Postup : 2011/2233(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0127/2012

Predkladané texty :

A7-0127/2012

Rozpravy :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.41
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     
PDF 188kWORD 132k
17. apríla 2012
PE 473.983v01-00 A7-0127/2012

absolutórium za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

absolutórium za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS(3), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0127/2012),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010;

2.  uvádza svoje poznámky v pripojenom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS(7), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0127/2012),

1.      schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010

(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS(11), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0127/2012),

A.    keďže Agentúra pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra”) sa stala finančne nezávislou v roku 2006;

B.     keďže Dvor audítorov skonštatoval, že nedokáže vydať stanovisko k účtovnej závierke agentúry za rozpočtový rok 2007, a zdôraznil, že v roku 2007 sa prepracovávala celá architektúra projektu Galileo a že účtovná závierka agentúry sa zostavovala v neistom právnom prostredí;

C.    keďže Dvor audítorov pripojil poznámky k vyhláseniu o vierohodnosti týkajúcemu sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2008 a zákonnosti a správnosti príslušných operácií;

D.    keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

E.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2010 vzniesol výhrady voči spoľahlivosti jej ročnej účtovnej závierky za rok 2010;

F.     keďže 10. mája 2011 Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009(13) a vo svojom uznesení, ktoré bolo prílohou k rozhodnutiu o absolutóriu, okrem iného:

–            vyzval agentúru, aby napravila nedostatky v konečnom rozpočte, ktorý agentúra zverejnila 31. marca 2010, pretože nezodpovedal konečnému rozpočtu na rok 2009, ktorý schválila správna rada, a nezahŕňal príjmy;

–            vyzval agentúru, aby napravila nedostatky vo výberových konaniach, ktoré sú porušením zásady rovnakého posudzovania pri uplatňovaní kritérií oprávnenosti v postupoch prijímania zamestnancov určených pre interných a externých uchádzačov;

–            vyzval agentúru, aby napravila situáciu v súvislosti s kritériami vylúčenia pre siedmy rámcový program v oblasti výskumu, ktoré neboli uverejnené a skontrolované;

–            poznamenal, že orgán udeľujúci absolutórium systematicky nedokazoval overovanie kritérií pri malých a stredných podnikoch ohľadom potenciálnych príjemcov zúčastňujúcich sa niektorej z tematických oblastí;

G.     keďže v roku 2011 agentúra prijala opatrenia požadované Parlamentom na zaručenie transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a účinnosti vo výberových konaniach;

H.     keďže rozpočet agentúry na rozpočtový rok 2010 dosahoval 15 900 000 EUR v porovnaní so 44 400 000 EUR v roku 2009, čo predstavuje pokles o 64,19 %; keďže podľa informácií agentúry príspevok Únie do jej rozpočtu na rok 2010 predstavoval 8 690 000 EUR;

Spoľahlivosť účtov

1.      konštatuje, že agentúra v súlade s účtovnou praxou programu Galileo zaúčtovala v roku 2010 ako výdavky na výskum komponenty v hodnote 4 400 000 EUR, a to systém kontroly orientácie satelitov (satellite magnetotorquers), satelitné pohonné mechanizmy (satellite propulsion thrusters), palivové nádrže satelitov (vo fáze skúšobnej prevádzky na obežnej dráhe) a pozemné rubídiové atómové hodiny (plná operačná spôsobilosť);

2.      poznamenáva, že tento majetok bol zaúčtovaný ako výdavky na výskum namiesto toho, aby bol klasifikovaný ako aktíva držané za účelom ich prevodu z agentúry na Komisiu; poukazuje na to, že táto účtovná prax je v súlade s požiadavkami Únie súvisiacimi s postupom účtovania komponentov systému Galileo;

3.      konštatuje, že agentúra informovala Parlament v správe zaslanej 28. februára 2012 o dôvodoch vyššie uvedeného spôsobu účtovania týchto komponentov vo svojom účtovníctve;

4.      berie na vedomie odpoveď agentúry Dvoru audítorov v tejto súvislosti a konštatuje, že agentúra odôvodnila skutočnosť, že nezaúčtovala toto vybavenie ako aktíva, týmito dôvodmi:

–       cieľom fázy IOV/FOC je posúdenie technickej uskutočniteľnosti systému, čo v roku 2010 nebolo overené vzhľadom na to, že Komisia, ktorá spravuje a riadi program Galileo, má v úmysle uskutočniť toto overenie až v neskoršej fáze;

–       ako vyplýva z dohody Matimop, agentúra nikdy nemala nadobudnúť toto vybavenie a ani ho nikdy nespravovala, ani nemala spravovať; v súlade s účtovnými štandardmi Únie ide o jednu z hlavných podmienok na vykazovanie aktív;

–       z účtovného hľadiska sa nepovažovalo za obozretné uznať ako aktívum niečo, čo nemá ekonomický prínos/hodnotu pre agentúru,

–       na základe uvedených skutočností a v súlade s konzistentnou praxou účtovníctva Komisie v takýchto situáciách boli v roku 2010 náklady na vybavenie uvedené ako náklady na výskum;

5.      okrem toho berie do úvahy pripomienky Dvora audítorov, že po nadobudnutí účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)(14) bola väčšina činností a aktív súvisiacich s programami EGNOS a Galileo v decembri 2009 prevedená na Komisiu, pričom sa však k 31. decembru 2010 stále nerozhodlo o sume vo výške 2 000 000 EUR, ktorou disponovala agentúra v súvislosti s technickou podporou poskytnutou Európskou vesmírnou agentúrou; berie na vedomie informáciu od agentúry, že prevod sumy 2 000 000 EUR sa ukončil 3. októbra 2011;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

6.      berie na vedomie informáciu od agentúry, že konečný príspevok Únie do rozpočtu agentúry v roku 2010 dosiahol sumu 8 690 000 EUR a že v tejto sume je zahrnutý pôvodný rozpočet vo výške 5 135 000 EUR doplnený o spätne nadobudnutý prebytok vo výške 2 755 000 EUR a ďalšie platobné rozpočtové prostriedky vo výške 800 000 EUR na posilnenie hlavy III (Operačné výdavky);

7.      na základe jej správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení konštatuje, že správna rada vykonala v rozpočte agentúry na rozpočtový rok 2010 jednu opravu; berie na vedomie, že opravný rozpočet zohľadňoval rozhodnutie GR ENTR zvýšiť platobné rozpočtové prostriedky agentúry v rozpočtovom riadku 3100 „Výdavky na štúdie” o 800 000 EUR s cieľom zachovať jej platobnú schopnosť, pokiaľ ide o záväzky prenesené z predchádzajúcich rokov a záväzky uzatvorené v roku 2010;

8.      na základe jej správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení konštatuje, že miera plnenia rozpočtu agentúry dosiahla 97 % v prípade výdavkov financovaných z dotácie Únie na prevádzkovanie a 89 % v prípade operačných činností financovaných z účelovo viazaných príjmov; osobitne poukazuje na to, že miera plnenia rozpočtu agentúry dosiahla:

–       96 % v prípade záväzkov a 89 % v prípade platieb v rámci hlavy I (Výdavky na zamestnancov);

–       99 % v prípade záväzkov a 78 % v prípade platieb v rámci hlavy II (Administratívne výdavky);

–       99 % v prípade záväzkov a 60 % v prípade platieb v rámci hlavy III (Operačné výdavky);

vyjadruje znepokojenie nad tým, že v rámci hlavy III dosiahla miera plnenia rozpočtu agentúry v prípade platieb iba 60 %, pričom v roku 2009 to bolo 97 %; víta skutočnosť, že agentúra prijala nevyhnutné opatrenia na nápravu tejto situácie, čo sa v skutočnosti premietlo do vysokej miery plnenia platieb v roku 2011 (90 % v rámci hlavy III a 94 % v rámci celého rozpočtu);

9.      na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení konštatuje, že v roku 2010 schválil riaditeľ dva vnútorné presuny v celkovej výške 205 000 EUR;

10.    na základe jej výročnej správy o činnosti konštatuje, že agentúra získala od Komisie predbežné financovanie vo výške 2 606 675 EUR a 4 556 158 EUR v súlade s dohodou o delegovaní v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

Postupy udeľovania grantov

11.    vyzýva agentúru, aby opravila nedostatky, ktoré zistil Dvor audítorov pri hodnotení, pokiaľ ide o postupy udeľovania grantov v rámci siedmeho rámcového programu/Galileo/druhej výzvy s rozpočtom vo výške 26 000 000 EUR; berie na vedomie predovšetkým pripomienky Dvora audítorov, že neboli vymedzené kritériá na posudzovanie finančnej spôsobilosti uchádzačov a že napriek tomu, že stav uchádzačov rozhodoval o maximálnej miere preplatených finančných prostriedkov, agentúra ho neoverovala;

12.    okrem toho naliehavo žiada agentúru, aby napravila nedostatky zistené Dvorom audítorov v prípade dvoch dohôd o grante v rámci šiesteho rámcového programu pre výskum/tretej výzvy; poukazuje predovšetkým na to, že v žiadostiach o preplatenie nákladov predložených príjemcami sa uvádzali paušálne sadzby namiesto skutočných nákladov; pripomína agentúre, že to nie je v súlade so zásadou neziskovosti finančných príspevkov Únie a že agentúra by mala túto situácia bezodkladne napraviť;

13.    takisto berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, že pri piatich kontrolovaných grantoch týkajúcich sa šiesteho rámcového programu pre výskum sa zistili prípady oneskorenia pri ich čerpaní v trvaní jeden až tri roky a zaznamenalo sa opakované zvyšovanie pôvodnej hodnoty zmlúv; poznamenáva, že agentúra odôvodnila oneskorenie tým, že neustále sa meniaca povaha činností, ktoré patria do oblasti špičkových technológií, viedla agentúru k tomu, aby prijala rozhodnutie o tom, že tieto zmeny a predĺženia sú potrebné a prínosné pre program Galileo ako celok; poznamenáva, že agentúra v každom prípade uvádza, že sa nikdy neprekročil rozpočtový limit vyčlenený na zmluvy ako celok;

Činnosti v oblasti verejného obstarávania

14.    na základe výročnej správy o činnosti agentúry konštatuje, že v roku 2010 agentúra uskutočnila tieto činnosti v oblasti verejného obstarávania:

–       65 nákupných objednávok v celkovej hodnote približne 900 000 EUR;

–       šesť rokovacích konaní o zákazkách v celkovej hodnote 470 000 EUR;

–       tri verejné výzvy na prekladanie ponúk k zákazkám v celkovej hodnote 9 400 000 EUR;

Konzistentnosť ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti

15.    poznamenáva, že výročná správa o činnosti agentúry úplne nezodpovedná jej ročnému pracovnému programu; okrem toho konštatuje, že ciele jej ročného pracovného programu sú pomerne nejasné, a je preto ťažké posúdiť a skontrolovať, či boli splnené; vyzýva preto agentúru, aby zlepšila svoj ročný pracovný program, aby mohol orgán udeľujúci absolutórium lepšie vyhodnotiť efektívnosť tejto agentúry; poukazuje na to, že agentúra zobrala na vedomie odporúčania Dvora audítorov, a víta, že v dôsledku toho sa formát ďalších ročných pracovných programov prispôsobí požiadavkám;

Ľudské zdroje

16.    naliehavo vyzýva agentúru, aby zlepšila výberové konania tak, aby nebola ohrozená transparentnosť postupov prijímania zamestnancov; berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, že v prípade kontrolovaných výberových konaní sa zistilo, že nebol stanovený minimálny počet bodov potrebný na postup do fázy písomných testov a pohovorov alebo na zaradenie do zoznamu vhodných uchádzačov;

17.    na základe výročnej správy o činnosti agentúry poznamenáva, že agentúra začala 16 postupov prijímania zamestnancov a koncom roka 2010 dosiahol počet zamestnancov 40 osôb;

18.    na základe jej výročnej správy o činnosti takisto konštatuje, že agentúra uviedla celkový počet 42 zamestnancov, pričom skutočný počet zamestnancov k 31. decembru 2010 bol 40 (o 5 osôb viac než v roku 2009): 18 operačných, 14 administratívnych a 8 kombinovaných pracovníkov;

Vnútorný audit

19.    na základe jej výročnej správy o činnosti konštatuje, že agentúra finalizovala svoju politiku riadenia rizika a bol vytvorený register rizík;

20.    okrem toho poukazuje na to, že agentúra vo svojej výročnej správe o činnosti poznamenáva, že na konci roka 2010 nezostali žiadne zásadné odporúčania Útvaru pre vnútorný audit nerealizované, pričom 5 nerealizovaných odporúčaní sa týkalo:

–       zverejňovania cieľov a ukazovateľov výkonnosti v ročnom pracovnom programe,

–       potreby formalizovať vymenovanie účtovníka správnou radou,

–       prijímania primeraných rozhodnutí o financovaní,

–       posilnenia kľúčových kontrol pri riadení grantov,

–       aktualizácie delegovania finančných právomocí a pravidelného posudzovania práv používateľov systému ABAC;

21.    víta skutočnosť, že podľa výročnej správy agentúry o plnení odporúčaní z decembra 2011 bolo týchto päť odporúčaní už zrealizovaných;

22.    upozorňuje na svoje odporúčania z predchádzajúcich správ o absolutóriu, ako sa uvádzajú v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2012 o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

 

Agentúra pre európsky GNSS

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Rozpočtové a finančné hospodárenie

– nedostatky vo fungovaní systémov riadenia a kontroly: v dvanástich prípadoch neboli na úradníka, ktorý inicioval transakcie, delegované právomoci a nedodržal sa príslušný finančný postup

 

 

 

 

 

– neistota v súvislosti s aktívami projektov Galileo a EGNOS

– nedostatky v rozpočtovom hospodárení: absencia jasného prepojenia medzi pracovným programom úradu a rozpočtom, nedostatočne odôvodnené a zdokumentované presuny, opakované oneskorené zaúčtovanie príkazov na vymáhanie pohľadávok v rozpočtových účtoch a nejednotná prezentácia plnenia rozpočtu

– aj pri de facto 50 % znížení rozpočtu bola miera čerpania viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov pri operačných činnostiach nízka: 63 % v prípade záväzkov a 51 % v prípade platieb

– vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov pripojil poznámky k vyhláseniu o vierohodnosti týkajúcemu sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2007 a zákonnosti a správnosti príslušných operácií;

– neistota v súvislosti s aktívami projektov Galileo a EGNOS

– nedostatky v rozpočtovom hospodárení: nebol riadne vypracovaný opravný rozpočet

 

 

 

 

 

 

– vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov pripojil poznámky k vyhláseniu o vierohodnosti týkajúcemu sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2008 a zákonnosti a správnosti príslušných operácií;

 

– neistota v súvislosti s aktívami projektov Galileo a EGNOS

– kritériá vylúčenia pre siedmy rámcový program neboli uverejnené a skontrolované a úrad systematicky nedokladoval svoje overovanie kritérií pri malých a stredných podnikoch, pokiaľ ide o potenciálnych príjemcov zúčastňujúcich sa niektorej z tematických oblastí

 

– konečný rozpočet, ktorý úrad zverejnil 31. marca 2010, nezodpovedal konečnému rozpočtu na rok 2009, ktorý schválila správna rada, a nezahŕňal jeho príjmy; vyzýva preto úrad, aby napravil túto situáciu a informoval o zmene orgán udeľujúci absolutórium

 

Ľudské zdroje

 

žiadne

 

žiadne

 

žiadne

– nedostatky vo výberových konaniach

– potreba napraviť nedostatky, ktoré sú porušením zásady rovnakého posudzovania pri uplatňovaní kritérií oprávnenosti v postupoch prijímania zamestnancov určených pre interných a externých uchádzačov

Vnútorný audit

 

žiadne

 

žiadne

– vyzýva agentúru, aby splnila posledné dve odporúčania Útvaru pre vnútorný audit z roku 2007: citlivé pracovné miesta a popis náplne práce

– berie na vedomie, že je potrebné realizovať ešte dve dôležité odporúčania Útvaru pre vnútorný audit, ktoré sa týkajú citlivých pracovných miest a popisov náplne práce

PRÍLOHA

Odporúčania Európskeho parlamentu za posledné roky

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 112.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(4)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 112.

(6)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Ú. v. ES L 276, 20.10.2010, s. 11.

(8)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 112.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 276, 20.10.2010, s. 11.

(12)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 232.

(14)

           Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

Posledná úprava: 27. apríla 2012Právne oznámenie