Procedure : 2011/2227(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0123/2012

Ingediende teksten :

A7-0123/2012

Debatten :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.23
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 195kWORD 107k
11 april 2012
PE 473.989v01-00 A7-0123/2012

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Monica Luisa Macovei

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Centrum(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding(3) en met name artikel 23,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0123/2012),

1.  verleent de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2010;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Centrum(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding(7) en met name artikel 23,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(8), en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0123/2012),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding voor het begrotingsjaar 2010;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Centrum(9),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding(11) en met name artikel 23,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(12), en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0123/2012),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ("het Centrum") voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B.  overwegende dat het Parlement de directeur van het Centrum op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009(13) en dat het het Centrum in zijn resolutie bij het kwijtingsbesluit onder andere heeft verzocht:

-    in een tabel die als bijlage bij het verslag van de Rekenkamer gevoegd moet worden, een vergelijking op te nemen van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het jaar waarvoor de kwijting moet worden verleend en de activiteiten in het begrotingsjaar voordien,

-    het hoge niveau van overdrachten, dat negatieve gevolgen heeft voor de begrotingsuitvoering en indruist tegen het beginsel van jaarperiodiciteit, aan te pakken,

-    zijn verplichting na te komen om de kwijtingsautoriteit een verslag toe te sturen dat is opgesteld door zijn directeur en waarin de inhoud van de aanbevelingen van de dienst Interne Audit (IAS) wordt samengevat,

C.  overwegende dat de totale begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2010 57 800 000 EUR bedroeg, tegenover 49 200 000 EUR in 2009, hetgeen een toename is van 17,5%; overwegende dat de totale bijdrage van de Unie aan de begroting van het Centrum voor 2010 56 225 000 EUR bedroeg;

Financieel en begrotingsbeheer

1.      herinnert eraan dat de aanvankelijke bijdrage van de Unie aan het Centrum voor 2010 53 078 000 EUR bedroeg; merkt echter op dat er 145 000 EUR aan toegevoegd is uit de terugvordering van overschotten, met als resultaat een totale bijdrage van de Unie voor 2010 van 53 223 000 EUR;

2.      onderstreept dat de totale bijdrage aan het Centrum volgens de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 bestond uit:

-       een bijdrage van 33 360 000 EUR in de titels I en II en

-       een bijdrage van 22 895 000 EUR in titel III, waarvan 10 000 000 EUR is uitbetaald;

     merkt echter op dat in hetzelfde document sprake is van een totale bijdrage van de Unie voor 2010 van 53 522 3000 EUR; neemt kennis van de verklaring van de Commissie dat de bijdrage van de Unie aan het Centrum in 2010 56 225 000 EUR bedroeg en dat het cijfer van 53 223 000 EUR het gevolg in van inconsistenties in de begeleidende tekst bij de begrotingscijfers; is van mening dat hieruit blijkt hoe noodzakelijk het is dat de Commissie de kwijtingsautoriteit elk jaar geconsolideerde informatie verstrekt over de totale jaarlijkse bijdrage per Agentschap die ten laste van de algemene begroting van de Unie wordt uitbetaald;

3.      verneemt van het Centrum dat een tweede subsidieovereenkomst is gesloten met DG Uitbreiding voor een aanvankelijke looptijd van twee jaar en dat vervolgens in 2010 een verhoging van de begroting met 400 000 EUR voor de periode 2009-2010 is toegepast; merkt op dat het Centrum in 2011 een aanvraag moest indienen voor de verlenging van de looptijd van de subsidie;

4.      erkent op basis van de definitieve jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2010 dat de begrotingsuitvoering 95% bedroeg, wat de vastleggingskredieten betreft; is echter bezorgd over het feit dat het begrotingsuitvoeringscijfer voor de betalingen niet meer bedroeg dan 68% van de totale begroting; beschouwt dit evenwel reeds als een verbetering ten opzichte van de 59% van 2009, maar is van mening dat het Centrum meer inspanningen moet leveren in dit verband;

5.      onderstreept het feit dat de uitvoering van de betalingskredieten is verbeterd, met een stijging tot to 92,7%, hetgeen neerkomt op een bedrag aan onbenutte kredieten van 3 800 000 EUR; merkt op dat deze onderbesteding verband houdt met het feit dat het Centrum zijn verzoek om betalingskredieten heeft beperkt, om de geldhoeveelheid op zijn bankrekening op het einde van het jaar te verminderen, overeenkomstig het verzoek van de Rekenkamer en de Commissie;

6.      neemt er via het jaarlijkse activiteitenverslag van het Centrum voor 2010 kennis van dat de directeur, als bevoegde ordonnateur, de financiële verantwoordelijkheid gedelegeerd heeft aan de vijf eenheidshoofden en, gedurende een bepaalde periode, aan de coördinator van het kabinet van de directeur; merkt echter op dat alle contracten ter waarde van meer dan 250 000 EUR door de directeur ondertekend moeten worden;

Overdracht van kredieten

7.      neemt kennis van de informatie van de Rekenkamer dat in 2010 een bedrag van 15 600 000 EUR, ofte 27% van de totale begroting, inclusief 50% van de uitgaven voor titel III – huishoudelijke kosten, is overgedragen naar 2011; dringt er nogmaals bij het Centrum op aan om de tekortkomingen die door de Rekenkamer zijn vastgesteld op het gebied van overdrachten, aan te pakken; onderstreept dat een hoog niveau van overdrachten negatieve gevolgen heeft voor de uitvoering van de begroting;

8.      is bezorgd door het feit dat dit hoge niveau van overdrachten, in combinatie met een laag niveau van transitorische passiva, buitensporig is en indruist tegen het beginsel van jaarperiodiciteit;

Boekhoudsysteem

9.      neemt kennis van de informatie in het verslag over het begrotings- en financiële beheer van het Centrum dat 2010 het eerste volledige begrotingsjaar was waarvoor het Centrum zijn begroting het hele jaar heeft uitgevoerd via ABAC WF (het geïntegreerde begrotings- en boekhoudsysteem van de EU;

10.    neemt kennis van de informatie in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2010 dat het Centrum de interne procedures voor betalingen en vastleggingen heeft herzien;

Aanbesteding

11.    neemt kennis van de informatie in het jaarlijkse activiteitenverslag van het Centrum dat het aanbestedingsbureau in 2010 50 open procedures en 18 onderhandelde procedures heeft afgehandeld, alsmede 8 oproepen tot het indienen van voorstellen; verzoekt het Centrum om de resultaten van elk van de aanbestedingsprocedures over te maken aan de kwijtingsautoriteit;

12.    merkt op dat er na vijf jaar onderhandelen een zetelovereenkomst is ondertekend tussen het Centrum en het ministerie van Ouderenzorg en Volksgezondheid van Zweden;

Personeelszaken

13.    neemt kennis van het feit dat de voormalige directeur het Centrum in februari 2010 heeft verlaten om een functie op te nemen bij het regionale kantoor voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie;

14.    dringt er bij het Centrum op aan voldoende maatregelen te treffen om de transparantie van zijn aanwervingsprocedures te garanderen; is in het bijzonder door over de bevindingen van de Rekenkamer: noch de criteria waaraan kandidaten moesten voldoen om te worden uitgenodigd voor een gesprek, noch die om op de reservelijst te worden geplaatst, waren vooraf vastgesteld; merkt op dat hierachter een situatie kan schuilgaan van nepotisme of belangenvermenging;

15.    neemt er via het verslag over het begrotings- en financiële beheer van het Centrum kennis van dat op 31 december 2010 in totaal 175 tijdelijke medewerkers bij het Centrum in dienst waren, op een totaal van 200 posten in het organigram voor 2010;

16.    verneemt tevens uit het verslag dat het verloop van tijdelijke werknemers en arbeidscontractanten in 2010 7% bedroeg;

17.    beschouwt het Centrum als een belangrijk orgaan van de Unie, dat ermee belast is het Europese ziektetoezicht te verbeteren en te ontwikkelen, bestaande en opkomende gevaren voor de menselijke gezondheid als gevolg van besmettelijke ziekten te beoordelen en informatie hierover te verspreiden en de Europese kennis op het gebied van gezondheid te bundelen;

Prestaties

18.    neemt kennis van het feit dat het Centrum nu samenwerkt met zijn partners om veranderingen door te voeren op basis van de lessen die geleerd zijn uit de H1N1-pandemie in 2009, om de prestaties van het Centrum in de toekomst te verbeteren; wijst desalniettemin op de belangrijke bijdragen die het Centrum aan de maatregelen ter bestrijding van de H1N1-pandemie heeft geleverd door in 2009 voorlopige richtsnoeren over het "gebruik van specifieke pandemische influenzavaccins" op te stellen;

Interne audit

19.    neemt kennis van de informatie in het verslag over het begrotings- en financiële beheer van het Centrum dat een herziening van de tenuitvoerlegging van het internecontrolesysteem is uitgevoerd; is in het bijzonder bezorgd door het feit dat twee van de normen nog steeds niet ten uitvoer zijn gelegd, namelijk bedrijfscontinuïteit en evaluatie van de activiteiten, en dat vier andere slechts gedeeltelijk ten uitvoer zijn gelegd; dringt er daarom bij het Centrum op aan snel maatregelen op dit gebied te nemen en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van de fase van tenuitvoerlegging van deze normen;

20.    maakt uit het verslag over het begrotings- en financiële beheer van het Centrum op dat de geplande audit van de dienst Interne Audit (IAS) van de "processen ter ondersteuning van de opstelling van het jaarlijkse werkprogramma, met focus op het beheersinformatiesysteem" is uitgesteld tot 2011; verzoekt het Centrum daarom de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de bevindingen van de IAS aan het begin van 2012;

21.    neemt ook kennis van de informatie van het Centrum dat de IAS-audit eind 2010 geen kritieke bevindingen te melden had; dat echter nog zes belangrijke bevindingen hangende waren; verneemt van het Centrum dat vier van deze aanbevelingen betrekking hebben op de communicatie over gezondheid, de prestatie-indicatoren, de checklist die gebruikt wordt door de financiële actoren en de kostenraming voor de vergaderingen van het Centrum; dringt er bij het Centrum op aan om de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van de twee andere aanbevelingen die nog steeds door het Centrum moeten worden uitgevoerd;

o

o o

22.    vestigt de aandacht op zijn aanbevelingen in eerdere kwijtingsverslagen, zoals toegelicht in de bijlage bij deze resolutie;

23.    verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingbesluit naar zijn resolutie van … 2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

Bijlage

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

 

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Prestaties/

Aanbestedingen

 

- De voorschriften inzake aanbestedingen worden niet strikt gehandhaafd: gebrek aan duidelijke selectiecriteria; onjuiste procedurekeuze; niet-naleving van de in de aankondiging van de opdracht beschreven procedure; ontoereikende documentatie van de procedure

 

n.v.t.

- Verzoekt het Centrum om een vergelijkend overzicht op te stellen van de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het jaar waarvoor de kwijting moet worden verleend en tijdens het vorige begrotingsjaar, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Centrum over de jaren heen beter kan beoordelen

 

- Geen zetelovereenkomst tussen het Centrum en de Zweedse regering aangezien er nog heel wat kwesties op tafel lagen waarover verder onderhandeld moest worden

- Verzoekt het Centrum om een vergelijking op te stellen van de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het jaar waarvoor de kwijting moet worden verleend en tijdens het vorige begrotingsjaar

 

Overdracht van kredieten

- Het jaarperiodiciteitsbeginsel wordt niet strikt in acht genomen: bijna 45% van de vastleggingen die tijdens dit jaar werden ingeschreven, werd overgedragen. Bovendien werden er tijdens de tweede helft van 2006 talrijke overschrijvingen gedaan à onnauwkeurige raming van personeelsbehoeften

- Het jaarperiodiciteitsbeginsel wordt niet strikt in acht genomen: zwakke punten op het gebied van de programmering, de monitoring en de daaropvolgende tenuitvoerlegging van de begroting van het Centrum

- Na het besluit tot begrotingswijzigingen is geen evaluatie gemaakt van de impact hiervan op het werkprogramma en het halen van de doelstellingen.

