Procedūra : 2011/2221(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0128/2012

Pateikti tekstai :

A7-0128/2012

Debatai :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.37
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     
PDF 210kWORD 152k
2012 m. balandžio 11 d.
PE 473.974v01-00 A7-0128/2012

dėl Eurojusto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Monica Luisa Macovei

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Eurojusto 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2010 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(3), ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0128/2012),

1.  patvirtina Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Eurojusto 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2010 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(7), ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0128/2012),

1.  pritaria Eurojusto 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Eurojusto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Eurojusto 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2010 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(11), ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0128/2012),

A.     kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Eurojusto 2010 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.     kadangi Parlamentas 2011 m. gegužės 10 d. priėmė sprendimą dėl patvirtinimo Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje savo rezoliucijoje Parlamentas, be kita ko:

- ragino Eurojustą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tai, kokių veiksmų imtasi siekiant išvengti asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį;

- pareiškė esąs susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai vėl nustatė įdarbinimo procedūrų planavimo ir vykdymo trūkumų; ypač atkreipė dėmesį į vis dar per didelį laisvų darbo vietų procentą (24 proc.), nors jis ir sumažėjo lyginant su 2008 m. (26 proc.) ir 2007 m. (33 proc.);

- paragino Eurojustą nedelsiant imtis veiksmų siekiant pagerinti įdarbinimo procedūrą, sumažinti laikinųjų darbuotojų skaičių, pertvarkyti Žmogiškųjų išteklių skyrių, parengti žmogiškųjų išteklių valdymo planą, sustiprinti Žmogiškųjų išteklių skyriaus veiklos kontrolę ir persvarstyti išimčių registro turinį;

C.     kadangi Eurojusto 2010 finansinių metų biudžetas buvo 32 300 000 EUR, t. y. 14,5 proc. didesnis nei 2009 finansiniais metais,

D      kadangi Europos Sąjungos įnašas į Agentūros biudžetą 2010 m. buvo 30 163 220 EUR, palyginti su 24 799 400 EUR 2009 m.(14), ir tai rodo, kad jis padidėjo 21,62 proc.;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.      atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą pažymi, kad 2010 m. Agentūra įvykdė 97,8 proc. veiklos biudžeto įsipareigojimų asignavimų; visų pirma pažymi, kad palyginus su 2009 m. įvykdytas biudžetas padidėjo:

–       pagal 1 antraštinę dalį (Personalo išlaidos) – 18,6 proc.;

–       pagal 2 antraštinę dalį (Administravimas) – 6 proc.);

–       pagal 3 antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) – 34 proc.;

2.      patvirtina, kad Komisija skyrė Agentūrai 2 159 000 EUR dalyvavimui baudžiamosios teisenos programose (jungtinės tyrimų grupės) ir 2010 m. Agentūra gavo 95 proc. šios sumos;

Asignavimų pervedimai ir perkėlimas į kitą laikotarpį

3.      atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą nustato, kad 2010 m. biudžete atlikti šeši perkėlimai;

4.      atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą nustato, kad automatiškai į kitą laikotarpį perkeliamų įsipareigojimų asignavimų (neįskaitant dotacijų) padaugėjo nuo 16 proc. 2009 m. iki 20 proc. 2010 m., 2010 m. iš viso perkelta 6 100 000 EUR;

5.      ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kokių veiksmų imtasi siekiant išvengti asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį; yra itin susirūpinęs dėl pernelyg didelių perkėlimų į kitą laikotarpį III antraštinėje dalyje, kurie sudarė 38 proc. viso III antraštinės dalies biudžeto, ir pabrėžia, kad Audito Rūmai kelerius metus pabrėžė šį trūkumą;

6.      apgailestauja, kad didelė dalis veiklos išlaidų perkelta į 2011 m.; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad šią padėtį labiausiai nulėmė organizacinės struktūros persvarstymo projektas, nauja kompiuterinė infrastruktūra ir su duomenų tvarkymu susijusios išlaidos; palankiai vertina priemones, kurių Agentūra ketina imtis 2012 m., ypač tai, kad bus rengiami specialūs kiekvieno skyriaus viešųjų pirkimų planai; ragina Agentūrą nebedelsti ir įgyvendinti šias priemones; teigiamai vertina patikinimą, kad prasidėjus metams bus kuo anksčiau išduoti būtini viešųjų pirkimų leidimai ir prisiimti susiję įsipareigojimai, ir ragina Agentūrą laikytis šio patikinimo;

Viešųjų pirkimų procedūros

7.      atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą patvirtina, kad 2010 m. užbaigtos devynios atviros procedūros, septynios derybų procedūros, trys tarpinstitucinės procedūros ir viena jungtinė procedūra su tarptautine organizacija ir sudarytos 29 naujos sutartys;

8.      patvirtina Audito Rūmų pastebėjimus, kad vienu atveju vertinimo komitetas nepritaikė konkurso specifikacijose nurodytų vertinimo koeficientų; todėl ragina Agentūrą užkirsti kelią kitoms panašioms klaidoms ir užtikrinti, kad vykdant konkursą būtų laikomasi procedūros kokybės standartų;

Išimčių registras

9.      atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą nustato, kad 2010 m. į išimčių registrą įtraukti šeši nauji sprendimai dėl išimčių; keturi iš jų yra susiję su biudžeto, finansų ir viešųjų pirkimų klausimais, o du susiję su žmogiškaisiais ištekliais;

10.    visų pirma pažymi, kad biudžeto, finansų ir viešųjų pirkimų klausimais keturios išimtys susijusios su:

–       teisės atlikti pervedimus pagal Eurojusto finansinio reglamento 23 straipsnio 1 dalį suteikimu;

–       Eurojusto finansinio reglamento 75 straipsniu ir Eurojusto dotacijos skyrimu – Europos teisminiu tinklu – ir kad išimties galiojimo laikotarpis baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d.;

–       sutarties, kuri turėjo pasibaigti, termino pratęsimu ir kad klausimas išspręstas 2010 m. gruodžio 27 d. pasirašius naują sutartį po įvykusio konkurso;

–       2008 m. sprendimu dėl dotacijos skyrimo paskirtos sumos padidėjimu (2008 m.);

ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padėtį dėl dviejų išimčių, kurios vis dar buvo taikomos 2010 m. pabaigoje;

11.    pažymi, kad dvi išimtys žmogiškųjų išteklių srityje susijusios su:

–       personalo nario paskyrimo pratęsimu, jam laikinai einant skyriaus vadovo pareigas;

–       laikinu personalo nario perkėlimu tarnybos interesais pagal Tarnybos nuostatų 7 straipsnį;

atsižvelgia į Agentūros pareiškimą, kad abu klausimai buvo išspręsti 2010 m. spalio 15 d.;

Žmogiškieji ištekliai

12.    pareiškia esąs susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai ir vėl nustatė įdarbinimo procedūrų vykdymo trūkumų; ypač atkreipia dėmesį į vis dar didelį laisvų darbo vietų procentą (13 proc.), nors jis ir sumažėjo, palyginti su 2009 m. (24 proc.), 2008 m. (26 proc.) ir 2007 m. (33 proc.); atitinkamai ragina Agentūrą parengti išsamų įdarbinimo planą siekiant pastebimai sumažinti laisvų darbo vietų skaičių ir apie tai informuoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją;

13.    patvirtina Audito Rūmų pastebėjimus, kad nors negali būti įdarbinama pagal rezervo sąrašus, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, 2010 m. vienas pareigūnas buvo įdarbintas pagal rezervo sąrašą, kurio galiojimo terminas baigėsi 2009 m. sausio mėn. ir kurio galiojimo termino pratęsimui nebuvo pritarta; ragina Agentūrą užtikrinti, kad visi su įdarbinimu susiję sprendimai būtų tinkamai dokumentuojami, siekiant išvengti, kad to nenutiktų ateityje;

14.    apgailestauja dėl to ir ragina Agentūrą atidžiai stebėti visų rezervo sąrašų, kuriais remiantis įdarbinami pareigūnai, galiojimą siekiant ateityje išvengti panašių klaidų; teigiamai vertina Agentūros atsakymą, kuriame pažymima, kad pareigūnai bus įdarbinami pagal rezervo sąrašą tik įvertinus, ar konkretus paskyrimas tinkamas;

15.    ragina Agentūrą nutraukti tokią praktiką ir laikytis įdarbinimo taisyklių;

16.    apgailestauja, kad vertinimo komitetui nepavyko pritaikyti konkurso specifikacijose nurodytų vertinimo koeficientų; palankiai vertina Agentūros pateiktą informaciją apie tai, kad imtasi priemonių, įskaitant visų dokumentų, susijusių su materialiniu ir komerciniu kiekvieno viešojo pirkimo įvertinimu prieš skiriant bet kokią sutartį, pateikimą administracijos direktoriui; teigiamai vertina Agentūros įsipareigojimą vykdyti teisingas, skaidrias ir kruopščias viešųjų pirkimų procedūras siekiant skatinti organizacijos finansinį patikimumą ir ragina Agentūrą imtis priemonių, kad būtų visapusiškai užtikrintas šio įsipareigojimo vykdymas;

Veikla

Organizacinės struktūros peržiūra

17.    atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą pažymi, kad organizacinės struktūros peržiūra, pradėta 2009 m., buvo tęsiama 2010 m. ir kad buvo parengti pasiūlymas dėl daugiamečio 2012–2014 m. personalo politikos plano ir 2011 m. ir 2012 m. personalo planų projektai; taip pat pažymi, kad iki 2010 m. pabaigos konsultavimo bendrovė pateikė išsamų įgyvendinimo etapo planą ir Agentūros kolegija jį galiausiai aptarė ir jam pritarė;

Finansinė atskaitomybė ir analizė

18.    atsižvelgia į Agentūros metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą pareiškimą, kad jos Biudžeto, finansų ir viešųjų pirkimų skyrius nustatė pažangesnį finansinės atskaitomybės ir analizės vykdymo skyriaus mastu būdą; supranta, kad dabar skyriaus vadovai gauna visą informaciją dėl išlaidų ir įsipareigojimų pagal biudžeto eilutes ir kad informacija teikiama kas mėnesį ir ketvirtį, darant palyginimus su einamųjų ir ankstesnių metų biudžetu, pamėnesiui ir teikiami suvestiniai duomenys;

19.    mano, kad tikslus šio metodo taikymas turėtų užtikrinti geresnį biudžeto ir finansų valdymą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie konkrečius šio metodo taikymo rezultatus;

Administracijos direktoriaus atsakomybė

20.    primena, kad Agentūros administracijos direktorius yra atskaitingas biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai už biudžeto įplaukas ir išlaidas ir yra atsakingas už tai, kad būtų nustatyta organizacinė struktūra, įdiegtos vidaus valdymo bei kontrolės sistemos ir procedūros, susijusios su galutinių finansinių ataskaitų, kuriose nėra reikšmingų netikslumų, parengimu, ir užtikrintas šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas;

21.    vis dėlto patvirtina Audito Rūmų pastebėjimus, kad administracijos direktorius nėra de facto atsakingas už daugumą kasdienio valdymo sprendimų, kuriuos priima Agentūros kolegija pagal taikomas ją įsteigiančio Sprendimo 2002/187/TVR nuostatas; ragina Agentūrą kuo skubiau išnagrinėti ir persvarstyti klausimą dėl šio neatitikimo; pažymi, kad užsitęsus šiai dviprasmiškai padėčiai minėtasis struktūrinis trūkumas turėtų būti sprendžiamas remiantis būsimuoju nauju Agentūros reglamentu;

22.    remdamasis Agentūros pareiškimu, pažymi, kad Kolegija neturi jokių priemonių atitinkamiems administracijos direktoriaus ir Kolegijos vaidmenims ir atsakomybei patikslinti siekiant išspręsti atskaitomybės sutapimo klausimą, tačiau pažymi, kad taikomos priemonės siekiant užtikrinti, kad administracijos direktorius galėtų veikti vykdydamas savo įpareigojimus;

Metinė darbo programa (MDP)

23.    pabrėžia, kaip svarbu sieti Agentūros rodiklius su tikslais, biudžetu ir metine darbo programa, kad suinteresuotosioms šalims būtų sudaryta galimybė vertinti Agentūros veiklą; todėl primygtinai ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pagrindinius Agentūros nustatytus rodiklius ir jų sąsajas su jos tikslais, biudžetu ir metine darbo programa;

24.    mano, kad Agentūros vidiniai procesai, kuriais padedama kurti jų MDP, daro didelę įtaką informacijos, kurią Agentūra pateikia savo suinteresuotiesiems subjektams ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, patikimumui; todėl primygtinai ragina Agentūrą užtikrinti planų, atitinkamų procedūrų ir gairių nuoseklumą, taip pat pateikti pakankamą MDP reikalingą dokumentaciją, kad būtų informuojama apie visą vykdytą veiklą ir apie kiekvienos rūšies veiklai planuojamus išteklius;

25.    yra susirūpinęs, kad steigimo Sprendime 2002/187/TVR neaptartas atsakomybės už metinės darbo programos parengimą ir priėmimą klausimas; mano, kad dėl to gali atsirasti painiavos ir trūkti atsakomybės už MDP parengimą ir priėmimą; taigi ragina Agentūrą greitai pašalinti šį trūkumą ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi;

26.    ragina Agentūrą nedelsiant imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad nebūtų abejojama jos biudžeto vykdymo teisiniu pagrindu ir kad metinė darbo programa būtų išsami ir joje būtų pateikta visa reikalinga informacija (t. y. informacija apie visas Agentūros vykdomos veiklos rūšis ir planuojamus išteklius pagal veiklą);

27.    taip pat ragina Agentūrą nustatyti daugiametį IT strateginį planą operatyvinei ir paramos veiklai;

Vidaus auditas

28.    patvirtina, kad vis dar neįgyvendinta 12 „labai svarbių“ Vidaus audito tarnybos (VAT) rekomendacijų, įskaitant dvi, kurias Agentūra pranešė įgyvendinusi, ir ragina VAT paaiškinti, kokia yra dabartinė padėtis dėl rekomendacijų įgyvendinimo;

29.    pažymi, kad aštuonių „labai svarbių“ rekomendacijų įgyvendinimas atidėtas vėlesniam laikui, nei Agentūros nustatytas terminas jos pirminiame veiksmų plane; pažymi, kad šešiais atvejais vėluojama daugiau negu 12 mėnesių ir tai susiję su:

–    išimčių registro turinio ir jo taisomųjų veiksmų persvarstymu;

–    žmogiškųjų išteklių valdymo plano parengimu;

–    veiklos žmogiškųjų išteklių srityje stebėsenos stiprinimu;

–    laikinųjų darbuotojų skaičiaus mažinimu;

–    Žmogiškųjų išteklių skyriaus struktūros persvarstymu;

–    integruotos žmogiškųjų išteklių IT priemonės taikymu;

30.    ragina Agentūrą nedelsiant tinkamai išnagrinėti VAT pateiktas rekomendacijas ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasi šiuo požiūriu;

31.    atkreipia dėmesį į savo rekomendacijas dėl ankstesnių biudžeto įvykdymo ataskaitų, kaip nurodyta šios rezoliucijos priede;

32.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2012 m. ... rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

PRIEDAS

Pastarųjų metų Europos Parlamento rekomendacijos

 

Eurojustas

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Veikla

 

 

nepateikta

– Eurojusto veiklos rezultatus sunku vertinti dėl to, kad stinga rodiklių, yra naudotojų pasitenkinimo kiekybinio vertinimo trūkumų ir nėra derinami biudžetas ir darbo programa

– ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai informaciją apie pagrindinius veiklos rodiklius ir jų sąsajas su Agentūros tikslais, biudžetu ir darbo programa

 

Asignavimų perkėlimas į kitą laikotarpį

– tiksliai nesilaikoma metinio periodiškumo ir specifikacijų principų: iš biudžeto valdymo informacijos matyti, kad atlikta daug asignavimų perkėlimų tarp biudžeto eilučių ir daugeliu atveju pagrindžiamoji dokumentacija nebuvo pakankamai išsamiai nurodyta

– tiksliai nesilaikyta metinio periodiškumo principo; daug perkėlimų į kitą laikotarpį ir programavimo bei priežiūros trūkumai (biudžetas: 18,9 mln. EUR; asignavimai: 18 mln. EUR; perkėlimai į kitą laikotarpį: 5,2 mln. EUR;)

– tiksliai nesilaikyta metinio periodiškumo principo; būta daug asignavimų, kurie buvo perkelti iš ankstesnių metų ir tada atšaukti (1 000 000 EUR, arba 25 proc., į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų)

 

– Eurojustas nuolat turi daug grynųjų pinigų (2008 m. gruodžio mėn.: 4 612 878,47 EUR)

– Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2009 m. perkeltų asignavimų ir panaikintų asignavimų lygio

– ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kokių veiksmų imtasi siekiant išvengti asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį – tai buvo problema, kuri kartojosi per ankstesnes biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras

 

Viešųjų pirkimų procedūros

– viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai

– dvejų ankstesnių metų viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai (t. y. kad Agentūra pratęsė esamas sutartis pažeisdama taisykles)

– viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai per pastaruosius trejus metus: daugelio viešųjų pirkimų atveju prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą nebuvo atliekamas pradinis rinkos vertės įvertinimas; sutarčių vykdymo priežiūros ir viešųjų pirkimų planavimo trūkumai; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie planuojamas šių trūkumų pašalinimo priemones

– džiaugiasi, kad Agentūra nustatė priemones, kurias taikant bus galima įvertinti atitinkamų produktų ir (arba) paslaugų rinkos vertę prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą; mano, kad ši iniciatyva svarbi ir ją taip pat turėtų taikyti kitos agentūros; be to, palankiai vertina Agentūros 2009 m. viešųjų pirkimų planą, kuriuo vadovaujantis Eurojusto skyriams ir tarnyboms buvo daug lengviau tvarkyti savo konkursus; mano, kad šios iniciatyvos gerina įgaliojimus suteikiančio pareigūno vadovavimą ir kontrolę

PRIEDAS

Pastarųjų metų Europos Parlamento rekomendacijos

 

Eurojustas

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Žmogiškieji ištekliai

 

nepateikta

– įdarbinimo procedūrų trūkumai

 

– sumažinti laisvų darbo vietų rodiklį nuo 34 proc. 2007 m. pabaigoje iki 25 proc. 2008 m. pabaigoje

 

– įdarbinimo planavimo trūkumai

– įdarbinimo procedūrų planavimo ir vykdymo trūkumai: 26 proc. darbo vietų vis dar laisvos

– Eurojustas nesilaikė konkretumo principo

– ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie jos naują įdarbinimo procedūrą

– Audito Rūmai pažymi įdarbinimo procedūros planavimo ir vykdymo trūkumus (24 proc. darbo vietų lieka laisvos)

– ragina Agentūrą parengti išsamų įdarbinimo planą siekiant žymiai sumažinti laisvų darbo vietų skaičių ir apie tai informuoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją

– ragina Agentūrą sumažinti laikinųjų darbuotojų skaičių iki VAT rekomenduoto skaičiaus

– išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmai pranešė, jog tris iš šešių vidurinės grandies vadovų etatų Agentūroje buvo užėmę tas pareigas laikinai einantys darbuotojai

 

Vidaus auditas

 

nepateikta

 

nepateikta

– ragina Agentūrą įgyvendinti 26 iš 26 rekomendacijų, kurias pateikė Vidaus audito tarnyba; ragina Agentūrą nedelsiant įgyvendinti šias rekomendacijas dėl žmogiškųjų išteklių valdymo: parengti trumpojo laikotarpio planą šiuo metu neužimtoms darbo vietoms užpildyti; pakeisti Žmogiškųjų išteklių skyriaus struktūrą; sumažinti laikinųjų darbuotojų skaičių; tobulinti įdarbinimo procedūrą; patvirtinti įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias karjeros raidą; užtikrinti atrankos komisijos narių nepriklausomumą; taip pat užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimą

– ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie vėlavimo įgyvendinti VAT 2008 m. gruodžio 31 d. rekomendacijas priežastis ir nedelsiant imtis veiksmų dėl įdarbinimo procedūros tobulinimo, sumažinant laikinųjų darbuotojų skaičių, pertvarkant Žmogiškųjų išteklių skyrių, parengiant žmogiškųjų išteklių valdymo planą, gerinant veiklos žmogiškųjų išteklių srityje priežiūrą ir patikrinant išimčių registro turinį

9.2.2012

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Eurojusto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC))

Nuomonės referentė: Renate Sommer

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  reiškia pasitenkinimą, jog Audito Rūmams pavyko gauti tinkamų įrodymų, kad Eurojusto metinės sąskaitos teisingai parodo poziciją, kurios visais svarbiausiais požiūriais jis laikėsi per 2010-uosius finansinius metus, ir kad sąskaitose nurodytos operacijos teisėtos ir teisingos;

2.  apgailestauja, kad didelė dalis veiklos išlaidų perkelta į 2011 m.; atkreipia dėmesį į agentūros atsakymą, kad šią padėtį labiausiai nulėmė organizacinės struktūros persvarstymo projektas, nauja kompiuterinė infrastruktūra ir su duomenų tvarkymu susijusios išlaidos; palankiai vertina priemones, kurių agentūra ketina imtis 2012 m., ypač tai, kad bus rengiami specialūs kiekvieno skyriaus pirkimų planai; ragina agentūrą nebedelsti ir įgyvendinti šias priemones; teigiamai vertina patikinimą, kad prasidėjus metams bus kuo anksčiau išduoti būtini pirkimų leidimai ir prisiimti susiję įsipareigojimai, ir ragina agentūrą laikytis šio patikinimo;

3.  pažymi, kad agentūros administracijos direktorius nėra atsakingas už didžiąją dalį kasdienių su valdymu susijusių sprendimų – juos priima agentūros kolegija – ir kad kolegija turi ištaisyti šį neatitikimą; ragina agentūrą kuo skubiau išnagrinėti ir persvarstyti klausimą dėl šio neatitikimo; pažymi, kad užsitęsus šiai dviprasmiškai padėčiai minėtasis struktūrinis trūkumas turėtų būti sprendžiamas remiantis būsimuoju agentūros reglamentu;

4.  apgailestauja, kad vertinimo komitetui nepavyko pritaikyti konkurso specifikacijose nurodytų vertinimo koeficientų; palankiai vertina agentūros pateiktą informaciją apie tai, kad imtasi priemonių, įskaitant visų dokumentų, susijusių su materialiniu ir komerciniu kiekvieno pirkimo įvertinimu prieš skiriant bet kokią sutartį, pateikimą administracijos direktoriui; teigiamai vertina agentūros įsipareigojimą vykdyti teisingas, skaidrias ir kruopščias pirkimų procedūras siekiant skatinti organizacijos finansinį patikimumą ir ragina agentūrą imtis priemonių, kad būtų visapusiškai užtikrintas šio įsipareigojimo vykdymas;

5.  apgailestauja, kad pasinaudojus nebegaliojančiu rezervo sąrašu buvo įdarbintas pareigūnas, ir ragina agentūrą atidžiai stebėti visų rezervo sąrašų, kuriais remiantis įdarbinami pareigūnai, galiojimą siekiant išvengti panašių klaidų ateityje; teigiamai vertina agentūros atsakymą, kuriame pažymima, kad pareigūnai bus įdarbinami pagal rezervo sąrašą tik individualiai įvertinus, ar konkretus paskyrimas tinkamas;

6.  su malonumu pažymi, kad iki 2010 m. pabaigos agentūros laisvų darbo vietų skaičius buvo sumažintas iki 13 proc. (2009 m. pabaigoje jis siekė 24 proc.); pabrėžia, kad šis rodiklis vis tiek aukštas ir ragina agentūrą toliau dėti pastangas siekiant dar labiau pagerinti padėtį.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.2.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

OL C 366, 2011 12 15, p. 140.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 366, 2011 12 15, p. 140.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 366, 2011 12 15, p. 140.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 250, 2011 9 27, p. 215.

(14)

OL L 64, 2010 3 12, p. 1052.

Atnaujinta: 2012 m. balandžio 26 d.Teisinis pranešimas