Procedure : 2011/2239(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0115/2012

Indgivne tekster :

A7-0115/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.43
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 170kWORD 81k
4. april 2012
PE 474.061v02-00 A7-0115/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010

(C7-0298/2011 – 2011/2239(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010

(C7-0298/2011 – 2011/2239(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010 med fællesforetagendets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 - C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(3), særlig artikel 11, stk. 4,

–   der henviser til fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser vedtaget ved bestyrelsens afgørelse den 7. november 2008,

–   der henviser til udtalelse nr. 2/2011 om fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser, der blev forelagt af Revisionsretten den 8. februar 2011,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0115/2012),

1.  meddeler direktøren for fællesforetagendet Clean Sky decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for fællesforetagendet Clean Sky, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010

(C7-0298/2011 – 2011/2239(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010 med fællesforetagendets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 - C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(7), særlig artikel 11, stk. 4,

–   der henviser til fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser vedtaget ved bestyrelsens beslutning den 7. november 2008,

–   der henviser til udtalelse nr. 2/2011 om fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser, der blev forelagt af Revisionsretten den 8. februar 2011,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0115/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for fællesforetagendet Clean Sky, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010,

(C7-0298/2011 – 2011/2239(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010 med fællesforetagendets svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06086/2012 - C7-0050/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(11), særlig artikel 11, stk. 4,

–   der henviser til fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser vedtaget ved bestyrelsens beslutning den 7. november 2008,

–   der henviser til udtalelse nr. 2/2011 om fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser, der blev forelagt af Revisionsretten den 8. februar 2011,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0115/2012),

A.     der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky (fællesforetagendet) blev oprettet i december 2007 for en periode på 10 år med det formål at fremskynde udvikling, validering og demonstration i EU af rene lufttransportteknologier med henblik på anvendelse snarest muligt;

B.     der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i november 2009;

C.     der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2010 giver et retvisende billede, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.     der henviser til, at det maksimale bidrag for de 10 år fra Unionen til fællesforetagendet er 800 mio. EUR, som skal udbetales fra budgettet for det syvende rammeprogram for forskning;

E.     der henviser til, at budgettet for fællesforetagendet for regnskabsåret 2010 beløb sig til 168 553 053 EUR;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.      bemærker, at udformningen og fremlæggelsen af fællesforetagendets budget for 2010 ikke var i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 71/2008 om oprettelse af fællesforetagendet eller med kravene i fællesforetagendets finansielle bestemmelser; kan forstå fra fællesforetagendet, at budgettets udformning og fremlæggelse er blevet tilpasset i budgettet for 2011; anmoder Revisionsretten om at forsikre dechargemyndigheden om, at udformningen og fremlæggelsen af fællesforetagendets budget nu er helt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 71/2008 og fællesforetagendets finansielle bestemmelser;

2.      konstaterer, at der på fællesforetagendets endelige budget for 2010 var opført 168 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 129 000 000 EUR i betalingsbevillinger;

3.      fremhæver på baggrund af fællesforetagendets endelige årsregnskab, at mens udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillinger var 96 %, var udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger kun 58 %; bemærker med bekymring, at dette afspejler de betydelige forsinkelser, hvormed aktiviteterne gennemføres, i forhold til den oprindelige plan;

4.      er bekymret over fællesforetagendets begrænsede gennemførelse af budgettet for regnskabsåret 2010 og beklager den kontantbalance på 53 000 000 EUR, som ved årets afslutning udgjorde 41 % af de disponible betalingsbevillinger for 2010;

Interne kontrolsystemer

5.      bemærker på baggrund af Revisionsrettens oplysninger, at fællesforetagendet ikke har gennemført sine interne kontroller og finansielle informationssystemer fuldt ud i løbet af 2010, og at der er behov for en yderligere indsats med hensyn til de forudgående kontrolprocedurer, der anvendes til validering af godtgørelseskrav; opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger til færdiggørelse af dets interne kontroller og finansielle informationssystemer;

6.      konstaterer på baggrund af årsberetningen for 2010, at fællesforetagendet udarbejdede en tjekliste, for at de integrerede teknologidemonstratorer skulle forbedre kvaliteten af de indgivne godtgørelseskrav og for at præcisere rapporteringskravene vedrørende bestemte aspekter af kravene;

7.      anerkender, at fællesforetagendet har afvist godtgørelseskrav i tilfælde, hvor et medlem eller en associeret partner ikke har indgivet den påkrævede revisionspåtegning i overensstemmelse med betingelserne i tilskudsaftalerne; bemærker navnlig – på baggrund af det endelige årsregnskab – at fællesforetagendet i 2010 har valideret de udgifter, medlemmerne har krævet godtgjort i forbindelse med gennemførelsen af projekter i 2008 og 2009, og at vurderingen af, om visse udgifter var støtteberettigede, endte med en afvisning af omkring 11 % af udgifterne; bemærker med tilfredshed, at for store beløb, der var udbetalt i forfinansiering, er blevet inddrevet af fællesforetagendet;

8.      noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om, at fællesforetagendet i forbindelse med validering af godtgørelseskravene ikke tog hensyn til visse undtagelser, som i fire tilfælde var indeholdt i revisionspåtegningerne; opfordrer derfor fællesforetagendet til at tage behørigt hensyn til undtagelser, som er indeholdt i revisionspåtegninger, når underliggende godtgørelseskrav valideres;

9.      fastslår på baggrund af årsberetningen, at fællesforetagendet har udviklet en strategi for efterfølgende revision, der blev vedtaget i december 2010; opfordrer fællesforetagendet til at oplyse dechargemyndigheden om strategiens gennemførelsesgrad og om de resultater, som er opnået; anmoder derudover Revisionsretten om at evaluere strategien og meddele dechargemyndigheden sine konklusioner;

10.    konstaterer på baggrund af førnævnte årsberetning, at fællesforetagendet, sammen med fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler og fællesforetagendet for brændselsceller og brint, iværksatte udbudsproceduren vedrørende revision ydet af eksterne virksomheder; bemærker, at de første efterfølgende revisioner ville blive foretaget i andet kvartal af 2011, når kontrakterne med de vindende tilbudsgivere var blevet underskrevet;

11.    noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at fællesforetagendet har et i forhold til dets størrelse og formål tilstrækkeligt niveau for it-administration og it-praksis; understreger imidlertid, at formaliseringen af politikker og procedurer i forbindelse med den strategiske it-planlægnings- og -overvågningscyklus, sikkerhedspolitikkerne og -bestemmelserne og it-risikostyringen samt kontinuitetsplanen og katastrofe-beredskabsplanen halter bagefter; opfordrer fællesforetagendet til at rette op på situationen og aflevere en ajourført beretning om forholdene til dechargemyndigheden;

12.    bemærker, at fællesforetagendets regnskabsfører validerede finans- og regnskabssystemerne (ABAC og SAP); bemærker dog, at de underliggende forretningsprocesser ikke blev valideret, særlig ikke det system, som formidler finansiel information vedrørende validering af godtgørelseskrav; opfordrer fællesforetagendet til at rette op på situationen og aflevere en ajourført beretning om forholdene til dechargemyndigheden;

13.    glæder sig over det forhold, at fællesforetagendet vedtog en omfattende strategisk plan for intern revision for perioden 2010-2012; beklager ikke desto mindre, at nogle af de centrale processer, som f.eks. den forudgående validering af godtgørelseskrav og efterfølgende revision, ikke var planlagt til at gå i gang før 2011;

Indkaldelse af forslag og projektforhandlinger

14.    bemærker fra fællesforetagendets oplysninger, at der er i 2010 blev iværksat fem indkaldelser; bemærker, at de statistiske oplysninger vedrørende disse indkaldelser, som burde være indeholdt i bilag 6, mangler i årsberetningen; opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at offentliggøre oplysningerne;

15.    konstaterer på baggrund af årsberetningen, at fællesforetagendet i 2010 inviterede tre forskellige observatører for at sikre gennemsigtigheden i forbindelse med evalueringsprocessen; bemærker på baggrund af fællesforetagendets oplysninger, at de alle havde fuld adgang til alle evalueringsfaser og til konsensusmøder;

16.    opfordrer fællesforetagendet til at oplyse dechargemyndigheden om de verificeringsmekanismer, som anvendes til at sikre eksperternes og observatørernes fulde uafhængighed og derved reducere risikoen for interessekonflikt i forbindelse med evaluering af bud;

17.    fremhæver, at det i fællesforetagendets årsberetning er omtalt, at observatørernes evalueringsrapporter var tilgængelige på fællesforetagendets websted; beklager imidlertid, at dette ikke er tilfældet og opfordrer fællesforetagendet til omgående at offentliggøre disse rapporter;

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret

18.    påpeger, at fællesforetagendet ved udgangen af 2010 endnu ikke havde færdiggjort udarbejdelsen af de interne procedurer for overvågning af anvendelsen af konsortie- og tilskudsaftalernes bestemmelser om beskyttelse, anvendelse og formidling af forskningsresultater;

Resultater

19.    bemærker, at Kommissionens første midtvejsevaluering af fællesforetagendet fandt sted ved udgangen af 2010; konstaterer, at der ved midtvejsevalueringen blev fundet følgende svagheder:

- en akkumulering af betydelige forsinkelser i forhold til de oprindelige planer som følge af vanskeligheder med at etablere fællesforetagendets interne procedurer og bestemmelser og etableringen af hold

- forsinkelser af teknisk art, som ved hjælp af "bottom-up"-arbejdsplanen blev konstateret i juni 2010

- manglende forberedelse, både på administrativt og teknisk niveau, i forbindelse med igangsættelsen af fællesforetagendet;

20.    bemærker, at den første midtvejsevaluering opstiller en liste med 34 henstillinger til fællesforetagendet og en liste med 8 henstillinger til bestyrelsen; anmoder fællesforetagendet om at oplyse dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der efterfølgende er iværksat som følge af resultaterne fra denne første midtvejsevaluering;

Intern revision

21.    bemærker, at fællesforetagendets finansielle bestemmelser endnu ikke er blevet ændret således, at de omfatter en henvisning til de beføjelser, der tillægges Kommissionens interne revisionstjeneste vedrørende det almindelige budget som helhed;

22.    bemærker imidlertid, at Kommissionen og fællesforetagendet har taget skridt til at sikre, at Kommissionens interne revisionstjenestes og fællesforetagendets interne revisionsfunktions operationelle rolle defineres klart;

Manglende værtsstatsaftale

23.    gentager, at fællesforetagendet hurtigt bør indgå en værtsaftale med Belgien om kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte til fællesforetagendet som fastsat i forordning (EF) nr. 71/2008; bemærker, at fællesforetagendet har svaret, at et udkast til en værtsstatsaftale er blevet indgivet til den belgiske regering til godkendelse;

°

° °

Horisontale bemærkninger om fællesforetagenderne

24.    fremhæver, at Kommissionen hidtil har oprettet syv fællesforetagender i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; bemærker, at der er oprettet seks fællesforetagender (IMI, Artemis, ENIAC, Clean Sky, FCH og ITER-F4E) inden for forskningsområdet under Kommissionens GD RTD og INFSO, mens et har til opgave at udvikle det nye lufttrafikstyringssystem (SESAR) på transportområdet, hvis aktiviteter overvåges af GD MOVE;

25.    bemærker, at de samlede vejledende ressourcer, der skønnes at være nødvendige for fællesforetagenderne i deres levetid, udgør 21 793 000 000 EUR;

26.    bemærker, at det skønnede samlede EU-bidrag, som fællesforetagenderne har behov for i deres levetid, udgør 11 489 000 000 EUR;

27.    bemærker, at Unionens samlede bidrag til fællesforetagendernes budget i finansåret 2010 udgjorde 505 000 000 EUR;

28.    opfordrer Kommissionen til hvert år at stille konsoliderede oplysninger om den samlede årlige finansiering fra Unionens almindelige budget for de enkelte fællesforetagender til rådighed for dechargemyndigheden for at sikre gennemsigtighed og klarhed om anvendelsen af Unionens midler og genoprette tilliden blandt de europæiske skatteydere;

29.    glæder sig over fællesforetagendet Artemis' initiativ om at medtage oplysninger om overvågning og revision af sine igangværende projekter i sin årsberetning; mener, at dette er en praksis, som de øvrige fællesforetagender burde følge;

30.    erindrer om, at fællesforetagender er offentlig-private partnerskaber, og at offentlige og private interesser dermed hænger sammen; mener, at man under disse omstændigheder ikke bør afvise muligheden for, at der kan opstå interessekonflikter, men at disse skal håndteres korrekt; opfordrer derfor fællesforetagenderne til at informere dechargemyndigheden om, hvilke kontrolmekanismer der findes inden for deres respektive strukturer, med henblik på at give mulighed for korrekt administration og forebyggelse af interessekonflikter;

31.    bemærker, at fællesforetagenderne, med Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling som en bemærkelsesværdig undtagelse, er forholdsvis små strukturer, der er koncentreret rent geografisk; mener derfor, at de bør samle deres ressourcer, når dette er muligt;

32.    opfordrer Revisionsretten til at tilsende dechargemyndigheden en opfølgning på dennes bemærkninger til de enkelte fællesforetagender i deres respektive årsberetninger for finansåret 2011;

33.    opfordrer Revisionsretten til inden for en rimelig frist at tilsende Parlamentet en særberetning om merværdien ved at oprette fællesforetagender med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af EU's programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration; bemærker endvidere, at den samme beretning bør indeholde en vurdering af effektiviteten af fællesforetagendets oprettelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 368 af 16.12.2011, s. 8

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 368 af 16.12.2011, s. 8.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 368 af 16.12.2011, s. 8.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse