Förfarande : 2011/2224(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0124/2012

Ingivna texter :

A7-0124/2012

Debatter :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.22
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 196kWORD 126k
11 april 2012
PE 473.988v02-00 A7-0124/2012

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Monica Luisa Macovei

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet(3), särskilt artikel 60,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0124/2012).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet(7), särskilt artikel 60,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0124/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010

(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet(11), särskilt artikel 60,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0124/2012), och av följande skäl:

A. Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (”byrån”) för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 10 maj 2011 beviljade Europaparlamentet byråns direktör ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande:

–     Byrån uppmanades införa en aktivitetsbaserad struktur för verksamhetsbudgeten, så att en tydlig koppling upprättas mellan arbetsprogrammet och de ekonomiska prognoserna, och så att övervakningen av och rapporteringen om verksamhetens resultat kan förbättras.

–     Parlamentet påpekade att byrån än en gång hade fört över ett stort belopp, anslaget till operativa utgifter, till nästföljande budgetår.

–     Parlamentet begärde att en rapport om de outnyttjade anslag som förts över från föregående år skulle bifogas varje års budget, med förklaringar till varför dessa pengar inte har använts samt hur och när de kommer att användas.

–     Parlamentet noterade brister i urvalsförfarandena för personal som äventyrar transparensen i dessa förfaranden.

C. Byrån finansieras genom avgifter och ett bidrag från unionen.

D. Byråns budget 2010 uppgick till 137 200 000 EUR, jämfört med 122 200 000 EUR 2009, vilket är en ökning med 12, 27 procent. Unionens bidrag till byråns budget för 2010 uppgick till 34 197 000 EUR, vilket jämfört med 2009(14) innebar en ökning på 0,87 procent.

Budget och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet påminner om att två tredjedelar av byråns budget kommer från avgifter från industrin och en tredjedel kommer från unionens bidrag, och det ursprungliga anslaget från unionen till byrån för 2010 uppgick till 32 879 000 EUR. Parlamentet konstaterar dock att 1 318 000 EUR, som var återanvändning av överskott, lades till detta belopp, vilket resulterade i ett totalt anslag från unionen på 34 197 000 EUR för 2010.

2.  Europaparlamentet noterar att byråns budget ökade med 61 procent från 85 200 000 EUR till 137 200 000 EUR mellan 2007 och 2010, samtidigt som personalen ökade från 333 till 524 personer.

3.  Europaparlamentet noterar att enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 593/2007 av den 31 maj 2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet(15) ska intäkterna från avgifter avsättas för särskilda ändamål, och kan föras över av byrån till nästa år om de inte har utnyttjats. Inkomsterna från industrin kan hänföra sig till mer än ett budgetår. Parlamentet noterar att den reserv som kan utnyttjas under kommande år justeras med utgångspunkt från årets budgetresultat. Beloppet i reserven sjönk under de senaste två åren från 29 000 000 EUR i slutet av 2008 till 21 000 000 EUR i slutet av 2010.

4.  Europaparlamentet ser i den slutliga årsredovisningen för budgetåret 2010 att byrån endast utnyttjade icke-differentierade anslag, och som ett resultat av detta var åtagandebemyndigandena lika med betalningsbemyndigandena. Parlamentet konstaterar dessutom att budgetgenomförandet var 99,51 procent för 2010 års anslag.

Avgifter som byrån tar ut

5.  Europaparlamentet uppmanar byrån att vidta ytterligare lämpliga åtgärder för att undvika brister som äventyrar transparensen i upphandlingsförfarandet och principen om sund ekonomisk förvaltning.

Redovisning

6.  Europaparlamentet ser i den slutliga årsredovisningen att byrån 2010 ändrade sin redovisning av intäkter från en kostnadsbaserad metod till en metod baserad på den linjära metod som föreslås i kommissionens redovisningsbestämmelse nr 4.

7.  Europaparlamentet har blivit informerat av byrån om att förändringen vidtogs för att säkrare och transparentare visa hur intäkterna har intjänats samt för att beakta revisionsrättens rekommendation för 2009 om att använda en metod som tydligare återspeglar vilka intäktsbelopp som hänför sig till ett visst budgetår.

8.  Europaparlamentet ser i byråns årliga verksamhetsrapport att systemet för resursplanering hade förbättrats ytterligare, och användes systematiskt för alla typer av finansiella transaktioner och för räkenskapernas avslutande vid årets slut.

Upphandlingsförfarande

9.  Europaparlamentet ser i den årliga verksamhetsrapporten att 23 upphandlingsförfaranden med stora värden avseende både verksamhetsanknutna och administrativa behov handlades under 2010, att 20 av dem avslutades, och att 29 kontrakt på stora belopp, ca 14 000 000 EUR, undertecknades. Dessutom undertecknades 428 kontrakt, som handlagts enligt upphandlingsförfarandet för små belopp, till ett totalt värde på ca 1 650 000 EUR.

10. Europaparlamentet erfar, särskilt från revisionsrätten, att i två stora upphandlingsförfaranden gjorde utvärderingsmetoden att anbudet med det bästa ekonomiska budet inte fick den högsta poängen i fråga om pris. Parlamentet har av byrån fått veta att dessa två upphandlingar avser

–     förnyelsen av ett fyraårigt städkontrakt på 1 000 000 EUR, och

–     ett ramkontrakt, med ett högsta värde av 2 500 000 EUR, på maximalt fyra år för studier av certifieringskrav och certifieringsstandarder för flygmotorer, för vilket den kontrakterade anbudsgivaren inte hade redovisat alla kostnadselement i sin ansökan.

Parlamentet noterar byråns svar att man inte hade några negativa effekter avseende resultatet att rapportera, men att man inte desto mindre kommer att ta hänsyn till revisionsrättens anmärkningar och i framtiden beakta den identifierade risken genom att vara ännu uppmärksammare på modellerna för finansiell utvärdering.

11. Europaparlamentet uppmanar byrån att vidta ytterligare lämpliga åtgärder för att undvika brister som äventyrar transparensen i upphandlingsförfarandet och principen om sund ekonomisk förvaltning.

Personal

12. Europaparlamentet noterar att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten än en gång fann brister i urvalsförfarandena för personal, vilket äventyrar dessa förfarandens transparens. Revisionsrätten konstaterar att det saknades bevis för att minimikraven för att bli kallad till intervju eller föras upp på reservlistan hade fastställts innan genomgången av ansökningarna startade. Parlamentet noterar att detta skulle kunna vara ett tecken på nepotism eller intressekonflikt. Parlamentet fordrar att man gör allt för att undvika intressekonflikter. Parlamentet understryker betydelsen av insyn i upphandlingsförfarandena och förfarandena för urval av personal.

13. Europaparlamentet noterar att byrån inte informerade den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder man vidtagit för att göra urvalsförfarandet för sin personal och sina experter mer transparent, i enlighet med kraven 2009, men inser att byrån tog itu med problemet 2010 efter att revisionsrätten ännu en gång hade understrukit frågan i sin rapport. Parlamentet framhåller än en gång att följderna av dessa brister blir ännu mer avgörande, när man betänker att byrån har följande uppgifter: utfärda certifieringsspecifikationer, fatta beslut om luftvärdighets- och miljöcertifiering samt genomföra standardiseringsinspektioner av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet noterar att byrån i sitt svar till revisionsrätten framhåller att man i riktlinjerna för sina panelmedlemmar tydligt har fastställt det tröskelvärde som de sökande måste uppnå för att kallas till intervju (50 %) eller sättas upp på reservlistan (65 %), men att man förbehåller sig rätten att fastställa hur många sökande som det högst är rimligt att kalla till intervju baserat på rangordningen av deras meriter.

15. Europaparlamentet påminner byrån om vikten av att ha adekvata utbildnings- och kvalificeringskriterier för inspektionsgrupper och gruppledare. Byrån uppmanas att vidta konkreta åtgärder och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vad som gjorts.

16. Europaparlamentet konstaterar att antalet anställda hos byrån ökade från 509 till 578.

Intressekonflikter

17. Europaparlamentet konstaterar att de anställda teknikerna vanligen måste rekryteras från nationella luftfartsmyndigheter och från flygplansindustrin. Parlamentet inser att de anställda måste ha tillräcklig och aktuell teknisk erfarenhet från arbete inom luftfartsområdet för att kunna göra tekniska kontroller av handlingar som visar hur bestämmelserna efterlevs, så att en adekvat flygsäkerhetsnivå kan garanteras, i enlighet med kraven i den tillämpliga unionslagstiftningen. Parlamentet är dock oroat över att denna situation skulle kunna skapa intressekonflikter om en anställd som rekryterats från en flygplanstillverkare, inom byrån arbetar med och fattar beslut om certifiering av de flygplan som han/hon arbetade med som anställd hos flygplanstillverkaren i fråga, om situationen inte upptäcks och hanteras på rätt sätt. Parlamentet konstaterar dock att byrån har infört ett certifieringsförfarande där beslutsprocessens opartiskhet garanteras dels genom att de tekniska utvärderingarna görs av flera personer i grupp, dels genom själva beslutsprocessen. Parlamentet har också förstått att byrån håller på att inrätta en policy för hela byrån, liknande en uppförandekod, som omfattar upptäckt, förebyggande, övervakning och hantering av konsekvenserna av potentiella fall av intressekonflikter, som kommer att hjälpa byrån att ytterligare förbättra upptäckt och hantering av intressekonfliktssituationer på ett sätt som garanterar att flygsäkerheten aldrig äventyras.

18. Europaparlamentet uppmanar byrån att noga beakta sina anställdas yrkesmässiga bakgrunder så att alla intressekonflikter kan undvikas. I byråns policy för hantering av intressekonflikter bör det tydligt framgå i vilken utsträckning och under vilka villkor som anställda vid byrån kan vara inblandade i certifieringen av flygplan som de har arbetat med innan de blev anställda hos byrån.

19. Europaparlamentet uppmanar byrån att anta effektiva förfaranden som på adekvat sätt kan hantera potentiella fall av påstådda intressekonflikter inom byrån. Byrån uppmanas också att på sin webbplats offentliggöra förklaringarna om ekonomiskt intresse och yrkesbakgrunden för sina experter, chefer och styrelseledamöter samt varje annan person vars verksamhet är kopplad till certifieringsprocessen. Byrån bör följa OECD:s riktlinjer avseende intressekonflikter.

20. Europaparlamentet konstaterar att byrån är involverad i beslut som är av grundläggande betydelse för alla medborgare, och med hänsyn till dess utsatta läge p.g.a. dess betydelse för industrin ser den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten fram mot att få och att diskutera iakttagelser och rekommendationer i den särskilda rapporten om intressekonfliktssituationer som revisionsrätten ska publicera före slutet av juni 2012.

Verksamhetsresultat

21. Europaparlamentet uppmanar byrån att mer ordentligt införa den befintliga aktivitetsbaserade strukturen för verksamhetsbudgeten, så att en tydlig koppling upprättas mellan arbetsprogrammet och de ekonomiska prognoserna, och så att övervakningen av och rapporteringen om verksamhetens resultat kan förbättras ytterligare.

22. Europaparlamentet uppmanar byrån att låta ett Ganttschema ingå i programplaneringen för var och en av de operativa verksamheterna, när så är lämpligt. Parlamentet betonar också hur viktigt det är att byrån fastställer SMART-mål och RACER-indikatorer i sin programplanering, så som man har gjort i sitt årliga arbetsprogram och sin årliga verksamhetsrapport sedan 2008.

Intern kontroll

23. Europaparlamentet ser i den årliga verksamhetsrapporten att byrån har konsoliderat sitt interna förvaltningssystem (MIS) 2010, och tagit med konceptet ”intern kontroll” som syftar till reducera risker på korrekt sätt, för att förbättra byråns förmåga att uppnå målen för verksamhet, kvalitet, regelefterlevnad och ekonomi.

24. Europaparlamentet noterar att byråns integrerade förvaltningssystem (IMS) i december 2010 blev certifierat enligt den internationellt erkända standarden ISO 9001: 2008 Quality Management Standard.

Standardiseringsinspektionsprocessen

25. Europaparlamentet uppmanar byrån att ytterligare förbättra dokumentationen av planerna och programplaneringen för inspektionerna. Byrån påminns om hur viktigt det är att dokumentera de riskbedömningskriterier som används när inspektionsplanerna fastställs så att man kan motivera sin interna beslutsprocess när det gäller fall då väsentliga svagheter har påverkat unionsmedborgarnas säkerhet.

26. Europaparlamentet uppmanar dessutom byrån att hantera de viktigaste säkerhetsfrågorna ännu mer effektivt genom att

–     övervaka informationen,

–     minska tiden för rapportering och genomförande,

–     dokumentera beslutsprocessen mellan byrån och kommissionen,

–     minska riskerna för potentiella intressekonflikter på lämpligt sätt.

27. Europaparlamentet uppmanar dessutom byrån att klassificera, övervaka och följa upp de inspektionsresultat som klassificeras som ”observationer”. Parlamentet erfar från byrån att man har utvecklat en fungerande rutin för att definiera dessa iakttagelser och att underrätta kommissionen om dem. Parlamentet uppmanar därför byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vidtagna åtgärder.

Internrevision

28. Europaparlamentet konstaterar att åtskilliga ”mycket viktiga” rekommendationer från internrevisionstjänsten (IAS) som syftar till att minska kvarvarande risker för byrån fortfarande inte har åtgärdats och för närvarande ses över av IAS.

29. Europaparlamentet konstaterar särskilt att IAS 2010 genomförde en granskning av standardiseringsinspektionsprocessen för att utvärdera och tillhandahålla en oberoende försäkran avseende det interna kontrollsystemet i samband med standardiseringsinspektionsprocessen inom byrån, som har till syfte att övervaka de nationella luftfartsmyndigheternas användning av unionens tillämpliga regelverk samt rapportera till kommissionen. Parlamentet noterar också att byrån redan har utvecklat en plan för korrigerande åtgärder, som man kommit överens om med IAS, och redan har sänt IAS upplysningar om genomförandet av de rekommendationer som avses i punkterna 25-27 i den rapporten, för att få detta utvärderat.

30. I detta sammanhang uppmanar Europaparlamentet byrån att ytterligare

–     dokumentera sina riskbedömningar efter sitt årliga inspektionsprogram och sina årliga inspektionsbesök,

–     förbättra övervakning och rapportering av de signifikanta svagheter som ger anledning till oro för säkerheten,

–     följa upp och övervaka hur dess iakttagelser hanteras efter inspektionsbesöken.

°

° °

31. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på de rekommendationer från parlamentets tidigare ansvarsfrihetsbetänkanden som tas upp i bilagan till denna resolution.

32. När det gäller övriga övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2012 om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

BILAGA

Europaparlamentets rekommendationer under de senaste åren

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

2006

2007

2008

2009

 

Verksamhets-resultat

– Byrån bör noga kontrollera konsekvensen i utgiftsprognosen: byråns kostnadsanalyssytem visade en kostnad på ca 48 miljoner EUR gentemot intäkter på endast ca 35 miljoner EUR. Otillräcklig programplanering.

– Byrån bör noga kontrollera konsekvensen i de utgiftsprognoser som ska presenteras för budgetmyndigheten för antagande.

– Parlamentet uppmanar byrån att genomföra en diakronisk analys av den verksamhet som utförts under detta och föregående år.

– Parlamentet uppmanar byrån att fastställa SMART-mål och RACER-indikatorer.

– Byrån uppmanas att utarbeta ett Ganttschema.

– Parlamentet uppmanar byrån att fastställa SMART-mål och RACER-indikatorer.

– Parlamentet uppmanar byrån att låta ett Ganttschema ingå i programplaneringen för var och en av de operativa verksamheterna, i syfte att konkret ange hur mycket tid varje anställd lägger ner på ett projekt.

– Parlamentet uppmanar byrån att införa en aktivitetsbaserad struktur för verksamhetsbudgeten, så att en tydlig koppling upprättas mellan arbetsprogrammet och de ekonomiska prognoserna, och så att övervakningen av och rapporteringen om verksamhetens resultat kan förbättras.

– Parlamentet uppmanar byrån att göra en jämförelse mellan insatser som utförts under det år för vilket ansvarsfrihet ska beviljas och insatser som utfördes under det föregående budgetåret.

 

Avgifts-bestämmelser

 

 

Ingen uppgift

– Byrån bör inte blanda ihop användningen av de förra avgiftsbestämmelserna med de nya.

– Byrån uppmanas att etablera att övervakningssystem för certifieringsprojekt.

– Byrån uppmanas att lägga fram en detaljerad plan som garanterar att systemet med årliga schablonavgifter inte ger intäkter som är mycket högre än de faktiska kostnaderna för tjänsterna.

– Parlamentet uppmanar byrån att förbättra sitt övervakningssystem för cerifieringsprojekt, så att man kan garantera att de avgifter som tas ut under projektets gång inte avviker i någon större mån från de verkliga kostnaderna.

– Byrån uppmanas att inför sammanställningen av sin årsredovisning för 2010, korrekt uppskatta de upplupna kostnaderna i samband med certifieringsverksamhet som lagts ut på nationella luftfartsmyndigheter.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

2006

2007

2008

2009

 

Överföring av anslag/Upphand-lingsfrågor

– Budgetprincipen om ettårighet följdes inte. Tvärtemot sina budgetbestämmelser använde byrån differentierade betalningsbemyndiganden som förts över från 2005, trots att man hade tillräckligt med betalningsbemyndiganden för 2006.

– Transparensproblem i samband med kriterier för tilldelning av kontrakt och metoden för ekonomisk utvärdering.

– Byrån uppmanas åtgärda systemet för resursplanering p.g.a. att undertecknandet av avtalet för tjänsten har försenats. (Byrån uppmanas presentera en mycket mer realistiskt prognos för kommissionen och parlamentet de kommande åren.)

– Kommissionen uppmanas att undersöka hur man kan garantera att principen om behovsbaserad förvaltning av betalningsflödena tillämpas fullt ut, så att byråns likvida reserver hålls så låga som möjligt.

– Byrån överförde ett stort anslagsbelopp för operativa utgifter till 2010 (65 % från avdelning III, operativ verksamhet. 13 % av åtagandena har förts över).

– Parlamentet efterlyser en tillförlitligare och mer tidsanpassad hantering av kontrakt och betydligt mer realistiska prognoser, som ska presenteras för parlamentet och kommissionen för nästa budgetår.

– Parlamentet begär att en rapport om de outnyttjade anslag som förts över från föregående år ska bifogas varje års budget, med förklaringar till varför dessa pengar inte har använts samt hur och när de kommer att användas.

 

Personal

 

Ingen uppgift

– Byrån uppmanas förbättra sina system för rekrytering och resursplanering.

– Byrån uppmanas förbättra sina system för rekrytering och resursplanering.

– Parlamentet noterar brister i urvalsförfarandena för personal som äventyrar transparensen i dessa förfaranden. Revisionsrätten rapporterade att urvalskommittéernas beslut var otillräckligt styrkta och dokumenterade eftersom tröskelvärdena för att bli kallad till intervju eller för att sättas upp på reservlistan inte hade fastställts på förhand och protokoll saknades.

– Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med situationen och göra urvalsförfarandet för sin personal och sina experter mer transparent.

 

Internrevision

– Byrån har ännu inte infört ett effektivt kravhanteringssystem, eventuellt med ränta för sena betalningar.

 

Ingen uppgift

Byrån uppmanas vidta åtgärder för att följa 13 (2 anses som kritiska) av 28 rekommendationer från internrevisionen→ dvs. rekommendationer avseende budgetmässig osäkerhet, avsaknad av riskanalys, avsaknad av en politik för personalbedömning och personalbefordran, förfarandet för periodavgränsning och avsaknad av ett förfarande för registrering av undantag som avslutats.

– Parlamentet konstaterar att byrån sedan 2006 har genomfört 20 av 26 rekommendationer från internrevisionen.

7.2.2012

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010

(2011/2224(DEC))

Föredragande: Knut Fleckenstein

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten funnit att räkenskaperna för budgetåret 2010 för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet är tillförlitliga och att de transaktioner som ligger till grund för dessa i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att byrån fick 34 200 000 EUR från unionens budget för 2010.

3.  Europaparlamentet konstaterar vidare att byråns totala budget ökade med nästan 11 procent, från 122 000 000 EUR 2009 till 137 000 000 EUR 2010, och att antalet anställda steg från 509 till 578.

4.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten har konstaterat oegentligheter i samband med förfarandena för urval av personal och upphandlingsförfarandena, och uppmanar kommissionen att se till att byrån tillämpar unionens regler korrekt. Parlamentet understryker betydelsen av insyn i upphandlingsförfarandena och förfarandena för urval av personal.

5.  Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2010.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.2.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Ioan Enciu

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 21.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 21.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 21.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250, 27.9.2011, s. 140.

(14)

EUT L 64, 12.3.2010, s. 613.

(15)

EUT L 140, 1.6.2007, s. 3.

Senaste uppdatering: 27 april 2012Rättsligt meddelande