Procedure : 2011/2228(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0136/2012

Indgivne tekster :

A7-0136/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.31
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 175kWORD 104k
12. april 2012
PE 473.992v01-00 A7-0136/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010

(C7-0288/2011 – 2011/2228(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010

(C7-0288/2011 – 2011/2228(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed(3), særlig artikel 17,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0136/2012),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010

(C7-0288/2011 – 2011/2228(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed(7), særlig artikel 17,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0136/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010;;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010,

(C7-0288/2011 – 2011/2228(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed(11), særlig artikel 17,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0136/2012),

A. der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (agenturet) for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til agenturets administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009(13) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

-    gav udtryk for sin bekymring over, at Revisionsretten konstaterede, at der var fremført bevillinger til det følgende år svarende til 19 % af agenturets samlede budget

-    opfordrede agenturet til at opstille en fuldstændig fysisk liste og sikre, at regnskabsopgørelserne var korrekte

-    opfordrede agenturet til at:

-    forbedre transparensen, både hvad angår overslagene, og hvad angår hvem der er ansvarlige for projekterne

-    styrke sine procedurer for kontraktgodkendelse, både på finansieringsbeslutningsplan og på arbejdsprogramplan

-    sikre, at redegørelsen for undtagelser i årsberetningen er udtømmende

-    sikre passende opfølgning af mulige uregelmæssigheder

-    udvikle og rapportere om efterfølgende kontroller;

C. der henviser til, at agenturets samlede budget for 2010 var på 8 113 188 EUR, hvilket svarer til en reduktion på 0,05 % i forhold til budgettet for 2009; der henviser til, at Unionens oprindelige bidrag til agenturets budget i 2010 beløb sig til 7 288 200 EUR(14) sammenlignet med 7 800 000 EUR i 2009;

Budgetforvaltning og økonomisk forvaltning

1.     minder om, at Unionens oprindelige bidrag til agenturet for 2010 beløb sig til 7 288 200 EUR; bemærker dog, at 640 000 EUR hidrørende fra tilbagebetalte overskud blev lagt til dette beløb, hvorved Unionens samlede bidrag kom op på 7 928 200 EUR i 2010;

2.     konstaterer på basis af agenturets årsregnskab, at oprindelige budget for regnskabsåret 2010 var på 7 928 200 EUR; bemærker imidlertid, at bestyrelsen ændrede budgettet, så det kom til at afspejle bidraget fra EFTA-landene på 184 988 EUR;

3.     konstaterer på basis af årsregnskabet, at 99,95 % af bevillingerne blev forpligtet sammenlignet med 94,40 % i 2009, mens betalingerne nåede op på 76,46 % af de samlede forvaltede bevillinger sammenlignet med 75,67 % i 2009;

Fremførte bevillinger

4.     noterer sig med udgangspunkt i agenturets årsregnskab, at 1 987 011 EUR af de bevillinger, der var forpligtet ved udgangen af 2010, men endnu ikke udbetalt, blev fremført til 2011; bemærker også, at de samlede fremførte bevillinger, der bortfaldt i 2010, udgør 89 185 EUR;

5.     er bekymret over, at Revisionsretten endnu en gang konstaterede, at 52 % var fremført fra agenturets driftsbudget (afsnit III); finder det foruroligende, at denne situation tyder på forsinkelser i gennemførelsen af de af agenturets aktiviteter, der finansieres over afsnit III, hvilket er i strid med princippet om budgettets etårighed; opfordrer endnu en gang indtrængende agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe dette problem;

Procedurer i forbindelse med indgåelse af indkøbskontrakter

6.     konstaterer, at agenturet i 2011 gennemførte efterfølgende kontroller for at forbedre de interne kontrolresultater i forbindelse med indgåelse af indkøbskontrakter; opfordrer dog indtrængende agenturet til at indføre effektive forudgående kontrolforanstaltninger for at forhindre fejl i indgåelsen af indkøbskontrakter og opfordrer Revisionsretten til at kontrollere effektiviteten af disse foranstaltninger;

7.     har af agenturet fået oplyst, at det forbedrede gennemsigtigheden både med hensyn til skøn og med hensyn til, hvem der har ansvaret for projekter, styrkede sine procedurer for kontraktgodkendelse, både på finansieringsbeslutningsplan og på arbejdsprogramplan, sikrede, at oplysningerne om undtagelser i årsberetningen var fuldstændige, og sikrede en tilstrækkelig opfølgning på mulige uregelmæssigheder; opfordrer ikke desto mindre Revisionsretten til at underrette dechargemyndigheden om effektiviteten af disse foranstaltninger;

