Procedure : 2011/2218(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0117/2012

Ingediende teksten :

A7-0117/2012

Debatten :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.34
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 176kWORD 102k
4 april 2012
PE 473.969v02-00 A7-0117/2012

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Monica Luisa Macovei

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk(3), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4) houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0117/2012),

1.  verleent de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk(7), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0117/2012),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(8),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(9), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk(10), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(11), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0117/2012),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening over het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B.  overwegende dat het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009(12) en dat het in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere:

-    het Agentschap oproept om het gestegen annuleringspercentage terug te dringen en de kwijtingsautoriteit te informeren over de genomen maatregelen;

-    de rekenplichtige van het Agentschap oproept de methode te beschrijven die werd gebruikt voor het valideren van zijn boekhoudsysteem en het idee ondersteunt van het ontwikkelen van een samenwerking tussen de bestaande administratieve netwerken tussen de agentschappen om te komen tot gemeenschappelijke eisen en het ontwikkelen van een gezamenlijke methode voor het valideren van de boekhoudsystemen van de agentschappen,

-    benadrukt dat de overboeking van 3 500 000 EUR (47 % van de werkingskredieten van het Agentschap) met betrekking tot de operationele activiteiten de uitvoering van de activiteiten van het Agentschap vertraagt en zich niet verdraagt met het begrotingsprincipe van jaarperiodiciteit, wat gedeeltelijk is te wijten aan het jaaroverschrijdende karakter van de belangrijke projecten,

C. overwegende dat de totale begroting van het Agentschap voor 2010 15 500 000 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 3,3 % betekent ten opzichte van het begrotingsjaar 2009, overwegende dat de aanvankelijke bijdrage van de Unie aan de begroting van het Agentschap voor 2010 13 743 434 EUR bedroeg ten opzichte van 13 800 000 EUR in 2009(13), een afname van 0,41%,

Budgettair en financieel beheer

1.  herinnert eraan dat de aanvankelijke bijdrage van de Unie aan het Agentschap 13 743 434 EUR bedroeg voor 2010; merkt evenwel op dat hieraan 506 566 EUR, afkomstig van de terugvordering van overschotten, is toegevoegd, waardoor de totale bijdrage van de Unie voor 2010 op 14 250 000 EUR komt;

2.  concludeert uit de jaarrekening dat de oorspronkelijke begroting voor 2010 van het Agentschap tweemaal is geamendeerd en dat er transfers hebben plaatsgevonden; roept het Agentschap op om de kwijtingsautoriteit informatie over de redenen voor deze wijzigingen te verstrekken;

3.  concludeert uit het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap dat aan het eind van het jaar 96,1% van het voor 2010 beschikbare budget was toegewezen;

Overdracht van kredieten

4.  ziet in de loop der jaren een verbetering van de overdracht van kredieten van het Agentschap; stelt in het bijzonder dat het Agentschap van 2009 op 2010 zijn annuleringsmarge terugbracht van 19% tot 11%; roept het Agentschap niettemin op om de situatie verder te verbeteren door uitstel bij het uitvoeren van zijn activiteiten te vermijden;

Personeelszaken

5.  concludeert uit het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap dat per 31 december 2010 het totale aantal personeelsleden 66 bedroeg; merkt daarnaast op dat het personeelsbestand bestaat uit 44 tijdelijke functionarissen (TA), 21 contractfunctionarissen (CA) en 1 CA-post voor Netwerken en Coördinatie gefinancierd uit het IPAC2-programma;

6.  roept het Agentschap op de kwijtingsautoriteit te informeren over de maatregelen die het Agentschap heeft genomen om onderstaande doelstellingen zoals vermeld in het Jaarwerkprogramma te verwezenlijken:

-     opzetten en bewaken van selectieprocedures voor TA en CA;

-    effectief en tijdig beheren en administreren van de functie personeelszaken;

-    werven van de noodzakelijke gekwalificeerde medewerkers voor het Agentschap voor uitvoering van de strategie en doelstellingen van het Agentschap ter uitvoering van de jaarlijkse beleidsplannen;

Prestaties

7.  concludeert uit het jaarlijkse activiteitenverslag dat het Agentschap gedetailleerde gegevens heeft opgesteld die een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk maken om de kwijtingsautoriteit in staat te stellen de prestaties van het Agentschap beter te beoordelen; beschouwt dit als een werkwijze die ook door de andere agentschappen dient te worden gevolgd;

8.  is verheugd over het initiatief van het Agentschap om uiterlijk in 2020 te komen met een "prognose" over de veiligheids- en gezondheidseffecten van technologische innovaties in "groene banen"; merkt op dat tijdens het Wereldcongres en een serie seminars een aanvang is gemaakt met het verbreiden van de resultaten van deze projecten naar de doelgroepen; stelt derhalve prijs op ontvangst van feedback van het Agentschap over deze initiatieven;

Interne controle

9.  is verheugd over het initiatief van het Agentschap om de kwijtingsautoriteit het jaarlijkse verslag over de interne controle van de dienst Interne Audit (IAS) automatisch te verstrekken; ziet dit als een bewijs van transparantie en een goede praktijk die zou moeten worden nagevolgd door alle overige agentschappen; gaat ervan uit dat controleverslagen van de IAS vaak van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van processen en maatregelen die de risico’s van een agentschap kunnen verminderen/tegengaan;

10. begrijpt van het Agentschap dat de dienst Interne Audit gevolg heeft gegeven aan de open aanbevelingen op grond van eerdere controles; verwelkomt met name dat de intern controleur met betrekking tot het gevolg geven aan eerdere aanbevelingen van de dienst Interne Audit heeft vastgesteld dat alle zeer belangrijke aanbevelingen werden geïmplementeerd en afgehandeld, met uitzondering van de aanbeveling die betrekking heeft op het valideren van boekhoudsystemen die vanwege gedeeltelijke implementatie werd afgewaardeerd naar "belangrijk"; roept daarom het Agentschap op om snel gevolg te geven aan deze twee aanbevelingen en de kwijtingsautoriteit te informeren over de maatregelen terzake;

11. stelt daarnaast vast dat de dienst Interne Audit in november 2010 is overgegaan tot een controle van de website en de externe communicatie; stelt met name vast dat genoemde dienst bij deze gelegenheid een zevental aanbevelingen heeft gedaan die geen van alle als ‘kritisch’ werden beschouwd, hoewel twee daarvan als ‘zeer belangrijk’ werden omschreven en betrekking hebben op:

-          documentatie over het overeengekomen serviceniveau,

-          vaststelling en uitvoering van het veiligheidsbeleid,

roept daarom het Agentschap op om snel gevolg te geven aan deze twee aanbevelingen en de kwijtingsautoriteit te informeren over de maatregelen terzake;

°

° °

12. verwijst naar de aanbevelingen van vorige kwijtingsverslagen als vastgesteld in de bijlage van deze verordening;

13. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingbesluit naar zijn resolutie van … 2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

BIJLAGE

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Prestaties

 

n.b.

 

n.b.

- verzoekt het Agentschap een diachrone analyse op te stellen van de in onderhavig jaar en de voorgaande jaren bereikte resultaten;

- feliciteert het Agentschap met de aanzienlijke verbetering van zijn financiële beheer in de drie afgelopen jaren; - spoort het Agentschap ertoe aan te blijven streven naar de hoogste kwaliteit op het gebied van begrotingsplanning, -uitvoering en -controle;

- verzoekt het Agentschap in een aan het volgende verslag van de Rekenkamer toe te voegen tabel een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar, waarvoor kwijting wordt gevraagd, en in het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen;

Beheer van het Agentschap

 

n.b.

 

n.b.

De beheerskosten van het Agentschap zijn niet onbeduidend (Raad van toezicht van 84 leden en een personeelsbestand van 64);

 

 

Overgedragen beleidskredieten

Het budgettaire beginsel van specificiteit werd niet strikt nageleefd (voor de verschillende artikelen binnen de hoofdstukken tekende de directeur 19 besluiten ten bedrage van ongeveer 880 000 EUR ter goedkeuring van overboekingen); contrair aan de Financiële Verordening ontving de raad van toezicht niet de vereiste informatie;

 

n.b.

- wijst op het belang van gezond financieel beheer waarbij de budgetvoorspellingen worden afgestemd op de feitelijke behoeften (de stand van zaken was niet in overeenstemming met het principe van jaarperiodiciteit);

- stelt vast dat het Agentschap 3,5m EUR (47 % van zijn werkingskrediet) met betrekking tot zijn operationele activiteiten overboekte; - benadrukt dat deze situatie tot vertraging leidt bij de uitvoering van de activiteiten van het Agentschap en zich niet verdraagt met het beginsel van jaarperiodiciteit wat deels te wijten is aan het feit dat belangrijke projecten zich over meerdere jaren uitstrekken;

- roept het Agentschap op om het gestegen annuleringspercentage terug te dringen en de kwijtingsautoriteit te informeren over de genomen maatregelen;

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

Aanbestedingsprocedures

 

n.b.

 

n.b.

- verwacht dat het Agentschap voor de toekomst een oplossing vindt voor het probleem van gebruikmaking van een kaderovereenkomst voor overheidsopdrachten met overschrijding van het plafond, zodat het Europees begrotingsrecht wordt nageleefd;

 

 

Personeelszaken en Interne controle

 

n.b.

 

n.b.

- verzoekt het Agentschap de nodige stappen te nemen om te voldoen aan 14 van de 33 aanbevelingen van de dienst Interne Audit, merkt op dat 6 daarvan als zeer belangrijk worden beschouwd: d.w.z. ingaan op de verwachtingen van de belanghebbenden en het naleven van bepaalde normen van interne controle, met name individuele opslagproblemen, het jaarverslag inzake interne controle en het doen naleven van interne controleprocedures;

- roept de rekenplichtige van het Agentschap op om de methode te beschrijven die werd gebruikt voor het valideren van zijn boekhoudsysteem, steunt het idee van het ontwikkelen van een samenwerking tussen de bestaande administratieve netwerken tussen de Agentschappen om te komen tot gemeenschappelijke eisen en het ontwikkelen van een gezamenlijke methode voor het valideren van de boekhoudsystemen van de Agentschappen;

- moedigt het Agentschap aan de controlelijsten te herzien met het oog op de specifieke kenmerken van verschillende financiële transacties en deze beschikbaar te stellen aan alle medewerkers;

- verzoekt het Agentschap zijn documentatieprocedures te voltooien;

- verzoekt het Agentschap om te komen met een uitputtende lijst van essentiële processen die moeten worden afgezet tegen de vereiste procedures en om deze lijst systematisch bij te werken;

15.2.2012

ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))

Rapporteur voor advies: Csaba Őry

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  wijst op de bevestiging van de Rekenkamer dat de jaarrekening over een begroting van 15 500 000 EUR overeenkomt met de daadwerkelijke financiële situatie van het agentschap op 31 december 2010, en dat de verrichtingen en kasstromen voor dit begrotingsjaar stroken met de financiële regels van het Agentschap;

2.  is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 wettig en regelmatig is.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

13.2.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Regina Bastos, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 45.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1.

(4)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 45.

(6)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(7)

PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1.

(8)

PB C 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(9)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(10)

PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1.

(11)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(12)

PB L 250 van 27.9.2011, blz. 201.

(13)

PB L 64 van 12.03.2010, blz. 509.

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2012Juridische mededeling