Procedure : 2011/2222(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0135/2012

Ingediende teksten :

A7-0135/2012

Debatten :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.33
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     
PDF 185kWORD 113k
12 april 2012
PE 473.977v01-00 A7-0135/2012

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur:Monica Luisa Macovei

PR_DEC_Agentschappen

AMENDEMENTEN
1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekeningen van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van de Stichting(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien op artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, inzonderheid artikel 185(2),

–   gezien Verordening (EG) nr. 1339/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (Herschikking), inzonderheid artikel 17(3),

–   gezien Verordening nr. 2343/2002 van de Commissie (EG, Euratom) van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van de Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), inzonderheid artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0135/2012),

1.  verleent de directeur van de Europese Stichting voor opleiding kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2010;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van de Europese Stichting voor opleiding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekeningen van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van de Stichting(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien op artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, inzonderheid artikel 185(6),

–   gezien Verordening (EG) nr. 1339/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (Herschikking), inzonderheid artikel 17(7),

–   gezien Verordening nr. 2343/2002 van de Commissie (EG, Euratom) van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling voor de organen, bedoeld in artikel 185 van de Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(8), inzonderheid artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0135/2012),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van de Europese Stichting voor opleiding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de daarvan een integrerend deel uitmakende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekeningen van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van de Stichting(9),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, inzonderheid artikel 185(10),

–   gezien Verordening (EG) nr. 1339/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (Herschikking), inzonderheid artikel 17(11),

–   gezien Verordening nr. 2343/2002 van de Commissie (EG, Euratom) van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling voor de organen, bedoeld in artikel 185 van de Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(12), inzonderheid artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0135/2012),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

B.  overwegende dat het Parlement de directeur van de Europese Stichting voor opleiding op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van de stichting voor het begrotingsjaar 2009 en dat het in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere:(13)

-          de Stichting dringend heeft verzocht de begrotingsprocedures rigoureuzer vast te leggen, om het aantal begrotingsoverschrijvingen terug te dringen,

-          de Stichting heeft verzocht te voldoen aan haar verplichting om een overzicht op te nemen van de tijdschema's voor de in latere begrotingsjaren te verrichten betalingen uit hoofde van vastleggingen van voorafgaande begrotingsjaren,

-          de Stichting heeft verzocht om overeenkomstig haar financieel reglement voor noodzakelijke overschrijvingen toestemming te vragen aan haar raad van bestuur;

C. overwegende dat de totale begroting van de Stichting voor het jaar 2010 EUR 19 300 000 bedroeg, hetgeen in vergelijking met het bedrag van EUR 20 200 000 voor 2009 een daling van 4,46% inhoudt;

D. overwegende dat de aanvankelijke bijdrage van de Unie aan de begroting voor 2010 van de Stichting EUR 18 282 000 bedroeg, tegenover een bedrag van EUR 14 772 000 voor 2009(14);

Budgettair en financieel beheer

1. merkt op dat de bijdrage van de Unie voor 2009 totaal EUR 19 872 000 bedroeg en dat dit bedrag bestond uit de aanvankelijke bijdrage van de Unie, te weten EUR 14 772 000 plus EUR 5 100 000 die afkomstig was uit de terugvordering van overschotten uit eerdere jaren; herinnert er bovendien aan dat de aanvankelijke bijdrage van de Unie aan de Stichting voor 2010 EUR 18 282 000 bedroeg; merkt echter op dat het bedrag van EUR 1 178 000 dat afkomstig was uit de terugvordering van overschotten hieraan is toegevoegd waardoor de totale bijdrage van de Unie voor 2010 EUR 19 460 000 bedroeg(15);

2. neemt kennis van het feit dat de jaarrekening van de Stichting vermeldt dat de bijdrage van de Unie voor 2010 in werkelijkheid EUR 19 196 840,29 bedroeg; erkent de verklaring van de Stichting dat de feitelijk door de Unie toegekende bijdrage in 2010 in totaal EUR 19 297 822 bedroeg, d.w.z. EUR 19 460 000 min een bedrag van EUR 162 178 dat de bijdrage van de Unie in natura vertegenwoordigt; neemt tevens kennis van de verklaring van de Stichting dat zij van het van de Unie ontvangen bedrag EUR 19 196 840,29 heeft uitgegeven en de resterende EUR 100 981,71 aan de Commissie heeft terugbetaald;

3. concludeert uit de jaarrekening van de Stichting dat haar begroting 2010 in november 2010 is geamendeerd; betreurt het ontbreken van een verklaring van de zijde van de Stichting over de herziening van haar begroting voor 2010; verzoekt de Stichting de situatie te herstellen en de kwijtingsautoriteit hierover te informeren;

4. concludeert uit het jaarverslag van de Stichting dat zij in 2010 een vastleggingspercentage kende van 99,9%, tegen 99,8% in 2009 en 98,5% in 2008 en een uitvoeringspercentage van de betalingen van 96,5%, tegen ongeveer 90% in 2009 en 2008;

Overschrijvingen en overdrachten

5. concludeert uit het jaarverslag van de Stichting dat zij het aantal begrotingsoverschrijvingen in 2010 heeft teruggebracht tot 15, tegen 33 in 2009, en dat zij slechts 12,8% van het voor 2010 vastgelegde bedrag heeft overgedragen naar het volgende begrotingsjaar, tegen 17% in 2009 en 15% in 2008;

Registratie van de uitzonderingen

6. concludeert uit het jaarverslag van de Stichting dat in het register van uitzonderingen 2010 in totaal 10 uitzonderingen werden vastgelegd, tegen 12 in 2009;

7. merkt op dat geen daarvan een financieel risico van meer dan EUR 50 000 met zich meebracht; stelt in het bijzonder vast dat deze uitzonderingen totaal een financiële waarde van EUR 100 183 vertegenwoordigen, zijnde 0,53% van de totale begroting van de Stichting voor 2010;

Openbare aanbestedingen

8. concludeert uit het jaarverslag van de Stichting dat er sprake was van 8 directe overeenkomsten met externe opdrachtnemers, geen enkele daarvan bracht een financiële blootstelling van EUR 50 000 of hoger met zich mee; stelt vast dat de totale waarde van de directe overeenkomsten EUR 93 575 bedraagt, zijnde 0,50% van de totale begroting van de Stichting voor 2010;

Personeelsbeleid

9.   concludeert uit het jaarverslag van de Stichting dat de Stichting per eind 2010 in haar personeelsformatie 4 vacatures kende tegen 10 aan het eind van 2009;

10.  constateert tevens dat het aantal medewerkers van de Stichting op dit moment 128 bedraagt, 15 daarvan zijn in 2010 bij de Stichting in dienst getreden, terwijl 10 medewerkers in 2010 de Stichting verlieten;

11. concludeert uit het jaarverslag van de Stichting dat het aantal beschikbare posten voor de uitvoering van het mandaat van de Stichting bestaat uit:

-   96 tijdelijke posten;

-   33 personeelsleden op contractbasis en lokale personeelsleden, en

-   6 gedetacheerde nationale deskundigen;

Prestaties

12. concludeert uit het jaarverslag van de Stichting dat deze een herziene lijst van bedrijfsprestatie-indicatoren heeft opgesteld, gericht op het versterken van de relevantie en meetbaarheid van haar doelstellingen en om de prestaties van de Stichting op een geaggregeerd niveau af te zetten tegen haar kernactiviteiten en functioneren;

13. merkt daarnaast op dat de Stichting een "dashboard"-project heeft opgezet dat actuele kerngegevens moet leveren voor de dagelijkse bewaking van haar activiteiten, met name beheer en verslaglegging;

14. constateert bovendien dat in het begin van 2010 een op risico gebaseerde spreiding van betalingscircuits succesvol is geïmplementeerd, waarbij vereenvoudigde circuits zijn opgezet voor transacties met weinig risico;

15. is tevreden over het feit dat de Stichting het eerste jaar heeft voltooid van het Turijn-proces dat is gericht op een beknopte, gedocumenteerde en volledige analyse van de hervormingen van beroepsonderwijs en bijscholing in ieder land, inclusief het identificeren van belangrijke beleidstrends, uitdagingen, beperkingen en goede praktijken en mogelijkheden;

Samenwerking met het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop),

16. merkt op dat in november 2009 de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting en Cedefop is verlengd voor de periode 2010-2013; neemt kennis van het feit dat de Stichting en Cedefop elk jaar in het kader van hun samenwerking een gezamenlijk werkprogramma opstellen dat bij het werkprogramma van elk van de agentschappen is gevoegd; is tevreden met de intentie van de Stichting om in toekomstige jaarlijkse activiteitenverslagen meer ruimte te geven aan verslaglegging over de uitvoering van dit gezamenlijke werkprogramma;

Interne audit

17. is tevreden met het feit dat de Dienst interne audit (IAS) in 2010 de planning en bewaking heeft gecontroleerd; merkt in het bijzonder op dat de IAS acht aanbevelingen heeft gedaan, waarvan een als "zeer belangrijk" is aangemerkt en betrekking heeft op de noodzaak dat de Stichting de bruikbaarheid van haar jaarlijkse planningsaanpak helder definieert en beschrijft;

18. dringt er daarom bij de Stichting op aan dat zij zich richt op kostenefficiënte verslaglegging die relevant is voor de raad van bestuur van de Stichting en voor de belangrijkste betrokken partijen, zodat zij in staat zijn de prestaties van de Stichting te controleren;

19. verzoekt de Stichting verder om uitvoering te geven aan de overige aanbevelingen van de IAS uit eerdere controles;

20. concludeert uit het jaarlijks activiteitenverslag van de Stichting dat zij de 16 herziene normen voor effectief beheer, zoals beschreven in het kader van de internecontrolenormen, heeft overgenomen.

o

o o

21. vestigt de aandacht op zijn aanbevelingen uit eerdere kwijtingsverslagen zoals vermeld in de bijlage bij deze resolutie;

22. verwijst voor andere horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van ….2012 over prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen.

BIJLAGE

Aanbevelingen van het Europees Parlement in de laatste jaren

 

Europese Stichting voor opleiding

2006

2007

2008

2009

 

Prestaties

 

n.v.t.

 

n.v.t.

-roept het Agentschap op om een historische analyse op te stellen met betrekking tot de activiteiten in dit en voorgaande jaren

-wenst in het licht van de vergelijkbare thematische werkterreinen nauwe samenwerking en synergie tussen de Stichting en het Cedefop, en verzoekt regelmatig geïnformeerd te worden via het activiteitenverslag van beide directeuren.

-problemen bij het leggen van een directe koppeling tussen de resultaten van de projecten van de Stichting en de activiteiten van de instelling;

-verzoekt de Stichting een vergelijking op te stellen van de verrichtingen gedaan tijdens het jaar waarvoor kwijting moet worden verleend en tijdens het voorgaande begrotingsjaar;

 

Budgettair en financieel beheer

-de Stichting heeft zich niet gehouden aan de regels voor de presentatie van de begroting: de Stichting heeft slechts de vastleggingskredieten voor 2006 gepubliceerd en hield geen rekening met de betalingskredieten,

In de gewijzigde begroting is het bedrag van de bestemmingsontvangsten onjuist. Het had 1,2 miljoen EUR moeten zijn, in plaats van het vermelde bedrag van 3,4 miljoen EUR, waarin abusievelijk de uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmingsontvangsten waren begrepen.

 

n.v.t.

-dringt er bij de Stichting op aan de begrotingsprocedures rigoureuzer vast te leggen, om het aanzienlijke aantal begrotingsoverschrijvingen te voorkomen;

-verzoekt de Stichting toestemming te verkrijgen van haar raad van bestuur, wanneer overschrijvingen nodig zijn, zoals het financieel reglement van de Stichting verplicht;

-herinnering om haar verplichtingen te vervullen betreffende het overleggen van een overzicht van de tijdschema's voor de in latere begrotingsjaren te verrichten betalingen uit hoofde van vastleggingen van voorafgaande begrotingsjaren.

 

Europese Stichting voor opleiding

2006

2007

2008

2009

 

Personeelsbeleid

 

n.v.t.

 

n.v.t.

-verzoeken (zie interne audit) aan de Stichting om zwakke plekken in de wervingsprocedures aan te pakken→ de beoordelingscomités voor aanwerving moeten voldoende informatie bieden over de gevolgde procedures waarbij onder meer de motivering en data van besluiten niet mogen ontbreken om de transparantie van deze procedures te waarborgen;

 

-verzoekt het Agentschap om te voldoen aan Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000;

 

n.v.t.

Interne audit

 

n.v.t.

 

n.v.t.

-verzoekt de Stichting stappen te ondernemen om te voldoen aan 15 van de 27 aanbevelingen van de Dienst Interne audit → dat wil zeggen om onverwijld bepaalde internecontrolenormen in te voeren (met betrekking tot de documentatie van procedures, toezicht op financiële transacties en de continuïteit van de verrichtingen) en om gevolg te geven aan bepaalde aanbevelingen op het gebied van personeelsbeheer (met betrekking tot de jaarplanning en het uitbrengen van jaarlijkse activiteitenverslagen, het vastleggen van doelstellingen, en een tijdregistratiesysteem voor het personeel);

-neemt kennis van het feit dat 11 van de 15 aanbevelingen van de dienst Interne Controle in 2009 zijn gesloten;

15.2.2012

ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2010

(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Rapporteur voor advies: Csaba Őry

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  wijst op de bevestiging van de Rekenkamer dat de jaarrekening over een begroting van 19 300 000 EUR overeenkomt met de daadwerkelijke financiële situatie van de stichting op 31 december 2010, en dat de verrichtingen en kasstromen voor dit begrotingsjaar stroken met de financiële regels van de stichting;

2.  is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer dat de jaarrekening van de stichting voor het begrotingsjaar 2010 wettig en regelmatig is.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

13.2.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Regina Bastos, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 145.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB L 354 van 31.12.2008, blz. 82.

(4)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 145.

(6)

PB L 248 van 16.09.02, blz. 1.

(7)

PB L 354 van 31.12.2008, blz. 82.

(8)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(9)

PB C 366 van 15.12.2011, blz. 145.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 354 van 31.12.2008, blz. 82.

(12)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(13)

PB L 250 van 27.9.2011, blz. 196.

(14)

PB L 64 van 12.3.2010, blz. 926.

(15)

PB L 64 van 12.3.2010, blz. 927.

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2012Juridische mededeling