Procedure : 2011/2233(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0127/2012

Indgivne tekster :

A7-0127/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.41
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 176kWORD 101k
17. april 2012
PE 473.983v01-00 A7-0127/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur(3), særlig artikel 14,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0127/2012),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur,(7), særlig artikel 14,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0127/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010,

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(8),

–   der henviser til Rådets henstilling af den 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(9), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur(10), og særlig artikel 14,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7/0127/2012),

A.     der henviser til, at Det Europæiske GNSS-agentur ("agenturet") blev økonomisk uafhængigt i 2006;

B.     der henviser til, at Revisionsretten erklærede sig ude af stand til at afgive udtalelse om regnskaberne for agenturet for regnskabsåret 2007 og påpegede, at hele opbygningen af Galileoprojektet blev revideret i 2007, og at agenturets regnskaber var blevet udarbejdet i et usikkert lovgivningsklima;

C.     der henviser til, at Revisionsretten tilføjede en bemærkning til sin revisionserklæring for årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2008, for så vidt angår regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

D.     der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2009 var rigtigt, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

E.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2010 afgav en erklæring med forbehold for så vidt angår rigtigheden af årsregnskabet for 2010;

F.     der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2010 meddelte decharge til agenturets administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009(12) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

–            opfordrede agenturet til at rette op på manglerne i det endelige budget, offentliggjort af agenturet den 31. marts 2010, eftersom det ikke afspejlede det endelige budget for 2009, som bestyrelsen havde godkendt, og eftersom indtægterne ikke var medregnet

–            opfordrede agenturet til at rette op på de mangler i personaleudvælgelsesprocedurerne, som er i strid med princippet om ligebehandling i forbindelse med anvendelsen af udvælgelseskriterier i ansættelsesprocedurer, der er åbne for både interne og eksterne ansøgere

–            opfordrede agenturet til at rette op på udelukkelseskriterierne for det syvende rammeprogram om forskning (RP7), som ikke var blevet offentliggjort og kontrolleret

–            bemærkede, at dechargemyndigheden ikke havde systematisk bevis for, at det var blevet kontrolleret, at de potentielle støttemodtagere, der deltog i forbindelse med et af emnerne, opfyldte kriterierne for små og mellemstore virksomheder;

G.     der henviser til, at agenturet allerede i løbet af 2011 havde truffet de foranstaltninger, som Parlamentet krævede for at sikre udvælgelsesprocedurernes gennemsigtighed, ligebehandling og effektivitet;

H.     der henviser til, at agenturets budget for regnskabsåret 2010 var på 15 900 000 EUR sammenlignet med 44 400 000 EUR i 2009, hvilket var et fald på 64,19 %; der henviser til, at agenturets bidrag fra Unionen til budgettet for 2010 var på 8 690 000 EUR;

Rigtigheden af regnskabet

1.      bemærker, at agenturet i overensstemmelse med regnskabspraksis fra Galileoprogrammet i 2010 registrerede komponenter til en værdi af 4 400 000 EUR i form af satellitudstyr: magnetotorquers, propulsion thrusters, brændstoftanke (validering i kredsløb) og rubidiumatomure til brug på jorden (fuld operationel kapacitet) som forskningsudgifter;

2.      bemærker, at disse aktiver er blevet opført som udgifter til forskning i stedet for at være blevet klassificeret som aktiver, der skal overføres fra agenturet til Kommissionen; minder om, at denne regnskabspraksis er i overensstemmelse med Unionens bestemmelser om kontering af komponenter til Galileoprogrammet;

3.      bemærker, at agenturet i sin beretning til Parlamentet af 28. februar 2012 allerede havde redegjort for årsagerne til, at disse komponenter blev behandlet, som de gjorde, i regnskabet;

4.      tager agenturets svar til Revisionsretten i denne forbindelse til efterretning og konstaterer, at agenturet har begrundet den manglende registrering af dette udstyr som aktiver i sine regnskaber af følgende årsager:

–       formålet med IOV/FOC-fasen er at vurdere den tekniske gennemførlighed af systemet, som ikke blev valideret i 2010, eftersom Kommissionen, der forvalter og står i spidsen for Galileoprogrammet, først vil validere denne efterfølgende

–       i henhold til Matimop-aftalen har det aldrig været meningen, at agenturet skulle erhverve udstyret, og det har aldrig været og vil aldrig blive underlagt agenturets kontrol; dette er en af hovedbetingelserne for anerkendelse af et aktiv i henhold til Unionens regnskabsregler

–       set ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt blev det anset for uklogt at anerkende et aktiv uden nogen økonomisk fordel/værdi for agenturet

–       på grundlag af ovennævnte og i overensstemmelse med Kommissionens konsekvente regnskabspraksis i en sådan situation blev omkostningerne for udstyret bogført som forskningsudgifter i 2010;

5.      anerkender desuden Revisionsrettens bemærkninger om, at de fleste aktiviteter og aktiver med relation til Egnos- og Galileoprogrammet efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)(13) er blevet overført til Kommissionen i december 2009, men at status pr. 31. december 2010 endnu ikke var afklaret med hensyn til de 2 000 000 EUR, som agenturet lå inde med, vedrørende teknisk støtte fra Den Europæiske Rumorganisation; bemærker, at overførslen på 2 000 000 EUR ifølge agenturet blev afsluttet den 3. oktober 2011;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

6.      bemærker, at Unionens endelige bidrag til agenturets budget for 2010 var på 8 690 000 EUR, og at dette beløb omfatter et foreløbigt budget på 5 135 000 EUR, suppleret med et tilbagebetalt overskud på 2 755 000 EUR og en ekstrabevilling på 800 000 EUR til styrkelse af afsnit III (aktionsudgifter);

7.      konstaterer på baggrund af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning (beretningen), at administrationsrådet foretog en ændring i budgettet for agenturet for regnskabsåret 2010; noterer sig, at ændringsbudgettet afspejler en beslutning fra Generaldirektoratet for Erhvervspolitiks side om at styrke agenturets betalingsbevillinger under budgetpost 3100 "udgifter til undersøgelser" med 800 000 EUR med henblik på at fastholde betalingskapaciteten for forpligtelsesbevillinger, der er fremført fra tidligere år, og for dem, der er indgået i 2010;

8.      konstaterer på baggrund af beretningen, at agenturets budgetgennemførelsesgrad nåede 97 % for udgifter, der finansieres af EU's driftstilskud, og 89 % for aktionsudgifter, der finansieres af formålsbestemte indtægter; bemærker navnlig, at agenturets budgetgennemførelsesgrad nåede op på:

–       96 % med hensyn til forpligtelser og 89 % med hensyn til betalinger under afsnit I (personaleudgifter)

–       99 % med hensyn til forpligtelser og 78 % med hensyn til betalinger under afsnit II (administrationsudgifter)

–       99 % med hensyn til forpligtelser og 60 % med hensyn til betalinger under afsnit III (aktionsudgifter);

er bekymret over, at agenturets gennemførelsesgrad under afsnit III med hensyn til betalinger kun var på 60 % sammenlignet med 97 % i 2009; glæder sig over, at agenturet har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at afhjælpe denne situation, hvilket har ført til et højt resultat for betalinger i 2011 (90 % under afsnit III og 94 % for det samlede budget);

9.      fastslår på baggrund af beretningen, at den administrerende direktør i 2010 har godkendt to interne overførelser til en samlet værdi af 205 000 EUR;

10.    noterer sig på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at agenturet har modtaget forfinansiering fra Kommissionen på 2 606 675 EUR og 4 556 158 EUR i overensstemmelse med delegationsaftalen for RP7;

Tildelingsprocedurer

11.    opfordrer agenturet til at afhjælpe de mangler, der er blevet identificeret af Revisionsretten i evalueringsprocessen med hensyn til procedurerne for tildeling af tilskud under RP7/Galileo/anden indkaldelse, der har et budget på 26 000 000 EUR; konstaterer navnlig Revisionsrettens bemærkninger om, at kriterierne for vurderingen af ansøgernes finansielle kapacitet ikke var fastsat, og at agenturet ikke kontrollerede ansøgerens status, selv om den maksimale godtgørelsessats afhang af denne status;

12.    opfordrer desuden agenturet til at afhjælpe de svagheder, som Revisionsretten har konstateret med hensyn til to tilskudsaftaler i forbindelse med det sjette rammeprogram for forskning (RP6)/tredje indkaldelse; bemærker navnlig, at de godtgørelseskrav, der blev indgivet af støttemodtagerne, var baseret på faste satser frem for faktiske omkostninger; minder agenturet om, at dette ikke er i overensstemmelse med nonprofitprincippet, der ligger til grund for finansielle bidrag fra EU, og at agenturet bør rette op på situationen omgående;

13.    konstaterer desuden på baggrund af Revisionsrettens bemærkninger, at fem reviderede tilskud, der havde relation til RP6, blev udbetalt med mellem ét og tre års forsinkelse, og at det blev konstateret, at kontrakternes oprindelige værdi gentagne gange var blevet forhøjet; bemærker, at agenturet har begrundet forsinkelserne med, at aktiviteternes teknologisk avancerede karakter ændrer sig løbende, og at agenturet af den grund traf beslutning om, at disse ændringer og udvidelser var nødvendige og nyttige for Galileoprogrammet i sin helhed; understreger dog, at agenturet påstår på intet tidspunkt at have overskredet kontrakternes budgetrammer;

Indkøbsaktiviteter

14.    bemærker på grundlag af agenturets årlige aktivitetsrapport, at det havde følgende indkøbsaktiviteter i 2010:

–       65 købsordrer svarende til et samlet beløb på ca. 900 000 EUR

–       seks procedurer med forhandling svarende til et samlet beløb på 470 000 EUR

–       tre åbne indkaldelser svarende til et samlet beløb på 9 400 000 EUR;

Overensstemmelse mellem det årlige arbejdsprogram og den årlige aktivitetsrapport

15.    bemærker, at agenturets årlige aktivitetsrapport ikke nødvendigvis afspejler dens årlige arbejdsprogram; konstaterer desuden, at arbejdsprogrammets mål er ret upræcise, hvilket gør det temmelig vanskeligt at vurdere dem og kontrollere, om de er opfyldt; opfordrer derfor indtrængende agenturet til at forbedre sit arbejdsprogram, således at dechargemyndigheden bedre kan evaluere agenturets effektivitet; understreger, at agenturet har taget Revisionsrettens henstillinger til efterretning og glæder sig over, at de kommende årlige arbejdsprogrammer derfor er tilpasset disse bestemmelser;

Menneskelige ressourcer

16.    opfordrer indtrængende agenturet til at forbedre udvælgelsesprocedurerne for ikke at bringe udvælgelsens gennemsigtighed i fare; konstaterer på baggrund af Revisionsrettens bemærkninger om, at det i de personaleudvælgelsesprocedurer, som Retten reviderede, ikke var fastsat, hvilket antal point der gav adgang til skriftlige prøver og samtale eller til optagelse på listen over egnede kandidater;

17.    bemærker på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at agenturet iværksatte 16 ansættelsesprocedurer og havde opnået en samlet medarbejderstab på 40 ved udgangen af 2010;

18.    bemærker endvidere på baggrund af agenturets årlige arbejdsprogram, at agenturet kalkulerede med en medarbejderstab på 42, mens det samlede antal tjenestegørende medarbejdere pr. den 31. december 2010 var på 40 (fem mere end i 2009): 18 operationelle, 14 administrative og otte blandede medarbejdere;

Intern revision

19.    konstaterer på baggrund af den årlige aktivitetsrapport, at agenturet har færdiggjort sin politik vedrørende risikostyring, og at der er blevet etableret et risikoregister;

20.    bemærker endvidere på baggrund af agenturets årlige aktivitetsrapport, at der ved udgangen af 2010 ikke var nogen uafsluttede kritiske henstillinger fra Den Interne Revisionstjeneste, men fem uafsluttede henstillinger vedrørende:

–       offentliggørelsen af mål og resultatindikatorer i arbejdsprogrammet

–       behovet for at formalisere administrationsrådets udpegelse af en regnskabsfører

–       etableringen af tilstrækkelige finansieringsafgørelser

–       styrkelsen af centrale kontroller inden for tilskudsstyring

–       opdateringen af de uddelegerede finansielle beføjelser og den løbende vurdering af brugerrettigheder i ABAC;

21.    glæder sig over, at de ovennævnte fem uafsluttede henstillinger, i henhold til agenturets årlige rapport om gennemførelsen af henstillinger fra december 2011, er blevet gennemført;

°

° °

22.    henleder opmærksomheden på sine henstillinger fra tidligere dechargebetænkninger, som er anført i bilaget til denne beslutning;

23.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2012 om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

BILAG

Europa-Parlamentets henstillinger gennem de seneste år

Det Europæiske GNSS-tilsynsagentur

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

– Svagheder ved den måde, forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer på: i 12 tilfælde havde den embedsmand, der iværksatte transaktionen, ikke den nødvendige beføjelse, og det korrekte finansielle kredsløb blev ikke overholdt

 

 

 

 

 

– Usikkerheder med hensyn til Galileo- og Egnosprojekternes aktiver

– Svagheder i forvaltningen af budgettet: fraværet af en klar forbindelse mellem myndighedens arbejdsprogram og budgettet; overførsler, der hverken var tilstrækkeligt begrundede eller dokumenterede, gentagne forsinkelser i bogføringen af indtægtsordrer i bevillingsregnskabet og inkonsekvent præsentation af budgetgennemførelsen

– Selv med en reel budgetformindskelse på 50 % var udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne vedrørende aktionsudgifter lav: 63 % for forpligtelserne og 51 % for betalingerne

– Beklager, at Revisionsretten havde afgivet en revisionserklæring med forbehold med hensyn til årsregnskabet for regnskabsåret 2007 for så vidt angik regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

– Usikkerheder med hensyn til Galileo- og Egnosprojekternes aktiver

– Svagheder i forvaltningen af budgettet: der var ikke udfærdiget et egentligt ændringsbudget

 

 

 

 

 

 

– Beklager, at Revisionsretten havde afgivet en revisionserklæring med forbehold med hensyn til årsregnskabet for regnskabsåret 2008 for så vidt angik regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

 

– Usikkerheder med hensyn til Galileo- og Egnosprojekternes aktiver

– Udelukkelseskriterierne for det syvende rammeprogram blev ikke offentliggjort og kontrolleret, og myndigheden havde ikke systematisk bevis for, at den havde kontrolleret, at de potentielle støttemodtagere, der deltog i forbindelse med et af emnerne, opfyldte kriterierne for små og mellemstore virksomheder

 

– Det endelige budget, som myndigheden offentliggjorde den 31. marts 2010, afspejlede ikke det endelige budget for 2009, som administrationsrådet havde godkendt, og medregnede ikke indtægterne; opfordrer derfor indtrængende myndigheden til at afhjælpe situationen og informere dechargemyndigheden om ændringen

Menneskelige ressourcer

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

– Mangler ved personaleudvælgelsesprocedurerne

– Behovet for at rette op på de mangler, som er i strid med princippet om ligebehandling i forbindelse med anvendelsen af udvælgelseskriterier i ansættelsesprocedurer, der er åbne for både interne og eksterne ansøgere

Intern revision

Ikke relevant

 

Ikke relevant

– Opfordrer agenturet til at opfylde de seneste to anbefalinger fra Den Interne Revisionstjeneste i 2007, dvs. følsomme stillinger samt stillingsbeskrivelser

– Konstaterer, at der er to resterende væsentlige anbefalinger fra Den Interne Revisionstjeneste, der stadig ikke er gennemført, vedrører følsomme stillinger samt stillingsbeskrivelser

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 112.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 112.

(6)

EFT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.

(8)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 112.

(9)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(10)

EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, a. 72.

(12)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 232.

(13)

           EUT L 196 af 24.7.2008, s. 1.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse