Procedure : 2011/2229(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0118/2012

Indgivne tekster :

A7-0118/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.32
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 195kWORD 111k
4. april 2012
PE 473.994v01-00 A7-0118/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0289/2011 – 2011/2229(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0289/2011 – 2011/2229(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(3), særlig artikel 39,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0118/2012),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0289/2011 – 2011/2229(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(7), særlig artikel 39,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0118/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010,

(C7-0289/2011 – 2011/2229(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(8),

–       der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(9), særlig artikel 185,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(10), særlig artikel 39,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11), særlig artikel 94,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0118/2012),

A. der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til Det Europæiske Jernbaneagenturs administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009 og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

-    opfordrede agenturet til at få løst problemet med fremførsel af bevillinger fra år til år. Fremførslen af 41 % af afsnit II udgør et alvorligt brud på princippet om budgettets etårighed

-    bemærkede, at Revisionsretten fremhævede annulleringer af og forsinkelser i procedurerne for offentlige indkøb, tilbagevendende forsinkelser i afholdelsen af betalinger og væsentlige ændringer i arbejdsprogrammet i løbet af året

-    indtrængende opfordrede agenturet til at etablere en konsolideret ansættelsesprocedure, der kunne anvendes som en manual for alle medarbejdere, der var involveret i nyansættelser;

C. der henviser til, at agenturets samlede budget for regnskabsåret 2010 var på 24 147 240 EUR, hvilket udgjorde en stigning på 14,9 % sammenlignet med 2009; der henviser til, at EU’s oprindelige bidrag til agenturets budget for 2010 var 23 260 000 EUR sammenlignet med 16 060 000 EUR i 2009, hvilket udgør en stigning på 44,83 %;

Budget og økonomisk forvaltning

1.      minder om, at EU’s oprindelige bidrag til agenturets budget for 2010 beløb sig til 23 260 000 EUR; bemærker dog, at 214 000 EUR hidrørende fra tilbagebetaling af overskud blev lagt oveni, således at EU’s samlede bidrag blev på 23 474 000 EUR for 2010;

2.      noterer sig på baggrund af agenturets årlige aktivitetsrapport, at der blev indgået forpligtelser for 99 % af bevillingerne, og at 77 % blev anvendt til betalinger; bemærker navnlig, at

-    de samlede indgåede forpligtelser under afsnit I udgjorde 14 507 149 EUR, hvoraf 99 % blev anvendt til betalinger, mens 77 % af de bevillinger, der blev fremført til 2010 blev anvendt til betalinger

-    der under afsnit II blev indgået forpligtelser for næsten 100 %, og 62 % blev anvendt til betalinger, mens 92 % af de bevillinger, der blev fremført til 2010 blev anvendt til betalinger

-    der under afsnit III blev indgået forpligtelser for næsten 100 %, og 62 % blev brugt, mens 95 % af de bevillinger, der blev fremført til 2010 blev anvendt til betalinger;

sætter pris på, at agenturet fremlægger oplysninger om anvendelsen af de bevillinger, der blev fremført fra 2009 til 2010;

3.  er af den opfattelse, at det i lyset af den finansielle krise er særdeles vigtigt, at budgetbevillingerne anvendes optimalt, og opfordrer Kommissionen og agenturet til at undersøge og fastslå agenturets reelle behov for bevillinger med henblik på at udføre alle de opgaver, det er blevet pålagt;

Overførsler

4.      erkender på baggrund af agenturets beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, at agenturet i december 2009 opdagede, at kapitel 11 (personaleudgifter) ikke var forudberegnet korrekt i 2010-budgettet, idet afsnit I var undervurderet med ca. 1 500 000 EUR; forstår på agenturet, at dette skyldtes

-    en systemisk fejlberegning af prognoserne for personaleudgifter, eftersom beregningen var baseret på grundlønsskalaen for 2007, og at der derfor manglede tre årlige indeksreguleringer

-    stigningen i antallet af kontraktansatte som følge af nedskæringen af de nye faste stillinger, som agenturet havde anmodet om;

5.      bemærker agenturets beslutning om at overføre et beløb på 500 000 EUR fra afsnit II til afsnit I og ligeledes overføre et beløb på 500 000 EUR fra afsnit III til afsnit I; erfarer fra agenturet, at beslutningen blev godkendt af bestyrelsen og af Kommissionen;

6.      bemærker endvidere, at agenturet for at dække det resterende hul gennemførte sideløbende foranstaltninger for at nedbringe udgifterne under afsnit I; erfarer fra agenturet, at disse foranstaltninger muliggjorde en ekstra besparelse på under 300 000 EUR; noterer sig, at dette beløb er blevet tilbageført til afsnit II;

7.      beklager, at fejlene i budgetprognoserne førte til aflysning eller forsinkelse af visse investeringer; opfordrer indtrængende agenturet til omgående at oplyse dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er iværksat for at muliggøre bedre udgiftsprognoser;

8.      er bekymret over, at situationen ikke blev rapporteret af Revisionsretten i dennes beretning om agenturets årsregnskab for 2010; anmoder Revisionsretten om at forklare denne udeladelse for dechargemyndigheden;

Bevillingsfremførsler

9.      erfarer fra Revisionsretten, at de bevillinger, der blev fremført til 2011, udgjorde 5 500 000 EUR, hvoraf 4 300 000 EUR (78 %) vedrører varer og tjenesteydelser, der skulle leveres i 2011;

10.    minder om, at agenturet allerede i regnskabsårene 2008 og 2009 fremførte betydelige midler til regnskabsåret 2010; er af den opfattelse, at disse grove tilsidesættelser af princippet om etårighed ikke vil kunne accepteres fremover, og at der ikke skal meddeles decharge, hvis der igen forekommer en tilsidesættelse af dette budgetprincip; opfordrer agenturet til at straks at iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe denne situation;

11.    er af den opfattelse, at agenturet ikke i tilstrækkelig grad har taget fat på problemet med fremførsel af bevillinger fra år til år; minder om vigtigheden af princippet om budgettets etårighed; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om tiltag, agenturet har truffet for at forbedre gennemførelsen af det årlige budget og nedbringe fremførslen af budgetbevillinger;

12.    noterer sig ikke desto mindre agenturets svar, hvori det anfører, at det er ved at analysere muligheden for at indgå rammekontrakter for undersøgelser meget tidligere efter vedtagelsen af budgettet; noterer sig endvidere, at agenturet forpligtede sig til at gennemgå sine budgetoverslag for 2011 og 2012 for bedre at tilpasse dem til dets reelle behov og for at optimere anvendelsen af dets budgetmidler;

13.    opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden, når den rapport, der skal vedhæftes hvert års budget om uudnyttede bevillinger, der er fremført fra tidligere år, ligger klar; minder agenturet om, at denne anmodning allerede blev fremsat under sidste års dechargeprocedure;

Offentlige indkøb

14.    noterer sig, at agenturet i det årlige arbejdsprogram for at fremme den årlige indkøbsplanlægning vil indføre ABAC Contract for at støtte den decentrale kontraktforvaltning;

15.    bemærker i agenturets årsberetning, at der i 2010 blev igangsat 21 udbudsprocedurer (udbud efter forhandling og åbent udbud), og at 12 blev afsluttet i 2010;

Regnskabssystem

16.    bemærker i agenturets årsberetning, at agenturet opdaterede sin manual for finansielle procedurer i overensstemmelse med modulerne i ABAC Workflow og ABAC assets;

17.    glæder sig over, at agenturet per 1. september 2010 har indført et centraliseret system til registrering af indkomne fakturaer; understreger, at denne foranstaltning er vigtig for at sikre rettidig registrering af alle fakturaer og bidrager til at undgå forsinkelser i behandlingen af betalingerne;

Menneskelige ressourcer

18.    konstaterer i agenturets beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, at agenturet den 31. december 2010 beskæftigede 133 midlertidigt ansatte og 9 kontraktansatte; bemærker endvidere, at der stadig var ansættelsesprocedurer i gang for at nå op på de 139 midlertidigt ansatte, der var forudset i stillingsfortegnelsen for 2010, og siden hen de 144 midlertidigt ansatte i 2011;

19.    konstaterer i ovennævnte beretning, at agenturet havde seks udstationerede nationale eksperter i 2010;

20.    erfarer fra agenturet, at det har udviklet en konsolideret manual om de forskellige bestemmelser, instrukser og retningslinjer for ansættelse af personale; understreger, at det er vigtigt at behandle og forvalte hver enkelt ansættelse uden at gå på akkord med princippet om ligebehandling af ansøgere;

Præstation

Årligt arbejdsprogram og strategisk planlægning

21.    opfordrer agenturet til i dets årlige arbejdsprogram at medtage mere udførlige oplysninger om den samlede budgetbevilling, som er afsat til offentlige indkøb, samt det anslåede antal og typer af kontrakter, der forventes indgået; bemærker faktisk, at artikel 60, stk. 3, i agenturets finansforordning kræver dette, idet det anføres, at agenturets arbejdsprogram skal svare til en finansieringsafgørelse for de aktiviteter, det omfatter, forudsat at de er klart identificeret, og der er gjort detaljeret rede for de underliggende kriterier;

22.    opfordrer desuden indtrængende agenturet til at udarbejde en flerårig plan, der omsætter langsigtede mål til flerårige opgaver med tilhørende centrale resultatindikatorer; understreger, at dette vil give interessenterne bedre information om mål/aktiviteter, strategiske prioriteringer og ressourceallokering;

23.    bemærker i årsberetningen, at agenturets aktivitetsplanlægning og budgetstruktur blev revideret i 2010 med henblik på at indføre aktivitetsbaseret planlægning fra 2012;

To placeringer

24.    mener, at anvendelsen af to placeringer (Lille og Valenciennes) til udførelse af aktiviteterne påfører agenturet ekstra omkostninger; bemærker endvidere, at denne bemærkning er blevet fremsat siden 2006, og at Rådet ikke har truffet nogen foranstaltninger til at ændre afgørelse 2004/97/EF, Euratom af 13. december 2003(12), som forpligter agenturet til at have to hjemsteder;

Intern revision

25.    erfarer fra agenturet, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af planlægnings- og budgetlægningsprocedurerne i 2010 for at tilvejebringe rimelig garanti for agenturets interne kontrolsystem for så vidt angår dets planlægnings- og budgetlægningsprocedurer; bemærker, at IAS’ anbefalinger drejer sig om den strategiske planlægning, sammenhængen i og nøjagtigheden af udkastene til overslag over indtægter og udgifter, det årlige arbejdsprogram som finansieringsafgørelse og it-strategien på mellemlang sigt; opfordrer derfor agenturet til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at efterleve disse IAS-anbefalinger;

26.    opfordrer agenturet til at efterleve IAS' anbefalinger i tilknytning til den revision af personaleforvaltningen, som IAS foretog i 2009; bemærker, at efterlevelsen af tre af disse anbefalinger (om personaleforvaltning i den årlige planlægning, om overholdelse af reglerne og principperne om gennemsigtighed i personalebedømmelsen samt om redegørelse for en undtagelse fra tjenestemandsvedtægten) er blevet forsinket med 6-12 måneder; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvordan efterlevelsen af disse IAS-anbefalinger forløber;

27.    bifalder agenturets initiativ til at oprette en intern revisionsfunktion i slutningen af 2007 med det formål at yde støtte og rådgivning til dets administrerende direktør og ledelse om intern kontrol, risikovurdering og intern revision;

°

°          °

28.    henleder opmærksomheden på sine anbefalinger fra tidligere dechargebetænkninger, som fremgår af bilaget til denne beslutning;

29.    henleder agenturets opmærksomhed på Europa-Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 om decharge for regnskabsåret 2009; præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer(13); opfordrer agenturet til at efterleve denne;

30.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... maj 2012 om præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

BILAG

Europa-Parlamentets anbefalinger i de seneste år

Det Europæiske Jernbane-agentur

2006

2007

2008

2009

 

Præstation

 

- agenturet udfører sine aktiviteter fra to lokaliteter, hvilket påfører det ekstra omkostninger; agenturet har endnu ikke fundet metoder til at opveje de omkostninger, der hidrører fra dets forpligtelse til at være placeret i to byer

- princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning blev ikke overholdt stringent: Agenturets likviditetsprognose var ikke ordentligt udarbejdet

 

 

- agenturet udfører sine aktiviteter fra to lokaliteter, hvilket påfører det ekstra omkostninger (direkte poster: 450 000 EUR)

- opfordrer agenturet til at præsentere en diakronisk analyse af operationer gennemført i dette og tidligere år

- opfordrer agenturet til at indføre SMART mål og RACER-indikatorer samt udarbejde et Gannt- diagram→fremme en resultatorienteret tilgang

- ineffektivitet som følge af to placeringer for ét agentur

- agenturet udfører sine aktiviteter fra to lokaliteter, hvilket påfører det ekstra omkostninger

- anvendelsen af to placeringer påfører agenturet ekstra omkostninger

- opfordrer agenturet til at præsentere en sammenligning af de operationer, der blev gennemført i det år, for hvilket der skal meddeles decharge, og dem i det foregående regnskabsår

 

Bevillings-fremførsler

- budgetprincippet om etårighed blev ikke overholdt stringent: agenturet gennemførte 72 % af dets forpligtelsesbevilling. Fremførselsniveauerne for administrationsomkostninger og driftsudgifter var hhv. 37,5 % og 85 %

- agenturet havde problemer med programmeringen af og budgetlægningen for dets aktiviteter: over 35 % af de endelige bevillinger for 2007 blev ikke anvendt i årets løb – opfordrer agenturet til at tilstræbe at øge budgetgennemførelsesraten

- agenturet havde problemer med programmeringen af og budgetlægningen for dets aktiviteter:

- det lykkedes ikke agenturet at få løst problemet med fremførsel af bevillinger fra år til år. Fremførslen af 41 % af afsnit II udgør et alvorligt brud på princippet om budgettets etårighed

- anmoder om, at hvert års budget vedhæftes en rapport om uudnyttede bevillinger, der er fremført fra tidligere år

- Revisionsretten fremhævede annulleringer af og forsinkelser i procedurerne for offentlige indkøb, tilbagevendende forsinkelser i afholdelsen af betalinger og væsentlige ændringer i arbejdsprogrammet i løbet af året

BILAG

Europa-Parlamentets anbefalinger i de seneste år

Det Europæiske Jernbane-agentur

2006

2007

2008

2009

 

Udbudsproce-durer

- agenturet skal iværksætte udbudsprocedurer for de områder, der i øjeblikket er omfattet af kontrakter, der ikke har været genstand for en normal procedure

- gennemsigtighedsproblemer med hensyn til udvælgelseskriterier og tildelingskriterier: anvendelsen af proceduren med forhandling var ikke begrundet

- opfordrer igen til at forbedre forvaltningen af indkøb

- gennemsigtighedsproblemer med hensyn til udvælgelseskriterier og tildelingskriterier:

I/R

 

Menneskelige ressourcer

 

I/R

 

I/R

 

I/R

- opfordrer agenturet til bedre at afspejle den planlagte allokering af menneskelige ressourcer i dets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport

- udtrykker bekymring over forsømmelsen af at efterleve tjenestemandsvedtægten og gennemførelsesbestemmelserne retroaktivt

- opfordrer indtrængende agenturet til at etablere en konsolideret ansættelsesprocedure, der kan anvendes som en manual for alle medarbejdere, der er involveret i nyansættelser

 

Intern revision

- det interne kontrolsystem viste svagheder: Agenturet vedtog ikke gennemførelsesbestemmelser for dets finansforordninger

- agenturet følger ikke tjenestemandsvedtægten stringent

- opfordrer agenturet til at træffe foranstaltninger for at efterleve 4 ud af de 33 anbefalinger fra Den Interne Revisionstjeneste→ nemlig at indføre visse interne kontrolstandarder for bankunderskrifter, funktionsadskillelse, følsomme stillinger og uddelegering af beføjelser

- erkender, at 6 ud af 10 anbefalinger fra IAS vedr. personaleforvaltning fortsat mangler at blive efterlevet

7.2.2012

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetudvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0289/2011 – 2011/2229(DEC))

Ordfører for udtalelse: Knut Fleckenstein

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at Det Europæiske Jernbaneagenturs regnskab for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og mener, at de underliggende transaktioner i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.  konstaterer, at agenturet modtog 24 100 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU’s budget for 2010, og at antallet af ansatte steg fra 125 til 142;

3.  er betænkelig ved, at agenturet fremfører det betydelige beløb af 5 500 000 EUR fra regnskabsåret 2010 til regnskabsåret 2011; er af den opfattelse, at fremførslen udgør en grov tilsidesættelse af princippet om etårighed;

4.  er af den opfattelse, at det i lyset af den finansielle krise er særdeles vigtigt, at budgetbevillingerne anvendes optimalt, og opfordrer Kommissionen og agenturet til at undersøge og fastslå agenturets reelle behov for bevillinger med henblik på at udføre alle de opgaver, det er blevet pålagt;

5.  minder om, at agenturet allerede i regnskabsårene 2008 og 2009 fremførte betydelige midler til det efterfølgende regnskabsår; er af den opfattelse, at disse grove tilsidesættelser af princippet om etårighed ikke vil kunne accepteres fremover, og at der ikke skal meddeles decharge, hvis der igen forekommer en tilsidesættelse af dette budgetprincip; opfordrer agenturet til at straks at iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe denne situation;

6.  forudsætter, at de punkter, som Revisionsretten gjorde anmærkninger ved i agenturets årsregnskab for 2009, for så vidt angår regnskabsføring og budgettering, er blevet afhjulpet;

7.  henleder agenturets opmærksomhed på Europa-Parlamentets betænkning af 15. april 2011 om decharge for regnskabsåret 2009: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer; opfordrer agenturet til at efterleve denne;

8.  foreslår dog, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Ioan Enciu

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Chris Davies, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 100.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EFT L 164 af 30.4.2004, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 100.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EFT L 164 af 30.4.2004, s. 1.

(8)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 100.

(9)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(10)

EFT L 164 af 30.4.2004, s. 1.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

Jf. artikel 1, litra f), i afgørelse truffet ved fælles aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaterne, forsamlet på stats- og regeringschefniveau den 13. december 2003, om fastlæggelse af hjemstedet for visse af Den Europæiske Unions kontorer og agenturer (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 15).

(13)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 269.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse