Procedure : 2011/2235(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0126/2012

Ingediende teksten :

A7-0126/2012

Debatten :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.24
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 201kWORD 115k
11 april 2012
PE 473.982v01-00 A7-0128/2012

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Monica Luisa Macovei

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van.21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), inzonderheid artikel 185,

–   gelet op Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap(3) voor chemische stoffen, en met name artikel 97,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0128/2012),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en zorg te dragen voor de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6), inzonderheid artikel 185,

–   gelet op Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap(7) voor chemische stoffen, en met name artikel 97,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(8) en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0128/2012),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en zorg te dragen voor de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap(9),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van.21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10), inzonderheid artikel 185,

–   gelet op Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap(11) voor chemische stoffen, en met name artikel 97,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(12), en met name artikel 94 van laatstgenoemde verordening,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0128/2012),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het Agentschap")voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B.  overwegende dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009(13) en dat het in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere:

-    het Agentschap heeft verzocht om de kwijtingsautoriteit te informeren over de genomen maatregelen om het controlesysteem te verbeteren door de financiële circuits, werkstromen, actieplannen en risicobeoordelingen te versterken;

     -    het Agentschap heeft aangemoedigd om er daadwerkelijk voor te zorgen dat:

          -          alle bestanddelen voor financieringsbeslissingen aanwezig zijn,

-          de benodigde informatie op elk niveau in de organisatie goed gedefinieerd en aangepakt is,

          -          in het werkprogramma alle middelen worden genoemd die uit de begroting                   beschikbaar zijn gemaakt,

-          de documentatie van financiële procedures en controlelijsten afgerond en bijgewerkt is,

-     verzocht het Agentschap om de planning en monitoring van zijn aanbestedingen en begrotingsuitvoering verder te ontwikkelen zodat het aandeel overgedragen kredieten kan worden verminderd;

C.  overwegende dat de totale begroting van het Agentschap voor 2010 75.500.000 EUR bedroeg, ten opzichte van 70.400.000 EUR in 2009, wat neerkomt op een stijging van 7,24%;

D. overwegende dat het Agentschap een tijdelijke bijdrage van 36.000.000 EUR heeft ontvangen van de Europese Unie en de EVA;

Budgettair en financieel beheer

1.      merkt op dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat de begroting van het Agentschap voor 2010 75.000.000 EUR bedroeg, terwijl het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 melding maakte van een begroting van 75.500.000 EUR;

2.      concludeert uit de gegevens van het Agentschap dat het wordt gefinancierd door middel van heffingen die de sector betaalt voor de registratie van chemische stoffen en door een eventuele bijdrage van de Unie;

3.      herinnert eraan dat de initiële bijdrage van de Unie aan het Agentschap voor 2010 25.305.000 EUR bedroeg; merkt echter op dat daaraan 8.700.000 EUR, afkomstig uit een teruggevorderd overschot, is toegevoegd, hetgeen de totale bijdrage van de Unie voor 2010 heeft doen uitkomen op 34.005.000 EUR(14); neemt bovendien kennis van het feit dat aangezien de inkomsten uit de heffingen gewoonlijk pas aan het eind van het jaar aan het Agentschap worden gecrediteerd, de bijdrage van Unie noodzakelijk werd geacht om de gebruikskosten tot oktober 2010 te kunnen betalen;

4.      merkt op dat het Agentschap melding maakt van naar een tijdelijke bijdrage van de Unie van 36.000.000 EUR voor 2010, hoewel dit bedrag de EVA-bijdrage omvat;

5.      neemt kennis van de informatie in het verslag over het begrotings- en financieel beheer van het Agentschap dat het Agentschap heeft toegezegd de tijdelijke bijdrage van de Unie volledig terug te betalen aan de Commissie na ontvangst van de overeenkomstige debetnota; heeft van het Agentschap vernomen dat de tijdelijke bijdrage in maart 2011 is terugbetaald en dat er rente is betaald aan de Commissie;

6.      neemt kennis van de informatie in het verslag over het begrotings- en financieel beheer van het Agentschap dat de oorspronkelijke begroting van het Agentschap voor 2010 86.481.700 EUR bedroeg; merkt echter op dat de raad van bestuur gedurende het jaar twee gewijzigde begrotingen heeft aangenomen, waardoor de begrotingsuitgaven in totaal met 11.000.000 EUR (12,75%) is verminderd;

7.      neemt kennis van de informatie in bovengenoemd verslag dat de aangenomen begroting voor Titel 1 in 2010, 47.214.285 EUR, neerwaarts is bijgesteld met 8 % tot 3.787.650,18 EUR; neemt kennis van de toelichting van het Agentschap dat de belangrijkste reden voor de daling een trager aanwervingstempo was dan in de oorspronkelijke plannen; merkt tevens op dat het totale uitvoeringspercentage voor Titel I uitkwam op 97,2 %;

8.      stelt op basis van het genoemde verslag vast dat de uitgaven in Titel 2 goed zijn voor 92,4% van de gewijzigde begroting (10.739.727,92 EUR tegenover 11.624.281,05 EUR), als gevolg van het afblazen van verscheidene IT-adviesprojecten, die zullen worden uitgevoerd binnen het kader van de toekomstige uitbestedingsovereenkomst in 2011;

9.      stelt op basis van het jaarverslag van het Agentschap vast dat het Agentschap bijna 23.000 binnenkomende betalingen van heffingen heeft kunnen verwerken, met als resultaat contante heffingsbaten van 349.700.000 EUR;

10.    neemt kennis van de informatie van de Rekenkamer dat het Agentschap in 2010 volledig zelfbedruipend is geworden, maar dat het financieel reglement van het Agentschap wellicht moet worden uitgebreid met een mechanisme om inkomstenoverschotten van het Agentschap te behouden voor de financiering van toekomstige activiteiten;

11.    neemt kennis van het antwoord van het Agentschap dat het bij de komende herziening van zijn financieel reglement een voorstel zal opnemen voor een mechanisme om inkomstenoverschotten te beheren; begrijpt uit het jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap dat een regeling is opgezet met een externe bewaarnemer van hoog niveau en dat een tweede regeling wordt voorbereid om te zorgen voor zekerstelling en risicospreiding van de geaccumuleerde kasreserves, die de belangrijkste financieringsbron van het Agentschap moeten zijn tot het financiële kader voor de periode 2014-2020 er is; concludeert uit de gegevens van het Agentschap dat kasreserves voor beheer van de activa zijn geplaatst bij de Europese Investeringsbank en de Centrale Bank van Finland;

Overdracht van kredieten

12.    neemt kennis van de informatie in het verslag over het begrotings- en financieel beheer van het Agentschap dat de overdracht van vastleggings- en betalingskredieten, 12.254.740,59 EUR, voornamelijk verband houdt met IT-kosten voor ondersteuning van activiteiten (5.747.560,42 EUR) en met het algemeen beheer van het Agentschap (1.555.943,82 EUR);

13.    neemt ook kennis van de informatie in het verslag dat het totale bedrag van 2.533.156,09 EUR is geschrapt uit de vastleggings- en betalingskredieten die uit de begroting in 2009 zijn overgedragen; wijst er met name op dat dit hoofdzakelijk Titel 2 van de begroting van het Agentschap betreft;

14.    betreurt het feit dat de Rekenkamer in zijn verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 geen melding maakt van de geannuleerde overdrachten;

15.    is tevreden met de inspanningen van het Agentschap om de planning en monitoring van middelen te verbeteren en richtlijnen in te voeren om het jaarperiodiciteitsbeginsel te bevorderen; erkent met name dat het Agentschap erin is geslaagd het overdrachtspercentage te verminderen van 29,7% in 2009 tot 16,3% in 2010;

16.    onderstreept tevens het feit dat, aangezien het Agentschap in al zijn Titels werkt met niet-gesplitste kredieten, het niet realistisch is te verwachten dat alle werkzaamheden die voor een kalenderjaar zijn begroot, in hetzelfde begrotingsjaar kunnen worden vastgelegd en uitbetaald, vooral voor projectmatige operationele uitgaven (bv. IT-systeemontwikkelingen);

Procedures voor het plaatsen van opdrachten

17.    neemt ook kennis van de informatie in het jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap dat in 2010 350 aanbestedingen zijn georganiseerd, waaronder de meerjarige raamovereenkomsten voor IT, veiligheid, kwaliteits- en managementadviesdiensten, voor verschillende communicatiegerelateerde kwesties en voor taalcursussen;

18.    neemt met name kennis van het feit dat een groot aantal aanbestedingen is uitgevoerd in het kader van bestaande raamovereenkomsten op het gebied van IT-adviesdiensten, alsmede voor wetenschappelijke, technische, milieu- en sociaaleconomische vraagstukken in verband met REACH;

Personeelsbeheer

19.    neemt kennis van de informatie in het activiteitenverslag van het Agentschap dat het Agentschap in 2010 meer dan 120 nieuwe medewerkers heeft aangeworven; merkt met name op dat sterk de nadruk is gelegd op de aanwerving van deskundigen ter versterking van de wetenschappelijke capaciteit van het Agentschap; merkt voorts op dat ook de aanwerving van midden- en hoger management prioriteit genoot, ter waarborging van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur vanaf januari 2011;

20.    verzoekt het Agentschap om op het moment van de vaststelling van zijn jaarlijkse werkprogramma zijn Human Resources (HR)-activiteiten en -projecten beter te plannen; stelt met name op basis van het jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap vast dat door het hoge aantal registratiedeadlines en de impact daarvan op HR-diensten, trainingsactiviteiten minder prioriteit kregen en verscheidene HR-projecten zijn uitgesteld of op een lager niveau gemanaged dan oorspronkelijk was gepland;

Belangenconflicten

21.  merkt op dat het Agentschap betrokken is bij besluiten die van groot belang zijn voor de consument en kijkt, rekening houdend met de blootstelling van het Agentschap, doordat het belangrijk is voor de sector, ernaar uit de bevindingen en aanbevelingen te ontvangen en te bespreken van het speciale verslag over belangenconflicten dat de Rekenkamer vóór eind juni 2012 zal opstellen;

22.  meent dat het Agentschap er na de eerste, op procedures gerichte opbouwfase voor moet zorgen dat zijn begroting en zijn personeel zo worden ingezet dat het de beste resultaten kan behalen wat inhoud betreft, met name met betrekking tot evaluaties, beperkingen en vergunningen;

Interne audit

23.    is van mening dat het Agentschap zijn administratieve processen (inclusief financiële circuits) en zijn operationele workflows heeft verbeterd door de ontwikkeling van een geïntegreerd kwaliteitssysteem (ISO9001); is daarnaast tevreden met het feit dat het Agentschap risicobeoordelingen heeft geïntegreerd in zijn prioriteitsstelling voor audits en zijn werkprogramma, en, in voorkomend geval, als basis voor besluitvorming; beschouwt dit als een goede praktijk die navolging verdient door de andere agentschappen;

24.    neemt kennis van de informatie van het Agentschap dat de dienst Interne Controle een advies heeft opgesteld over de "paraatheid voor registratie", dat op 14 april 2010 is gepubliceerd en toegezonden aan de directeur van het Agentschap; onderstreept dat deze audit als doel heeft te beoordelen in hoeverre het Agentschap in staat is om aan toekomstige registratiedeadlines te voldoen;

25.    is in verband hiermee tevreden met de oprichting door het Agentschap van een afzonderlijke registratie- en indieningseenheid en een contingency task force; verzoekt het Agentschap desalniettemin om de consistentie bij de behandeling van dossiers te verbeteren; merkt op dat dit een voorwaarde is voor registratieactiviteiten en dat het Agentschap zijn inspanningen dienaangaande dient te intensiveren door vaststelling van een standaardprocedure voor actualiseringen van registratieregels, en een toereikend informatiespoor en toereikende documentatie voor besluiten die zijn genomen met betrekking tot de bijwerking van regels;

26.    verzoekt het Agentschap tevens om de medewerkers van de registratie-eenheid voor te bereiden op een hogere werkdruk in vergelijking met het huidige niveau, door hen te trainen (met name het middenmanagement van de eenheid) en door back-upregelingen op te zetten voor belangrijke medewerkers; benadrukt dat de taak van de registratie-eenheid dient te zijn gericht op kernactiviteiten waarvoor specifieke kennis inzake registratie is vereist;

27.    verzoekt het Agentschap om voor verslaglegging een stringente top down/bottom up-methodologie en duidelijke uitgangspunten te hanteren, teneinde de relevante indicatoren en instrumenten te definiëren die het Agentschap moet gebruiken;

28.    neemt kennis van de informatie van het Agentschap dat de interne-auditcapaciteit in 2010 twee interne kwaliteitsborgingsaudits heeft verricht: één van het "Staff back-up Process" en één van het "Fee Invoicing Process";

Prestaties

29.    merkt op dat eind 2010 twee belangrijke deadlines voor REACH en de Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking zijn verstreken; is daarom tevreden met het feit dat het Agentschap met succes de ontvangst en verwerking heeft weten af te handelen van 25.000 registratiedossiers inzake 4.300 chemische stoffen die ofwel veel worden gebruikt in Europa of het gevaarlijkst zijn, en van 3 miljoen kennisgevingen voor meer dan 100.000 stoffen die zijn ingedeeld en moeten worden geëtiketteerd ter bescherming van de gebruiker;

30.    is tevreden met de initiatieven van het Agentschap voor de verbetering van zijn klantgerichtheid en zijn terugkoppelingsprocedures; is met name tevreden dat het Agentschap bijzondere aandacht besteedt aan communicatie, onder meer door de organisatie van infodagen voor belanghebbenden, publicaties en ondersteuning via een helpdesk;

31.    is tevreden over de werking van het Agentschap, wat de tenuitvoerlegging van de chemicaliënwetgeving van de Unie betreft;

32.    is van mening dat de ontwikkelingen op het gebied van IT-contracten het gevolg zijn van de aanzienlijke kosten hiervan en van de vertragingen die zijn opgetreden tijdens de opbouwfase;

Rol van coördinator van het netwerk van agentschappen

33.    prijst het Agentschap om zijn effectieve inspanningen als coördinator van het netwerk van de agentschappen gedurende de kwijtingsprocedure 2010;

o

o o

34.    vestigt de aandacht op zijn aanbevelingen in voorgaande kwijtingsverslagen, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze resolutie;

35.    verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingbesluit naar zijn resolutie van …,2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

Bijlage

Aanbevelingen van het Europees Parlement in de afgelopen jaren

 

Europees Agentschap voor chemische stoffen

 

2008

 

2009

 

Prestaties

Het agentschap zou baat hebben bij de ontwikkeling van terugkoppelingsprocedures en een meer uitgesproken klantgerichtheid;

-Verzoekt de Rekenkamer het agentschap aan doelmatigheidscontroles te onderwerpen;

 

Financieel en begrotingsbeheer

-Verzoekt het Agentschap maatregelen te nemen om de planning van en het toezicht op zijn middelen en kredieten te verbeteren (41% van de vastleggingskredieten voor operationele activiteiten werden overgedragen en 37,5% werd geannuleerd

-Verzoekt de Commissie na te gaan welke mogelijkheden er bestaan voor de volledige toepassing van een op de behoeften gericht beheer van de kasmiddelen (kasvoorraden in 2008: 18.747.210,75 EUR)

-Verzoekt het Agentschap om de planning en monitoring van zijn aanbestedingen en begrotingsuitvoering verder te ontwikkelen zodat het aandeel overgedragen kredieten kan worden verminderd; merkt op dat de Rekenkamer heeft gemeld dat 20.000.000 EUR (29% van de kredieten) is overgedragen naar het begrotingsjaar 2010, waarvan ongeveer 88% betrekking heeft op nog niet uitgevoerde activiteiten (of in sommige gevallen op nog niet ontvangen goederen) aan het einde van het jaar; merkt verder op dat 5% van de kredieten (3.000.000 EUR) is geannuleerd

Europees Agentschap voor chemische stoffen

 

2008

 

2009

 

Personeelszaken

- Herinnert het Agentschap eraan om de tenuitvoerlegging van de aanwervingsprocedure ter hand te nemen

-Transparantiekwesties: in 14 wervingsprocedures was de onafhankelijkheid van de leden van de selectiecomité niet verzekerd door het feit dat de directeur van het Agentschap fungeerde als voorzitter van dit comité-PRIJST het besluit van het Agentschap om de directeur niet langer te laten deelnemen aan de beraadslagingen van selectiecomités

-Verzoekt het Agentschap te zorgen voor duidelijk vastgelegde overdrachtprocedures

-Het is van belang voor het Agentschap om de implementatie van zijn begrotings- en wervingsplan te blijven monitoren

 

Interne Audit

-De controle van drie procedures wees op tekortkomingen in de documentatie met de samenvatting van de werkzaamheden van de selectiecomités (gebrek aan rechtvaardiging):

-Verzoekt de uitvoerend directeur van het Agentschap om de kwijtingsautoriteit te informeren over de inhoud van zijn auditplan;

-Verzoekt het Agentschap om de kwijtingsautoriteit te informeren over de genomen maatregelen om het controlesysteem te verbeteren door de financiële circuits, werkstromen, audits, actieplannen en risicobeoordelingen te versterken;

-Moedigt het Agentschap aan om er daadwerkelijk voor te zorgen dat:

-alle bestanddelen voor financieringsbeslissingen aanwezig zijn;

-de benodigde informatie op elk niveau in de organisatie goed gedefinieerd en aangepakt is;

-in het werkprogramma alle middelen worden genoemd die uit de begroting beschikbaar zijn gemaakt;

-de documentatie van financiële procedures en controlelijsten wordt afgerond en daarna bijgewerkt.

24.1.2012

ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Rapporteur voor advies: Jutta Haug

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is tevreden over de werking van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, dat de chemicaliënwetgeving van de Unie met succes heeft uitgevoerd;

2. benadrukt dat de ontvangsten die het agentschap in 2010 noteerde, gedeeltelijk voortkomen uit de begroting van de Unie (met name 33 500 000 euro, tegenover 64 500 000 euro in 2009) en gedeeltelijk uit vergoedingen, zoals de EU-wetgever dat beoogt;

3. wijst erop dat de Rekenkamer opmerkte dat het agentschap een nieuw systeem zou kunnen instellen om overschotten aan ontvangsten te behouden; juicht toe dat het agentschap rekening zal houden met deze opmerking bij de herziening en de hervorming van zijn financieel reglement;

4. is tevreden dat het agentschap bijzondere aandacht besteedt aan communicatie, onder meer door het organiseren van infodagen voor belanghebbenden, het uitbrengen van publicaties en het bieden van ondersteuning via een helpdesk;

5. meent dat het agentschap na de eerste, op procedures gerichte opbouwfase moet focussen op inhoudelijke kwesties, en dat het zijn begroting en personeel in functie daarvan moet inzetten, met name wat evaluaties, beperkingen en vergunningen betreft;

6. neemt er kennis van dat de Rekenkamer de jaarrekening van het agentschap voor 2010 betrouwbaar, wettig en regelmatig noemt;

7. volgt de evolutie op het gebied van IT-contracten omdat hier veel geld mee gemoeid is en er tijdens de opbouwfase vertragingen werden vastgesteld;

8. is op grond van de beschikbare gegevens van mening dat de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting verleend kan worden met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.1.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

59

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

PB C 366 van 15.12.11, blz 33.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB L 396 van 30.12.06, blz. 1.

(4)

PB L 357 van 31.12.02, blz. 72.

(5)

PB C 366 van 15.12.11, blz 33.

(6)

PB L 248 van 16.9.2002, blz.. 1.

(7)

PB L 396 van 30.12.06, blz. 1.

(8)

PB L 357 van 31.12.02, blz. 72.

(9)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 33.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 396 van 30.12.06, blz. 1.

(12)

PB L 357 van 31.12.02, blz. 72.

(13)

PB L 250 van 27.09.11, blz. 150.

(14)

PB L 64 van 12.03.2010, blz. 447.

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2012Juridische mededeling