Menettely : 2011/2218(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0117/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0117/2012

Keskustelut :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.34
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     
PDF 168kWORD 108k
4. huhtikuuta 2012
PE 473.969v01-00 A7-0117/2012

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Monica Luisa Macovei

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset(1),

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(3) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0117/2012),

1.  myöntää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset(5),

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(7) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(8) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0117/2012),

1.  hyväksyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset(9),

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(11) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(12) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0117/2012),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

B.  ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 10. toukokuuta 2011 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009(13) ja vastuuvapauspäätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

–   pyysi virastoa pienentämään määrärahojen kasvanutta peruuntumisastetta ja tiedottamaan toteuttamistaan toimista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle,

–   kehotti viraston tilinpitäjää kuvaamaan kirjanpitojärjestelmän validointimenetelmän ja tuki ajatusta nykyisen virastojen välisen tilinpitäjien verkoston sisäisen yhteistyön kehittämisestä, jotta saataisiin aikaan yhteiset vaatimukset ja voitaisiin kehittää yhteinen menetelmä virastojen kirjanpitojärjestelmien validointiin,

–   korosti, että operatiivisen toiminnan määrärahoista siirrettiin 3 500 000 euroa (47 prosenttia viraston toimintamäärärahoista) seuraavalle varainhoitovuodelle, mikä on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta ja johtuu osittain merkittävien hankkeiden monivuotisuudesta, mutta on viivästyttänyt viraston toimien täytäntöönpanoa;

C. ottaa huomioon, että viraston määrärahat varainhoitovuonna 2010 olivat 15 500 000 euroa eli ne olivat 3,3 prosenttia suuremmat kuin varainhoitovuonna 2009; ottaa huomioon, että unionin alkuperäinen maksuosuus viraston talousarvioon vuonna 2010 oli 13 743 434 euroa, kun vuonna 2009 se oli 13 800 000 euroa(14), mikä merkitsee 0,41 prosentin vähennystä;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  palauttaa mieliin, että unionin alkuperäinen maksuosuus viraston talousarvioon vuonna 2010 oli 13 743 434 euroa; huomauttaa kuitenkin, että tähän lisättiin ylijäämän palautuksesta saatu 506 566 euroa, joten unionin osuus vuonna 2010 oli yhteensä 14 250 000 euroa;

2.  toteaa tilinpäätöksen perusteella, että viraston alkuperäistä talousarviota 2010 on muutettu kahdesti ja että siirtoja on toteutettu; pyytää virastoa toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tietoja näiden muutosten syistä;

3.  panee merkille, että viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan vuonna 2010 käytettävissä olevasta talousarviosta sidottiin 96,1 prosenttia kyseisen vuoden loppuun mennessä;

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  toteaa viraston määrärahojen siirtämistä seuraavalle vuodelle koskevan tilanteen kohentuneen vuosien mittaan; toteaa erityisesti, että virasto laski peruuntumisastetta 19 prosentista (2009) 11 prosenttiin (2010); kehottaa kuitenkin virastoa edelleen kohentamaan tilannetta välttämällä toimiensa täytäntöönpanon viivästymistä;

Henkilöresurssit

5.  panee merkille, että viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan henkilöstön kokonaismäärä oli 66 (tilanne 31. joulukuuta 2010); toteaa lisäksi, että tähän sisältyi 44 väliaikaista toimihenkilöä, 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 1 CA-toimi IPAC2-ohjelmasta rahoitettuun verkostoitumiseen ja koordinointiin;

6.  pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaisille toimista, joita virasto on toteuttanut saavuttaakseen vuotuisessa työohjelmassaan vahvistetut tavoitteet:

–    väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyjen järjestäminen ja seuranta;

–   henkilöresurssien johtaminen ja hallinnointi tehokkaasti ja ajoissa;

–   pätevän henkilöstön hankkiminen virastolle, jotta se voi toteuttaa vuotuisten hallintosuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevan strategian ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet;

Toiminta

7.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto esitti vuotuisessa toimintakertomuksessaan yksityiskohtaisia tietoja, joissa vertailtiin eri vuosien tilannetta, joten vastuuvapauden myöntävä viranomainen pystyi arvioimaan viraston toimintaa tehokkaammin; katsoo, että tämä muodostaa parhaan käytännön, jota myös muiden erillisvirastojen olisi sovellettava;

8.  pitää myönteisenä, että virasto on käynnistänyt hankkeen, jossa ennakoidaan teknologisten innovaatioiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksia vihreissä työpaikoissa vuoteen 2020 mennessä; toteaa, että näiden hankkeiden tulosten levittäminen kohdeyleisölle on käynnistynyt maailmankongressissa ja seminaareilla; toivoisi sen vuoksi näitä aloitteita koskevaa palautetta virastolta;

Sisäinen tarkastus

9.  pitää myönteisenä viraston aloitetta sisäisen tarkastuksen virastosta laatiman sisäisen tarkastuskertomuksen automaattisesta toimittamisesta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; pitää tätä osoituksena avoimuudesta ja esimerkkinä parhaasta käytännöstä, jota myös muiden erillisvirastojen olisi sovellettava; katsoo, että sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomukset auttavat usein kehittämään edelleen menettelyjä ja toimia, joilla vähennetään tai hallitaan viraston riskejä;

10. sai virastolta tiedon, että sisäinen tarkastus on toteuttanut aiemmissa tarkastuksissa annettujen avointen suositusten seurantaa; pitää myönteisenä erityisesti sisäisen tarkastajan arviota, että kaikki sisäisen tarkastuksen aiemmat "erittäin tärkeät" suositukset on saatu asianmukaisesti toteutettua lukuun ottamatta kirjanpitojärjestelmien validointia koskevaa suositusta, joka luokiteltiin osittaisen täytäntöönpanon takia "tärkeäksi"; pyytää sen vuoksi virastoa panemaan tämän suosituksen kokonaisuudessaan täytäntöön ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan toimista;

11. toteaa myös sisäisen tarkastuksen tarkastaneen verkkosivuston ja ulkoisen viestinnän marraskuussa 2010; toteaa erityisesti, että sisäinen tarkastus antoi tarkastuksen yhteydessä seitsemän suositusta, joista yhtäkään ei luokiteltu "kriittiseksi", mutta kahta suositusta pidettiin "erittäin tärkeinä" ja ne koskivat

–         palvelutasosopimuksen dokumentointia,

–         turvallisuuspolitiikan hyväksymistä ja toteuttamista;

pyytää sen vuoksi virastoa panemaan nämä kaksi suositusta viipymättä täytäntöön ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan toimista;

°

° °

12. pyytää kiinnittämään huomiota aiempien vuosien vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä suosituksiin, jotka on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

13. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2012 antamaansa päätöslauselmaan.

LIITE

Euroopan parlamentin suositukset aiempina vuosina

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Toiminta

 

 

Virastoa kehotettiin tekemään diakroninen analyysi tänä vuonna ja edeltävinä vuosina toteutetuista toimista.

Virastoa kiitettiin varainhoidon merkittävästä parantamisesta kolmen viime vuoden aikana. Virastoa kannustettiin jatkamaan pyrkimistä mahdollisimman hyviin talousarvion suunnittelu-, toteutus- ja valvontastandardeihin.

Virastoa kehotettiin esittämään tilintarkastustuomioistuimen seuraavaan kertomukseen liitettävässä taulukossa vertailu vastuuvapausmenettelyn kohteena olevan vuoden ja sitä edeltävän varainhoitovuoden aikana toteutetuista toimista, jotta vastuuvapauden myöntävällä viranomaisella on mahdollisuus arvioida paremmin viraston toimintaa eri vuosina.

Viraston hallinto

 

 

Viraston hallintomenot eivät ole vähäiset (johtokunnassa on 84 jäsentä ja työntekijöitä on 64).

 

 

Edelliseltä vuodelta siirretyt toimintamäärärahat

Talousarvion erittelyperiaatetta ei noudatettu tarkasti. Johtaja allekirjoitti 19 päätöstä, joiden arvo oli noin 880 000 euroa ja joilla hyväksyttiin samassa luvussa olevien varojen siirto momentilta toiselle. Johtokunta ei varainhoitoasetuksesta poiketen saanut tarvittavia tietoja.

 

Virastoa kehotettiin moitteettoman varainhoidon perusteella huolehtimaan talousarvioennusteiden mukauttamisesta todellisiin tarpeisiin (tilanne oli vastoin vuotuisperiaatetta).

Parlamentti pani merkille, että virasto siirsi 3,5 miljoonaa euroa (47 prosenttia toimintamäärärahoista) seuraavalle varainhoitovuodelle. Parlamentti korosti, että tilanne viivästyttää toimien täytäntöönpanoa, on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta ja johtuu osittain tärkeiden hankkeiden monivuotisuudesta.

Virastoa kehotettiin pienentämään kasvanutta peruuntumisastetta ja tiedottamaan toteuttamistaan toimista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Hankintamenettelyt

 

 

Virastoa kehotettiin korjaamaan ongelma, joka liittyy julkisia hankintoja koskevan puitesopimuksen käyttöön siten, että sen enimmäismäärä ylittyy, jotta unionin talousarviota koskevaa lainsäädäntöä noudatettaisiin.

 

 

Henkilöresurssit ja sisäinen tarkastus

 

 

Virastoa kehotettiin toteuttamaan toimia sisäisen tarkastuksen antaman 14 suosituksen (joita oli kaikkiaan 33) täytäntöön panemiseksi, ja todettiin, että 6 niistä oli luokiteltu erittäin tärkeiksi ja ne koskivat esimerkiksi sidosryhmien odotusten hallinnointia ja tiettyjen sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa (yksittäisiin asiakirjoihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen, sisäistä valvontaa koskeva vuosikertomus ja sisäisen valvonnan menettelyjen edistäminen).

Viraston tilinpitäjää kehotettiin kuvaamaan kirjanpitojärjestelmän validointimenetelmä, ja parlamentti tuki ajatusta nykyisen virastojen välisen tilinpitäjien verkoston sisäisen yhteistyön kehittämisestä, jotta saataisiin aikaan yhteiset vaatimukset ja voitaisiin kehittää yhteinen menetelmä virastojen kirjanpitojärjestelmien validointiin.

Virastoa kannustettiin tarkistamaan tarkistuslistojaan siten, että ne vastaavat erilaisten varainkäyttöä koskevien toimien erityispiirteitä, sekä asettamaan ne kaikkien henkilöstöön kuuluvien saataville.

Virastoa kehotettiin viimeistelemään dokumentointimenettelynsä.

Virastoa kehotettiin erityisesti esittämään kattava luettelo tärkeimmistä prosesseista, jotka on yhdistettävä tarvittaviin menettelyihin, sekä päivittämään luetteloa järjestelmällisesti.

15.2.2012

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Valmistelija: Csaba Őry

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen vahvistukseen siitä, että viraston 15 500 000 euron talousarviota koskeva tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot sen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2010 ja että viraston toimet ja rahavirrat varainhoitovuonna 2010 ovat sen varainhoitoa koskevien säännösten mukaiset;

2.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut viraston varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen perustana olevien toimien olevan lailliset ja asianmukaiset.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

13.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUVL C 366, 15.12.2011, s. 45.

(2)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(4)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUVL C 366, 15.12.2011, s. 45.

(6)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(8)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUVL C 366, 15.12.2011, s. 45.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(12)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUVL L 250, 27.9.2011, s. 201.

(14)

EUVL L 64, 12.3.2010, s. 509.

Päivitetty viimeksi: 26. huhtikuuta 2012Oikeudellinen huomautus