Procedure : 2011/2222(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0135/2012

Indgivne tekster :

A7-0135/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.33
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 181kWORD 110k
12. april 2012
PE 473.977v01-00 A7-0135/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010 med instituttets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), navnlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning)(3), særlig artikel 17,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0135/2012),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010 med instituttets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), navnlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning)(7), særlig artikel 17,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0135/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010,

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010 med instituttets svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), navnlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning)(11), særlig artikel 17,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0135/2012),

A. der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2009(13) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

-          opfordrede instituttet til at være mere konsekvent i udarbejdelsen af budgetprocedurer med henblik på at undgå det store antal budgetoverførsler;

-          opfordrede instituttet til at opfylde sin forpligtelse til at fremvise en oversigt over forfaldsplanerne for betalinger, således at budgetmæssige forpligtelser, som er indgået i tidligere regnskabsår, vil blive opfyldt i efterfølgende regnskabsår;

-          opfordrede instituttet til at opnå bemyndigelse fra bestyrelsen, når overførsler er nødvendige, som påkrævet i henhold til instituttets finansforordning;

C. der henviser til, at instituttets samlede budget for 2010 var på 19.300.000 euro sammenlignet med 20.200.000 euro i 2009, hvilket var et fald på 4,46 %;

D.  der henviser til, at Unionens oprindelige bidrag til instituttets budget for 2010 var på 18.282.000 euro sammenlignet med 14.772.000 euro i 2009(14);

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

1.      noterer sig, at Unionens bidrag for 2009 beløb sig til i alt 19.872.000 euro, og at dette beløb bestod af Unionens oprindelige bidrag på 14.772.000 euro og 5.100.000 euro, som hidrørte fra inddrivelse af overskud fra tidligere år; minder desuden om, at Unionens oprindelige bidrag til agenturet for 2010 beløb sig til 18.282.000 euro; bemærker dog, at 1.178.000 euro, som hidrørte fra inddrivelse af overskud, blev lagt oveni, hvilket betød, at Unionens samlede bidrag blev på 19.460.000 euro for 2010(15);

2.      noterer sig, at det af instituttets årsregnskab fremgår, at bidraget fra Unionen for 2010 beløb sig til 19.196.840,29 euro; bemærker instituttets forklaring om, at det faktiske bidrag fra Unionen i 2010 beløb sig til 19.297.822 euro, dvs. 19.460.000 euro minus 162.178 euro, som dermed repræsenterer Unionens samlede bidrag; noterer sig ligeledes, at instituttet havde anvendt 19.196.840,29 euro af det modtagne bidrag fra Unionen og havde tilbageført 100.981,71 euro til Kommissionen;

3.      fastslår på baggrund af instituttets årsregnskab, at instituttets budget for 2010 blev ændret i november 2010; beklager de manglende oplysninger fra instituttets side til forklaring af ændringen af instituttets oprindelige budget for 2010; opfordrer instituttet til at rette op på situationen og informere dechargemyndigheden om denne sag;

4.      bemærker på baggrund af instituttets årsberetning, at instituttet opnåede en forpligtelsesgrad på 99,9 % sammenlignet med 99,8 % i 2009 og 98,5 % i 2008 samt en gennemførelsesgrad for betalinger på 96,5 % sammenlignet med ca. 90 % i 2009 og 2008;

Overførsler og fremførsler

5.      bemærker på baggrund af instituttets årsberetning, at instituttet har nedbragt antallet af budgetoverførsler til 15 i 2010 sammenlignet med 33 i 2009, og at instituttet kun fremførte 12,8 % af det forpligtede beløb for 2010 sammenlignet med 17 % i 2009 og 15 % i 2008;

Registrering af undtagelser

6.      bemærker på baggrund af instituttets årsberetning, at der i 2010 blev registreret 10 undtagelser i registeret over undtagelser sammenlignet med 12 i 2009;

7.      bemærker, at ingen af disse indebærer en finansiel risiko på mere end 50.000 euro; bemærker især, at den samlede finansielle værdi af disse undtagelser er 100.183 euro, hvilket svarer til 0,53 % af instituttets samlede budget i 2010;

Offentlige indkøb

8.      anerkender på baggrund af instituttets årsberetning, at instituttet specificerede otte direkte aftaler med eksterne kontrahenter, som alle indebærer en finansiel eksponering på højst 50.000 euro; bemærker, at den samlede værdi af direkte aftaler er 93.575 euro, hvilket svarer til 0,50 % af instituttets samlede budget i 2010;

Personaleressourcer

9.      bemærker på baggrund af årsberetningen, at instituttet ved udgangen af 2010 havde fire ledige stillinger i sin stillingsfortegnelse sammenlignet med 10 ved udgangen af 2009;

10.    bemærker desuden, at antallet af medarbejdere ved instituttet nu er 128, og at instituttet fik 15 nye og mistede 10 medarbejdere i 2010;

11.    noterer sig på baggrund af årsberetningen, at antallet af stillinger til rådighed for gennemførelsen af instituttets mandat er:

-   96 midlertidige stillinger

-   33 kontraktansatte og lokale medarbejdere

-   seks udstationerede nationale eksperter;

Resultater

12.    bemærker på baggrund af årsberetningen, at instituttet udarbejdede en revideret oversigt over resultatindikatorer med henblik på at øge relevansen og målbarheden af instituttets målsætninger og på at fremlægge data om instituttets samlede resultater i forhold til dets kerneaktiviteter og funktion;

13.    noterer sig desuden, at instituttet har udviklet "dashboard"-projektet, som har til formål at sikre vigtige realtidsdata til daglig overvågning af instituttets aktiviteter og navnlig til styring og rapportering;

14.    bemærker derudover, at der i begyndelsen af 2010 blev indført en risikobaseret differentiering af betalingssystemer, hvormed der blev indført forenklede systemer for lavrisikotransaktioner;

15.    glæder sig over, at instituttet med succes gennemførte det første år af Torinoprocessen, som indeholder en præcis, dokumenteret, omfattende analyse af reformer inden for erhvervsuddannelse i hvert land, blandt andet med henvisning til vigtige politiske tendenser, udfordringer, begrænsninger samt god praksis og muligheder;

Samarbejde med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

16.    noterer sig, at samarbejdsaftalen mellem instituttet og Cedefop i november 2009 blev fornyet for perioden 2010-2013; anerkender, at instituttet og Cedefop årligt i forbindelse med samarbejdsaftalen udarbejder et udkast til et fælles arbejdsprogram, som vedlægges begge organisationers arbejdsprogram; glæder sig over instituttets intention om at afsætte yderligere plads til redegørelsen om gennemførelsen af dette fælles arbejdsprogram i dets fremtidige årsberetninger;

Intern revision

17.    anerkender, at Den Interne Revisionstjeneste gennemførte en revision af planlægning og overvågning i 2010; bemærker især, at tjenesten havde otte henstillinger, hvoraf den ene blev kategoriseret som "meget vigtig" og omhandler nødvendigheden af, at instituttet klart definerer og beskriver nytten ved dets årlige planlægningstilgang;

18.    opfordrer i denne forbindelse instituttet til at fokusere på omkostningseffektiv rapportering med relevans for instituttets bestyrelse og vigtigste interessenter, således at disse kan kontrollere instituttets resultater;

19.    opfordrer desuden instituttet til at implementere Den Interne Revisionstjenestes resterende henstillinger fra tidligere revisioner;

20.    anerkender på baggrund af instituttets årsberetning, at det vedtog de 16 reviderede standarder for effektiv forvaltning som fastsat i rammerne for interne kontrolstandarder;

o

o o

21.    henleder opmærksomheden på sine henstillinger fra tidligere dechargebetænkninger, som er anført i bilaget til denne beslutning;

22.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2012 om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

BILAG

Europa-Parlamentets henstillinger gennem de seneste år

 

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

2006

2007

2008

2009

 

Resultater

 

Ikke relevant.

 

Ikke relevant.

- opfordrer agenturet til at udarbejde en diakron analyse af de operationer, der er udført i dette og foregående år;

- anmoder, eftersom de temaer, de beskæftiger sig med, er nært beslægtede, at der etableres et tæt samarbejde og en vis synergieffekt mellem instituttet og Cedefop, og anmoder om regelmæssige oplysninger herom i begge direktørers beretninger;

- vanskeligheder i forhold til at oprette en direkte forbindelse mellem resultaterne fra instituttets projekter og institutionernes aktiviteter.

- opfordrer instituttet til at foretage en sammenligning af de operationer, som blev udført i løbet af det år, der meddeles decharge for, samt i løbet af det foregående regnskabsår.

 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

- Instituttet respekterede ikke reglerne for budgetfremlæggelse: Instituttet offentliggjorde kun sine forpligtelsesbevillinger for 2006 uden hensyntagen til betalingsbevillingerne.

- I ændringsbudgettet er der angivet et forkert beløb i formålsbestemte indtægter. Det skulle have været 1,2 millioner EUR og ikke, som anført, 3,4 millioner EUR, da der i dette beløb fejlagtigt er medtaget formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år.

 

Ikke relevant.

- opfordrer indtrængende instituttet til at være mere konsekvent i udarbejdelsen af budgetprocedurer med henblik på at undgå det store antal budgetoverførsler;

- opfordrer instituttet til at opnå bemyndigelse fra bestyrelsen, når overførsler er nødvendige, som påkrævet i henhold til instituttets finansforordning;

- påmindelse om at opfylde sin forpligtelse til at fremvise en oversigt over forfaldsplanerne for de betalinger, der skal foretages i efterfølgende regnskabsår som følge af budgetmæssige forpligtelser indgået i tidligere regnskabsår.

 

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

2006

2007

2008

2009

 

Personaleressourcer

 

Ikke relevant.

 

Ikke relevant.

- opfordring (se intern revision): til instituttet til at afhjælpe svagheder i rekrutteringsprocedurerne → evalueringsudvalgene vedrørende ansættelse skal give tilstrækkelige oplysninger om, hvilke procedurer, de har fulgt, og bl.a. angiver begrundelserne for de trufne afgørelser og datoerne herfor for at sikre klare og åbne procedurer;

- opfordrer agenturet til at overholde Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000.

 

Ikke relevant.

Intern revision

 

Ikke relevant.

 

Ikke relevant.

- opfordrer instituttet til at træffe foranstaltninger for at opfylde 15 ud af 27 henstillinger fra Den Interne Revisionstjeneste → dvs. straks at fastsætte interne kontrolstandarder (for så vidt angår dokumentation vedrørende procedurer, tilsyn med finansielle transaktioner og kontinuitet i aktiviteter) og visse henstillinger vedrørende forvaltning af personaleressourcer (vedrørende forvaltning af personaleressourcer i den årlige planlægning og beretning; fastsættelse af målsætninger; tidsregistrering for personale).

- anerkender, at 11 ud af 15 henstillinger fremsat af IAS er blevet afsluttet i 2009.

15.2.2012

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Ordfører for udtalelse: Csaba Őry

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  henviser til Revisionsrettens bekræftelse af, at årsregnskabet for et budget på 19 300 000 EUR i alt væsentligt giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2010, og at dets transaktioner og pengestrømme i regnskabsåret 2010 er i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

2.  giver udtryk for tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2010, er lovlige og formelt rigtige.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastos, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 145.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 145.

(6)

EFT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 145.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 196.

(14)

EUT L 64 af 12.3.2010, s. 926.

(15)

EUT L 64 af 12.3.2010, s. 927.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse