Procedūra : 2011/2227(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0123/2012

Pateikti tekstai :

A7-0123/2012

Debatai :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     
PDF 194kWORD 125k
2012 m. balandžio 11 d.
PE 473.989v01-00 A7-0123/2012

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Monica Luisa Macovei

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(3), ypač į jo 23 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0123/2012),

1.  patvirtina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(7), ypač į jo 23 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0123/2012),

1.  pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(11), ypač į jo 23 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0123/2012),

A. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) 2010 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos patikimos, o ataskaitose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

B.  kadangi Parlamentas 2011 m. gegužės 10 d. patvirtino Centro direktoriui, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir kadangi prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje Parlamentas paragino Centrą, be kita ko:

-    lentelėje, kuri turi būti pridėta prie Audito Rūmų ataskaitos, palyginti operacijas, atliktas tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, su operacijomis, atliktomis ankstesniais finansiniais metais;

-    spręsti aukšto asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį lygio klausimą, nes tai turi neigiamos įtakos biudžeto vykdymui ir prieštarauja metinio periodiškumo principui;

-    įvykdyti savo įsipareigojimą nusiųsti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai direktoriaus parengtą ataskaitą, kurioje būtų apibendrintas Vidaus audito tarnybos (angl. Internal Audit Service, IAS) rekomendacijų turinys;

C.       kadangi bendras Centro biudžetas 2010 finansiniais metais sudarė 57,8 mln. EUR, palyginti su 49,2 mln. EUR 2009 m., t. y. padidėjo 17,5 proc.; kadangi visas Sąjungos įnašas į Centro 2010 m. biudžetą buvo 56,225 mln. EUR;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.      primena, kad pirminis Sąjungos įnašas į Centro finansavimą 2010 m. siekė 53,078 mln. EUR; tačiau pažymi, kad prie šios sumos pridėta 145 000 EUR susigrąžinto pertekliaus, todėl visas Sąjungos įnašas 2010 m. buvo 53,223 mln. EUR;

2.      pabrėžia, kad pagal Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą visas Centrui skirtas įnašas siekė 56,225 mln. EUR ir jį sudarė:

– 33,36 mln. EUR įnašas pagal I ir II antraštines dalis ir

– 22,895 mln. EUR įnašas pagal III antraštinę dalį, iš kurių 10 mln. EUR buvo išmokėta;

vis dėlto pažymi, kad tame pačiame dokumente pateikiama, jog visas Sąjungos įnašas į Centro finansavimą 2010 m. sudarė 53,223 mln. EUR; pripažįsta Europos Komisijos teiginį, kad Sąjungos įnašas į Centro finansavimą 2010 m. buvo 56,225 mln. EUR, ir kad skaičius 53,223 mln. EUR yra klaidų tekste, pateikiamame su biudžeto duomenimis, rezultatas; mano, jog šis faktas atspindi būtinybę, kad Komisija biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai kasmet pateiktų suvestinę informaciją apie bendrą metinį kiekvienos agentūros finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto;

3.      remdamasis Centro suteikta informacija, atkreipia dėmesį, kad susitarimas dėl antros dotacijos su Plėtros generaliniu direktoratu pasirašytas pradiniam dvejų metų laikotarpiui ir kad tolesnis 2009–2010 m. laikotarpiui numatytas biudžeto padidinimas 400 000 EUR įgyvendintas 2010 m.; pažymi, kad 2011 m. Centras turėjo pateikti prašymą pratęsti susitarimo dėl dotacijos trukmę;

4.      remdamasis Centro 2010 finansinių metų galutinėmis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, patvirtina, kad asignavimų įsipareigojimams atžvilgiu biudžetas buvo įvykdytas 95 proc.; tačiau yra susirūpinęs, kad mokėjimų atžvilgiu įvykdyta tik 68 proc. viso biudžeto; vis dėlto mano, kad tai yra geriau nei 59 proc. 2009 m., bet laikosi nuomonės, kad šiuo požiūriu Centrui reikia dėti daugiau pastangų;

5.     pabrėžia, kad mokėjimų asignavimų panaudojimas pagerėjo iki 92,7 proc., o tai reiškia, kad nepanaudoti asignavimai sudaro 3 800 000 EUR sumą; pažymi, kad šis nevisiškas asignavimų panaudojimas susijęs su tuo, kad Centras apribojo savo mokėjimų asignavimų prašymus, siekdamas, kaip reikalavo Audito Rūmai ir Komisija, metų pabaigoje sumažintų grynųjų pinigų sumą savo banko sąskaitoje;

6.      remdamasis Centro 2010 m. metine veiklos ataskaita, atkreipia dėmesį, kad direktorius, kaip įgaliojimus suteikiantis pareigūnas, finansinę atsakomybę perdavė penkiems skyrių vadovams ir – tam tikram laikotarpiui – direktoriaus biuro koordinatoriui; tačiau pažymi, kad visas daugiau kaip 250 000 EUR vertės sutartis turi pasirašyti direktorius;

Perkelti asignavimai

7.      remdamasis iš Audito Rūmų gauta informacija, patvirtina, kad 2010 m. 15,6 mln. EUR suma, kuri prilygsta 27 proc. viso biudžeto, įskaitant 50 proc. III antraštinės dalies – veiklos išlaidų, buvo perkelta į 2011 m.; dar kartą ragina Centrą kuo skubiau pašalinti Audito Rūmų nustatytus trūkumus, susijusius su perkeltais asignavimais; pabrėžia, kad aukštas asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį lygis turi neigiamos įtakos biudžeto vykdymui;

8.      yra susirūpinęs dėl to, kad šis aukštas asignavimų perkėlimo lygis, kuris susijęs su žemu sukauptų išlaidų lygiu, yra pernelyg didelis ir prieštarauja metinio periodiškumo principui;

Apskaitos sistema

9.      remdamasis Centro biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, atkreipia dėmesį į tai, kad 2010–ieji buvo pirmieji metai, kai Centras visų metų biudžetą vykdė naudodamasis Europos Komisijos integruota biudžeto ir apskaitos sistema ABAC WF;

10.    remdamasis 2010 m. metine veiklos ataskaita, patvirtina, kad Centras peržiūrėjo su mokėjimais ir įsipareigojimais susijusias vidaus procedūras;

Viešieji pirkimai

11.    remdamasis Centro metine veiklos ataskaita, pažymi, kad viešųjų pirkimų tarnyba surengė 50 atvirų konkursų, 18 derybų ir 8 kvietimus teikti pasiūlymus, ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti kiekvieno iš šių viešųjų pirkimų konkursų rezultatus;

12.    pažymi, kad po penkerius metus trūkusių derybų pasirašytas Centro ir Švedijos pagyvenusių žmonių priežiūros ir visuomenės sveikatos ministerijos susitarimas dėl būstinės;

Žmogiškieji ištekliai

13.    patvirtina, kad buvęs Centro direktorius 2010 m. vasario mėn. pasitraukė iš pareigų, kad galėtų eiti kitas pareigas Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniame biure;

14.    ragina Centrą įgyvendinti atitinkamas priemones, kuriomis būtų užtikrintas įdarbinimo procedūrų skaidrumas; Parlamentui itin didelį rūpestį kelia Audito Rūmų išvados, kad iš anksto nebuvo nustatyta privalomo balų skaičiaus, kurį kandidatai turėjo surinkti, kad būtų pakviesti į pokalbį arba įrašyti į rezervo sąrašą; pažymi, kad po tuo gali slėptis su nepotizmu susijusi situacija ar interesų konfliktas;

15.    remdamasis Centro biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. gruodžio 31 d. Centre dirbo 175 laikinieji tarnautojai, nors 2010 m. etatų lentelėje buvo numatyta 200 etatų;

16.    remdamasis ataskaita, taip pat patvirtina, kad 2010 m. laikinųjų tarnautojų ir sutartininkų kaita siekė 7 proc.;