- Het jaarperiodiciteitsbeginsel wordt niet strikt in acht genomen: zwakke punten op het gebied van de programmering en de daaropvolgende tenuitvoerlegging van de begroting van het Centrum

- Verzoekt de Commissie om te onderzoeken hoe ervoor kan worden gezorgd dat het beginsel wordt geëerbiedigd van een op behoeften gebaseerd beheer van liquide middelen à het Centrum houdt enorm hoge reserves van liquide middelen aan over een lange periode (31 dec. 2008: 16 705 091 EUR)

- Verzoekt het Centrum de kwijtingsautoriteit mee te delen welke maatregelen zijn genomen om de tekortkoming te verhelpen; Hoog niveau van overdrachten, wat negatieve gevolgen heeft voor de begrotingsuitvoering en indruist tegen het beginsel van jaarperiodiciteit

 

Personeelszaken

 

n.v.t.

 

n.v.t.

- Tekortkomingen bij de planning van de aanwervingsprocedures

 

n.v.t.

Interne audit

- Juridische verbintenissen werden aangegaan vóór de desbetreffende begrotingsvastlegging, wat een inbreuk vormt op het financieel reglement

 

 

- Het Centrum heeft het Financieel Reglement en het beginsel van spaarzaamheid niet in acht genomen: in 2007 betaalde het 0,5 miljoen EUR voor de renovatie van zijn hoofdgebouw, naar aanleiding van een overeenkomst tussen het Centrum en de eigenaar van het gebouw. In die overeenkomst is de aard van de uit te voeren werken niet gespecificeerd, noch de termijnen en betalingsvoorwaarden

- Het Centrum is zijn verplichting niet volledig nagekomen om de kwijtingsautoriteit een door zijn directeur opgesteld verslag toe te sturen waarin de interne audits dat zijn uitgevoerd door de interne auditeur, wordt samengevat

- Het Centrum is zijn verplichting niet volledig nagekomen om de kwijtingsautoriteit een door zijn directeur opgesteld verslag toe te sturen waarin de inhoud van de aanbevelingen van de dienst Interne Audit (IAS) wordt samengevat

24.1.2012

ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Rapporteur voor advies: Jutta Haug

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  beschouwt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding als een belangrijk EU-orgaan om het Europese toezicht op ziekten te versterken en te ontwikkelen, om huidige en opkomende bedreigingen van de volksgezondheid door besmettelijke ziekten in kaart te brengen en erover te berichten, en om de Europese kennis op het gebied van gezondheidszorg te bundelen;

2.  merkt op dat het centrum in 2010 kon beschikken over een bedrag van 57 800 000 euro, waarvan 56 300 000 euro uit de begroting van de Unie komt;

3.  benadrukt dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten gestegen is tot 92,7 procent, wat betekent dat een bedrag van 3 800 000 miljoen euro ongebruikt blijft; wijst erop dat deze onvolledige uitvoering verband houdt met het feit dat het centrum zijn verzoeken om betalingskredieten heeft beperkt om de hoeveelheid contanten op zijn bankrekening aan het einde van het jaar te verminderen, zoals de Rekenkamer en de Commissie hebben gevraagd;

4.  herinnert het centrum opnieuw aan het jaarperiodiciteitsbeginsel, en dit in het licht van het grote aantal overdrachten, die 27 procent van zijn totale begroting vertegenwoordigen; stelt vast dat de algemene situatie verbeterd is ten opzichte van 2008 en 2009; verzoekt het centrum niettemin het aantal overdrachten verder terug te dringen;

5.  neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer met betrekking tot de procedures voor de werving van personeel; moedigt het centrum aan zijn selectieprocedure te herzien, en wijst erop dat de kwijtingsautoriteit hier zeker op zal toezien;

6.  is op grond van de beschikbare gegevens van mening dat de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kwijting kan worden verleend voor de uitvoering van de begroting van het centrum voor het begrotingsjaar 2010.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.1.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

58

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 122.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1.

(4)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 122.

(6)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(7)

PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1.

(8)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(9)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 122.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1.

(12)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(13)

PB L 250 van 27.9.2011, blz. 145.

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2012Juridische mededeling