Procedure : 2011/2224(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0124/2012

Indgivne tekster :

A7-0124/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.22
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 197kWORD 119k
11. april 2012
PE 473.988v02-00 A7-0124/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010, med agenturets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(3) om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, særlig artikel 60,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0124/2012),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010, med agenturets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(7) om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, særlig artikel 60,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0124/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010,

–    der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010, med agenturets svar(9),

–    der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–    der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–    der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(11) om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, særlig artikel 60,

–    der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–    der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0124/2012),

A.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (agenturets) årsregnskab for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til agenturets administrerende direktør for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 2009(13) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

 indtrængende opfordrede agenturet til at indføre en aktivitetsbaseret struktur for aktionsbudgettet for at skabe en klar sammenhæng mellem arbejdsprogrammet og de finansielle overslag og forbedre resultatovervågningen og -rapporteringen

 gjorde opmærksom på, at agenturet endnu en gang havde fremført et betydeligt antal bevillinger til 2010 til aktionsudgifter

 anmodede om, at hvert års budget blev vedføjet en rapport om uudnyttede bevillinger fremført fra tidligere år, og at der heri blev gjort rede for, hvorfor disse bevillinger ikke var udnyttet, samt hvordan og hvornår de ville blive det

 konstaterede mangler i personaleudvælgelsesprocedurerne, som udgjorde en risiko for disse procedurers gennemsigtighed;

C.  der henviser til, at agenturet finansieres af gebyrer og afgifter og et bidrag fra Unionen;

D.  der henviser til, at agenturets budget for regnskabsåret 2010 var på 137 200 000 EUR, sammenholdt med 122 200 000 EUR i 2009, hvilket var en stigning på 12,27 %; der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for 2010 var 34 197 000 EUR(14), hvilket udgjorde en stigning på 0,87 % sammenlignet med 2009;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

1.  minder om, at to tredjedele af agenturets budget stammer fra gebyrer og afgifter fra industrien, mens en tredjedel stammer fra EU-støtte, og at Unionens oprindelige bidrag til agenturet for 2010 beløb sig til 32 879 000 EUR; bemærker dog, at 1 318 000 EUR hidrørende fra tilbagebetalte overskud blev føjet til dette beløb, hvormed EU's samlede bidrag udgjorde 34 197 000 EUR i 2010;

2.  konstaterer, at agenturets budget fra 2007 til 2010 steg med 61 % fra 85 200 000 EUR til 137 200 000 EUR, og at antallet af ansatte steg fra 333 til 524;

3.  bemærker, at indtægter fra gebyrer, jf. artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2007 af 31. maj 2007 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter(15), udgør formålsbestemte indtægter, der, så længe de ikke er blevet anvendt, kan fremføres af agenturet; bemærker, at indtægterne fra de gebyrer, der modtages fra industrien, kan vedrøre mere end ét regnskabsår; bemærker endvidere, at den reserve, der kan anvendes i de efterfølgende år, justeres på baggrund af det pågældende års budgetresultat; bemærker, at reservebeløbet i løbet af de to seneste år faldt fra 29 000 000 EUR ved udgangen af 2008 til 21 000 000 EUR ved udgangen af 2010;

4.  bemærker på basis af det endelige årsregnskab for regnskabsåret 2010, at agenturet udelukkende anvendte ikke-opdelte bevillinger, og at forpligtelsesbevillingerne som følge heraf stemte overens med betalingsbevillingerne; bemærker endvidere, at den samlede budgetgennemførelsesprocent var på 99, 51 % for 2010-bevillingerne;

Agenturets gebyrer og afgifter

5.  opfordrer agenturet til yderligere at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå de mangler, som truer gennemsigtigheden af udbudsproceduren såvel som princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

Regnskabsføring

6.  fastslår på grundlag af det endelige årsregnskab, at agenturet i 2010 ændrede sin indtægtsfastsættelsesmetode fra en omkostningsbaseret metode til en metode baseret på den lineære metode, som er foreslået i EU's regnskabsregel nr. 4;

7.  har forstået på agenturet, at ændringen er foretaget for at forbedre nøjagtigheden og gennemsigtigheden omkring grundlaget for indtægterne og for at tage hensyn til Revisionsrettens anbefaling om at anvende en metode, som mere nøjagtigt viser de indtægter, der er opført i et regnskabsår;

8.  konstaterer på baggrund af agenturets årlige aktivitetsrapport, at virksomhedssystemet (ERP) er yderligt forbedret og systematisk er blevet anvendt til alle typer finansielle transaktioner og afslutning af regnskabsåret;