8.      konstaterer på basis af årsberetningen, at agenturet kunne notere følgende resultater for kontrakter tildelt som et resultat af de procedurer for indgåelse af indkøbskontrakter, der blev iværksat i 2010:

-      kontrakter: 52, herunder 20 tjenesteydelseskontrakter og ni rammekontrakter om levering af tjenesteydelser

-      indkøbsordrer: 233, hvoraf 79 blev udstedt under en eksisterende rammeaftale om levering af tjenesteydelser

-      iværksatte procedurer for indgåelse af indkøbskontrakter: 36, herunder 13 offentlige udbud;

Tilbagebetalinger fra værtsmedlemsstatens skattemyndigheder

9.     bemærker endnu en gang med skuffelse, at der ikke er sket fremskridt i det foregående år med hensyn til refusion af de 45 000 EUR, som er det momsbeløb, agenturet har betalt i forskud til skattemyndighederne i værtsmedlemsstaten; opfordrer derfor indtrængende agenturet til at underrette dechargemyndigheden, når værtsmedlemsstaten har foretaget denne refusion;

Menneskelige ressourcer (HR)

10.   er bekymret over, at problemerne med personaleudvælgelsesprocedurerne stadig er uløste og truer disse procedurers gennemsigtighed; konstaterer, at Revisionsretten berettede, at udvælgelseskomitéerne ikke på forhånd havde fastsat hverken de kriterier, som kandidaterne skulle opfylde for at komme til en samtale, eller de kriterier, de skulle opfylde for at komme på reservelisten; opfordrer derfor indtrængende agenturet til at tage denne situation op og underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet; bemærker også, at de foranstaltninger, som agenturet har truffet indtil nu, har vist sig at være utilstrækkelige i denne henseende; mener, at dechargemyndigheden ikke længere bør acceptere, at disse problemer går igen;

11.    er bekymret over, at agenturet, selv om det af EU's tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS) er blevet kritiseret for ved flere lejligheder at have overtrådt forordning (EF) nr. 45/2001(15) til skade for sit personale, ikke alene har undladt at følge EDPS' henstilling, men desuden har sagsøgt EDPS for hans konklusioner; noterer sig generaladvokatens afgørelse, ifølge hvilken agenturet ikke havde overholdt tidsfristen for at indlede et annullationssøgsmål, hvorfor sagen helt klart ikke kunne behandles(16); opfordrer indtrængende den administrerende direktør til at sikre, at agenturet øjeblikkelig følger EDPS' henstilling;

12.   bemærker på basis af årsregnskabet, at agenturets personale ved udgangen af 2010 omfattede 40 midlertidigt ansatte og 11 kontraktansatte; bemærker også, at fire stillinger som midlertidigt ansatte og to som kontraktansatte var ubesatte ved udgangen af 2010, og at ansættelsesprocedurerne for tre ledige stillinger som midlertidigt ansatte var blevet afsluttet i fjerde kvartal af 2010, mens ansættelsesprocedurerne for kontraktansatte blev indledt i starten af 2011;

13.   bemærker desuden på basis af agenturets årsberetning, at agenturets afdeling for menneskelige ressourcer havde følgende prioriteter i 2010:

-    tilbagevendende ressourceplanlægning (plan for personalepolitikken)

-    positive målbare foranstaltninger for at fastholde personalet

-    tjenesteydelser via elektroniske arbejdsgange;

         opfordrer derfor Revisionsretten til at bekræfte over for dechargemyndigheden, at disse prioriteter rent faktisk er blevet gennemført;

Interne kontrolsystemer

14.   konstaterer, at agenturet gennemfører og konsoliderer sine interne procedurer og sine interne kontroller for alle finansielle kredsløb som anført i dets arbejdsprogram for 2010;

Intern revision

15.   konstaterer desuden at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en begrænset risikovurdering for agenturet for at opdatere revisionsprioriteterne og Den Interne Revisionstjenestes revisionsplan for 2010-2012; bemærker navnlig, at agenturet har øget risikoen i forbindelse med planlægning, regnskabsførelse, budgetgennemførelse, it-udvikling og -forvaltning, forretningskontinuitet, forholdet til aktører, ekstern kommunikation samt konsekvensvurdering og -evaluering; opfordrer derfor indtrængende agenturet til straks at fastsætte de nødvendige foranstaltninger til nedbringelse af risiciene på ovennævnte områder;

16.   bemærker, at IAS i 2010 gennemførte en revision af "planlægning: aktører og mål for operationer" for at vurdere og give en rimelig garanti for, at det interne kontrolsystem er tilstrækkeligt og effektivt med hensyn til aktørernes input og behov, samt effektiviteten af ressourcefordelingen med hensyn til de prioriteter, der er opstillet for de operationelle aktiviteter;

17.   konstaterer, at IAS ifølge agenturet, har fremsat 10 henstillinger, hvoraf tre betegnes som "meget vigtige" og syv som "vigtige"; bemærker, at disse "meget vigtige henstillinger" vedrører:

-    kortlægning af aktionærernes forventninger

-    inddragelse af aktørerne i projektplanlægningen

-    forbedring af forvaltningen af forbindelserne med aktørerne via et passende it-redskab;

18.   opfordrer derfor indtrængende agenturet til yderligere at:

-    inddrage aktørerne før/under udarbejdelsen af agenturets foreløbige arbejdsprogram

-    udvikle en flerårig ramme, der fastlægger de vigtigste interesseområder og definerer prioriteter

-    styrke brugen af feedback fra aktørerne;

opfordrer desuden agenturet til at oplyse dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

19.   tager til efterretning, at agenturet har oplyst, at de fire meget vigtige henstillinger i tilknytning til revisionen af indkøbsprocedurerne i 2009 er blevet gennemført og i øjeblikket revideres af IAS;

o

o         o

20.   henleder opmærksomheden på sine henstillinger fra tidligere dechargebetænkninger, som er anført i bilaget til denne beslutning;

21.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2012 om præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

BILAG

Europa-Parlamentets henstillinger gennem de seneste år

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

2006

2007

2008

2009

 

Præstation

 

 

ikke relevant

 

ikke relevant

- Opfordrer agenturet til at udarbejde en diakron analyse af de operationer, der er udført i dette og ​​foregående år

ikke relevant

 

Budgetforvaltning og økonomisk forvaltning

- Gennemførelsen af agenturets budget overholdt ikke princippet om etårighed og specificering nøje: i årets sidste kvartal var der en koncentration af transaktioner

- Svagheder i gennemførelsen af operationelle aktiviteter: 40 % forpligtelser og over 50 % betalinger vedrørende operationelle aktiviteter er blevet gennemført i november og december

- Svagheder i indkøbsproceduren (forhåndsudvælgelsen af bud var ikke begrundet, evalueringen af dokumenterne blev ikke underskrevet af evalueringskomitéen, filerne var ustrukturerede og ufuldstændige)

- Revisionsretten fandt mangler ved procedurerne: undervurdering af budgetterne for en rammekontrakt (dvs. for en treårig rammekontrakt om levering af tjenesteydelser blev behovene undervurderet, og hele årets disponible budget til denne type udgifter blev brugt på seks måneder)

- Opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan det kan sikres, at princippet om behovsorienteret likviditetsstyring gennemføres fuldt ud

- Opfordrer Kommissionen til at sikre, at agenturets likviditetsbeholdning holdes så lav som muligt på lang sigt

- Er bekymret over, at Revisionsretten konstaterer, at der er fremført bevillinger til det følgende år svarende til 19 % af agenturets samlede budget

 

 

Intern revision og menneskelige ressourcer

- Udokumenterede interne kontrolprocedurer, der skal sikre åbenhed og forsvarlig økonomisk forvaltning

 

ikke relevant

- Resultater af gennemførelsen af alle otte henstillinger fra Den Interne Revisionstjeneste: dvs. personalepolitik, fornyelse af kontrakter, der udløb i 2008, udvælgelseskomitéernes uafhængighed, uddannelsestjenester og gennemsigtighed i forfremmelsesproceduren

- Mangler ved personaleudvælgelsesproceduren

- Opfordrer agenturet til at gennemføre efterfølgende kontroller med bistand fra en professionel udbyder

- Opfordrer agenturet til at opstille en fuldstændig fysisk liste og sikre, at regnskabsopgørelserne er korrekte

 

Procedure for indgåelse af aftaler

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

- Opfordrer agenturet til at styrke sine interne kontroller for at sikre, at kontrakterne og procedurerne for indgåelse af aftaler anvendes korrekt

- Opfordrer indtrængende agenturet til at:

- forbedre gennemsigtigheden af skønnene og af ansvarsfordelingen

- styrke sine procedurer for kontraktgodkendelse både på finansieringsbeslutningsplan og på arbejdsprogramplan

- sikre, at redegørelse for undtagelser i den årlige aktivitetsrapport sker på en udtømmende måde

- sikre en tilstrækkelig opfølgning på mulige uregelmæssigheder

- udvikle og rapportere om en efterfølgende kontrol

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Chris Davies, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 15.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 15.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 15.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 186.

(14)

EUT L 64 af 12.3.2010, s. 759.

(15)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(16)

Infocuria – Retspraksis fra Domstolen, T-345/11.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse