Menettely : 2011/2237(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0113/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0113/2012

Keskustelut :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.47
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     
PDF 165kWORD 92k
4. huhtikuuta 2012
PE 474.059v02-00 A7-0113/2012

vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Monica Luisa Macovei

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2010 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan yhteisen valtuuskunnan päätelmät Cadarachessa sijaitsevaan ITERiin 16.–18. toukokuuta 2011 suuntautuneelta matkalta,

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 annetun neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0113/2012),

1.  myöntää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä

(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2010 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä yhteisyrityksen vastaukset(5),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan yhteisen valtuuskunnan päätelmät Cadarachessa sijaitsevaan ITERiin 16.–18. toukokuuta 2011 suuntautuneelta matkalta,

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 annetun neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(7) ja erityisesti sen 5 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(8) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0113/2012),

1.  hyväksyy ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2010 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä yhteisyrityksen vastaukset(9),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan yhteisen valtuuskunnan päätelmät Cadarachessa sijaitsevaan ITERiin 16.–18. toukokuuta 2011 suuntautuneelta matkalta,

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 annetun neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(11) ja erityisesti sen 5 artiklan,

–   ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt (jäljempänä 'ITERin taloushallintoa koskevat säännöt'), jotka yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi 22. lokakuuta 2007 annetulla päätöksellä,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(12) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0113/2012),

A. ottaa huomioon, että eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustettiin 35 vuoden jaksoksi maaliskuussa 2007;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja että tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

C. ottaa huomioon, että ITERin taloushallintoa koskevat säännöt perustuvat varainhoidon puiteasetukseen, jota tarkistettiin äskettäin, jotta se vastaisi yleiseen varainhoitoasetukseen tehtyjä muutoksia;

D. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin antoi 9. lokakuuta 2008 lausunnon nro 4/2008 ITERin taloushallintoa koskevista säännöistä;

E.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

F.  ottaa huomioon, että yhteisyritystä perustettaessa sen varojen ohjeelliseksi kokonaismääräksi määritettiin 9 653 000 000 euroa kaudelle 2007–2014;

G. ottaa huomioon, että yhteisyrityksen vuoden 2010 lopulliseen talousarvioon sisältyi 444 100 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 241 700 000 euroa maksumäärärahoja;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa, että tammikuussa 2010 hallintoneuvosto hyväksyi yhteisyrityksen ensimmäisen pääjohtajan irtisanoutumisen;

2.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan ITER-hanke edellyttää huomattavia lisäresursseja verrattuna varojen ohjeelliseen kokonaismäärään kaudelle 2007–2014;

3.  panee merkille, että alun perin yhteisyrityksen talousarvio varainhoitovuodeksi 2010 sisälsi maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 447 440 000 euroa ja maksumäärärahoja 254 900 000 euroa; on saanut yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen perusteella sen käsityksen, että sen vuoden 2010 talousarviota on tarkistettu kaksi kertaa; panee erityisesti merkille kahden lisätalousarvion neljä tavoitetta:

- alentaa Euratomin osuutta hallintomenoista 3 300 000 eurolla, jotta yhteisyrityksen alkuperäinen talousarvio ja unionin yleinen talousarvio vuodeksi 2010 vastaisivat täysin toisiaan

- saattaa ITERin isäntävaltion osuus ajan tasalle: vuotta 2010 koskevasta Ranskan osuudesta jätettiin veloitusilmoitus, joka vastasi koko talousarviossa olevaa määrää eli 13 600 000 euroa; vuonna 2010 määrästä on maksuarvioiden perusteella maksettu 8 000 000 euroa

- saattaa osakasosuudet ajan tasalle: yhteisyrityksen osakkaat suorittivat loppuun vuoden 2009 osakasosuutensa, mutta useista muistutuksista huolimatta Italia ja Unkari eivät maksaneet vuoden 2010 talousarvioon sisältyneitä osuuksiaan

- kirjata muut lisätulot, joita kertyy Ranskan osuudesta saatavista koroista (104 506,54 euroa), käyttötilin koroista (34 629,49 euroa) ja Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen maksamasta palautuksesta (1 389,00 euroa);

4.  panee merkille, että yhteisyrityksen huomautusten mukaan se on käyttänyt vuoden 2010 talousarvion maksusitoumusmäärärahoista 99,9 prosenttia; on kuitenkin huolissaan täytäntöönpanon viivästyksistä, joiden seurauksena maksumäärärahojen käyttöaste oli vain 63,4 prosenttia;

5.  panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuodelta 2009 siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle 106 800 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 52 200 000 euroa maksumäärärahoja, jotka olivat lähinnä ITERin isäntävaltion myöntämiä, yhteisyrityksen rakennusvaiheeseen kohdennettavia määrärahoja;

6.  panee merkille, että yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen mukaan hallintomenojen maksusitoumuksia ja maksuja peruutettiin vuonna 2010 yhteensä 1 090 550,73 euroa, kun toimintamenojen maksuja peruttiin yhteensä 50 713 452,82 euroa;

7.  korostaa huolta korkeasta käteisvarojen saldosta, joka oli vuoden lopussa 78 800 000 euroa eli 26,8 prosenttia vuonna 2010 käytettävissä olleista maksumäärärahoista;

Hankinnat ja avustukset

8.  toteaa, että yhteisyrityksen vuotuisen toimintakertomuksen mukaan vuonna 2010 tehtiin yhteensä 44 hankintasopimusta, joiden kokonaisarvo oli 826 000 000 euroa; panee erityisesti merkille, että vuoden aikana käynnistettiin 42 operatiivista hankintamenettelyä, saatettiin päätökseen 43 hankintaa koskevaa arviointia ja allekirjoitettiin 43 hankintasopimusta; vahvistaa niin ikään vuotuisen toimintakertomuksen perusteella, että yhteisyritys käynnisti viisi hallinnollista hankintamenettelyä, myönsi seitsemän hallinnollista hankintasopimusta, joiden yhteisarvo oli 6 000 000 euroa, ja allekirjoitti kuusi hankintasopimusta;

9.  vahvistaa, että kaiken kaikkiaan käynnistettiin 16 avustusmenettelyä, saatettiin päätökseen 21 arviointimenettelyä, myönnettiin 23 sopimusta ja allekirjoitettiin 29 sopimusta;

10. vahvistaa, että tilintarkastustuomioistuin testasi yhdeksän hankintamenettelyä ja kuusi avustusmenettelyä käsittäneen otoksen; panee huolestuneena merkille, että tarkastetuista yhdeksästä hankintamenettelystä kolmessa yhteisyritys oli saanut ainoastaan yhden tarjouksen; on niin ikään huolissaan siitä, että avustuksia koskevia ehdotuksia saatiin yleensä keskimäärin ainoastaan yksi kutakin ehdotuspyyntöä kohti; vaatii yhteisyritystä laatimaan toimintasuunnitelman, joka sisältää konkreettisia toimia ja määräaikoja, jotta voitaisiin maksimoida kilpailu ja noudattaa ehdotuspyynnön laadinnan, julkaisemisen ja arvioinnin sekä sopimushallinnoinnin aikana periaatetta, jonka mukaan varojen avulla on saavutettava mahdollisimman suuri hyöty;

11. panee merkille, että valvontatoimet, joita yhteisyritys soveltaa ennen avustussopimuksiin liittyvien maksujen suorittamista, eivät ole niin hyvin dokumentoituja, että toimien avulla saataisiin varmuus varainhoitoa koskevien vaatimusten noudattamisesta ja asianomaisten kustannusten tukikelpoisuudesta; korostaa, että yhteisyrityksen sisäinen tarkastaja on havainnut myös, että menoilmoituksiin perustuviin maksuihin kohdistettava ennakkotarkastusten lähestymistapa ei ole vaikuttava eikä se sovellu hyvin menoilmoitusten käsittelyyn; pyytää yhteisyritystä toteuttamaan tarvittavat toimet vahvistaakseen ennen maksujen suorittamista sovellettavia valvontatoimia ja kehottaa tiedottamaan asiasta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

12. panee merkille, että luettelo sopimusten ja avustusten saajista ei ole julkisesti saatavilla yhteisyrityksen verkkosivustolla, ja on huolissaan tästä avoimuuden puutteesta; kehottaa näin ollen yhteisyritystä seuraamaan Clean Sky-, FCH-, IMI- ja SESAR-yhteisyritysten esimerkkiä ja päivittämään verkkosivustolleen kattavan luettelon sopimusten ja avustusten saajista varainhoitovuonna 2010 sekä aiempina varainhoitovuosina;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

13. panee huolestuneena merkille, ettei yhteisyrityksen sisäisen valvonnan järjestelmiä ole vielä täysin vakiinnutettu eikä niitä ollut pantu täytäntöön sen taloushallintoa koskevien sääntöjen mukaisesti; pitää myös valitettavana, että kysymyksiä on herännyt hyväksymiskierrosta ja tehtävien pitämisestä erillään; toteaa, että uusi organisaatiorakenne otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2011; panee kuitenkin merkille, että hyväksymiskiertoa koskevaa vastuualuejakoa ei ollut vielä määritetty kokonaisuudessaan ja keskeisiä yhteisyrityksen toimia oli yhä avoimina;

14. kehottaa yhteisyritystä validoimaan toimintaprosessit, joiden avulla kirjanpitojärjestelmiin (ABAC ja SAP) saadaan taloudellisia tietoja; vaatii lisäksi yhteisyritystä ottamaan toimintasopimusten hallinnointia varten käyttöön asianmukaisen välineen, joka olisi liitetty talousarviota ja varainhoitoa koskeviin raportointijärjestelmiin;

15. pitää tärkeänä, että yhteisyritys on perustanut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen pyynnön mukaisesti tarkastusvaliokunnan, joka raportoi suoraan hallintoneuvostolle;

16. panee merkille, että yhteisyritys on alkanut kehittää jälkitarkastusstrategiaa, joka on määrä panna täytäntöön vuonna 2012 ja jonka avulla pyritään arvioimaan tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta; toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

Sisäinen tarkastus

17. panee merkille, että yhteisyrityksen taloushallintoa koskeviin sääntöihin ei ole vielä lisätty mainintaa koko yleistä talousarviota koskevista komission sisäisen tarkastajan toimivaltuuksista;

18. toteaa kuitenkin, että komissio ja yhteisyritys ovat ryhtyneet toimiin varmistaakseen, että komission sisäisen tarkastuksen ja yhteisyrityksen sisäisen tarkastuksen toiminnon toiminta-alat määritetään selkeästi;

Osakasosuuksien viivästyminen ja isäntävaltiota koskeva sopimus

19. pitää välttämättömänä, että kaikki yhteisyrityksen osakkaat kunnioittavat osakasosuuksien maksamista koskevia määräaikoja; panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi koron perimisen jäsenten vuotuisesta rahoitusosuudesta, jos maksu on myöhässä;

20. toteaa, että vaikka Espanjan kuningaskunnan ja yhteisyrityksen välillä allekirjoitettiin sopimus toimipaikasta, tuesta, erioikeuksista ja vapauksista, yhteisyrityksen käyttöön ei ollut vielä annettu pysyviä tiloja; panee kuitenkin merkille, että Espanjan kuningaskunta tarjoaa yhteisyritykselle veloituksetta väliaikaiset tilat;

°

° °

Yleisiä huomioita yhteisyrityksistä

21. korostaa, että komissio on tähän mennessä perustanut seitsemän yhteisyritystä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan nojalla; panee merkille, että kuusi yhteisyritystä (IMI, ARTEMIS, ENIAC, Clean Sky, FCH ja ITER-F4E) toimivat tutkimusalalla komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston ja tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosaston alaisuudessa ja että yhdelle yhteisyritykselle on annettu tehtäväksi kehittää uusi ilmaliikenteen hallintajärjestelmä (SESAR) eli se toimii liikennealalla ja sen toimintaa valvoo liikenteen ja liikkumisen pääosasto;

22. panee merkille, että yhteisyritysten varojen ohjeelliseksi kokonaismääräksi määritettiin koko toimintakaudelle 21 793 000 000 euroa;

23. panee merkille, että unionin kokonaisosuudeksi yhteisyrityksistä määritettiin koko toimintakaudelle 11 489 000 000 euroa;

24. panee merkille, että varainhoitovuonna 2010 Euroopan unionin osuus yhteisyritysten talousarviosta oli 505 000 000 euroa;

25. kehottaa komissiota välittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuosittain konsolidoidut tiedot kokonaisrahoituksesta, jonka kukin yhteisyritys saa vuosittain unionin yleisestä talousarviosta, jotta varmistetaan avoimuus ja selvyys unionin varojen käytöstä ja palautetaan eurooppalaisten veronmaksajien luottamus;

26. panee tyytyväisenä merkille ARTEMIS-yhteisyrityksen aloitteen sisällyttää vuotuiseen toimintakertomukseensa tietoja meneillään olevien hankkeiden valvonnasta ja tarkastelusta; katsoo, että myös muiden yhteisyritysten olisi sovellettava tätä käytäntöä;

27. palauttaa mieliin, että yhteisyritykset ovat julkis- ja yksityissektorin kumppanuuksia ja että näin ollen niissä yhdistyvät julkiset ja yksityiset intressit; katsoo, että näissä olosuhteissa eturistiriidan todennäköisyyttä ei pitäisi sivuuttaa vaan se pitäisi käsitellä asianmukaisesti; pyytääkin yhteisyrityksiä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varmennusmekanismeista, joita niiden rakenteissa on olemassa ja jotka mahdollistavat eturistiriitojen asianmukaisen hoidon ja estämisen;

28. panee merkille, että yhteisyritykset ovat suhteellisen pieniä rakenteita ja että ne ovat keskittyneet maantieteellisesti, lukuun ottamatta yhteisyritystä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten; katsoo siksi, että niiden olisi yhdistettävä resurssejaan mahdollisuuksien mukaan;

29. pyytää tilintarkastustuomioistuinta antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tietoa siitä, mitä jatkotoimia on aiheutunut huomautuksista, joita se teki kunkin yhteisyrityksen osalta niiden varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksiä koskevissa kertomuksissaan;

30. pyytää tilintarkastustuomioistuinta toimittamaan kohtuullisessa määräajassa parlamentille erityiskertomuksen lisäarvosta, jota yhteisyritysten perustamisesta on saatu unionin tutkimusta, teknologista kehitystyötä ja esittelyä koskevien ohjelmien alalla; panee lisäksi merkille, että kyseisessä kertomuksessa olisi esitettävä myös arvio yhteisyritysten tehokkuudesta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUVL C 368, 16.12.2011, s. 24.

(2)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

(4)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUVL C 368, 16.12.2011, s. 24.

(6)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

(8)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUVL C 368, 16.12.2011, s. 24.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

(12)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

Päivitetty viimeksi: 26. huhtikuuta 2012Oikeudellinen huomautus