Procedure : 2011/2218(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0117/2012

Indgivne tekster :

A7-0117/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.34
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 173kWORD 96k
4. april 2012
PE 473.969v02-00 A7-0117/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(3), særlig artikel 14,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0117/2012),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(7), særlig artikel 14,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0117/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010,

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(11), særlig artikel 14,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0117/2012),

A. der henviser til, at Revisionsretten har erklæret, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010 er pålideligt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009(13) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

-    opfordrede agenturet til at reducere den højere procentsats for annullering og oplyse dechargemyndigheden om de trufne foranstaltninger

-    opfordrede agenturets regnskabsfører til at beskrive den anvendte metodologi for godkendelse af agenturets regnskabssystem og støttede tanken om at udvikle samarbejdsmekanismer inden for det eksisterende netværk af regnskabsførere i agenturer for at udforme fælles krav og udarbejde en fælles metodologi for godkendelse af regnskabssystemer i agenturer

-    understregede, at fremførslen af 3 500 000 EUR (47 % af agenturets aktionsbevillinger) vedrørende operationelle aktiviteter forsinker gennemførelsen af agenturets aktiviteter og er i modstrid med princippet om budgettets etårighed, hvilket delvis skyldes de vigtige projekters flerårighed;

C.  der henviser til, at agenturets samlede budget for regnskabsåret 2010 var på 15 500 000 EUR, hvilket er en stigning på 3,3 % i forhold til regnskabsåret 2009, og til, at Unionens oprindelige bidrag til agenturets budget for 2010 var på 13 743 434 EUR sammenlignet med 13 800 000 EUR i 2009(14), hvilket udgør en reduktion på 0,41 %;

Budget og økonomisk forvaltning

1.      minder om, at Unionens oprindelige bidrag til agenturets budget for 2010 beløb sig til 13 743 434 EUR; bemærker dog, at 506 566 EUR hidrørende fra tilbagebetaling af overskud blev lagt oven i, således at Unionens samlede bidrag blev på 14 250 000 EUR for 2010;

2.      fastslår på grundlag af årsregnskabet, at det oprindelige budget for 2010 blev ændret to gange, og at der er foretaget overførsler; opfordrer agenturet til at give dechargemyndigheden oplysninger om årsagerne til disse ændringer;

3.      konstaterer på baggrund af agenturets årlige aktivitetsrapport, at der ved årets udgang var indgået forpligtelser for 96,1 % af det budget, der var til rådighed i 2010;

Fremførsel af bevillinger

4.      bemærker en forbedring af agenturets bevillingsfremførsler i årenes løb; bemærker især, at det i 2010 reducerede procentsatsen for annulleringer til 11 % fra 19 % i 2009; opfordrer ikke desto mindre agenturet til at forbedre situationen yderligere ved at undgå forsinkelser i gennemførelsen af dets aktiviteter;

Menneskelige ressourcer

5.      bemærker i agenturets årlige aktivitetsrapport, at det samlede antal medarbejdere per 31. december 2010 var 66; bemærker ligeledes, at personalet er sammensat af 44 midlertidigt ansatte, 21 kontraktansatte samt en stilling som kontraktansat i Netværk og Koordinering, finansieret af IPAC2-programmet;

6.      opfordrer agenturet til at orientere dechargemyndigheden om de foranstaltninger, agenturet har truffet for at opfylde nedenstående målsætninger fra dets årlige arbejdsprogram:

-     organisering og overvågning af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte

-    effektiv og rettidig forvaltning og administration af HR-funktionen

-    få ansat det nødvendige kvalificerede personale, således at agenturet kan efterleve sin strategi og indfri målsætningerne om at gennemføre sine årlige forvaltningsplaner;

Præstation

7.      konstaterer i den årlige aktivitetsrapport for 2010, at agenturet har udspecificeret data og sammenlignet et år med et andet for at gøre det lettere for dechargemyndigheden at vurdere agenturets præstationer mere effektivt; anser dette for at være en bedste praksis, som de øvrige agenturer bør følge;

8.      bifalder agenturets initiativ med at iværksætte "fremtidsforskning" i den sundheds- og sikkerhedsmæssige effekt af teknologisk innovation inden for "grønne job" inden 2020; bemærker, at formidlingen af disse projekters resultater til målgrupperne nu er påbegyndt ved verdenskongressen samt via en række seminarer; ville derfor sætte pris på at modtage feedback fra agenturet vedrørende disse initiativer;

Intern revision

9.      glæder sig over agenturets initiativ med automatisk at forelægge dechargemyndigheden den interne revisionstjenestes (IAS') årlige interne revisionsberetning om agenturet; betragter dette som et tegn på gennemsigtighed og et eksempel på bedste praksis, som alle de øvrige agenturer bør følge; mener, at IAS' revisionsrapporter ofte bidrager til at fremme udviklede processer og foranstaltninger til at afbøde/kontrollere agenturets risici;

10.    erfarer fra agenturet, at IAS foretog en opfølgning på de åbne anbefalinger fra tidligere revisioner; glæder sig navnlig over, at den interne revisor i forbindelse med opfølgningen på de tidligere anbefalinger fra IAS vurderede, at alle "meget vigtige" anbefalinger var blevet efterlevet tilstrækkeligt og afsluttet, undtagen den om godkendelse af regnskabssystemerne, som var blevet nedgraderet til "vigtig" på grund af delvis efterlevelse; opfordrer derfor agenturet til at efterleve denne anbefaling fuldt ud og informere dechargemyndigheden om de iværksatte foranstaltninger i denne henseende;

11.    bemærker endvidere, at IAS foretog en revision af hjemmesiden og den eksterne kommunikation i november 2010; bemærker navnlig, at IAS i denne revision fremsatte syv anbefalinger, hvoraf ingen blev klassificeret som "kritiske", men to blev betragtet som "meget vigtige" og drejede sig om:

-          dokumentationen vedrørende serviceleveranceaftaler

-          vedtagelse og gennemførelse af en sikkerhedspolitik;

opfordrer derfor agenturet til straks at efterleve disse to anbefalinger og informere dechargemyndigheden om de iværksatte foranstaltninger i denne henseende;

°

° °

12.    henleder opmærksomheden på sine anbefalinger fra tidligere dechargebetænkninger, som fremgår af bilaget til denne beslutning;

13.    henviser for så vidt angår de andre bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, til sin beslutning af ... 2012 om præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

BILAG

Europa-Parlamentets anbefalinger i de seneste år

Det Europæiske Arbejdsmiljøagen­tur

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Præstation

 

i.r.

 

i.r.

- opfordrer agenturet til at præsentere en diakronisk analyse af operationer gennemført i dette og tidligere år

- lykønsker agenturet med, at det har forbedret sin økonomiske forvaltning væsentligt inden for de sidste tre år

- opfordrer det til fortsat at stræbe efter de højeste standarder inden for budgetplanlægning, -gennemførelse og -kontrol

- opfordrer agenturet til i en tabel, der vedhæftes Revisionsrettens næste beretning, at præsentere en sammenligning af de operationer, der blev gennemført i det år, for hvilket der skal meddeles decharge, og dem i det foregående regnskabsår, så det bliver muligt for dechargemyndigheden mere effektivt at vurdere agenturets præstationer fra år til år

Agenturets forvaltning

 

i.r.

 

i.r.

- agenturets omkostninger til forvaltning er af ikke ubetydeligt omfang (en bestyrelse med 84 medlemmer og et personale på 64 personer)

 

 

Fremførte aktionsbevillinger

- budgetprincippet om specificering blev ikke overholdt strengt. (Direktøren underskrev 19 afgørelser om i alt ca. 880 000 EUR, hvori han godkendte budgetoverførsler fra artikel til artikel inden for kapitler). I modstrid med finansforordningen modtog bestyrelsen ikke den krævede information

 

i.r.

- opfordrer af hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning til, at budgetoverslagene tilpasses, så de afspejler faktiske behov (den herskende tilstand var i modstrid med princippet om etårighed)

- erkender, at agenturet fremførte 3,5 mio. EUR (47 % af dets aktionsbevillinger) for så vidt angår de operationelle aktiviteter. Understreger, at dette forsinker gennemførelsen af agenturets aktiviteter og er i modstrid med princippet om budgettets etårighed, hvilket delvis skyldes de vigtige projekters flerårighed

- opfordrer agenturet til at reducere den højere procentsats for annullering og oplyse dechargemyndigheden om de trufne foranstaltninger

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Udbudsprocedurer

 

i.r.

 

i.r.

- opfordrer agenturet til at råde bod på problemet med overskridelsen af maksimumbeløbet ved anvendelse af en rammekontrakt for offentlige udbud, således at agenturet medvirker til, at EU's budgetlovgivning overholdes i praksis

 

 

Menneskelige ressourcer og intern revision

 

i.r.

 

i.r.

- opfordrer agenturet til at træffe foranstaltninger for at efterleve 14 ud af de 33 anbefalinger fra IAS; bemærker, at seks af dem betegnes som meget vigtige, nemlig forvaltningen af aktørernes forventninger og gennemførelsen af visse interne kontrolstandarder, dvs. behandling af individuelle filproblemer, årsberetningen om intern kontrol og fremme af interne kontrolprocedurer

- opfordrer agenturets regnskabsfører til at beskrive den anvendte metodologi for godkendelse af agenturets regnskabssystem og støtter tanken om at udvikle samarbejdsmekanismer inden for det eksisterende netværk af regnskabsførere i agenturer for at udforme fælles krav og udarbejde en fælles metodologi for godkendelse af regnskabssystemer i agenturer

- tilskynder agenturet til at revidere tjeklisterne for at matche specifikationerne for de forskellige finansielle transaktioner og stille dem til rådighed for alle ansatte

- opfordrer agenturet til at færdiggøre sine dokumentationsprocedurer

- opfordrer agenturet til at udarbejde en udtømmende oversigt over de vigtigste processer, der skal matches med de nødvendige procedurer og ajourføre denne oversigt systematisk

15.2.2012

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Ordfører for udtalelse: Csaba Őry

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  henviser til Revisionsrettens bekræftelse af, at årsregnskabet for et budget på 15 500 000 EUR i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2010, og at dets transaktioner og pengestrømme i regnskabsåret 2010 er i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

2.  giver udtryk for sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2010, er lovlige og formelt rigtige;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastos, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 45.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 45.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 45.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 201.

(14)

EUT L 64 af 12.3.2010, s. 509.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse