Procedure : 2011/2219(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0125/2012

Ingediende teksten :

A7-0125/2012

Debatten :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.18
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 177kWORD 102k
11 april 2012
PE 473.978v01-00 A7-0125/2012

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0280/2011 – 2011/2219(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Monica Luisa Macovei

1. VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0280/2011 – 2011/2219(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Bureau(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie(3), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0125/2012),

1.  verleent de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2010;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer en te zorgen voor de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0280/2011 – 2011/2219(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Bureau(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie(7), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(8), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0125/2012),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer en te zorgen voor de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0280/2011 – 2011/2219(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Bureau(9),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie(11), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(12), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0125/2012),

A. overwegende dat de Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie ("het Vertaalbureau") voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B.  overwegende dat Parlement de directeur van het Vertaalbureau op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2009, en overwegende dat het in zijn begeleidende resolutie bij het kwijtingsbesluit het Vertaalbureau o.a. heeft verzocht:

-    de evaluatie van zijn prestaties verder te ontwikkelen door de koppelingen te verbeteren tussen zijn strategische acties en de in zijn jaarlijkse werkprogramma opgenomen acties en door de indicatoren voor het volgen van zijn prestaties te beoordelen, teneinde te voldoen aan SMART-criteria,

-    doeltreffender maatregelen te nemen om de continue stijging van zijn overschot tegen te gaan; in 2009 bedroeg het overschot 24 000 000 EUR, in vergelijking met 26 700 000 EUR in 2008, 16 900 000 EUR in 2006, 10 500 000 EUR in 2005 en 3 500 000 EUR in 2004,

-    de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de stappen die zijn ondernomen om het ABAC-boekhoudsysteem op doeltreffende wijze operationeel te maken;

C. overwegende dat de definitieve begroting van het Vertaalbureau voor 2010 55 928 077 EUR was, in vergelijking met 62 630 000 EUR in 2009, hetgeen een daling is van 11,98%,

D. overwegende dat het volume aan vertalingen in 2010 het grootste was sinds de oprichting van het Vertaalbureau, met een toename van het aantal vertaalde bladzijden met 20,1% in vergelijking met 2009;

Budgettair en financieel beheer

1.      maakt uit het jaarlijkse activiteitenverslag en de jaarrekening voor 2010 van het Vertaalbureau op dat de oorspronkelijke begroting ervan voor 2010 van 48 100 000 EUR het onderwerp van twee gewijzigde begrotingen was; merkt in het bijzonder op dat het doel van de twee gewijzigde begrotingen tweeledig was:

- om het begrotingsoverschot van voorgaande jaren op te nemen, namelijk 24 000 000 EUR, teneinde de werknemersbijdragen aan de Commissie voor pensioenen van 1998 - 2009 te betalen, een totaalbedrag van 18 400 000 EUR, en de grootste klant van het Vertaalbureau, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, het bedrag terug te betalen van het economische resultaat voor 2009, namelijk 6 121 255 EUR;

- om de begroting in evenwicht te brengen met het bedrag van 8 000 000 EUR, als gevolg van een verwachte substantiële toename van het aantal klanten;

2.      stelt op basis van het jaarlijkse activiteitenverslag van het Vertaalbureau vast dat door het grotere totale aantal vertaalde pagina's in 2010 de inkomsten van het Vertaalbureau zijn toegenomen tot 51 200 000 EUR in 2010, een toename van 13,71% in vergelijking met 2009; maakt eveneens uit het verslag op dat het uitvoeringscijfer van de uitgaven van het Vertaalbureau is gestegen tot 43 040 000 EUR, hetgeen overeenkomt met 86,79% van de kredieten, een toename van 18,27% in vergelijking met 2009;

3.      herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2965/94 betreffende de oprichting van het Vertaalbureau, de inkomsten en uitgaven in de begroting van het Vertaalbureau in evenwicht moeten zijn; stelt vast dat voor het begrotingsjaar 2010 het totale overschot van het Vertaalbureau van 2009 24 000 000 EUR bedroeg; neemt er evenwel kennis van dat het Vertaalbureau er voornamelijk door de overdracht van middelen naar de pensioenregeling van de Unie en de terugbetaling aan zijn klanten, in is geslaagd het voornoemde overschot te beperken tot 9 200 000 EUR; heeft bovendien van het Vertaalbureau vernomen dat de raad van bestuur in 2011 heeft besloten dit bedrag van 9 200 000 EUR te gebruiken voor het aanleggen van een reserve voor uitzonderlijke investeringen (4 300 000 EUR) en van een reserve voor prijsstabilisering (EUR 4 900 000);

4.      is tevreden met de schikking in het langdurige geschil tussen het Vertaalbureau en de Commissie over het vraagstuk van de werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling van de Unie;

5.      is tevreden met het in 2011 genomen besluit van de raad van bestuur om een reserve van 4 300 000 EUR aan te leggen voor investering in het in de jaren 2012-2013 te realiseren programma e-CDT en een reserve van 4 900 000 EUR ter stabilisering van de prijzen, teneinde de potentiële terugloop van zijn inkomsten als gevolg van de verwachte daling van de vertaalvraag van zijn klanten te compenseren;

6.      is er verheugd over dat naar aanleiding van het verzoek van de kwijtingsautoriteit de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2010 openbaar is gemaakt op de website van het Vertaalbureau;

Aanbestedingsprocedures

7.      verzoekt het Vertaalbureau ervoor te zorgen dat artikel 60 van het Financieel Reglement wordt nageleefd door financieringsbesluiten vast te stellen voor operationele uitgaven; vraagt het Vertaalbureau met name een betere controle in te stellen voor het proces van aanbestedingsplanning;

8.      neemt kennis van de informatie in het jaarlijkse activiteitenverslag van het Vertaalbureau dat het Vertaalbureau twee nieuwe procedures heeft gestart voor vertaal-/revisiediensten op het gebied van het spoor en op maritiem gebied;

9.      merkt eveneens op dat een totaal van 47 raamcontracten is getekend;

Personeelszaken

10.    stelt vast dat, aangezien acht medewerkers met hogere punten niet zijn bevorderd, terwijl enkele andere medewerkers in dezelfde rang bevorderd zijn, artikel 45 van het Statuut niet is geëerbiedigd, terwijl nota bene aanvullende discretionaire elementen in het uiteindelijke bevorderingsbesluit waren opgenomen; neemt kennis van de verklaring van het Vertaalbureau dat de dienst Interne controle (IAS) heeft erkend dat de "Besluiten over de loopbaan en de bevordering van ambtenaren en tijdelijk personeel" die door de Raad van bestuur op 7 februari 2008 zijn goedgekeurd, ruimte voor interpretatie laten en dat het Vertaalbureau naar aanleiding van de definitieve beoordeling door de Dienst interne controle (IAS) van de "Uitvoering van de bevordering van het personeel", die in september 2010 is gepubliceerd, zijn interpretatie aan die van de Dienst interne controle (IAS) heeft aangepast, waarbij de bijkomende criteria die eerder voor bevorderingen werden gehanteerd, zijn afgeschaft;

11.    neemt bovendien kennis van de informatie in het jaarlijkse activiteitenverslag dat het Vertaalbureau in 2010 22 selectieprocedures heeft georganiseerd voor tijdelijk en vast personeel, alsmede twee vergelijkende onderzoeken met het oog op aanstelling tot vast ambtenaar;

12.    merkt op dat het Vertaalbureau een beroepsoriëntatiedienst heeft opgericht om mogelijkheden voor medewerkers te identificeren en mobiliteit en beroepsoriëntatie mogelijk te maken;

Prestaties

13.    is tevreden met de uitbreiding van de dienstverlening van het Vertaalbureau, wat het volume aan vertalingen betreft, aan de instellingen van de Unie in vergelijking met 2009, met name met de toename van 20,1% van het aantal vertaalde documenten, terwijl de begroting van het Vertaalbureau ten opzichte van het voorgaande jaar met 11,98% was verlaagd;

14.    stelt vast dat het Vertaalbureau overeenkomstig zijn jaarlijkse activiteitenverslag in 2010 overeenkomsten heeft ondertekend met zes nieuwe klanten, namelijk de gemeenschappelijke ondernemingen ARTEMIS, ENIAC, IMI en FCH, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, en dat eerste contacten zijn gelegd met de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen;

15.    stelt vast dat het Vertaalbureau overeenkomstig zijn jaarlijkse activiteitenverslag gedurende het begrotingsjaar 2010 circa 55% van het totale volume aan vertaalde pagina's heeft uitbesteed; neemt bovendien kennis van de informatie in het verslag dat het Vertaalbureau stappen heeft ondernomen om het beheer van zijn vertaalwerkschema's in 2010 te consolideren door de afdelingen vraagbeheer en freelancebeheer samen te voegen; neemt in het bijzonder kennis van het feit dat een extern onderzoek inzake de validering van de verhouding tussen werkzaamheden die intern worden uitgevoerd en uitbesteding is afgesloten en dat het door het Vertaalbureau gehanteerde berekeningsmodel gevalideerd werd;

16.    is ingenomen met de inspanningen van het Vertaalbureau om de kwaliteit van de vertalingen te verbeteren; onderstreept dat 17 terminologieprojecten vóór eind 2010 zijn afgerond, waardoor de terminologiedatabank werd verbeterd; moedigt het Vertaalbureau aan cursussen voor zijn vertalers te organiseren die hun productiviteit helpen te verbeteren;

17.    verzoekt het Vertaalbureau de huidige gegevensstroom en de instrumenten die worden gebruikt voor begrotingsplanning, te analyseren en controles in te stellen; merkt in verband hiermee op dat de begrotingsplanning van het Vertaalbureau is gebaseerd op Excel-instrumenten en manuele of op systemen gebaseerde controles van gegevens, hetgeen kan leiden tot rekenfouten en een foutieve uitgavenplanning en uiteindelijk een negatief effect kan hebben op de prijsstelling van het Vertaalbureau;

18.    moedigt het Vertaalbureau aan minimumeisen te stellen wat prognoses betreft en de samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot prognoses met geselecteerde klanten te intensiveren, om het overschatten van uitgaven en prijsstellingen te vermijden;

Interne Audit

19.    merkt op dat 12 "zeer belangrijke" aanbevelingen van de dienst Interne controle (IAS) op 31 december 2010 nog steeds open stonden; is bezorgd dat de tenuitvoerlegging van 7 van deze aanbevelingen vertraging heeft opgelopen; stelt met name vast dat de vertragingen betrekking hebben op de volgende belangrijke kwesties:

-            de kwaliteit van de klantprognoses,

-            informatie over begrotingsjaar 2008,

-            de beoordeling van het interne controlesysteem;

verzoekt het Vertaalbureau derhalve deze vertragingen aan de kwijtingsautoriteit uit te leggen en met een oplossing voor de situatie te komen;

20.    merkt op dat het Vertaalbureau, wat de 12 "zeer belangrijke" aanbevelingen van de IAS betreft, de aanbeveling betreffende financiële verslaglegging heeft verworpen; verzoekt het Vertaalbureau de kwijtingsautoriteit de redenen voor dit besluit mede te delen;

21.    stelt vast dat de IAS een controle heeft uitgevoerd van de begroting van de uitgaven, een follow-upcontrole heeft afgewerkt van het personeelsbeleid en van de toepassing van de interne controlenormen en een IT-risicobeoordeling heeft uitgevoerd;

22.    neemt kennis van de informatie in het jaarlijkse activiteitenverslag van het Vertaalbureau dat uit het definitieve verslag van de IAS over de follow-up van de controle blijkt dat er 41 aanbevelingen waren gedaan, dat 29 aanbevelingen nog in behandeling waren, dat 10 aanbevelingen waren uitgevoerd en dat 2 aanbevelingen slechts gedeeltelijk of helemaal niet waren aanvaard;

23.    erkent dat de interne-auditcapaciteit formele consultingactiviteiten heeft uitgevoerd op de volgende terreinen:

-          advies inzake de optimalisering van de organisatiestructuur en de daarmee verbonden verlaging van de kosten,

           -          coördinatie van de IT-risicobeoordeling,

           -          facilitering van en advies inzake de jaarlijkse risicobeheersactie van het

  Vertaalbureau,

           -          ondersteuning van en begeleiding bij de kwaliteitscontrole;

°

° °

24.    wijst op zijn aanbevelingen in eerdere kwijtingsverslagen, zoals uiteengezet in de bijlage bij deze resolutie;

25.    verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingbesluit naar zijn resolutie van ... 2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

2006

2007

2008

2009

 

Prestaties

n.v.t.

- Doelstellingen en prestatie-indicatoren zijn vaak niet meetbaar

- Neemt er kennis van dat in 2007 9 300 000 EUR werd terugbetaald aan zijn klant

- Verbeteringen op het gebied van IT (FLOSYSWEB)

- Neemt er kennis van dat in 2008 11 450 000 EUR werd terugbetaald aan zijn klant

- Verzoekt het Vertaalbureau de evaluatie van zijn prestaties verder te ontwikkelen door de koppelingen te verbeteren tussen zijn strategische acties en de in zijn jaarlijkse werkprogramma opgenomen acties en door de indicatoren voor het volgen van zijn prestaties te beoordelen, teneinde te voldoen aan SMART-criteria

 

 

Budgettair en financieel beheer

n.v.t.

- De programmering moet een duidelijk, consistent verband vertonen tussen de gestelde doelen en de inzet van de begrotingsmiddelen die nodig zijn om deze te halen

- Verzoekt het Vertaalbureau doeltreffender maatregelen te nemen om de continue stijging van zijn overschot tegen te gaan→ 2008: 26 700 000 EUR; 2006: 10 500 000 EUR

- Verzoekt de Commissie de omvang van de kasmiddelen van het Vertaalbureau te onderzoeken: 48 405 006 EUR

- Verzoekt het Vertaalbureau zijn klanten in de toekomst kostendekkende diensten aan te bieden

- Verzoekt het Vertaalbureau om systematische toepassing van artikel 8, lid 2, van het Financieel Reglement, waarin wordt gesteld dat "vastleggingskredieten de totale kosten dekken van de juridische verbintenissen die worden aangegaan gedurende het lopende begrotingsjaar"

- Verzoekt het Vertaalbureau doeltreffender maatregelen te nemen om de continue stijging van zijn overschot tegen te gaan, dit overschot houdt vooral verband met een gebrek aan precisie van de prognoses van vertaalverzoeken die van zijn klanten worden ontvangen

 

 

Personeelszaken

 

 

-Zwakheden in de aanwervingsprocedures: geen schriftelijke bewijzen van de regels die zijn toegepast bij de evaluatie van het dossier van de kandidaat

-Het conflict tussen het Vertaalbureau en de Commissie betreffende het werkgeversgedeelte van de bijdragen voor het personeel is niet opgelost

 

 

n.v.t.

- Het Vertaalbureau moet zijn aanwervingsprocedures op een realistischer en doelmatiger wijze plannen, zodat de tijdslimieten in acht worden genomen en kan worden voorzien in alle behoeften als gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand (zowel kwantitatief als kwalitatief)

- Het conflict tussen het Vertaalbureau en de Commissie betreffende het werkgeversgedeelte van de bijdragen voor het personeel is niet opgelost

- Verzoekt het Vertaalbureau om in functiebeschrijvingen informatie op te nemen over gevoelige functies en ervoor te zorgen dat alle risicobeperkende controles waarin is voorzien, worden geïdentificeerd

- Moedigt het Vertaalbureau aan om de uitvoeringsbepalingen inzake opleiding te actualiseren en hiervoor een nieuw tijdschema vast te stellen

Interne controle

 

 

n.v.t.

 

 

n.v.t.

 

 

n.v.t.

- Verzoekt het Vertaalbureau een uitgebreide schriftelijke procedure vast te stellen met de taken en de tijd- en werkschema's voor de opstelling, validering en boeking van invorderingsopdrachten voor aan klanten geleverde transacties

 

BIJLAGE

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

PB C 366 van 15.12.2011, blz 117.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.

(4)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)

PB C 366 van 15.12.2011, blz 117.

(6)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(7)

PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.

(8)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(9)

PB C 366 van 15.12.2011, blz 117.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.

(12)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2012Juridische mededeling