagendets finansielle bestemmelser endnu ikke er blevet ændret således, at de omfatter en henvisning til de beføjelser, der tillægges Kommissionens interne revisionstjeneste vedrørende det almindelige budget som helhed;

18.    bemærker dog, at Kommissionen og fællesforetagendet har taget skridt til at sikre, at Kommissionens interne revisionstjenestes og fællesforetagendets interne revisionsfunktions operationelle rolle er klart afgrænset;

For sen betaling af medlemskontingenter og værtsstatsaftale

19.    anser det for essentielt, at betalingsfristen for medlemskontingenter overholdes af alle medlemmer af fællesforetagendet; bemærker, at bestyrelsen har godkendt foranstaltninger vedrørende opkrævning af renter på det årlige medlemskontingent i tilfælde af for sen betaling;

20.    bemærker, at selv om der blev indgået en værtsaftale om lokaler og bistand samt privilegier og immuniteter mellem Kongeriget Spanien og fællesforetagendet, har fællesforetagendet endnu ikke fået de permanente lokaler stillet til rådighed; noterer sig dog, at fællesforetagendet har til huse i midlertidige lokaler, der betales af Kongeriget Spanien;

°

°          °

Horisontale bemærkninger om fællesforetagender

21.    understreger, at Kommissionen hidtil har oprettet syv fællesforetagender i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; bemærker, at der er oprettet seks fællesforetagender (IMI, Artemis, ENIAC, Clean Sky, fællesforetagendet for brændselsceller og brint og ITER-F4E) inden for forskningsområdet under Kommissionens GD RTD og GD INFSO, mens ét har til opgave at udvikle det nye lufttrafikstyringssystem (SESAR) på transportområdet, hvis aktiviteter overvåges af GD MOVE;

22.    bemærker, at de samlede vejledende ressourcer, der skønnes at være nødvendige for fællesforetagenderne i deres levetid, udgør 21 793 000 000 EUR;

23.    bemærker, at det samlede EU-bidrag, som skønnes nødvendigt for fællesforetagenderne i deres levetid, udgør 11 489 000 000 EUR;

24.    bemærker, at Den Europæiske Unions samlede bidrag til fællesforetagendernes budget i regnskabsåret 2010 udgjorde 505 000 000 EUR;

25.    opfordrer Kommissionen til hvert år at stille konsoliderede oplysninger om den samlede årlige finansiering fra EU’s almindelige budget for de enkelte fællesforetagender til rådighed for dechargemyndigheden for at sikre gennemsigtighed og klarhed vedrørende anvendelsen af Unionens midler og til at genoprette EU-skatteydernes tillid;

26.    glæder sig over fællesforetagendet Artemis' initiativ om at medtage oplysninger om overvågning og gennemgang af sine igangværende projekter i sin årsberetning; mener, at dette er en praksis, som de øvrige fællesforetagender burde tage op;

27.    erindrer om, at fællesforetagender er offentlig-private partnerskaber, og at offentlige og private interesser dermed hænger sammen; mener, at muligheden for, at der under disse omstændigheder kan opstå interessekonflikter, ikke bør affærdiges, men tværtimod imødegås på hensigtsmæssig vis; opfordrer derfor fællesforetagenderne til at underrette dechargemyndigheden om de verifikationsmekanismer, der findes inden for deres respektive strukturer, med henblik på at muliggøre en korrekt håndtering og forebyggelse af interessekonflikter;

28.    bemærker, at fællesforetagenderne, med karakteristisk undtagelse af Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling, er forholdsvis små strukturer og er geografisk koncentrerede; mener derfor, at de bør lægge deres ressourcer sammen, når dette er muligt;

29.    opfordrer Revisionsretten til at tilsende dechargemyndigheden en opfølgning på de bemærkninger, den er fremkommet med til de enkelte fællesforetagender i deres respektive aktivitetsrapporter for regnskabsåret 2011;

30.    opfordrer Revisionsretten til inden for en rimelig frist at tilsende Parlamentet en særberetning om den merværdi, som oprettelsen af fællesforetagenderne har for den effektive gennemførelse af EU's programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration; bemærker endvidere, at den samme beretning bør indeholde en vurdering af effektiviteten af oprettelsen af fællesforetagender.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 368 af 16.12.2011, s. 24.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s.1.

(3)

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 368 af 16.12.2011, s. 24.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(10)

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse