Procedure : 2011/2213(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0129/2012

Ingediende teksten :

A7-0129/2012

Debatten :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.19
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 190kWORD 107k
12 april 2012
PE 473.987v02-00 A7-0129/2012

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Monica Luisa Macovei

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Centrum(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding(3), en met name artikel 12 bis,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0129/2012),

1.  verleent de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2010;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Centrum(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding(7), en met name artikel 12 bis,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(8), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0129/2012),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Centrum(9),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien het EG-Verdrag, en met name artikel 276,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10), en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding(11), en met name artikel 12 bis,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(12), en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0129/2012),

A.  overwegende dat de Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekeningen van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

B.  overwegende dat het Parlement de directeur van het Centrum op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009(13) en dat het Parlement in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere:

-    het Centrum verzocht heeft om de begrotingsbeginselen van specialiteit en transparantie effectiever toe te passen,

-    erop gewezen heeft dat het Centrum kredieten heeft overgedragen (31% van de administratieve uitgaven - titel II) en betalingskredieten heeft geannuleerd (24% van de totale kredieten voor beleidsuitgaven),

-    de directeur van het Centrum verzocht heeft om specifiekere informatie over de inhoud van de 15 aanbevelingen van de dienst Interne Audit (IAS) die op 31 december 2008 nog openstonden, alsmede over de 14 nieuwe aanbevelingen die de IAS die op 31 december 2009 nog openstonden,

-    het Centrum verzocht heeft om de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van de stappen die het ondernomen heeft in het kader van de procedure voor vrijmakingen om de transparantie van de inventaris van activa verder te verbeteren;

C. overwegende dat de totale begroting van het Centrum 18 300 000 EUR bedroeg voor 2010, hetgeen een daling van 1,6% betekent ten opzichte van het begrotingsjaar 2009;

D. overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting van het Centrum 16 920 000 EUR bedroeg voor het begrotingsjaar 2010, hetgeen een toename van 2% betekent ten opzichte van 2009;

Financieel en begrotingsbeheer

1.   neemt er via de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2010 (CAA) kennis van dat het midden december 2010 een aanvullende en gewijzigde begroting heeft ontvangen ter waarde van 810 000 EUR voor de financiering van studies op verzoek van DG Werkgelegenheid op het vlak van het voorspellen van de behoefte aan vaardigheden;

2.   neemt nota van de verklaring van de raad van bestuur inzake de definitieve jaarrekening van het Centrum voor 2010 dat de begroting voor 2010 gefinancierd met de bijdrage van de Unie voor 99% werd uitgevoerd;

3.   neemt er via de CAA eveneens kennis van dat de kosten voor representatie en vergaderingen met respectievelijk 233% en 37% gestegen zijn ten opzichte van 2009; bevestigt de ontvangst, bij schrijven d.d. 23 februari 2012, van de motivering van deze uitgavenstijging; stelt in het bijzonder vast dat de stijging van de vertegenwoordigingskosten het gevolg was van de organisatie van een receptie voor het afscheid van de voormalig directeur; verzoekt het Centrum de kosten van representatie en vergaderingen te beperken tot werkelijke behoeften;

4.   merkt op dat het Centrum jaarlijkse bijdragen ontvangt van twee niet-EU-lidstaten die profiteren van het werk van het Centrum; merkt op dat de bijdragen van Noorwegen en IJsland aan de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2010 samen 421 308 EUR bedroegen; herinnert eraan dat deze middelen als bestemmingsontvangsten worden beheerd, waardoor zij voor specifieke projecten moeten worden vastgelegd; merkt op dat het streefdoel voor het gebruik van deze middelen in 2010 niet bereikt werd door het Centrum; onderstreept dat de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2009 al gewezen had op de tekortkomingen van het Centrum betreffende het gebruik van deze middelen; bevestigt de ontvangst, bij schrijven d.d. 23 februari 2012, van de motivering van deze situatie; constateert in dit verband met voldoening dat het doel in 2011 bereikt was en dat 100% van het geplande budget was uitgevoerd; neemt kennis van de verklaring van het Centrum dat het voor 2010 gestelde doel niet bereikt werd als gevolg van het feit dat de herstelwerkzaamheden aan de gebouwen van het Centrum werden uitgesteld; neemt ook kennis van de toezegging van het Centrum dat het de bijdragen van Noorwegen en IJsland van vorige jaren in 2012 volledig zal opgebruiken; verzoekt het Centrum de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de wijze waarop deze bijdragen gebruikt worden;

Overdracht van kredieten

5.   stelt in de CAA vast dat het Centrum in 2010 een bedrag van 794 700 EUR heeft overgedragen naar 2011 van kredieten uit titel 1 (personeel) en titel 2 (administratie); herinnert eraan dat automatische overdrachten van kredieten enkel betrekking hebben op uitgaven onder titels 1 en 2;

6.   stelt in CAA ook vast dat er een niet-automatische overdracht werd uitgevoerd ter waarde van 55 910 EUR in verband met uitgaven uit hoofde van Titel 2;

7.   stelt enige verbetering vast, aangezien de geannuleerde betalingskredieten daalden van 24% in 2009 naar 14% in 2010; is voorts ingenomen met de belofte van het Centrum om zijn overdrachten verder te beperken door monitoring op basis van standaardmodellen uit te voeren van de begrotingsuitvoering (vastleggingen, betalingen) en het verloop van het plaatsen van opdrachten;

8.   verzoekt het Centrum desalniettemin om meer inspanningen te leveren om de overdracht van kredieten te beperken om zo het jaarperiodiciteitsbeginsel beter in acht te nemen; herinnert het Centrum eraan dat het dit kan doen door zijn programmerings- en monitoringstelsels beter af te stemmen en door vroeger in het kalenderjaar van start te gaan met het plaatsen van opdrachten;

Overschrijvingen

9.   is ingenomen met het feit dat het Centrum de kwijtingsautoriteit kon verzekeren dat het transparantiebeginsel doeltreffend werd toegepast, door regelmatig verslag uit te brengen aan de raad van bestuur over alle overschrijvingen tussen begrotingsonderdelen die in de loop van het jaar werden uitgevoerd; merkt in het bijzonder op dat er sinds 20 september 2011 vijf overschrijvingen van vastleggingskredieten (ter waarde van maximum 35 000 EUR) tussen begrotingsonderdelen werden uitgevoerd door het Centrum en dat de raad van bestuur regelmatig in kennis werd gesteld van deze overschrijvingen; verzoekt het Centrum desalniettemin om deze overschrijvingen zo veel mogelijk te beperken om tevens het specialiteitsbeginsel toe te passen;

Personeelszaken (PZ)

10. erkent dat de directeur het Centrum op 15 oktober 2010 heeft verlaten aan het eind van zijn mandaat en nu een andere functie bekleedt in het Italiaanse agentschap voor beroepsonderwijs- en opleiding, werkgelegenheid en sociaal beleid;

11. neemt er via het jaarlijkse activiteitenverslag van het Centrum (AAR) kennis van dat het Centrum op 31 december 2010 96 personeelsleden in dienst had, wat neerkomt op 5 functies minder dan het aantal dat voorzien is in het organigram; merkt op dat er eveneens 24 arbeidscontractanten en 5 gedetacheerde nationale deskundigen werden toegevoegd aan het totaal aantal personeelsleden en dat de verhouding tussen het operationeel en het administratief personeel 90/35 bedroeg;

12. neemt nota van de verklaring van de raad van bestuur in zijn advies inzake de definitieve jaarrekening van het Centrum voor 2010 dat de wervingsprocedures voor elk van de vijf vacatures nog liepen of met succes afgerond waren voor 31 december 2010;

13. is ingenomen met het feit dat het Centrum in 2010 een online wervingsinstrument heeft uitgewerkt, RECON – Recruitment Online, dat het Centrum in staat zal stellen om sneller en doeltreffender personeelsleden aan te werven;

Prestaties

14. stelt met tevredenheid vast dat het Centrum, zoals verzocht door de kwijtingsautoriteit, Gannt-diagrammen beschikbaar heeft gesteld voor elk van de belangrijkste operationele activiteiten van 2011; herinnert het Centrum eraan dat deze grafieken bondig weergeven hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en een meer resultaatgerichte benadering stimuleren;

15. stelt in het AAR vast dat het prestatiemeetsysteem (PMS) volledig werd toegepast en moedigt het Centrum aan om de kwalitatieve beoordelingen verder te ontwikkelen als aanvulling op de eerder kwantitatieve PMS-indicatoren;

Interne audit

16.  neemt nota van het feit dat het Centrum bepaalde aanbevelingen die de IAS in het kader van de audits betreffende het beheer van personeelszaken in 2008 en betreffende ethiek in 2009 gedaan heeft, nog moet toepassen; bevestigt de ontvangst, bij schrijven d.d. 23 februari 2012, van een motivering; is ingenomen met het feit dat voor de audit betreffende personeelszaken in 2008 13 van de 14 aanbevelingen zijn uitgevoerd; is ook verheugd dat voor de audit op ethisch gebied in 2009 16 van de 17 aanbevelingen zijn uitgevoerd; verzoekt het Centrum de kwijtingsautoriteit te informeren over de vorderingen bij de uitvoering van de resterende aanbevelingen;

17. stelt in het AAR vast dat de IAS in 2010 een risicobeoordeling van ICT heeft uitgevoerd; is ingenomen met het feit dat het Centrum alle acties die het naar aanleiding van de bevindingen van zijn ICT-risicobeoordeling had gepland, op 31 december 2011 had voltooid;

18. neemt er eveneens nota van dat de IAS in april 2010 nog een audit heeft uitgevoerd betreffende het AAR en over de bouwsteen "betrouwbaarheid" bij het Centrum; neemt er via het Centrum kennis van dat het eindverslag van de IAS op 5 juli 2010 beschikbaar werd gemaakt voor het Centrum en dat dit verslag redelijke waarborgen bood ten aanzien van de verwezenlijking van jaarlijkse rapportage, met inbegrip van een betrouwbaarheidsverklaring van de directeur; is ingenomen met de informatie die het Centrum bij schrijven d.d. 23 februari 2012 heeft verstrekt, waarin het meldt dat alle zeven IAS-aanbevelingen eind december 2011 waren uitgevoerd;

19. verneemt in het AAR dat het Centrum begonnen is met de toepassing van de nieuwe internecontrolenormen (Internal Control Standards – ICS) in 2009 en dat er tegen eind 2010 volledig werd voldaan aan de basisvereisten, met uitzondering van ICS 8 en ICS 10; is ingenomen met de informatie die het bij schrijven d.d. 23 februari 2012 heeft ontvangen, waarin het Centrum meldt dat eind 2011 volledig was voldaan aan de basisvereisten voor ICS 8; neemt kennis van de toezegging van het Centrum dat in de eerste helft van 2012 aan de basisvereisten voor ICS 10 zal worden voldaan;

Interne auditcapaciteit (IAC)

20. verneemt uit het AAR dat er in het IAC-auditplan voor 2010 voorziet in verschillende ex-post-audits en audits tijdens de processen van de aanbestedingsprocedures, in het bijzonder voor de studie naar aanbestedingen en gunningsprocedures; merkt bovendien op dat het Centrum naar aanleiding van een IAC-audit betreffende de subsidieprocedures overging tot de terugvordering van bedragen die waren uitbetaald aan nationale subsidiebegunstigden ter waarde van 23 647,67 EUR;

21. is bezorgd over het feit dat de IAC het Centrum op 31 augustus 2010 heeft verlaten; is van mening dat de verslagen van de IAC zouden kunnen leiden tot verdere verbeteringen in de interne controlemaatregelen voor procedures voor het plaatsen van opdrachten en subsidieprocedures;

22. neemt desalniettemin nota van de opmerkingen van het Centrum dat de IAC-functies tegenwoordig zijn afgedekt door externe contractanten (zoals de audit betreffende de financiële software van het Centrum (FIBUS) die in 2011 werd uitbesteed en afgerond) of door interne projectgroepen;

23. vestigt de aandacht op zijn aanbevelingen uit eerdere kwijtingsverslagen, zoals toegelicht in de bijlage bij deze resolutie;

24. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingbesluit naar zijn resolutie van …2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

BIJLAGE

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

 

Cedefop (Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding)

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Prestaties

 

n.v.t.

- Doelstellingen en prestatie-indicatoren zijn vaak niet meetbaar het Centrum dient zijn programmering te verbeteren. In de programmering moet een duidelijk, consistent verband worden gelegd tussen de gestelde doelen en de tenuitvoerlegging van de begrotingsmiddelen die nodig zijn om deze te bereiken.

- Verzoekt het Centrum om SMART-doelstellingen en RACER-indicatoren vast te leggen en een Gannt-diagram op te stellen –> een resultaatgerichte benadering bevorderen

- Verzoekt het Centrum om een diachronische analyse uit te werken van de werkzaamheden die dit jaar en in de vorige jaren zijn uitgevoerd.

- Verzoekt het Centrum en de Europese Stichting voor opleiding in hun activiteitenverslag 2009 een gedetailleerd vervolgverslag over de samenwerkingsovereenkomst op te nemen;

- Verzoekt het Centrum om een duidelijke vergelijking op te stellen van de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het jaar waarvoor de kwijting moet worden verleend en tijdens het vorige begrotingsjaar

 

Financieel en begrotingsbeheer

- het specialiteitsbeginsel werd niet strikt in acht genomen; 43% van de vastleggingen werd overgedragen naar het volgende begrotingsjaar. Voor beleidsuitgaven werd meer dan 20% van de betalingskredieten geannuleerd. Groot aantal begrotingsoverschrijvingen

- Problemen rond transparantie in de aanbestedingsprocedures

 

 

n.v.t.

- Tekortkomingen in de programmering en monitoring van gesplitste kredieten voor beleidsactiviteiten: 25% van de betalingskredieten werd overgedragen

- Verzoekt het Centrum de begrotingsbeginselen van specialiteit en transparantie effectiever toe te passen

 

Personeelszaken

- Problemen rond transparantie: in twee gevallen heeft het Centrum de nodige beroepservaring die vereist was op basis van de vacatureaankondiging niet correct getoetst tijdens de preselectiefase

 

n.v.t.

 

n.v.t.

- Merkt op dat het Centrum veranderingen heeft doorgevoerd in zijn aanwervingsprocedures, nadat de Rekenkamer in zijn kwijtingsverslag 2009 het Centrum heeft verzocht de transparantie verder te verbeteren; is ingenomen met het initiatief dat het Centrum in juni 2010 heeft genomen om de vragen in schriftelijke testen en gesprekken vóór de preselectie op te stellen;

 

Interne audit

- De procedures voor interne controle waren niet volledig

 

n.v.t.

- Verzoekt het Centrum om 15 van de 30 aanbevelingen van de IAS toe te passen: i.e. het beheer van personeelszaken (prestaties van het personeel, persoonlijke doelstellingen bepalen en de rol en verantwoordelijkheden van het personeelscomité vastleggen)

- verzoekt de directeur van het Centrum om specifieke informatie over de inhoud van de 15 aanbevelingen van de IAS van 31 december 2008, en van de 14 nieuwe aanbevelingen van de IAS van 31 december 2009

- Verzoekt het Centrum om de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van de stappen die het ondernomen heeft in het kader van de procedure voor vrijmakingen om de transparantie van de inventaris van activa verder te verbeteren. Voorts is het Centrum begonnen met het documenteren van de belangrijkste controleprocessen.

15.2.2012

ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7–0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Rapporteur voor advies: Csaba Őry

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  wijst op de bevestiging van de Rekenkamer dat de jaarrekening over een begroting van 18 300 000 EUR overeenkomt met de daadwerkelijke financiële situatie van het centrum op 31 december 2010, en dat de verrichtingen en kasstromen voor dit begrotingsjaar stroken met de financiële regels van het centrum;

2.  is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het centrum voor het begrotingsjaar 2010 wettig en regelmatig is.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

13.2.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Regina Bastos, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 127.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1.

(4)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 127.

(6)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(7)

PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1.

(8)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(9)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 127.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1.

(12)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(13)

PB L 250 van 27.09.11, blz. 130.

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2012Juridische mededeling