Udbudsprocedure

9.  konstaterer på baggrund af agenturets årlige aktivitetsrapport, at der i løbet af 2010 blev iværksat 23 udbudsprocedurer vedrørende varer og tjenesteydelser af høj værdi inden for både drift og administration, at 20 af disse blev afsluttet, og at der blev underskrevet 29 kontrakter af høj værdi, der tilsammen beløb sig til ca. 14 000 000 EUR; bemærker desuden, at der blev underskrevet 428 kontrakter som følge af udbudsprocedurer for varer og tjenesteydelser af lav værdi, der i alt androg ca. 1 650 000 EUR;

10.  konstaterer navnlig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at det i forbindelse med to større udbudsprocedurer på grund af evalueringsmetoden ikke var muligt at give de økonomisk mest fordelagtige bud flest point; bemærker på baggrund af agenturets svar, at de to udbudsprocedurer vedrører:

 forlængelse af en fireårig kontrakt om rengøring på 1 000 000 EUR

 en rammekontrakt på højst fire år om undersøgelser vedrørende krav og standarder for certificering af motorer til luftfartøjer med en maksimal værdi på 2 500 000 EUR, hvor den udpegede kontrahent ikke havde medtaget alle omkostningselementer i sit tilbud;

bemærker, at agenturet svarede, at der ikke var påvist nogen negativ indvirkning på resultatet, men at det ikke desto mindre ville tage hensyn til Rettens bemærkninger og fremover imødegå den påviste risiko ved i endnu højere grad at fokusere på finansielle evalueringsformler;

11.  opfordrer agenturet til endvidere at træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på de mangler, som truer gennemsigtigheden af udbudsprocessen såvel som princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

Menneskelige ressourcer

12.  bemærker, at dechargemyndigheden endnu en gang påpegede mangler i personaleudvælgelsesprocedurerne, som udgør en risiko for disse procedurers gennemsigtighed; konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der ikke var bevis for, at betingelserne for at blive indkaldt til samtale eller komme på reservelisten var fastsat, inden ansøgningerne blev gennemgået; bemærker, at dette kunne være for at dække over tilfælde af nepotisme eller interessekonflikt; anmoder om, at de nødvendige foranstaltninger træffes for at undgå interessekonflikter; opfordrer Kommissionen til at sikre, at agenturet anvender EU-bestemmelserne korrekt; understreger betydningen af åbenhed omkring procedurerne for offentlige indkøb og personaleudvælgelse;

13.  bemærker, at agenturet ikke oplyste dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der blev truffet for at øge gennemsigtigheden af procedurerne for udvælgelse af agenturets eksperter/ansatte som krævet i forbindelse med 2009-regnskabet, men er klar over, at problemet blev behandlet i 2010, efter at Revisionsretten endnu en gang havde fremhævet spørgsmålet i sin beretning; understreger på ny, at konsekvenserne af disse mangler er endnu mere kritiske, når det tages i betragtning, at formålene med agenturet er at udstede certificeringsspecifikationer, træffe beslutninger med hensyn til luftdygtighed og miljøcertificering og gennemføre standardiseringsinspektioner af medlemsstaternes kompetente myndigheder;

14.  noterer sig agenturets svar til Revisionsretten, hvoraf det klart fremgår, at det i sine retningslinjer for panelmedlemmer har fastsat de minimumstærskler, som kandidater skal opfylde for at blive indkaldt til samtale (50 %) eller komme på reservelisten (65 %), men at agenturet forbeholder sig retten til at afgøre det antal kandidater, som det er rimeligt at invitere, på baggrund af den opstillede rangorden;

15.  minder agenturet om betydningen af at sørge for tilstrækkelige undervisnings- og kvalificeringskriterier for inspektionshold og teamledere; opfordrer agenturet til at træffe konkrete foranstaltninger og oplyse dechargemyndigheden derom;

16.  noterer sig stigningen i agenturets personale fra 509 til 578;

Interessekonflikt

17.  bemærker, at agenturets tekniske medarbejdere generelt skal rekrutteres fra de nationale luftfartsmyndigheder og luftfartsindustrien; henviser til, at de ansatte skal have en tilstrækkelig og ajourført teknisk erfaring med arbejde inden for luftfarten for at kunne udføre en teknisk kontrol af dokumenter til godtgørelse af, at formålet, som er at sikre et tilstrækkeligt niveau af luftfartssikkerhed i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning, er opfyldt; er imidlertid bekymret over, at denne situation kan give anledning til interessekonflikter, hvis en medarbejder, som er rekrutteret fra en producent af luftfartøjer, i agenturet arbejder og træffer beslutninger vedrørende certificering af luftfartøjer, som han/hun plejede at arbejde med, da vedkommende var ansat af producenten, hvilket, hvis det ikke opdages og håndteres korrekt, kan give anledning til en interessekonflikt; anerkender imidlertid, at agenturet har indført en certificeringsmetode, som sikrer upartiskhed i beslutningsprocessen på grund af kollegialiteten i de tekniske vurderinger og selve beslutningsprocessen; erkender endvidere, at agenturet arbejder på at udarbejde en politik for fastlæggelse af en adfærdskodeks, der omfatter identificering, forebyggelse, kontrol og håndtering af konsekvenserne af potentielle interessekonflikter, hvilket vil hjælpe agenturet til yderligere at forbedre identificeringen og håndteringen af situationer, hvor der kan opstå interessekonflikter, således at de på intet tidspunkt udgør en risiko for luftfartssikkerheden;

18.  opfordrer agenturet til at tage behørigt hensyn til medarbejdernes faglige og karrieremæssige baggrund for at undgå interessekonflikter af enhver art; har den holdning, at agenturets politik for håndtering af interessekonflikter bør angive, i hvilket omfang og på hvilke betingelser en medarbejder ved agenturet kan inddrages i certificering af et luftfartøj, som vedkommende har arbejdet med forud for sin ansættelse ved agenturet;

19.  anmoder agenturet om at vedtage effektive procedurer til behørigt at håndtere potentielle sager om interessekonflikter i agenturet; anmoder endvidere agenturet om på sit websted at offentliggøre interesseerklæringer og faglig baggrund for sine eksperter, ledelsespersonale, bestyrelsesmedlemmer og enhver anden person med relation til certificeringsprocessen; påpeger, at agenturet bør følge OECD's retningslinjer vedrørende interessekonflikter;

20.  ser - under henvisning til, at agenturet deltager i beslutninger af afgørende betydning for alle borgere og under hensyntagen til agenturets udsatte position på grund af dets betydning for industrien - frem til at modtage og drøfte resultaterne af og anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning om situationer med interessekonflikter, som udsendes inden udgangen af juni 2012;

Præstationsniveau

21.  anmoder agenturet om i endnu højere grad at indføre den eksisterende aktivitetsbaserede struktur for aktionsbudgettet for at skabe en klar sammenhæng mellem arbejdsprogrammet og de finansielle overslag og yderligere forbedre resultatovervågningen og -rapporteringen;

22.  opfordrer agenturet til, hvor det er relevant, at indføre et Gantt-diagram som en del af programmeringen af de enkelte operationelle aktiviteter; understreger også vigtigheden af, at agenturet fastsætter SMART-mål og RACER-indikatorer i programmeringen, således som det har gjort i sit årlige arbejdsprogram og sin årlige aktivitetsrapport siden 2008;

Intern kontrol

23.  konstaterer på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at agenturet i 2010 konsoliderede sit integrerede styresystem under medtagelse af konceptet "intern kontrol", som skal sikre en hensigtsmæssig mindskelse af risici for at forbedre agenturets evne til at opfylde sine operationelle, kvalitetsmæssige og finansielle mål og sin målsætning vedrørende overholdelse af lovgivning;

24.  bemærker, at agenturets integrerede styresystem i december 2010 opnåede certificering efter den internationalt anerkendte kvalitetsstyringsstandard ISO 9001:2008;

Standardiseringsinspektionsprocessen

25.  anmoder agenturet om yderligere at forbedre dokumentationen i forbindelse med planlægning og programmering af inspektioner; minder agenturet om vigtigheden af at dokumentere risikovurderinger og de kriterier, som er anvendt i forbindelse med planlægningen af inspektioner, med det formål at underbygge den interne proces omkring beslutningstagning i sager, hvor der forekommer betydelige mangler, som har konsekvenser for sikkerheden for EU's borgere;

26.  anmoder endvidere agenturet om yderligere at forbedre sin effektivitet med hensyn til at håndtere centrale sikkerhedsspørgsmål ved at:

-        overvåge oplysningen

-        reducere tidsrammen for rapportering og gennemførelse,

-        dokumentere beslutningstagningsprocessen mellem agenturet og Kommissionen og

-        i tilstrækkelig grad mindske risiciene for enhver potentiel situation med interessekonflikt;

27.  opfordrer derudover agenturet til at klassificere, overvåge og følge op på forhold, hvorom der under inspektioner er gjort bemærkninger; bemærker, at agenturet har udviklet en operationel procedure til definering af disse forhold og til at informere Kommissionen derom; opfordrer derfor agenturet til at oplyse dechargemyndigheden om foranstaltninger, der er truffet;

Intern revision

28.  konstaterer, at en række "meget vigtige" henstillinger fra Den Interne Revisionstjeneste (IAS) til agenturet, med hvilke sigtet var at reducere udestående risici, endnu ikke er efterkommet og for indeværende er ved at blive gennemgået af revisionstjenesten;

29.  bemærker navnlig, at IAS i 2010 gennemførte en revision af standardiseringsinspektionsprocessen med henblik på at foretage en vurdering af og sørge for et uafhængigt tilsyn med det interne kontrolsystem, der er knyttet til agenturets standardiseringsinspektionsproces, med det formål at overvåge de nationale luftfartsmyndigheders anvendelse af de relevante EU-forordninger og at rapportere herom til Kommissionen; bemærker endvidere, at agenturet allerede har udarbejdet afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af Den Interne Revisionstjeneste og videreformidlet, således at revisionstjenesten kan anvende dem i forbindelse med sin revision af gennemførelsen af henstillingerne i artikel 25-27;

30.  opfordrer i denne henseende agenturet til yderligere at:

-  dokumentere sine risikovurderinger efter sine årlige inspektionsprogrammer og inspektionsbesøg

-  forbedre kontrollen og indberetningen af væsentlige mangler, som giver anledning til bekymringer omkring sikkerheden

-  efterfølgende opfølge og kontrollere forhold, der bemærkes under inspektionsbesøg;

31.  henleder opmærksomheden på sine henstillinger fra tidligere dechargebetænkninger, som er anført i bilaget til denne beslutning;

32.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... maj 2012 om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

BILAG

EU-Parlamentets henstillinger gennem de seneste år

 

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

2006

2007

2008

2009

 

Resultater

- Agenturet bør nøje kontrollere, om der er sammenhæng i udgiftsoverslagene: Agenturets omkostningsanalysesystem viste omkostninger for omkring 48 mio. EUR over for indtægter på omkring 35 mio. EUR; utilstrækkelig programmering

- Agenturet bør nøje kontrollere, at der er sammenhæng i de udgiftsoverslag, som forelægges for budgetmyndigheden til godkendelse.

- Opfordrer agenturet til at udarbejde en diakron analyse af de operationer, der er udført i dette og foregående år

- opfordrer agenturet til at fastsætte SMART-mål og RACER-indikatorer

- opfordrer agenturet til at udarbejde et Gantt-diagram

- Opfordrer agenturet til at fastsætte SMART-mål og RACER-indikatorer

- opfordrer agenturet til at overveje at indføre et Gantt-diagram i forbindelse med programmeringen af de operationelle aktiviteter, så det hurtigt kan fastslås, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt

- opfordrer indtrængende agenturet til at indføre en aktivitetsbaseret struktur for aktionsbudgettet for at skabe en klar sammenhæng mellem arbejdsprogrammet og de finansielle overslag og forbedre resultatovervågningen og –rapporteringen

- opfordrer agenturet til at foretage en sammenligning af de operationer, som var blevet udført i løbet af det år, der meddeles decharge for, samt i det foregående regnskabsår

 

Forordningen om gebyrer og afgifter

 

 

Ikke relevant.

- Agenturet bør ikke sammenblande anvendelsen af den tidligere forordning om afgifter med den nye.

- Opfordrer agenturet til at indføre et monitoreringssystem på projektcertificeringsniveau

- opfordrer agenturet til at fremlægge en detaljeret plan, der skal garantere, at systemet med flade årlige gebyrer ikke genererer indtægter, som væsentligt overstiger de faktiske omkostninger forbundet med de udførte tjenesteydelser

- Opfordrer agenturet til at forbedre sit system for overvågning af certificeringen af projekter for at sikre, at gebyrerne i hele projektets varighed ikke afviger væsentligt fra de faktiske omkostninger

- opfordrer agenturet til i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskaberne for 2010 at foretage et korrekt overslag over de påløbne udgifter til forvaltning af certificeringsopgaver, som er udliciteret til nationale luftfartsmyndigheder.

Bilag

Europa-Parlamentets henstillinger gennem de seneste år

 

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

2006

2007

2008

2009

 

Bevillingsfremførsler/ indkøbsspørgsmål

- Princippet om etårighed blev således ikke overholdt: i modstrid med finansforordningen anvendte agenturet sine opdelte betalingsbevillinger, som var fremført fra 2005, på trods af den omstændighed, at agenturet havde tilstrækkelige betalingsbevillinger for 2006

- Gennemsigtighedsproblemer i forbindelse med tildelingskriterierne og metoden til økonomisk evaluering

- Opfordrer agenturet til at rette op på manglerne i ERP-systemet, som hidrører fra en forsinket underskrivelse af tjenesteydelseskontrakten. (Opfordrer agenturet til at fremlægge et meget mere realistisk overslag for Kommissionen og Parlamentet inden for de næste år)

- opfordrer Kommissionen til at undersøge måder at sikre, at princippet om behovsbaseret likviditetsstyring gennemføres fuldt ud for at opnå, at agenturets likvide reserver holdes så små som muligt

- Agenturet fremførte et højt niveau af bevillinger til driftsudgifter til 2010 (65 % fra afsnit III, operationelle aktiviteter. Andelen af forpligtelsesbevillinger, der er fremført, er 13 %)

- opfordrer til en mere nøje og rettidig kontraktstyring og til, at Parlamentet og Kommissionen får fremlagt meget mere realistiske overslag for næste regnskabsår.

- anmoder om, at hvert års budget vedføjes en rapport om uudnyttede bevillinger fremført fra tidligere år, og at der heri gøres rede for, hvorfor disse bevillinger ikke er udnyttet, samt hvordan og hvornår de vil blive det.

 

Menneskelige ressourcer

 

Ikke relevant.

- Opfordrer agenturet til at forbedre sine rekrutterings- og ressourceplanlægningssystemer

- Opfordrer agenturet til at forbedre sine rekrutterings- og ressourceplanlægningssystemer

- bemærker mangler i personaleudvælgelsesprocedurerne, som udgør en trussel mod disse procedurers gennemsigtighed.

- Revisionsretten meddelte, at udvælgelseskomitéernes afgørelser med hensyn til personaleudvælgelsesprocedurerne ikke var tilstrækkeligt underbyggede og dokumenterede, eftersom betingelserne for at blive indkaldt til samtale eller komme på reservelisten ikke var fastsat på forhånd, og der ikke forelå mødereferater.

- opfordrer indtrængende agenturet til at oplyse dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at rette op på denne situation, og gøre udvælgelsesprocedurerne for agenturets eksperter/ansatte mere gennemsigtige.

 

Intern revision

- Agenturet har endnu ikke etableret et effektivt system til inddrivelse af fordringer, herunder eventuelt renter for sene betalinger.

 

Ikke relevant

- Opfordrer agenturet til at tage skridt til at efterkomme 13 (2 anses for at være kritiske) ud af 28 henstillinger fra den interne revisionstjeneste → dvs. henstillingerne vedrører den budgetmæssige usikkerhed, manglende risikoanalyser, manglende politik for evaluering og fremme, proceduren for afbrydelser og en procedure til registrering af fritagelser, som er blevet indstillet

- Anerkender, at agenturet siden 2006 har gennemført 20 af den interne revisionstjenestes 26 henstillinger

7.2.2012

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Ordfører for udtalelse: Knut Fleckenstein

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten fastslog, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs regnskab for regnskabsåret 2010 var korrekt, og at de underliggende transaktioner i alt væsentligt var lovlige og formelt rigtige;

2.  konstaterer, at agenturet har modtaget 34 200 000 EUR fra EU's budget for 2010;

3.  konstaterer endvidere, at agenturets samlede budget fra 2009 til 2010 steg med næsten 11 % fra 122 000 000 EUR til 137 000 000 EUR, og at antallet af ansatte steg fra 509 til 578;

4.  beklager dybt de uregelmæssigheder, som Revisionsretten har påpeget i agenturets ansættelses- og udbudsprocedurer; opfordrer Kommissionen til at sikre, at agenturet anvender EU-bestemmelserne korrekt; understreger betydningen af åbenhed omkring procedurerne for offentlige indkøb og personaleudvælgelse;

5.  foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

4

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Ioan Enciu

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 21.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 21.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 21.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 140.

(14)

EUT L 64 af 12.3.2010, s. 613.

(15)

EUT L 140 af 1.6.2007, s. 3.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse