Procedure : 2011/2215(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0122/2012

Indgivne tekster :

A7-0122/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.39
CRE 10/05/2012 - 12.39
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 184kWORD 109k
11. april 2012
PE 473.996v02-00 A7-0122/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010

(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010

(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(3), særlig artikel 21,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0122/2012),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010

(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(7), særlig artikel 21,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0122/2012),

1.  ... afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010,

(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(11), særlig artikel 21,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0122/2012),

A. der henviser til, at Revisionsretten har erklæret, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2010 er pålideligt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til direktøren for agenturet for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 2009(13) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

-    indtrængende opfordrede agenturet til at forbedre dets budget- og ansættelsesplanlægning for at rette op på den manglende overensstemmelse mellem budget- og personaleprognoser

-    opfordrede agenturet til at gøre fremskridt i retning af at sikre en realistisk evaluering af bud

-    opfordrede agenturet til at få bragt Den Interne Revisionstjenestes (IAS’) fire udestående anbefalinger i orden;

C. der henviser til, at agenturets samlede budget for regnskabsåret 2010 var på 20 200 000 EUR, hvilket udgjorde en stigning på 17,44 % sammenlignet med 2009;

D. der henviser til, at Unionens oprindelige bidrag til agenturets budget for 2010 var 19 100 000 EUR sammenlignet med 17 000 000 EUR i 2009(14), hvilket udgjorde en stigning på 12,35 %;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.      minder om, at Unionens oprindelige bidrag til agenturets budget for 2010 beløb sig til 19 100 000 EUR; bemærker dog, at 900 000 EUR hidrørende fra tilbagebetaling af overskud blev lagt oven i dette beløb, således at Unionens samlede bidrag blev på 20 000 000 EUR;

2.      anerkender på baggrund af agenturets beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning ("beretningen"), at der i løbet af regnskabsåret 2010 blev gennemført to ændringsbudgetter, som i alt beløb sig til 212 010 EUR; bemærker navnlig, at formålet med de to ændringsbudgetter var todelt:

-          at tage højde for Kroatiens deltagelse i agenturets arbejde

-          at tage højde for, at agenturet modtog en tredjedel af sin månedlige leje for perioden fra januar til juni 2010 fra de østrigske myndigheder;

3.      konstaterer på grundlag af beretningen, at der blev bevilget 13 830 000 EUR til administrationsudgifter og 6 170 000 EUR til operationelle udgifter; bemærker, at disse tal udgør en stigning på 13 % i administrationsudgifter og 26 % i operationelle udgifter sammenlignet med det endelige budget for 2009;

4.      har fra agenturet fået fastslået, at gennemførelsesraten for Unionens bidrag fulgte tendensen fra det foregående år og forblev på 100 %, og at budgetgennemførelsesraten for betalinger nåede op på 61,65 % i 2010 i sammenligning med 60,64 % i 2009; noterer med bekymring, at budgetgennemførelsesraten for betalinger under afsnit III (aktionsudgifter) kun nåede op på 28,08 %; opfordrer derfor agenturet til at gøre en yderligere indsats og træffe passende forholdsregler for især under afsnit III at sikre en højere grad af budgetgennemførelse for betalinger;

5.      bifalder agenturets ikt-softwareudvikling for projektstyring (nemlig MATRIX), der udgør et effektivt computerstyret værktøj for udarbejdelse af projektplaner og dokumentering af disse på ensartet vis og for gennemførelse og styring af projekter, hvilket på basis af IAS' revision af planlægning og overvågning i marts 2011 blev tilkendegivet som bedste praksis og en kilde til styrke; bifalder også agenturets initiativ med at knytte MATRIX sammen med budgetsystemet ABAC for at levere information om gennemførelsesraten for forpligtelser og betalinger;

Bevillingsfremførsler og overførsler

6.      opfordrer indtrængende agenturet til at forbedre planlægningen af budgetgennemførelsen for at reducere det høje niveau af bevillingsfremførsler på 6 900 000 EUR; bemærker navnlig i Revisionsrettens beretning, at agenturet indgik forpligtelser for 48 %, dvs. 4 600 000 EUR, ud af regnskabsårets bevillinger under afsnit III aktionsudgifter i december 2010; er af den opfattelse, at en så høj koncentration af udgifter i årets sidste uger har stor indvirkning på niveauet af fremførsler og peger på, at der tydeligvis er behov for at forbedre agenturets planlægning af budgetgennemførelsen; noterer sig på baggrund af agenturets oplysninger, at dette for nylig har indført et budgetmodul, der burde sætte det i stand til på årsbasis at planlægge niveauet af fremførsler;

7.      anerkender dog på baggrund af agenturets redegørelse, at det har truffet passende foranstaltninger (f.eks. planlægning to år i forvejen) med henblik på at øge spredningen af budgetgennemførelsen over hele året og dermed undgå en koncentration i den sidste måned;

8.      har fra agenturet fået fastslået, at gennemførelsesraten for bevillinger, der automatisk blev fremført fra 2009 til 2010, nåede op på 94 % i 2010, hvilket betød, at 414 633 EUR ikke blev anvendt;

9.      konstaterer på baggrund af beretningen, at bestyrelsen godkendte to budgetoverførsler til et samlet beløb på 2 791 055 EUR; noterer sig, at disse overførsler var knyttet til frigørelse af det overskud, der var opstået under afsnit 1 (personaleudgifter) på grund af forsinkelser i rekrutteringen;

10.    fastslår på baggrund af beretningen, at agenturets direktør godkendte 14 budgetoverførsler til en samlet værdi af 228 111 EUR; erfarer fra agenturet, at disse overførsler hovedsagelig vedrører korrigerende indgreb, der var nødvendige af hensyn til den effektive gennemførelse af agenturets årlige arbejdsprogram og administrationsudgifterne;

11.    noterer sig med bekymring Revisionsrettens kommentar om, at der var indgået forpligtelser for 48 % af aktionsudgifterne i den sidste måned i 2010, og at dette medførte et højt antal fremførsler; støtter agenturets indsats for at undgå denne situation i fremtiden, navnlig ved at planlægge dets aktiviteter to år i forvejen og i løbet af året fastsætte mål for budgetgennemførelsen; opfordrer agenturet til at sikre, at der i budgetplanlægningen tages højde for ad hoc-anmodninger fra Parlamentet; bemærker, at næsten alle de beløb, der var fremført til 2011, blev anvendt, hvilket gav et endeligt resultat for 2010 på 98,55 %;

12.    opfordrer agenturet til at tage de nødvendige skridt til at identificere og fjerne de væsentligste forhindringer for så vidt angår budgetudgifter, projektfinansiering, rekruttering samt juridiske og administrative begrænsninger med henblik på at sikre effektiv forvaltning af dets budget;

Menneskelige ressourcer

13.    bemærker på baggrund af beretningen, at agenturet oplevede vanskeligheder med at tiltrække kandidater, der kunne være modtagelige for indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende stillinger som udstationerede nationale eksperter; konstaterer med skuffelse, at to udvalgte ansøgere trak deres interessetilkendegivelser om udstationering i agenturet tilbage;

14.    bemærker, at dechargen for gennemførelsen af agenturets budget fortsat bør baseres på dets resultater i løbet af hele året;

15.    bemærker med bekymring forsinkelsen med at afslutte ansættelsesprocedurerne, der indebar, at kun 59 ud af 72 stillinger kunne besættes i 2010; opfordrer agenturet til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå en gentagelse af denne situation; noterer sig med bekymring påstandene om chikane af personalet og de sager, som er blevet anlagt; kræver, at agenturet behandler disse påstande på behørig vis; opfordrer agenturet til at præcisere, hvorledes informanter behandles, og aflægge skriftlig rapport til Parlamentet om anvendelsen af de bestemmelser, som skal beskytte informanter;

16.    bemærker med bekymring, at Revisionsretten allerede i forbindelse med dechargeproceduren for 2009 bemærkede, at agenturet kunne forbedre sin budget- og rekrutteringsplanlægning, navnlig med hensyn til det høje antal ledige stillinger (21 %) og det store omfang af fremførte bevillinger; gentager, at agenturet bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at rette op på situationen;

Præstation

17.    anerkender på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at agenturet har indført en kodeks for god, administrativ adfærd, der sammen med tjenestemandsvedtægten har til formål at sikre etisk korrekt optræden, undgå interessekonflikter, forhindre svindel og tilskynde til at rapportere uregelmæssigheder; bemærker desuden, at der træffes særlige foranstaltninger for at øge bevidstheden om og undgå interessekonflikter (erklæringer) i forbindelse med ansættelsesprocedurer og bedømmelseskomitéer for offentlige indkøb;

18.    bemærker med tilfredshed, at agenturet for at styrke denne interne kontrol yderligere sigter mod at forbedre anvendelsen af reglerne om rapportering af uregelmæssigheder og beskyttelsen af informanter, og at denne forbedring er planlagt til at finde sted i løbet af 2012; opfordrer agenturet til at informere dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der vedtages og gennemføres i denne henseende;

Intern revision

19.    anerkender, at IAS har fulgt op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger fra 2010, og bemærker navnlig, at alle anbefalingerne er blevet udført;

20.    noterer sig på baggrund af agenturets oplysninger, at IAS i marts 2011 foretog en revision af planlægning og overvågning og fremsatte 11 anbefalinger, hvoraf en enkelt blev klassificeret som "meget vigtig", syv som "vigtige" og tre som "ønskelige"; noterer sig agenturets erklæring om, at IAS anså 10 ud af de 11 anbefalinger for gennemført, og at gennemførelsen af den resterende "vigtige" anbefaling blev betragtet som endnu ikke afsluttet;

°

° °

21.    henviser til sine anbefalinger i tidligere dechargebetænkninger, som fremgår af bilaget til denne beslutning;

22. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 2012 om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

Bilag

Europa-Parlamentets anbefalinger i de seneste år

Agenturet for grundlæggende rettigheder

2006

2007

2008

2009

 

Præstation

 

I/R

– agenturet burde tilstræbe synergier med andre institutioner, der er aktive inden for menneskerettighedsområdet

 

– der bør indføres SMARTe mål og RACER-indikatorer i vurderingerne af de opnåede resultater

 

 

I/R

 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning: procedurer for indgåelse af aftaler

– agenturet overholdt ikke reglerne om budgettets opstilling

 

– spørgsmål vedr. budgetforvaltningen

– princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning er truet af den offentliggjorte evalueringsmetode→den har mindsket den relative betydning af priskriteriet (afventer en ny evalueringsmetode)

– der blev indgået forpligtelser for næsten alle bevillinger (13 900 000 ud af 14 200 000 EUR)

– princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning er truet af den offentliggjorte evalueringsmetode→den har mindsket den relative betydning af priskriteriet (afventer en ny evalueringsmetode)

– opfordrer indtrængende agenturet til at forbedre sin budget- og ansættelsesplanlægning for at rette op på den manglende overensstemmelse mellem budget- og personaleprognoser

 

– opfordrer agenturet til at gøre fremskridt i retning af at sikre en realistisk evaluering af bud

 

Menneskelige ressourcer

 

I/R

 

I/R

 

I/R

 

                      I/R

 

Intern revision

 

I/R

 

I/R

– agenturet efterlevede alle anbefalingerne fra den interne revisionstjeneste

– ud af de ni anbefalinger fra IAS, mangler de fire fortsat at blive gennemført af agenturet

10.2.2012

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010

(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Ordfører for udtalelse: Simon Busuttil

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010 på alle væsentlige punkter er pålidelige, og at de underliggende transaktioner taget under ét er lovlige og formelt rigtige;

2.  noterer sig med bekymring Revisionsrettens kommentar om, at der var indgået forpligtelser for 48 % af aktionsudgifterne i den sidste måned i 2010, og at dette medførte et højt antal fremførsler; støtter agenturets indsats for at undgå denne situation i fremtiden, navnlig ved at planlægge dets aktiviteter to år i forvejen og i løbet af året fastsætte mål for budgetgennemførelsen; opfordrer agenturet til at sikre, at der i budgetplanlægningen tages højde for ad hoc-anmodninger fra Parlamentet; bemærker, at næsten alle de beløb, der var fremført til 2011, blev anvendt, hvilket gav et endeligt resultat for 2010 på 98,55 %;

3.  opfordrer agenturet til at tage de nødvendige skridt til at identificere og fjerne de væsentligste forhindringer for så vidt angår budgetudgifter, projektfinansiering, rekruttering samt juridiske og administrative begrænsninger med henblik på at sikre effektiv forvaltning af dets budget;

4.  bemærker med bekymring forsinkelsen med at afslutte ansættelsesprocedurerne, der indebar, at kun 59 ud af 72 stillinger kunne besættes i 2010; opfordrer agenturet til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at denne situation gentager sig; noterer sig med bekymring påstandene om chikane af personalet og de sager, som er blevet anlagt; kræver, at agenturet behandler disse påstande på behørig vis; opfordrer agenturet til at præcisere, hvorledes informanter behandles, og aflægge skriftlig rapport til Parlamentet om anvendelsen af de bestemmelser, som skal beskytte informanter;

5.  bemærker med bekymring, at Revisionsretten allerede i forbindelse med dechargeproceduren for 2009 bemærkede, at agenturet kunne forbedre sin budget- og rekrutteringsplanlægning, navnlig med hensyn til det høje antal ledige stillinger (21 %) og det store omfang af fremførte bevillinger; gentager, at agenturet bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at rette op på situationen;

6.  bemærker, at dechargen for gennemførelsen af agenturets budget fortsat bør baseres på dets resultater i løbet af hele året.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 9.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 9.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 9.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EFT L 250 af 27.9.2011, s. 220.

(14)

EFT L 64 af 12.3.2010, s. 1037.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse