Procedure : 2011/2233(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0127/2012

Ingediende teksten :

A7-0127/2012

Debatten :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.41
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 182kWORD 98k
17 april 2012
PE 473.983v02-00 A7-0127/2012

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Monica Luisa Macovei

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van een Europees GNSS-Agentschap(3), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0127/2012),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van een Europees GNSS-Agentschap(7), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(8), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0127/2012),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(9),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van een Europees GNSS-Agentschap(11), en met name artikel 14,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(12), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0127/2012),

A.    overwegende dat het Europees GNSS-Agentschap ("het Agentschap") in 2006 financieel zelfstandig is geworden;

B.     overwegende dat de Rekenkamer heeft aangegeven dat zij zich geen mening heeft kunnen vormen over de rekeningen van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2007 en erop wijst dat de gehele opbouw van het Galileo-project in 2007 is herzien en dat de rekeningen van het Agentschap in een onzekere juridische context zijn voorbereid;

C.    overwegende dat de Rekenkamer kanttekeningen heeft geplaatst bij haar verklaring over de betrouwbaarheid van de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2008 en over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen;

D.    overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

E.     overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 een voorbehoud heeft gemaakt bij de betrouwbaarheid van de jaarrekening voor 2010;

F.     overwegende dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Agentschap op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009(13), en dat het in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere:

–            het Agentschap aanspoort om de tekortkomingen in de op 31 maart 2010 door het Agentschap gepubliceerde definitieve begroting te verhelpen omdat deze niet overeenstemde met de definitieve door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting 2009 en evenmin de ontvangsten daarvan bevatte;

–            het Agentschap ook aanspoort om de tekortkomingen in de selectieprocedures voor personeel te verhelpen die inbreuk maken op het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van de ontvankelijkheidscriteria bij wervingsprocedures die openstaan voor zowel interne als externe kandidaten;

–            het Agentschap oproept de uitsluitingscriteria voor het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) die niet gepubliceerd en gecontroleerd werden, te verhelpen;

–            opmerkt dat de kwijtingsautoriteit niet systematisch heeft aangetoond dat de criteria voor kleine en middelgrote ondernemingen, voor de mogelijke begunstigden van een van de onderwerpen waaraan niet werd voldaan, gecontroleerd werden;

G.     overwegende dat het Agentschap in 2011 de door het Parlement verlangde stappen heeft ondernomen om transparantie, gelijke behandeling en doeltreffendheid van de personeelsselectieprocedures te waarborgen;

H.     overwegende dat de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 15 900 000 EUR bedroeg, ten opzichte van 44 400 000 EUR in 2009, wat een daling betekent van 64,19%; overwegende dat volgens cijfers van het Agentschap de bijdrage van de Europese Unie aan de begroting 2010 van het Agentschap 8 690 000 EUR bedroeg;

Betrouwbaarheid van de rekeningen

1.      merkt op dat het Agentschap, overeenkomstig de boekhoudpraktijk van het Galileoprogramma, in 2010 voor een bedrag van 4 400 000 EUR aan onderzoeksuitgaven heeft geboekt voor magnetotorquers, stuwraketten en brandstoftanks voor satellieten (validering in de omloopbaan) en rubidium atoomklokken op de grond (volledige operationele capaciteit);

2.      constateert dat deze activa zijn geboekt als onderzoeksuitgaven in plaats van ze als over te dragen activa van het Agentschap aan de Commissie in te delen; herinnert eraan dat deze boekhoudpraktijk in overeenstemming is met de desbetreffende voorschriften van de Unie voor onderdelen van het Galileoprogramma;

3.      constateert dat het Agentschap het Parlement in zijn verslag van 28 februari 2012 heeft uitgelegd waarom deze onderdelen op die manier in de rekeningen werden geboekt;

4.      neemt kennis van het desbetreffende antwoord van het Agentschap aan de Rekenkamer en erkent dat het Agentschap heeft verantwoord dat het deze apparatuur niet als activa in zijn rekeningen heeft geboekt omwille van de volgende redenen:

–       de doelstelling van de IOV/FOC-fase is de technische haalbaarheid van het systeem te beoordelen, dat in 2010 niet gevalideerd is, aangezien de Commissie, die het Galileoprogramma beheert en leidt, deze validering pas in een latere fase heeft gepland;

–       volgens de Matimop-overeenkomst is het nooit de bedoeling geweest dat het materieel door het Agentschap zou worden verworven; het Agentschap heeft er nooit zeggenschap over gehad en zal dit ook niet krijgen; dat is in de boekhoudkundige voorschriften van de Unie een van de belangrijkste voorwaarden voor het opnemen van activa;

–       uit boekhoudkundig oogpunt werd het niet verstandig geacht activa op te nemen die geen economisch voordeel of waarde voor het Agentschap hebben;

–       gezien het bovenstaande en in lijn met de consistente boekhoudkundige praktijk van de Commissie in dergelijke situaties, zijn de kosten voor het materieel in 2010 geboekt als onderzoeksuitgaven;

5.      erkent verder de opmerkingen van de Rekenkamer dat, na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma’s voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo)(14), de meeste activiteiten en activa met betrekking tot de Egnos- en Galileoprogramma's in december 2009 werden overgedragen aan de Commissie, maar dat op 31 december 2010 de status van 2 000 000 EUR die in het bezit was van het Agentschap voor wat betreft technische ondersteuning van het Europees Ruimteagentschap, nog bepaald moest worden; neemt kennis van de verklaring van het Agentschap dat het bedrag van 2 000 000 EUR op 3 oktober 2011 werd overgeschreven;

Financieel en begrotingsbeheer

6.      neemt kennis van de verklaring van het Agentschap dat, voor 2010, de uiteindelijke bijdrage van de Unie aan het Agentschap 8 690 000 EUR bedroeg en dat dit bedrag de oorspronkelijke begroting van 5 135 000 EUR omvat, aangevuld met 2 755 000 EUR afkomstig van de terugvordering van voorschotten en een bijkomend bedrag van 800 000 EUR aan betalingskredieten voor Titel III (beleidsuitgaven);

7.      concludeert uit het verslag inzake financieel en begrotingsbeheer dat de raad van bestuur een wijziging heeft aangebracht in de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010; stelt vast dat de gewijzigde begroting in overeenstemming was met een besluit van DG ENTR om de betalingskredieten van het Agentschap voor begrotingslijn 3100 "Uitgaven voor studies" te verhogen met 800 000 EUR om de betalingscapaciteit voor vastleggingen die uit de vorige jaren werden overgedragen en voor de vastleggingen die in 2010 werden gedaan, te behouden;

8.      concludeert uit het verslag inzake financieel en begrotingsbeheer dat de uitvoeringsgraad van de begroting van het Agentschap 97% bedroeg voor uitgaven die door werkingssubsidies van de Unie worden gefinancierd, en 89% voor de operationele activiteiten die uit bestemmingsontvangsten worden gefinancierd; merkt met name op dat de uitvoering van de begroting van het Agentschap de volgende niveaus bereikte:

–       96% van de vastleggingen en 89% van de betalingen in het kader van titel I (Personeelsuitgaven);

–       99% van de vastleggingen en 78% van de betalingen in het kader van titel II (Administratieve uitgaven);

–       99% van de vastleggingen en 60% van de betalingen in het kader van titel III (Beleidsuitgaven);

is bezorgd over het feit dat het Agentschap in het kader van titel III slechts 60% van de betalingen uitvoerde, ten opzichte van 97% in 2009; is verheugd dat het Agentschap de nodige maatregelen heeft genomen om deze situatie te verhelpen, waardoor de uitvoeringsgraad van de betalingen in 2011 zeer hoog lag (90% voor titel III en 94% voor de volledige begroting);

9.      concludeert uit het verslag inzake financieel en begrotingsbeheer dat de uitvoerend directeur in 2010 twee interne overschrijvingen voor een totale waarde van 205 000 EUR heeft goedgekeurd;

10.    concludeert uit het jaarlijks activiteitenverslag dat het Agentschap voorfinanciering van de Commissie heeft ontvangen voor een bedrag van 2 606 675 EUR en 4 556 158 EUR, in overeenstemming met de delegatieovereenkomst voor het KP7;

Subsidieprocedures

11.    roept het Agentschap op de tekortkomingen die door de Rekenkamer werden vastgesteld, tijdens het evaluatieproces recht te zetten voor de subsidieprocedures voor KP7/Galileo/tweede oproep, die over een begroting van 26 000 000 EUR beschikken; bevestigt met name de opmerkingen van de Rekenkamer dat de criteria voor het beoordelen van de financiële capaciteit van de aanvragers niet werden vastgelegd en hoewel de status van de aanvrager het maximale vergoedingspercentage bepaalt, deze status niet door het Agentschap werd gecontroleerd;

12.    spoort het Agentschap bovendien aan om de tekortkomingen die de Rekenkamer heeft vastgesteld wat betreft twee subsidieovereenkomsten binnen het zesde kaderprogramma voor onderzoek (FP6)/derde oproep, te verhelpen; merkt met name op dat de kostendeclaraties die de begunstigden hebben ingediend, gebaseerd waren op standaardpercentages, in plaats van op werkelijke kosten; herinnert het Agentschap eraan dat dit niet in overeenstemming is met het beginsel dat financiële bijdragen van de Unie geen winst mogen opleveren en dat het Agentschap deze situatie onmiddellijk moet rechtzetten;

13.    erkent verder de opmerkingen van de Rekenkamer dat vijf gecontroleerde subsidies met betrekking tot het KP6 een vertraging in hun uitvoering hadden van tussen één en drie jaar en dat opeenvolgende verhogingen van de beginwaarde van de contracten werden opgemerkt; merkt op dat het Agentschap deze vertragingen heeft gerechtvaardigd door te stellen dat door hun technologisch vooraanstaand karakter hun activiteiten voortdurend veranderen en dat het Agentschap daarom heeft besloten dat deze wijzigingen en verlengingen voor het Galileoprogramma in zijn geheel nodig en nuttig waren; merkt op dat het Agentschap er trouwens op wijst dat het vastgestelde maximum voor alle contracten samen nooit werd overschreden;

Aanbestedingen

14.    constateert uit het jaarlijks activiteitenverslag dat het Agentschap in 2010 de volgende aanbestedingen heeft verricht:

–       65 bestellingen voor een totaalbedrag van ongeveer 900 000 EUR;

–       zes onderhandelde procedures voor een totaalbedrag van ongeveer 470 000 EUR;

–       drie openbare aanbestedingen voor een totaalbedrag van ongeveer 9 400 000 EUR;

Consistentie van het jaarlijks werkprogramma en het jaarlijks activiteitenverslag

15.    merkt op dat het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap niet noodzakelijk het jaarlijks werkprogramma weerspiegelt; stelt bovendien vast dat de doelstellingen van zijn jaarlijks werkprogramma eerder vaag zijn en het daarom moeilijk is ze te beoordelen en te controleren of ze zijn bereikt; spoort het Agentschap daarom aan zijn jaarlijks werkprogramma te verbeteren zodat de kwijtingsautoriteit de doeltreffendheid van het Agentschap beter kan beoordelen; merkt op dat het Agentschap rekening heeft gehouden met de aanbevelingen van de Rekenkamer en is verheugd dat de toekomstige jaarlijkse werkprogramma's derhalve aan de vereisten zullen beantwoorden;

Personeelszaken

16.    spoort het Agentschap aan de selectieprocedures te verbeteren om de transparantie van aanwerving niet in het gevaar te brengen; bevestigt de opmerkingen van de Rekenkamer dat er bij de gecontroleerde procedures voor personeelsselectie geen drempelwaarden waren vastgesteld voor toelating tot schriftelijke examens en sollicitatiegesprekken of voor opneming op de lijst van geschikte kandidaten;

17.    constateert uit het jaarlijks activiteitenverslag dat het Agentschap 16 aanwervingsprocedures heeft opgestart en tegen eind 2010 een totale personeelsbezetting van 40 personen heeft bereikt;

18.    constateert tevens uit het jaarlijks werkprogramma dat het Agentschap in totaal in 42 personeelsleden heeft voorzien, terwijl het op 31 december 2010 40 personeelsleden telde (5 meer dan het jaar voordien): 18 operationele, 14 administratieve en 8 gemengde;

Interne audit

19.    concludeert uit het jaarlijks activiteitenverslag dat het Agentschap zijn risicobeheerbeleid heeft afgerond en er een register van risico's is opgesteld;

20.    concludeert verder uit het jaarlijks activiteitenverslag dat het Agentschap eind 2010 geen kritieke aanbevelingen van de dienst interne audit had openstaan, maar dat er aan vijf aanbevelingen nog geen gevolg was gegeven, met name:

–       de vermelding van doelstellingen en prestatie-indicatoren in het jaarlijks werkprogramma;

–       het feit dat de raad van bestuur de rekenplichtige formeel moet aanstellen;

–       de vaststelling van adequate financieringsbesluiten;

–       de versterking van de fundamentele controles op het gebied van subsidiebeheer;

–       de actualisering van financiële delegaties en de regelmatige beoordeling van de rechten van ABAC-gebruikers;

21.    is ingenomen met het feit dat volgens de jaarlijkse toetsing van het Agentschap van december 2011 betreffende de uitvoering van aanbevelingen, de bovengenoemde vijf aanbevelingen waaraan nog geen gevolg was gegeven intussen zijn uitgevoerd;

22.    vestigt de aandacht op zijn aanbevelingen uit voorgaande kwijtingsverslagen, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze resolutie;

23.    verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van ... 2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

 

Europees GNSS-Agentschap

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Financieel en begrotingsbeheer

- Zwakke punten in de werking van de beheer- en controlesystemen: in 12 gevallen had de ambtenaar die het initiatief nam voor de transactie geen gedelegeerde bevoegdheid en werd het passende financiële circuit niet gevolgd

 

 

 

 

 

- Onduidelijkheden met betrekking tot de activa van Galileo en EGNOS

- Zwakke punten in het begrotingsbeheer: ontbreken van een duidelijke samenhang tussen het werkprogramma van de Autoriteit en de begroting, overdrachten die niet behoorlijk gemotiveerd of gedocumenteerd waren, invorderingsopdrachten die herhaaldelijk te laat werden geboekt in de begrotingsrekeningen en inconsistente presentatie van de begrotingsuitvoering

- zelfs met een feitelijke begrotingsverlaging van 50% was de bestedingsgraad van vastleggings- en betalingskredieten voor beleidsactiviteiten laag: 63% voor vastleggingen en 51% voor betalingen

- Betreurt dat de Rekenkamer kanttekeningen heeft geplaatst bij haar verklaring over de betrouwbaarheid van de jaarrekening betreffende het begrotingsjaar 2007 en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen

- Onduidelijkheden met betrekking tot de activa van Galileo en EGNOS

- Zwakke punten in het begrotingsbeheer: er werd geen behoorlijke gewijzigde begroting opgesteld

 

 

 

 

 

 

- Betreurt dat de Rekenkamer kanttekeningen heeft geplaatst bij haar verklaring over de betrouwbaarheid van de jaarrekening betreffende het begrotingsjaar 2008 en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen

 

- Onduidelijkheden met betrekking tot de activa van Galileo en EGNOS

- De uitsluitingscriteria voor het kaderprogramma 7 werden niet gepubliceerd & gecontroleerd & de Autoriteit heeft niet systematisch aangetoond dat het heeft gecontroleerd of de kleine & middelgrote ondernemingen voldoen aan de criteria voor mogelijke begunstigden die deelnemen aan 1 van de onderwerpen

 

- De op 31 maart 2010 door de Autoriteit gepubliceerde definitieve begroting niet de definitieve door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting 2009 weergaf en evenmin de ontvangsten daarvan bevatte; spoort de Autoriteit derhalve aan deze situatie te verhelpen en de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de wijziging

 

Personeelszaken

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

- Tekortkomingen in de procedures voor personeelsselectie

- De noodzaak om tekortkomingen te verhelpen die inbreuk maken op het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van de ontvankelijkheidscriteria bij wervingsprocedures die openstaan voor zowel interne als externe kandidaten

Interne audit

 

n.v.t.

 

n.v.t.

- Roept het Agentschap op gevolg te geven aan de laatste twee aanbevelingen die werden gedaan door de dienst interne audit in 2007: d.w.z. gevoelige posten en functiebeschrijving

- Bevestigt dat de twee overgebleven belangrijke aanbevelingen van de dienst Interne audit die nog moeten worden uitgevoerd, betrekking hebben op gevoelige posten en functiebeschrijvingen

BIJLAGE

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 112.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(4)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 112.

(6)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(7)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(8)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(9)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 112.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(12)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(13)

PB L 250 van 27.9.2011, blz. 232.

(14)

           PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 27 april 2012Juridische mededeling