17.    mano, kad Centras yra svarbi Sąjungos institucija, padedanti Europos lygmeniu stiprinti ir plėtoti ligų priežiūrą, vertinti esamus ir kylančius pavojus žmonių sveikatai, kuriuos lemia infekcinės ligos, ir pranešti apie juos, taip pat Europos lygiu sutelkti žinias sveikatos srityje;

Veikla

18.    patvirtina, jog Centras šiuo metu bendradarbiauja su savo partneriais, kad, remdamasis per 2009 m. H1N1 padermės viruso sukeltą gripo pandemiją įgyta patirtimi, galėtų įgyvendinti tam tikrus pokyčius ir taip dar labiau pagerintų būsimą Centro veiklą; nepaisant to, atkreipia dėmesį į svarbų Centro indėlį įgyvendinant kovos su H2N1 padermės viruso sukelta gripo pandemija priemones – 2009 m. Centras paskelbė preliminarias specialių vakcinų nuo pandeminio gripo vartojimo gaires;

Vidaus auditas

19.    remdamasis Centro biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, pažymi, kad atlikta vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimo peržiūra; Parlamentui rūpestį kelia tai, kad dar neįgyvendinti du standartai, būtent veiklos tęstinumas ir veiklos vertinimas, o dar keturi – įgyvendinti tik iš dalies, todėl ragina Centrą šiuo tikslu kuo greičiau imtis veiksmų ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių standartų įgyvendinimo pažangą;

20.    remdamasis Centro biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, patvirtina, kad numatytas Metinę darbo programą rengti padedančių procesų, daugiausia dėmesio skiriant valdymo informacinei sistemai, auditas, kurį turėjo atlikti Vidaus audito tarnyba, nukeltas į 2011 m.; todėl ragina Centrą 2012 m. pradžioje informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie IAS išvadas;

21.    taip pat, remdamasis iš Centro gauta informacija, patvirtina, kad 2010 m. pabaigoje nebuvo pateikta nė vienos IAS audito kritinės išvados; tačiau šešios svarbios išvados buvo tebesvarstomos; Centras pranešė Parlamentui, kad keturios iš šių rekomendacijų susijusios su informavimu apie sveikatą, veiklos rodikliais, finansų pareigūnų naudojamu kontroliniu sąrašu ir Centro posėdžių išlaidų apskaičiavimu; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie kitas dvi rekomendacijas, kurias Centras dar turi įgyvendinti;

22.    atkreipia dėmesį į savo ankstesnių pranešimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo rekomendacijas, kurios nurodytos šios rezoliucijos priede;

23.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2012 m. ... ... d. rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos rezultatų, finansų valdymo ir kontrolės.

PRIEDAS

Per praėjusius kelerius metus Europos Parlamento pateiktos rekomendacijos

 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

 

2006 m.

 

2007 m.

 

2008 m.

 

2009 m.

 

Veikla / 

viešieji pirkimai

 

– nebuvo griežtai laikomasi viešųjų pirkimų taisyklių: nenustatyta aiškių atrankos kriterijų, netinkamai parinkta procedūra, nesilaikyta skelbime apie konkursą nustatytos procedūros, nepakankamai dokumentuotos procedūros

 

nepateikta

– ragina Centrą pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių metų operacijomis, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais

 

– Centras su Švedijos Vyriausybe dar nebuvo sudaręs susitarimo dėl būstinės, nes tebebuvo neišspręsta daug klausimų, kuriuos reikėjo aptarti per tolesnes derybas

– ragina Centrą pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis

 

Asignavimų perkėlimas į kitą laikotarpį

– nebuvo griežtai laikomasi metinio periodiškumo principo: beveik 45 proc. tais metais prisiimtų įsipareigojimų buvo perkelti į kitus metus; be to, antrąjį 2006 m. pusmetį – daugiausia dėl netikslių išlaidų darbuotojams sąmatų – buvo perkelta daug asignavimų

– nebuvo griežtai laikomasi metinio periodiškumo principo: programavimo, stebėsenos ir Centro biudžeto vykdymo kontrolės trūkumai.-nusprendus atlikti biudžeto pataisas, nebuvo įvertintas jų poveikis darbo programai ir tikslų pasiekimui

– nebuvo griežtai laikomasi metinio periodiškumo principo: programavimo ir Centro biudžeto vykdymo kontrolės trūkumai

– prašo Komisijos išnagrinėti galimybes, kaip užtikrinti, kad grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į Centro poreikius. Centras nuolat turi itin didelį grynųjų pinigų kiekį (2008 m. gruodžio 31 d. – 16 705 091 EUR)

– ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi siekiant ištaisyti trūkumus. Aukštas perkėlimų į kitus metus lygis, kuris turi neigiamą poveikį biudžeto vykdymui ir prieštarauja metinio periodiškumo principui

 

Žmogiškieji ištekliai

 

nepateikta

 

nepateikta

– įdarbinimo procedūrų planavimo trūkumai

 

nepateikta

 

Vidaus auditas

– pažeidžiant Finansinį reglamentą, buvo prisiimti teisiniai įsipareigojimai, prieš tai neprisiėmus biudžetinių įsipareigojimų

 

– Agentūra nesilaikė Finansinio reglamento nuostatų ir ekonomiškumo principo: 2007 m. dėl susitarimo, pasirašyto su savo pagrindinio pastato savininku, Centras už jo remontą sumokėjo 0,5 mln. EUR. Šiame susitarime nebuvo nurodytas numatytų atlikti darbų pobūdis, terminai ar mokėjimo sąlygos

– Centras nevisiškai įvykdė savo įsipareigojimą už biudžeto įvykdymo patvirtinimą atsakingai institucijai nusiųsti direktoriaus parengtą ataskaitą, kurioje būtų pateikta vidaus auditoriaus atliktų vidaus auditų skaičiaus suvestinė.

– Centras nevisiškai įvykdė savo įsipareigojimą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai nusiųsti direktoriaus parengtą ataskaitą, kurioje būtų apibendrintas IAS rekomendacijos turinys

24.1.2012

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC))

Nuomonės referentė: Jutta Haug

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  mano, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras yra svarbi Sąjungos institucija, padedanti Europos lygmeniu stiprinti ir plėtoti ligų priežiūrą, vertinti esamus ir kylančius pavojus žmonių sveikatai, kuriuos lemia infekcinės ligos, ir pranešti apie juos, taip pat Europos lygiu sutelkti žinias sveikatos srityje;

2.  pažymi, kad 2010 m. centrui buvo numatyta 57 800 000 EUR išteklių, iš kurių 56 300 000 EUR yra iš Sąjungos biudžeto skiriamos subsidijos;

3.  pabrėžia, kad mokėjimų asignavimų panaudojimas pagerėjo iki 92,7 proc., o tai reiškia, kad nepanaudoti asignavimai sudaro 3 800 000 EUR sumą; pažymi, kad šis nevisiškas asignavimų panaudojimas susijęs su tuo, kad centras apribojo savo mokėjimų asignavimų prašymus, siekdamas, kaip reikalavo Audito Rūmai ir Komisija, metų pabaigoje sumažintų grynųjų pinigų sumą savo banko sąskaitoje;

4.  atsižvelgdamas į aukštą perkėlimų į kitą laikotarpį lygį (27 proc. viso biudžeto), dar kartą primena centrui metinio periodiškumo principą; atkreipia dėmesį į tai, kad bendra padėtis, palyginti su 2008 ir 2009 m., pagerėjo; tačiau ragina, kad centras toliau mažintų perkėlimų į kitą laikotarpį lygį;

5.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą dėl darbuotojų atrankos procedūrų; ragina centrą persvarstyti savo atrankos procedūrą, kurią neabejotinai stebės biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija;

6.  remdamasis turima informacija mano, kad galima suteikti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui patvirtinimą, kad 2010 finansinių metų centro biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.1.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

OL C 366, 2011 12 15, p. 122.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 366, 2011 12 15, p. 122.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 366, 2011 12 15, p. 122.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 250, 2011 9 27, p. 145.

Atnaujinta: 2012 m. balandžio 27 d.Teisinis pranešimas