Procedūra : 2011/2238(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0114/2012

Pateikti tekstai :

A7-0114/2012

Debatai :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.48
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     
PDF 191kWORD 125k
2012 m. balandžio 4 d.
PE 474.060v02-00 A7-0114/2012

dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0297/2011 – 2011/2238(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Monica Luisa Macovei

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0297/2011 – 2011/2238(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1361/2008, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo(3), ypač į jo 4b straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0114/2012),

1.  suteikia patvirtinimą bendros įmonės SESAR direktoriui, kad bendros įmonės 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7-0297/2011 – 2011/2238(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1361/2008, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo(7), ypač į jo 4b straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0114/2012),

1.  pritaria bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7-0297/2011 – 2011/2238(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją (06086/2012 – C7-0050/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1361/2008, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo(11), ypač į jo 4b straipsnį,

–   atsižvelgdamas į bendrosios įmonės SESAR finansines taisykles, kurias SESAR administracinė valdyba patvirtino 2009 m. liepos 28 d. (SESAR finansinės taisyklės),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0114/2012),

A.     kadangi bendroji įmonė SESAR (toliau – bendroji įmonė) buvo įsteigta 2007 m. vasario mėn. siekiant įgyvendinti Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programą (SESAR);

B.     kadangi bendroji įmonė savarankiškai dirbti pradėjo 2007 m. rugpjūčio mėn.;

C.     kadangi bendroji įmonė valdys visą materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurį sukūrė pati ar kuris jai buvo perduotas SESAR projekto rengimo etapu pagal konkrečius su jos nariais sudarytus susitarimus;

D.     kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateikti pagrįsti patikinimai, kad 2010 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

E.     kadangi 2010 m. balandžio mėn. Audito Rūmai pateikė nuomonę Nr. 2/2010 dėl SESAR finansinių taisyklių;

F.     kadangi SESAR projekto rengimo etapu 2008–2013 m. skirtas 2 100 000 000 EUR biudžetas;

G.     kadangi bendrosios įmonės 2010 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 143 000 000 EUR;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad bendrosios įmonės galutiniame 2010 m. biudžete buvo numatyta 135 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 143 000 000 EUR mokėjimų asignavimų; taip pat pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97,3 proc. ir 82,2 proc.;

2.      remdamasis Audito Rūmų duomenimis, patvirtina, kad 2010 m. pabaigoje bendrosios įmonės biudžete susidarė teigiamas 53 500 000 EUR biudžeto vykdymo rezultatas, o banko indėliai sudarė 57 200 000 EUR; pažymi, kad tokia padėtis susidarė dėl:

- narių įnašų (55 600 000 EUR),

- praėjusių metų biudžeto vykdymo rezultato (86 500 000 EUR),

- bendrosios įmonės mokėjimų (84 900 000 EUR),

- asignavimų perkėlimo (3 700 000 EUR);

3.      primena bendrajai įmonei, kad ši padėtis prieštarauja biudžeto subalansuotumo principui; vis dėlto atkreipia dėmesį į bendrosios įmonės atsakymus Audito Rūmams, kad 2010 m. biudžeto lėšų likutis yra 34 proc. mažesnis už 2009 m. likutį ir kad iš 55 600 000 EUR narių įnašų 43 800 000 EUR buvo gauta paskutinėmis 2010 metų savaitėmis 2011 m. veiklos finansavimui užtikrinti; ragina bendrąją įmonę parengti veiksmų planą, kuriame būtų nustatytos konkrečios priemonės bei terminai ir kuris padėtų užtikrinti įmonės biudžeto balansą, ir apie tai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją;

4.      pabrėžia, kad pagal SESAR finansinių taisyklių 6 straipsnį jokios lėšos negali būti skiriamos arba leidžiamos viršijant biudžete numatytus asignavimus; yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad dviejų biudžeto išlaidų kategorijų – administracinės išlaidos; tyrimai ir plėtra – leidžiamos išlaidos viršijo biudžeto asignavimus atitinkamai 11 proc. ir 9 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad, bendrosios įmonės manymu, visi mokėjimų asignavimai į bendrąjį 2007–2016 m. biudžetą gali būti įrašyti tik vieną kartą, siekiant išvengti visų biudžeto ribų viršijimo SESAR projekto rengimo etapo pabaigoje 2016 m.; primena bendrajai įmonei, kad ji turi laikytis savo finansinių taisyklių, ir tikisi, kad būsimais finansiniais metais leidžiamos išlaidos neviršys biudžeto asignavimų;

