Procedure : 2011/2231(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0133/2012

Indgivne tekster :

A7-0133/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.40
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 191kWORD 107k
12. april 2012
PE 473.979v01-00 A7-0133/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010

(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010

(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010;

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(1);

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012);

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), navnlig artikel 185;

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(3), særlig artikel 30;

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94;

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI;

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0133/2012);

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010

(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010;

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(5);

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012);

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), navnlig artikel 185;

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(7), særlig artikel 30;

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94;

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI;

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0133/2012);

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010,

(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010;

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(9);

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012);

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185;

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(11), særlig artikel 30;

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94;

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI;

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0133/2012);

A. der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

B.  der henviser til, at Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009(13), og i beslutningen, der ledsagede afgørelsen om decharge bl.a.:

-    henstillede til agenturet at forbedre udnyttelsesgraden for bevillinger ved at indføre passende instruktioner og sammenkæde procedurer for analyse af potentielle fremførsler med henblik på at reducere beløbet for fremførte bevillinger til et minimum,

-    var bekymret over, at agenturet har været nødt til at lade bevillinger bortfalde til et beløb af 13.900.000 euro i 2009 og 13.000.000 euro i 2008,

-    opfordrede agenturet til at foretage en sammenligning af de operationer, som var blevet udført i løbet af det år, der meddeles decharge for, samt i det foregående regnskabsår;

C.  der henviser til, at agenturets samlede budget for 2010 var på 93.200.000 euro, hvilket udgjorde en stigning på 4,95 % i forhold til regnskabsåret 2009(14), mens Unionens oprindelige bidrag til agenturets budget for 2010 var på 83.000.000 euro sammenlignet med 78.000.000 euro i 2009, hvilket udgjorde en stigning på 6,41 %,

Budget og økonomisk forvaltning

1.      minder om, at Unionens oprindelige bidrag til agenturet for 2010 beløb sig til 83.000.000 euro; bemærker dog, at 2.550.000 euro hidrørende fra tilbagebetalte overskud blev lagt til dette beløb, hvormed EU's samlede bidrag udgjorde 85.550.000 euro i 2010;

2.      fastslår på baggrund af den endelige vedtagelse af EU's almindelige budget for regnskabsåret 2010, at EU's bevillinger for 2010 beløb sig til 23.633.000 euro, hvad angår forpligtelser, og 19.000.000 euro, hvad angår betalinger under afsnit I (personaleudgifter) og II (administration); bemærker desuden, at beløbet var på 59.367.000 euro, hvad angår forpligtelser, og 38.000.000 euro hvad angår betalinger under afsnit III (driftsudgifter);

3.      erkender på baggrund af sin almindelige beretning, at agenturet i 2010 brugte 95 % af det disponible budget for forpligtelsesbevillinger, og at der var tale om en begrænset forskel mellem afsnittene, nemlig 99 % i afsnit I, 80 % i afsnit II og 97 % i afsnit III;

4.      fastslår på baggrund af det endelige årsregnskab, at niveauet for betalinger i budgettet for 2010 steg med 61 % i 2009 til 69 % i 2010; bemærker desuden på baggrund af agenturet, at niveauerne for betalinger i driftsbudgettet for 2010 nåede op på 79 % i forhold til 65 % i 2009;

Fremførte bevillinger

5.      er bekymret over, at Revisionsretten har rapporteret om fremførsler siden 2006; bemærker især, at et beløb på 26.500.000 euro for 2010, svarende til 28 % af det disponible budget, blev fremført til 2011, og at blot 12.000.000 euro af beløbet modsvares af periodiseringsbeløb; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden senest den 15. december 2012; noterer sig agenturets begrundelser, det vil sige behovet for at sikre kontinuitet i agenturets operationelle aktiviteter og for at tildele midler til anvendelse i første kvartal af det følgende år; gentager, at praksissen med fremførsel af bevillinger bør begrænses markant og ikke bør være en hindring for en forsvarlig økonomisk forvaltningspraksis; kræver, at agenturet følger princippet om etårighed i fremtiden;

6.      påpeger endnu en gang, at et højt antal fremførsler og bortfald afspejler agenturets manglende evne til at forvalte en så omfattende budgetstigning; overvejer derfor, om ikke det ville være mere ansvarligt, hvis budgetmyndigheden i forbindelse med beslutninger om eventuelle forhøjelser af visse agenturers budget fremover var mere opmærksom på, hvor lang tid det tager at iværksætte nye aktiviteter; anmoder følgelig agenturet om at forelægge det mere detaljerede oplysninger om de fremtidige forpligtelsers gennemførlighed;

7.      er bevidst om, at den permanente eller længerevarende karakter af agenturets fælles operationer betyder, at det er nødvendigt at forlænge gennemførelsen af de pågældende forpligtelser ud over årsafslutningen; opfordrer imidlertid indtrængende agenturet til i videst mulig udstrækning fortsat at nedsætte mængden af fremførte bevillinger ved at øge overvågningen af fælles aktiviteter med henblik på at tilpasse tilskud så tidligt som muligt;

8.      noterer sig, at der er blevet truffet nogle foranstaltninger i forbindelse med agenturets revision af de såkaldte REM-blade (running expenses of means) om løbende udgifter til transport i 2010 med henblik på at forbedre programmering og overvågning;

Regnskabssystem

9.      anerkender Revisionsrettens bemærkninger om svagheder i forbindelse med agenturets regnskabssystem; bemærker i øvrigt, at systemet stadig skal godkendes af regnskabsføreren i overensstemmelse med finansforordningen; bemærker imidlertid agenturets svar, hvoraf det fremgår, at agenturet har indledt et projekt vedrørende forretningsprocesvurdering af finansielle processer i begyndelsen af 2011, og at godkendelsen skulle være afsluttet i løbet af anden halvdel af 2011; opfordrer derfor Revisionsretten til at være beroliget på dette punkt;

10.    konstaterer Revisionsrettens bemærkninger om svagheder i systemet for afstemning mellem leverandørernes opgørelser og de tilsvarende optegnelser hos agenturet; bemærker agenturets svar, hvoraf det fremgår, at de fleste offentlige enheder ikke har noget centraliseret regnskabssystem, og at nogle af enhederne ikke aflægger regnskab efter periodiseringsprincippet, hvilket gør det vanskeligt at foretage afstemning af leverandørsaldi; bemærker agenturets forpligtelse til at tage kontakt til de nationale myndigheder med henblik på at forsøge at implementere alternative procedurer for afstemning mellem egne og leverandørernes saldi; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om de fremskridt der er gjort sammen med de nationale myndigheder med hensyn til at løse problemet;

11.    anmoder om, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2011 foretager en mere detaljeret gennemgang af de operative udgifter til de af agenturet forfulgte mål og resultaterne heraf;

Offentlige indkøb og tilskud

12.    anerkender takket være det endelige regnskab, at agenturet er involveret i to igangværende tvistesager vedrørende udbudsprocedurer, og at ansøgerne har krævet erstatning til et samlet beløb af 10.794.806 euro; opfordrer indtrængende agenturet til jævnligt at underrette dechargemyndigheden om udviklingen i disse to sager;

13.    ser på baggrund af regnskabet, at agenturet har indgået 751 tilskudsaftaler eller særlige finansieringsafgørelser med dets partnere, og at det samlede beløb til samfinansierede aktiviteter er på 53.000.000 euro;

14.    bemærker i øvrigt, at agenturet ud af 751 tilskud ikke har gennemført de endelige betalinger for 270, og at det i forbindelse med 92 af disse tilskud har betalt forfinansieringsbeløbet på 5.100.000 euro;

Forvaltning af tilskud

15.    opfordrer agenturet til at gennemføre ex post-kontroller i form af besøg på stedet;

16.    bemærker imidlertid, at agenturet har foretaget en revision af REM-bladene, som danner baggrund for budgetvurderinger og godtgørelseskrav;

Menneskelige ressourcer

17.    fastslår på baggrund af den almindelige beretning, at der blev gennemført 74 ansættelsesprocedurer i 2010; bemærker, at ansættelsesprocedurerne for fire nye stillinger fra 2010 endnu er igangværende og forventes afsluttet i første kvartal af 2011, og at det samlede antal ansatte i agenturet i slutningen af 2010 var 294 medlemmer ud af et samlet tal på 298 for den vedtagne stillingsfortegnelse;

Præstation

18.    opfordrer agenturet til yderligere at udvikle sammenhængen i den strategiske og årlige planlægning af dets operationer; bemærker i øvrigt, at målene i det årlige arbejdsprogram for 2010 ikke er klart forbundet med målene for 2010 i den flerårige plan for perioden 2010-2013; minder agenturet om, at en manglende klar forbindelse og overensstemmelse mellem de forskellige planlægningsdokumenter kan have en negativ indvirkning på strategiplanens resultater;

19.    ser på baggrund af den almindelige beretning, at trods det, at agenturets budget steg i 2010, faldt nettobeløbet for allokerede operationelle aktiviteter fra 48.200.000 til 47.400.000 euro, men antallet af operationelle arbejdstimer steg med 27 % til 6.411;

20.    glæder sig over agenturets indsats for at forbedre tilsynet med dets budgetgennemførelse; anerkender, at de første hurtige grænseindsatshold blev indsat i november 2010, og at det medførte betydelige ændringer i agenturets budget;

21.    bemærker, at dechargen for gennemførelsen af agenturets budget fortsat bør baseres på agenturets præstationer i løbet af året.

Intern revision

22.    anerkender, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2010 gennemførte en revision af den operationelle planlægning på baggrund af interne og eksterne interesseparters input; bemærker især, at revisionen omfattede:

-  sammenhæng i den strategiske planlægning og den årlige planlægning af operationer,

-  tilstrækkeligheden af den proces, der anvendes til forberedelse af den operationelle planlægning med særligt fokus på inddragelse af relevante interesseparter,

-  tilstrækkeligheden af den proces, der anvendes til indhentning af feedback fra operationelle aktiviteter og dens anvendelse til forberedelse af kommende planlægning,

-  tilstrækkeligheden af den proces, der anvendes til behandling af ad hoc-ansøgninger fra interesseparter vedrørende operationel planlægning;

23.    opfordrer i denne henseende agenturet til at sikre, at alle mål i den flerårige plan indarbejdes i det årlige arbejdsprogram på behørig og tydelig vis;

24.    glæder sig over, at agenturet imidlertid tager højde for de risici, som er forbundet med den enkelte specifikke operation, i sine operationelle planer; bemærker desuden med glæde, at agenturet gør brug af de erfaringer, det har tilegnet sig i forbindelse med gennemførelsen af dets operationer med henblik på at forbedre forberedelsen af efterfølgende operationelle planer;

25.    anerkender, at IAS stadig skal revidere agenturets gennemførelse af syv "meget vigtige" henstillinger fra IAS' tidligere revisioner; bemærker især, at disse henstillinger vedrører:

-  revisionen fra 2009 om tilskudsstyring, navnlig vurdering af behovet for at anmode om et certifikat til behandling af en betalingsanmodning, udarbejdelse af en politik om efterprøvninger og kontroller, den juridiske aftale om operationelle planer med partnere samt beskrivelsen af kriterierne for vurdering,

-  opfølgningsrevisionen fra 2008 om det interne kontrolsystem og navnlig den tilstrækkelige bemanding til at nå dets mål,

-  revisionen fra 2007 om det interne kontrolsystem og navnlig revisionen af registreringsproceduren og den behørige komplette jobbeskrivelse og underretningen af personalet;

°

°    °

26.    henleder opmærksomheden på sine henstillinger fra tidligere dechargebetænkninger, som er anført i bilaget til denne beslutning;

27.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2012 om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

BILAG

Europa-Parlamentets henstillinger gennem de seneste år

FRONTEX

2006

2007

2008

2009

 

 

Præstation

 

 

Ikke relevant

 

 

Ikke relevant

- opfordrer agenturet til hurtigt at etablere forbindelse mellem dets arbejdsprogram og dets finansielle institution → agenturet vedtog en flerårig plan for perioden 2010-2013, på trods af at dette ikke fremgik af dets basisforordning

- opfordrer agenturet til at udarbejde en diakron analyse af de operationer, der er udført i dette og foregående år

- opfordrer agenturet til at etablere en tydelig forbindelse mellem arbejdsprogrammet og de finansielle overslag

- opfordrer agenturet til at foretage en sammenligning af de operationer, som var blevet udført i løbet af det år, der meddeles decharge for, samt i det foregående regnskabsår

- opfordrer agenturet til at give oplysninger om virkningerne af dets operationer og underretter dechargemyndigheden herom

 

 

 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

- Der blev indgået retlige forpligtelser, inden der var indgået budgetforpligtelser

 

- Budgetprincipperne om etårighed og specificering blev således ikke overholdt fuldt ud; at over 70 % af regnskabsårets bevillinger samlet set blev fremført, at næsten 85 % af bevillingerne til driftsudgifter blev fremført

- Tilbagevendende problemer i agenturets forpligtelsesregnskabs-system: Der blev indgået budgetmæssige forpligtelser efter retlige forpligtelser (25 tilfælde), og tilskudsaftaler med partnerlandene med henblik på umiddelbar handling var allerede indgået eller i visse tilfælde endog afsluttet

 

- Svagheder i forbindelse med programmering og overvågning af agenturets aktiviteter (70 % af de disponible bevillinger var ikke blevet anvendt, idet fremførte forpligtelser var blevet indgået på baggrund af for høje omkostningsvurderinger)

- opfordrer agenturet til at udøve sin funktion fuldt ud og til fortsat at forbedre sin økonomiske forvaltning

 

- opfordrer agenturet til at forbedre sin økonomiske forvaltning med hensyn til godtgørelse af omkostninger til medlemsstaterne ved at identificere de grundlæggende årsager til problemet

 

- agenturet bør indføre et effektivt system til programmering af og kontrol med de fastsatte kontraktlige forpligtelser; en risikovurderingsproces for dets aktiviteter; et system til opdelte bevillinger i de kommende budgetter til at give støtte med henblik på at rette op på det høje antal bevillingsfremførsler og -bortfald; det faktum, at der blev indgået retlige forpligtelser, før de tilsvarende budgetforpligtelser var indgået; det faktum, at ansættelsesprocedurerne afviger fra reglerne (gennemsigtighed - ikkediskriminerende behandling)

- henstiller til agenturet at forbedre udnyttelsesgraden for bevillinger ved at indføre passende instruktioner og procedurer for analyse af potentielle fremførsler med henblik på at reducere omfanget af fremførte bevillinger til et minimum

 

- er bekymret over, at agenturet har været nødt til at lade bevillinger bortfalde (13.900.000 euro i 2009, 13.000.000 euro i 2008)

 

- et højt antal fremførsler og bortfald afspejler agenturets manglende evne til at forvalte en så omfattende budgetstigning. Opfordrer derfor agenturet til at forelægge det mere detaljerede oplysninger om de fremtidige forpligtelsers gennemførlighed

- opfordrer agenturet til at forbedre sin tilskudsstyring

Menneskelige ressourcer

Ikke relevant

Ikke relevant

- Problemer i forbindelse med ansættelsesprocedurerne

Ikke relevant

 

 

Intern revision

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

Opfordrer agenturet til at opfylde 4 ud af 23 henstillinger fra IAS: dvs. færdiggørelse af jobbeskrivelser og udarbejdelse af målsætninger for personalet, styrkelse af sikkerheden, forbedring af mailregistrering, styrkelse af tilskudsstyringsprocessen og sikring af overensstemmelse med finansforordningen

- erkender, at ud af de 19 anbefalinger, som er fremsat af den interne revisionstjeneste, er seks gennemført passende og effektivt, 10 er under gennemførelse og tre er afsluttet, men endnu ikke revideret af IAS

10.2.2012

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2010

(C7-0291/21j1 - 2011/2231(DEC))

Ordfører for udtalelse: Simon Busuttil

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Frontex for regnskabsåret 2010 i det væsentligste er rigtigt, og at de underliggende transaktioner taget under ét er lovlige og formelt rigtige;

2.  beklager det meget høje niveau af fremførsler, som udgør 28 % af agenturets budget; noterer sig agenturets begrundelser, det vil sige behovet for at sikre kontinuitet i agenturets operationelle aktiviteter og for at tildele midler til anvendelse i første kvartal af det følgende år; gentager, at praksissen med fremførsel af bevillinger bør begrænses markant og ikke bør være en hindring for en forsvarlig økonomisk forvaltningspraksis; kræver, at agenturet følger princippet om etårighed i fremtiden;

3.  glæder sig over agenturets indsats for at forbedre tilsynet med dets budgetgennemførelse; anerkender, at de første hurtige grænseindsatshold blev indsat i november 2010, og at det medførte betydelige ændringer i agenturets budget;

4.  anmoder om, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2011 foretager en mere detaljeret gennemgang af de operative udgifter til de af agenturet forfulgte mål og resultaterne heraf;

5.  bemærker det fremskridt, der er sket med hensyn til validering af agenturets regnskabssystem, og opfordrer til, at denne proces afsluttes så hurtigt som muligt;

6.  bemærker, at dechargen for gennemførelsen af agenturets budget fortsat bør baseres på agenturets præstationer i løbet af året.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 39.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 39.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 39.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250 af 27.09.11, s. 224.

(14)

EUT L 64 af 12.03.10, s. 1016.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse