Procedure : 2011/2221(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0128/2012

Ingediende teksten :

A7-0128/2012

Debatten :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.37
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 211kWORD 128k
11 april 2012
PE 473.974v01-00 A7-0128/2012

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Monica Luisa Macovei

1. VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van Eurojust betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van Eurojust(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2) en met name artikel 185,

–   gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit(3) te versterken, en met name artikel 36,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0128/2012),

1.  verleent de administratief directeur van Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de administratief directeur van Eurojust, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van Eurojust betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van Eurojust(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6) en met name artikel 185,

–   gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit(7) te versterken, en met name artikel 36,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(8), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0128/2012),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de administratief directeur van Eurojust, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van Eurojust betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van Eurojust(9),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10) en met name artikel 185,

–   gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit(11) te versterken, en met name artikel 36,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(12), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0128/2012),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

B.  overwegende dat het Parlement de administratief directeur van Eurojust op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009(13) en dat het Parlement in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere de volgende opmerkingen heeft gemaakt:

–    Eurojust verzocht de kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen van de stappen die zijn ondernomen om de overdracht van kredieten te vermijden,

–    zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat de Rekenkamer opnieuw tekortkomingen heeft gesignaleerd bij de planning en uitvoering van acties voor de aanwerving van personeel; wijst met name op het feit dat het percentage onbezette posten te hoog is (24%), hoewel minder hoog dan in 2008 (26%) en in 2007 (33%),

–    Eurojust opgeroepen onmiddellijk maatregelen te nemen ter verbetering van de aanwervingsprocedure, terugdringing van het aantal tijdelijke werknemers, herstructurering van de eenheid Personeelszaken (HR), ontwikkeling van een HR-managementsplan, versterking van de monitoring van HR-activiteiten en herziening van de inhoud van de lijst van uitzonderingen;

C. overwegende dat de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010 32 300 000 EUR bedroeg, een toename van 14,5% ten opzichte van het begrotingsjaar 2009;

D. overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting van Eurojust voor 2010 30 163 220 EUR bedroeg, in vergelijking met 24 799 400 in 2009(14), een toename van 21,62%;

Budgettair en financieel beheer

1.   merkt op dat Eurojust volgens het jaarlijks activiteitenverslag in 2010 97,8% van zijn vastleggingskredieten uit de exploitatiebegroting heeft uitgevoerd; merkt met name op dat in vergelijking met 2009:

-   de uitgevoerde begroting in titel 1 (Personeelsuitgaven) is gestegen met 18,6%;

      -   de uitgevoerde begroting in titel 2 (Administratie) is gestegen met 6%;

      -   de uitgevoerde begroting in titel 3 (Beleidsuitgaven) is gestegen met 34%;

2.   erkent dat Eurojust 2 159 000 toegewezen heeft gekregen door de Commissie voor deelname aan rechtprogramma's in strafzaken (Gezamenlijke onderzoeksteams) en dat het in 2010 95% van dit bedrag heeft ontvangen;

Overschrijving en overdracht van kredieten

3.   neemt kennis van de informatie in het jaarlijks activiteitenverslag dat in 2010 6 begrotingsoverdrachten hebben plaatsgehad;

4.   constateert op basis van voornoemd verslag dat de automatische overdrachten van vastleggingskredieten (met uitzondering van subsidies) zijn gestegen van 16% in 2009 tot 20% in 2010, met een totaal in 2010 van 6 100 000 EUR;

5.   roept Eurojust op de kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen van de stappen die zijn ondernomen om de overdracht van kredieten te vermijden; is met name bezorgd over de overvloedige overdrachten in het kader van titel III, die oplopen tot 38% van de totale begroting voor titel III, en benadrukt het feit dat de Rekenkamer al een aantal jaren op deze tekortkoming wijst;

6.   betreurt het hoge niveau van de naar 2011 overgedragen operationele uitgaven; neemt kennis van het antwoord van het agentschap dat dit vooral te wijten was aan het project ter evaluatie van de organisatiestructuur, een nieuwe computerinfrastructuur en de kosten in verband met gegevensverwerking; is ingenomen met de maatregelen die het agentschap in 2012 zal nemen, met name de totstandbrenging van aanbestedingsplannen voor elke afdeling; roept het agentschap op deze maatregelen zonder verder uitstel uit te voeren; is verheugd over de garantie dat de nodige toestemmingen en vastleggingen voor aanbestedingen zo vroeg mogelijk in het jaar zullen worden toegekend en roept het agentschap op deze garantie na te komen;

Aanbestedingsprocedures

7.   neemt kennis van de informatie in het jaarlijks activiteitenverslag dat in 2010 negen open procedures, zeven onderhandelde procedures, drie interinstitutionele procedures en een gezamenlijke procedure met een internationale organisatie zijn voltooid en hebben geleid tot 29 nieuwe contracten;

8.   neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer dat in één geval het beoordelingscomité heeft verzuimd de in het bestek bekendgemaakte wegingsfactoren toe te passen; roept Eurojust daarom op dergelijke fouten verder te voorkomen en ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen uit de aanbestedingsprocedures worden gehanteerd;

Lijst van uitzonderingen

9.   stelt op basis van het jaarlijks activiteitenverslag vast dat in 2010, 6 nieuwe uitzonderingsbeslissingen in de lijst van uitzonderingen werden ingevoerd, waarvan 4 betrekking hadden op Begroting, Financiering en Aanbesteding en 2 op Personeelszaken;

10. merkt met name op dat de 4 uitzonderingen inzake Begroting, Financiering en Aanbesteding respectievelijk verband hielden met:

      - de delegatie van het recht om overschrijvingen uit te voeren ingevolge artikel 23, lid 1 van het Financieel Reglement van Eurojust;

      - artikel 75 van het Financieel Reglement van Eurojust en de toekenning van een subsidie door het Europees justitieel netwerk van Eurojust en dat de uitzondering afliep op 31 december 2010;

      - de verlenging van een contract dat had moeten aflopen en dat deze situatie eindigde op 27 december 2010 met de ondertekening van een nieuw contract na het afronden van een aanbestedingsprocedure;

      - de verhoging van het geoormerkte bedrag van een toekenningsbesluit van 2008 (in 2008);

roept Eurojust op de kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen over de status van de 2 uitzonderingen die eind 2010 nog lopende waren;

11. merkt op dat de 2 uitzonderingen met betrekking tot Personeelszaken verband hielden met:

-     de verlenging van de aanstelling van een personeelslid, waarbij dit personeelslid voort tijdelijk de post van eenheidshoofd bleef bekleden;

-     de tijdelijke overdracht van een personeelslid in het belang van de dienst ingevolge artikel 7 van het Statuut;

neemt kennis van de verklaring van Eurojust dat de 2 situaties op 15 oktober 2010 zijn afgelopen;

Personeelszaken (HR)

12. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de Rekenkamer opnieuw tekortkomingen heeft vastgesteld in de uitvoering van aanwervingsprocedures; merkt met name op dat het percentage onbezette posten (13%) nog steeds hoog is, hoewel lager dan in 2009 (24%), in 2008 (26%) en in 2007 (33%); roept Eurojust derhalve op een uitgebreid aanwervingsactieplan op te stellen om het percentage vacatures aanzienlijk te laten dalen en de kwijtingsautoriteit hiervan op de hoogte te stellen;

13. neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer dat, ondanks het feit dat niet kan worden aangeworven uit verlopen reservelijsten, in 2010 een ambtenaar is aangeworven aan de hand van een reservelijst die in januari 2009 was verlopen en waarvan geen verlenging was aanvaard; roept Eurojust op ervoor te zorgen dat alle beslissingen op het gebied van aanwerving op passende wijze gedocumenteerd zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen;

14. betreurt bovengenoemde feit en roept het agentschap op nauw toezicht te houden op de geldigheid van alle reservelijsten om dergelijke vergissingen in de toekomst te voorkomen; is ingenomen met het antwoord van het agentschap dat benoemingen op basis van reservelijsten enkel zullen plaatsvinden na controle van de geschiktheid van de afzonderlijke benoemingen;

15. roept Eurojust op de genoemde praktijken stop te zetten en de aanwervingsregels na te leven;

16. betreurt het feit dat het beoordelingscomité de in het bestek bekendgemaakte wegingsfactoren niet heeft toegepast; is ingenomen met de door het agentschap aangeleverde informatie dat maatregelen werden genomen, waaronder de indiening van volledige documentatie bij de administratief directeur met betrekking tot de grondige en commerciële beoordeling van elke aanbesteding vóór opdrachten worden gegund; is ingenomen met het engagement van het agentschap om te streven naar eerlijke, transparante en correcte aanbestedingen, om zo de financiële geloofwaardigheid van de organisatie te versterken; roept het agentschap op maatregelen te nemen om deze verplichting volledig na te komen;

Prestaties

Evaluatie van de organisatiestructuur

17. neemt kennis van de informatie in het jaarlijks activiteitenverslag dat de evaluatie van de organisatiestructuur, die begon in 2009, in 2010 is voortgezet en dat een voorstel voor het meerjarenplan voor personeelsbeleid 2012-2014 en de personeelsformatie voor de jaren 2011 en 2012 is opgesteld; merkt ook op dat eind 2010 een gedetailleerd plan voor de uitvoeringsfase door een adviesbureau is ingediend en uiteindelijk besproken en gesteund door het college van het agentschap;

Financiële verslaggeving en analyse

18. neemt kennis van de verklaring in het jaarlijks activiteitenverslag dat de begroting van de eenheid Begroting, financiering en aanwerving van Eurojust een verbeterde methode voor financiële verslaggeving en analyse op eenheidsniveau heeft ingevoerd; begrijpt dat de eenheidshoofden nu volledige informatie ontvangen over hun uitgaven en vastleggingen per begrotingsonderdeel en dat de informatie iedere maand en ieder kwartaal wordt uitgebracht, zodat kan worden vergeleken met de begroting van het lopende jaar en met die van het vorige jaar, per maand en cumulatief;

19. is van mening dat grondig volgen van deze methode moet leiden tot een beter budgettair en financieel beheer; roept Eurojust op de kwijtingsautoriteit op de hoogte stellen van de concrete resultaten als gevolg van het volgen van deze methode;

Verantwoordelijkheden van de administratief directeur

20. herinnert eraan dat de administratief directeur van het agentschap verantwoording moet afleggen aan de kwijtingsautoriteit voor de uitvoering van de ontvangsten en uitgaven van de begroting en verantwoordelijk is voor het instellen van de organisatiestructuur, het interne beheer en de controlesystemen en procedures die nodig zijn om definitieve rekeningen op te stellen die geen materiële onjuistheden bevatten, en om ervoor te zorgen dat de transacties die aan de basis van die rekeningen liggen, wettig en regelmatig zijn;

21. neemt echter kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer dat de administratief directeur de facto niet verantwoordelijk is voor het merendeel van de dagelijkse beheersbeslissingen, die worden genomen door het college van het agentschap op basis van de relevante bepalingen van zijn oprichtingsbesluit 2002/187/JBZ; verzoekt het agentschap deze anomalie zo spoedig mogelijk aan te pakken en te remediëren; wijst erop dat, als er onduidelijkheden blijven bestaan, deze structurele tekortkoming in de geplande nieuwe verordening betreffende het agentschap moet worden aangepakt;

22. neemt kennis van de verklaring van het agentschap dat zijn college niet de middelen heeft om de respectieve rollen en verantwoordelijkheden van de administratief directeur en het college opnieuw te definiëren, teneinde de aansprakelijkheidsoverlapping op te lossen, maar dat er maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de administratief directeur kan optreden in overeenstemming met zijn verantwoordelijkheden;

Jaarlijks werkprogramma

23. onderstreept dat het belangrijk is de indicatoren van het agentschap met de doelstellingen, de begroting en het jaarlijks werkprogramma ervan te verbinden zodat belanghebbenden de prestatie van het agentschap kunnen beoordelen; spoort het agentschap daarom aan de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van de belangrijkste indicatoren die het heeft vastgesteld en het verband ervan met de doelstellingen, de begroting en het jaarlijks werkprogramma;

24. is van mening dat de interne procedures van het agentschap die de oprichting van het jaarlijks werkprogramma ondersteunen een aanzienlijke impact hebben op de betrouwbaarheid van de gegevens die het agentschap verschaft aan zijn belanghebbenden en aan de kwijtingsautoriteit; spoort het agentschap daarom aan om te zorgen voor samenhang in zijn planning, toereikende procedures en richtlijnen en om voldoende documentatie ter ondersteuning van het jaarlijks werkprogramma te verstrekken, teneinde informatie te verstrekken over alle uit te voeren activiteiten en over de voor elke activiteit bestemde middelen;

25. is bezorgd door het feit dat de toewijzing van de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en vaststelling van het jaarlijks werkprogramma niet vermeld wordt in het oprichtingsbesluit 2002/187/JBZ; is van mening dat dit kan leiden tot verwarring en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de voorbereiding en vaststelling van het jaarlijks werkprogramma; roept het agentschap daarom op deze tekortkoming snel aan te pakken en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van de ondernomen acties;

26. spoort het agentschap aan actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat de rechtsgrond om zijn begroting uit te voeren niet op de helling komt te staan en dat zijn jaarlijks werkprogramma volledig is en al de vereiste gegevens bevat (d.w.z. gegevens over alle door het agentschap uit te voeren activiteiten en de voor elke activiteit bestemde middelen);

27. roept het agentschap ook op om een meerjarig strategieplan voor IT op te stellen, zowel voor operationele als voor ondersteunende activiteiten;

Interne controle

28. neemt kennis van het feit dat aan 12 "erg belangrijke" aanbevelingen van de dienst interne audit (IAS) nog steeds geen gevolg is gegeven, waaronder 2 aanbevelingen die door het agentschap zijn gerapporteerd als uitgevoerd, en roept de IAS te verduidelijken in welke uitvoeringsfase deze zich bevinden;

29. merkt op dat voor acht "erg belangrijke" aanbevelingen de uitvoering is uitgesteld tot na de door het agentschap in zijn oorspronkelijke plan vastgestelde datum; merkt op dat een vertraging van meer 12 maanden is opgelopen door 6 ervan, die betrekking hebben op:

      - de beoordeling van de inhoud van de lijst van uitzonderingen en corrigerende acties ervoor;

      - de ontwikkeling van een beheersplan voor Personeelszaken;

      - de versterking van het toezicht op de activiteiten van Personeelszaken;

      - de beperking van het aantal tijdelijke personeelsleden;

      - de herdefiniëring van de opzet van de eenheid Personeelszaken;

      - de invoering van een geïntegreerd IT-instrument voor Personeelszaken;

30. dringt er bij het agentschap aan om op passende wijze gevolg te geven aan de door de IAS gedane aanbevelingen en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen over de in verband hiermee genomen maatregelen;

°

° °

31. vestigt de aandacht op zijn aanbevelingen in eerdere kwijtingsverslagen, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze resolutie;

32. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van … 2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

 0. 

Bijlage

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

 

EUROJUST

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Prestaties

 

 

n.v.t.

- Het is moeilijk om de prestaties van Eurojust te beoordelen door het ontbreken van indicatoren, de gebrekkige meting van de gebruikerstevredenheid en het ontbreken van coördinatie tussen de begroting en het werkprogramma

- Dringt er bij Eurojust op aan om de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van deze essentiële prestatie-indicatoren en ze te koppelen aan de doelstellingen van Eurojust, de begroting en het werkprogramma van Eurojust

 

Overgedragen kredieten

- De beginselen van jaarperiodiciteit en specificatie worden niet strikt in acht genomen: het begrotingsbeheer wordt gekenmerkt door een groot aantal overschrijvingen tussen begrotingsonderdeel en in veel gevallen waren de ondersteunende documenten onvoldoende gedetailleerd

- Het beginsel van jaarperiodiciteit werd niet strikt in acht genomen: een groot aantal overdrachten en zwakke punten in de programmering en monitoring (begroting: 18,9 miljoen euro; vastleggingen: 18 miljoen euro; overdracht: 5,2 miljoen euro)

- Het beginsel van jaarperiodiciteit werd niet strikt in acht genomen: het aantal vastleggingen dat werd overgedragen uit het vorige jaar en daarna geannuleerd (1 000 000 EUR of 25% van de overgedragen vastleggingen) was hoog

 

- Roept de Commissie op om de kasmiddelen van Eurojust zo laag mogelijk te houden→ Eurojust beschikt voortdurend over een groot aantal kasmiddelen (dec. 2008: 4 612 878,47 EUR)

- De Rekenkamer maakt geen opmerkingen over de omvang van de overdrachten en annuleringen van kredieten in 2009

- Dringt er bij Eurojust op aan de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de stappen die ondernomen zijn om de overdracht van kredieten te vermijden, aangezien dit een steeds terugkerend probleem is geweest in vorige kwijtingsprocedures

 

Aanbestedingsprocedures

- Tekortkomingen in de aanbestedingsprocedure

- Tekortkomingen in de aanbestedingsprocedures zoals in de twee voorgaande jaren (d.w.z. Europol verlengde bestaande contracten op een manier die in strijd is met de regels)

- Tekortkomingen in aanbestedingsprocedures, zoals in de drie voorgaande jaren: in de meeste aanbestedingsgevallen werd vooraf geen schatting van de marktwaarde gemaakt vóór het starten van de procedure; zwakke plekken in het toezicht op de contracten en de programmering van de aanbestedingen→roept Europol op de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van het plan om deze situatie aan te pakken

 

- Feliciteert Europol voor het invoeren van maatregelen om de marktwaarde van relevante producten/diensten te schatten alvorens een aanbestedingsprocedure te starten; beschouwt dit initiatief een belangrijke praktijk die door andere agentschappen gevolgd zou moeten worden; verwelkomt bovendien het jaarlijks aanbestedingsplan van Europol voor 2009 dat de eenheden en diensten van het agentschap erg heeft geholpen bij het beheer van hun offertes; is van mening dat deze initiatieven de sturing en de controle door de bevoegde ordonnateur verbeteren

Bijlage

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

 

EUROJUST

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Personeelszaken

 

n.v.t.

- Zwakke punten in de aanwervingsprocedures

 

- Vermindering van het aantal vacatures van 34% eind 2007 tot 25% eind 2008

 

- Tekortkomingen in de aanwervingsplanning

- Tekortkomingen in de planning en uitvoering van aanwervingsprocedures: 26% van de vacatures staat nog steeds open

- Eurojust heeft het specificatiebeginsel niet in acht genomen

- Roept Eurojust op de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van zijn nieuwe aanwervingsprocedure

- De Rekenkamer wijst op tekortkomingen in de planning en uitvoering van de aanwervingsprocedures (24% van de vacatures staat nog steeds open)

- Dringt bij Eurojust op aan een omvattend aanwervingsactieplan op te zetten om het vacaturepercentage aanzienlijk te verlagen en de kwijtingsautoriteit hiervan op de hoogte te stellen

- Roept Eurojust op het aantal tijdelijke personeelsleden te verminderen tot het door IAS aanbevolen aantal

- Geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het feit dat de Rekenkamer heeft geconstateerd dat 3 van de 6 posten in het middenkader bij Eurojust op tijdelijke basis werden bezet door "waarnemende" personeelsleden

 

Interne controle

 

n.v.t.

 

n.v.t.

- Roept Eurojust op om alle 26 aanbevelingen die door de dienst interne audit werden gedaan, uit te voeren→ roept Eurojust op onmiddellijk de volgende aanbevelingen inzake beheer van personeelsmiddelen in te voeren: op korte termijn voor te bereiden om de huidige vacatures in te vullen; de opzet van de eenheid Personeelszaken herdefiniëren; het aantal tijdelijke personeelsleden verminderen; de aanwervingsprocedure versterken; de uitvoeringsregels voor carrièreontwikkeling aannemen; de onafhankelijkheid van de leden van de selectieraad waarborgen; en ervoor zorgen dat de openbare aanbestedingsprocedures correct zijn uitgevoerd

- Dringt er bij Eurojust op aan de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de redenen voor de vertraging bij het invoeren van de aanbevelingen van IAS en onverwijld actie te ondernemen voor verbetering van de aanwervingsprocedure, terugdringing van het aantal tijdelijke werknemers, herstructurering van de HR-eenheid, ontwikkeling van een HR-managementsplan, versterking van de monitoring van HR-activiteiten en herziening van de inhoud van de lijst van uitzonderingen

9.2.2012

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Rapporteur voor advies: Renate Sommer

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  is verheugd over het feit dat de Rekenkamer toereikend bewijs heeft verkregen dat de jaarrekening van Eurojust in alle materiële opzichten een getrouw beeld geeft van de situatie van het agentschap voor het begrotingsjaar 2010 en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

2.  betreurt het niveau van de naar 2011 overgedragen operationele uitgaven; neemt kennis van het antwoord van het agentschap dat dit voornamelijk te wijten was aan het project ter evaluatie van de organisatiestructuur, een nieuwe computerinfrastructuur en de kosten met betrekking tot gegevensverwerking; is ingenomen met de maatregelen die het agentschap in 2012 zal nemen, met name de totstandbrenging van aanbestedingsplannen voor elke afdeling; roept het agentschap op deze maatregelen zonder verder uitstel uit te voeren; is verheugd over de garantie dat de nodige toestemmingen en vastleggingen voor aanbestedingen zo vroeg mogelijk in het jaar zullen worden toegekend en roept het agentschap op deze garantie na te komen;

3.  wijst erop dat de administratief directeur niet verantwoordelijk is voor het merendeel van de besluiten in het kader van het dagelijks beheer, die worden genomen door het college van het agentschap, en is van mening dat het agentschap deze anomalie dient recht te zetten; roept het agentschap op deze anomalie zo spoedig mogelijk aan te pakken en te herzien; wijst erop dat, indien dubbelzinnigheden blijven bestaan, dit structurele tekort in de in het vooruitzicht gestelde nieuwe verordening inzake het agentschap moet worden aangepakt;

4.  betreurt het feit dat het beoordelingscomité verzuimde de in het bestek bekendgemaakte wegingsfactoren toe te passen; is ingenomen met de door het agentschap aangeleverde informatie dat maatregelen werden genomen, waaronder de indiening van volledige documentatie bij de administratief directeur met betrekking tot de grondige en commerciële beoordeling van elke aanbesteding vóór opdrachten worden gegund; is ingenomen met de verbintenis van het agentschap te streven naar eerlijke, transparante en correcte aanbestedingen, om zo de financiële geloofwaardigheid van de organisatie te versterken; roept het agentschap op maatregelen te nemen om deze verbintenis volledig na te komen;

5.  betreurt het feit dat een ambtenaar is aangeworven op basis van een verlopen reservelijst en roept het agentschap op nauw toezicht te houden op de geldigheid van alle reservelijsten om dergelijke vergissingen in de toekomst te vermijden; is ingenomen met het antwoord van het agentschap dat benoemingen van reservelijsten enkel zullen plaatsvinden na een individuele controle van de geschiktheid van de afzonderlijke benoeming;

6.  is verheugd over het feit dat het percentage vacatures bij Eurojust van 24%, daterend van eind 2009, eind 2010 was teruggebracht tot 13%; wijst erop dat dit nog steeds hoog is en verzoekt het agentschap te blijven streven naar verbetering van de situatie.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

9.2.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

PB C 366 van 15.12.11, blz. 140.

(2)

PB C 248 van 16.9.2002, blz.. 1.

(3)

PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

(4)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)

PB C 366 van 15.12.11, blz. 140.

(6)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(7)

PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

(8)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(9)

PB C 366 van 15.12.11, blz 140.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

(12)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(13)

PB L 250 van 27.9.2011, blz. 215.

(14)

PB L 64 van 12.3.2010, blz. 1052.

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2012Juridische mededeling