Vidaus kontrolės sistemos

5.      pažymi, kad 2010 m. bendroji įmonė pradėjo naudotis finansinės atskaitomybės sistemomis, kurias taip pat naudoja Komisija (ABAC ir SAP); apgailestauja, kad bendrosios įmonės veiklos programos valdymo sistema nebuvo integruota į šias finansinės atskaitomybės sistemas ir kad 2010 m. pabaigoje apskaitos pareigūnas nepatvirtino pagrindinių veiklos procedūrų, kaip reikalaujama pagal SESAR finansines taisykles;

6.      remdamasis bendrosios įmonės atsakymu daro išvadą, kad ji sukūrė veiklos programos administravimo sistemą, papildančią finansinę ir biudžetinę informaciją, ir mano, kad, kiek leido ribotos galimybės naudotis ABAC ir SAP, integravo savo sistemas; be to, pažymi, kad bendroji įmonė iki 2011 m. pabaigos planavo įdiegti sistemas „ABAC Assets“ ir „ABAC Contract“ ir kad apskaitos pareigūno vietos sistemų patvirtinimo ataskaita turėjo būti baigta rengti 2011 m.;

7.      ragina bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie:

- ribojimų, su kuriais bendroji įmonė susidūrė naudodamasi ABAC ir SAP, pobūdį;

- pagrindinių veiklos procedūrų, o ypač vietos sistemų, patvirtinimo būklę;

8.      vis dėlto primygtinai ragina bendrąją įmonę integruoti savo finansinės atskaitomybės sistemas (ABAC ir SAP) į veiklos programos administravimo sistemą, nes tai leistų paskirstyti išlaidas konkrečioms darbo sritims ir nustatyti veiklos išlaidų finansavimo šaltinius;

Projekto valdymas

9.      atsižvelgdamas į bendrosios įmonės metinę veiklos ataskaitą (MVA) patvirtina, kad 2010 m. SESAR programą sudarė 304 projektai, iš kurių 171 pradėtas vykdyti 2009 m., o papildomi 114 projektų pradėti vykdyti 2010 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad pradėta vykdyti 80,9 proc. projektų, išskyrus tuos projektus, kurie buvo atšaukti (3) arba sustabdyti (10); pažymi, kad bendroji įmonė kiekvieno atšaukto arba sustabdyto projekto atveju nurodė pateisinančias aplinkybes ir paaiškino, kokių taisomųjų veiksmų ji ėmėsi; šiuo metu sustabdytų projektų atveju visų pirma pažymi, kad:

- apie 60 proc. susiję su veikla, kurią bus galima tęsti tik tada, kai bus pasiekti pirmieji kitų projektų rezultatai;

- apie 20 proc. susiję su projektais, kurie neturi tvirtų sąsajų su kitomis programos veiklos rūšimis;

Likusieji 20 proc. projektų buvo sustabdyti dėl aiškaus sąryšio su būsimos veiklos koncepcija nebuvimo arba dėl sąsajos su pagrindiniu planu nebuvimo;

10.    primygtinai ragina bendrąją įmonę toliau informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie SESAR programos projektų įgyvendinimo etapus ir pristatyti pasiektus rezultatus;

Veikla

11.    ragina Komisiją ir valstybes nares veiksmingiau taikyti reglamentus dėl Bendro Europos dangaus siekiant padidinti investicijų į SESAR projektą veiksmingumą;

12.    atkreipia dėmesį į tinkamą finansinių išteklių valdymą ir pabrėžia bendrosios įmonės svarbą siekiant sukurti Bendrą Europos dangų;

13.    remdamasis MVA patvirtina, kad išsamiai persvarstytas SESAR programos įgyvendinimo metodas ir kad šio persvarstymo išvadose pabrėžiamas poreikis programos aukščiausio lygio tikslus išskaidyti į labiau techninio ir veiklos lygmens tikslus, kuriuose būtų išsamiai nustatyta, kokius darbus reikia atlikti, kas ir kada turi tai padaryti, ir taip aiškiai įvardyti SESAR patvirtintus rezultatus, kurie prisidės prie SESAR projekto rengimo tikslų, taip pat konkrečių 2012 m. strateginių tikslų; ragina bendrąją įmonę parengti veiksmų planą, kuriame būtų nustatytos konkrečios priemonės ir terminai, siekiant išspręsti išsamaus persvarstymo metu nustatytas problemas;

14.    be to, pažymi, kad 2009 m. pabaigoje buvo nuspręsta sukurti bendrą SESAR programos vykdymo sistemą siekiant sudaryti tinkamas sąlygas supaprastintomis stebėsenos ir kontrolės sistemomis valdyti programą ir (arba) jos projektus; atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. pabaigoje buvo galutinai nustatyta vykdymo sistema ir kad šios sistemos įgyvendinimo bei įdiegimo pažanga yra 85 proc.; ragina bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie esamą vykdymo sistemos įgyvendinimo ir naudojimo etapą, taip pat apie pasiektą pažangą;

15.    pažymi, kad 2010 m. Komisija atliko pirmąjį tarpinį bendrosios įmonės veiklos vertinimą; pažymi, kad vertinimo išvadose pabrėžiamas bendrosios įmonės gebėjimas tinkamai reaguoti į oro erdvės naudotojų ir paslaugų teikėjų poreikius; vis dėlto laikosi nuomonės, kad tarpinius vertinimus ir kitus vertinimus turėtų atlikti nepriklausomi išorės ekspertai;

Vidaus auditas

16.    teigiamai vertina tai, kad 2010 m. pabaigoje bendrosios įmonės vykdomasis direktorius įkūrė vidaus audito skyrių (angl. IAC), ankstesnį bendrosios įmonės vidaus auditorių paskyrė atsakingu pareigūnu už vidaus audito skyriaus veiklą ir patvirtino 2011 m. vidaus audito skyriaus audito darbo programą;

17.    remdamasis galutinėmis metinėmis bendrosios įmonės ataskaitomis patvirtina, kad 2010 m. gegužės mėn. ji pasirašė bendrąją audito paslaugų sutartį;

18.    teigiamai vertina tai, jog bendroji įmonė ir Komisija ėmėsi veiksmų, kad būtų aiškiau apibrėžtas atitinkamų veiklos funkcijų tarp Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) pasiskirstymas, taip pat bendrosios įmonės vidaus audito funkcijos; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad bendrosios įmonės įstatai nebuvo pakeisti;

19.    su pasitenkinimu pažymi, kad VAT patvirtino bendrajame finansiniame reglamente nustatytus įsipareigojimus, susijusius su bendrųjų įmonių vidaus auditoriaus funkcija, ir kad bendrosios įmonės administracinė valdyba atitinkamai pakeitė savo vidaus audito funkcijos nuostatas;

Narių įnašų mokėjimo vėlavimas

20.    yra susirūpinęs dėl to, kad bendrosios įmonės nariai nesilaikė grynųjų pinigų įnašo mokėjimo bendrajai įmonei termino; atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 12 iki 113 dienų buvo vėluojama atlikti mokėjimus ir kad 2010 m. pabaigoje du nariai iš viso nebuvo sumokėję savo įnašo; atkreipia dėmesį į bendrosios įmonės atsakymą, kad šie įnašai buvo sumokėti 2011 m. pradžioje;

°

° °

Horizontaliosios pastabos dėl bendrųjų įmonių

21.    pabrėžia, kad iki šiol Europos Komisija, remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsniu, yra įsteigusi septynias bendrąsias įmones; pažymi, kad šešios bendrosios įmonės (IMI, ARTEMIS, ENIAC, „Švarus dangus“, FCH ir ITER-F4E) įsteigtos mokslinių tyrimų srityje prie Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų ir Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinių direktoratų, o viena įpareigota sukurti naują oro eismo valdymo sistemą (SESAR) transporto srityje, kurios veiklą prižiūri Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas;

22.    pažymi, kad orientacinė išteklių suma, kurios, manoma, reikės bendrosioms įmonėms per jų veiklos laikotarpį, yra 21 793 000 000 EUR;

23.    pažymi, kad visa Sąjungos įnašo suma, kurios, manoma, reikės bendrosioms įmonėms per jų veiklos laikotarpį, yra 11 489 000 000 EUR;

24.    pažymi, kad per 2010 finansinius metus Sąjungos įnašas į bendrųjų įmonių biudžetą buvo 505 000 000 EUR;

25.    ragina Europos Komisiją biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai kasmet teikti konsoliduotą informaciją apie iš bendrojo Sąjungos biudžeto sudaromą bendrą kiekvienos bendrosios įmonės kasmetinį finansavimą, kad būtų užtikrintas Sąjungos lėšų panaudojimo skaidrumas bei aiškumas ir atkurtas Europos mokesčių mokėtojų pasitikėjimas;

26.    palankiai vertina ARTEMIS iniciatyvą į savo MVA įtraukti informaciją apie jos vykdomų projektų stebėseną ir peržiūrą; mano, kad tokios praktikos turėtų laikytis ir kitos bendrosios įmonės;

27.    primena, kad bendrosios įmonės yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, todėl jų veikloje susipynę viešieji ir privatūs interesai; mano, kad šiomis aplinkybėmis reikėtų ne ignoruoti, bet tinkamai spręsti interesų konfliktus; todėl ragina bendrąsias įmones pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kokie patikros mechanizmai taikomi jų atitinkamose struktūrose siekiant užtikrinti tinkamą interesų konfliktų valdymą ir jų išvengti;

28.    pažymi, kad bendrosios įmonės yra gana nedidelės ir geografiškai sutelktos struktūros, išskyrus ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę; todėl mano, kad, kai įmanoma, jos turėtų sutelkti savo išteklius;

29.    ragina Audito Rūmus biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai teikti informaciją apie tai, kokių priemonių imtasi dėl pastabų, kurias kiekvienai bendrajai įmonei jie pateikė atitinkamame savo pranešime dėl 2011 finansinių metų metinių ataskaitų;

30.    ragina Audito Rūmus per pagrįstą laikotarpį Parlamentui pateikti specialiąją ataskaitą dėl bendrųjų įmonių įsteigimo naudos veiksmingai vykdant Sąjungos mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir demonstracines programas; be to, pažymi, kad į tą pačią ataskaitą reikėtų įtraukti bendrųjų įmonių steigimo veiksmingumo vertinimą.

7.2.2012

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0297/2011 – 2011/2238(DEC))

Nuomonės referentas: Knut Fleckenstein

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai nustatė, kad bendrosios įmonės SESAR 2010 finansinių metų finansinės ataskaitos patikimos, o ataskaitose atspindimos operacijos visais pagrindiniais aspektais teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad SESAR administracinės valdybos patvirtintame galutiniame 2010 m. biudžete numatyta 135 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 143 000 000 EUR mokėjimų asignavimų ir kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai 97,3 proc. ir 82,2 proc.;

3.  pažymi, kad bendrajai įmonei SESAR iš Sąjungos 2010 m. biudžeto skirta 105 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 41 000 000 EUR mokėjimų asignavimų;

4.  apgailestauja, kad administracinės išlaidos viršytos 11 proc., ypač turint mintyje tai, kad Parlamentas ragino administracines išlaidas sumažinti; pažymi, kad tyrimams ir vystymuisi numatytos išlaidos viršytos 9 proc.; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 finansinių metų pabaigoje bendrosios įmonės SESAR biudžete susidarė 57 200 000 EUR perviršis, ir ragina bendrąją įmonę panaudoti visus jos turimus finansinius išteklius siekiant laiku užbaigti technologijų, kurių reikia SESAR programai įgyvendinti, kūrimą;

5.   ragina Komisiją ir valstybes nares efektyviau taikyti reglamentus dėl Bendro Europos dangaus siekiant padidinti investicijų į SESAR projektą efektyvumą;

6.  atkreipia dėmesį į tinkamą finansinių išteklių valdymą ir pabrėžia bendrosios įmonės SESAR svarbą siekiant sukurti Bendrą Europos dangų;

7.  vis dėlto siūlo, jog Parlamentas bendros įmonės vykdomajam direktoriui patvirtintų, kad bendroji įmonė SESAR įvykdė 2010 finansinių metų biudžetą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.2.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ioan Enciu

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

OL C 368, 2011 12 16, p. 32.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 352, 2008 12 31, p. 12.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 368, 2011 12 16, p. 32.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 352, 2008 12 31, p. 12.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 368, 2011 12 16, p. 32.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 352, 2008 12 31, p. 12.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

Atnaujinta: 2012 m. balandžio 25 d.Teisinis pranešimas