Procedure : 2011/2223(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0137/2012

Indgivne tekster :

A7-0137/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.30
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 186kWORD 111k
18. april 2012
PE 473.986v02-00 A7-0137/2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(3), særlig artikel 19,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0137/2012),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(7), særlig artikel 19,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0137/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010,

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010,

–    der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010 med agenturets svar(9),

–    der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–    der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–    der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(11), særlig artikel 19,

–    der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 94,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–    der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0137/2012),

A.     der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (agenturet) for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

B.     der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til agenturets administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009(13) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

-  opfordrede agenturet til at overveje at indføre et Gantt-diagram i forbindelse med programmeringen af de operationelle aktiviteter, så det hurtigt kan fastslås, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og en resultatorienteret tilgang fremmes; opfordrer derfor agenturet til at oplyse dechargemyndigheden om de foranstaltninger, som agenturet har truffet i denne henseende

-  indtrængende opfordrede agenturet til at gennemføre udbudsprocedurerne korrekt, men glædede sig over, at det i sin årlige aktivitetsrapport for 2009 vedlagde et specifikt bilag vedrørende de gennemførte procedurer i den hensigt at underrette budgetmyndigheden;

C.     der henviser til, at agenturets budget for regnskabsåret 2010 var på 54 400 000 EUR mod 53 300 000 EUR i 2009, hvilket var en stigning på 6,1 %; der henviser til, at bidraget til agenturet over EU’s budget i 2010 var på 31 949 360 EUR mod 24 435 000 EUR i 2009(14), hvilket er en stigning på 30,75 %;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.      konstaterer, at agenturet har modtaget 54 400 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 50 600 000 EUR i betalingsbevillinger; bemærker, at dette er en stigning på 11,21 % i forpligtelsesbevillinger, men en nedgang på 5,33 % i betalingsbevillinger i forhold til 2009;

2.      konstaterer i agenturets beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, at det i 2010 havde en gennemførelsesgrad på 98 % for forpligtelsesbevillinger og 89 % for betalingsbevillinger; konstaterer endvidere, at agenturets gennemførelsesgrad i forhold til 2009 var steget, både hvad angik forpligtelsesbevillinger (+ 4 %) og betalingsbevillinger (+ 8 %); opfordrer agenturet til at tage de nødvendige skridt til yderligere at forbedre sin budgetgennemførelse og til at holde dechargemyndigheden regelmæssigt underrettet herom;

Fremførsler

3.      konstaterer, at det i agenturets beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning er anført, at der fra 2010 til 2011 er fremført bevillinger til dækning af ubetalte forpligtelser ved regnskabsårets afslutning til et beløb af 1 214 272,92 EUR; forstår på agenturet, at dette niveau af fremførsler er 43 % lavere end i 2009; opfordrer ikke desto mindre agenturet til at tage yderligere skridt til at nedbringe omfanget af fremførsler og overholde princippet om etårighed;

4.      beklager, at Revisionsretten ikke har nævnt de af agenturets bevillinger, der er fremført og derpå annulleret, i sin beretning om agenturets årsregnskaber for regnskabsåret 2010;

Efterfølgende forpligtelser

5.      anerkender, at agenturet på Parlamentets anmodning har forsynet sin årlige aktivitetsrapport for 2009 med specifikke oplysninger om efterfølgende forpligtelser (dvs. juridisk bindende forpligtelser, der var indgået før de hertil svarende budgetforpligtelser blev fastlagt); konstaterer agenturets bestræbelser på at nedbringe de efterfølgende forpligtelser (fra mere end 20 i 2007 til 5 i 2010); er imidlertid bekymret over, at sådanne forpligtelser kan udgøre et brud på artikel 62, stk. 1, i den finansielle rammeforordning, og over at agenturet har videreført dette underskud siden 2006;

Procedure for indgåelse af aftaler

6.      konstaterer, at det i agenturets årlige aktivitetsrapport er anført, at afdelingen for juridiske og finansielle anliggender i 2010 behandlede i alt 54 udbudsprocedurer;

7.      opfordrer indtrængende agenturet til at gennemføre udbudsprocedurerne korrekt og sikre tilstrækkelig data om planlagte offentlige indkøb i sit årlige arbejdsprogram; finder det navnlig betænkeligt, at arbejdsprogrammet ikke eksplicit fremlægger alle oplysninger, som der henvises til i finansforordningen og de tilhørende gennemførelsesbestemmelser; minder agenturet om, at hvis en finansieringsbeslutning om planlagte operationelle indkøb ikke er tilstrækkelig underbygget af underliggende data, vil dette forhold kunne drage validiteten af agenturets beslutning i tvivl; konstaterer, at agenturet oplyser, at der fra 2011 er vedlagt et specifikt bilag til det endelige arbejdsprogram med en indikation af den samlede budgetramme, der er afsat til offentlige indkøb i løbet af året, et vejledende antal for kontrakter og vejledende tidsrammer for de enkelte aktiviteter;

8.      opfordrer agenturet til at sørge for nøjagtig og rettidig rapportering til bestyrelsen om procedurer med forhandling; erkender for så vidt, at agenturets procedurer med forhandling, der kun bør finde anvendelse under nøje udstukne betingelser, ikke altid rapporteres til bestyrelsen;

Menneskelige ressourcer

9.      er bekymret over, at der i 2010 angiveligt var risiko for, at agenturets regnskabsfører mistede sin uafhængighed; bemærker således, at

-  hans udnævnelse fortsat var ”midlertidig” i begyndelsen af året

-  hans opgaver var ikke formelt fastlagte, og

-  evalueringen af varetagelsen af hans opgaver blev foretaget af agenturets direktør uden inddragelse af bestyrelsen;

10.    glæder sig over, at bestyrelsen den 14. juni 2010 traf beslutning om at formalisere udnævnelsen af agenturets regnskabsfører; tager til efterretning, at bestyrelsen den 10. november 2011 traf beslutning om at ændre de almindelige bestemmelser om gennemførelse af artikel 43 i personalevedtægten, der tydeliggør bestyrelsens opgaver i forhold til regnskabsføreren;

11.      understreger dog, at der fortsat består svagheder med hensyn til regnskabsføreren, især vedrørende fastlæggelsen af ansvarsområder og evaluering af arbejdets udførelse; bemærker, at agenturet har truffet de nødvendige foranstaltninger til at rette op på førnævnte situation;

Præstation

12.    glæder sig over, at agenturet i marts 2010 vedtog sit femårige flerårige arbejdsprogram; konstaterer også, at agenturets årsberetning for hver operationel aktivitet anfører anvendte ressourcer og aktivitetens resultat samt, til sammenligning, planlagt ressourceanvendelse og resultat, som disse fremgår af agenturets arbejdsprogram for 2010;

13.    beklager, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2010 ikke omtalte agenturets budgetoverførsler; finder, at det høje antal budgetoverførsler i agenturet var en kilde til bekymring for Parlamentet i de foregående år (49 i 2009, 52 i 2008 og 32 i 2007); anmoder derfor Revisionsretten om øjeblikkeligt at underrette dechargemyndigheden om situationen, for så vidt angår overførsler i 2010;

14.    gentager sin opfordring til agenturet om at overveje at indføre et Gantt-diagram i forbindelse med programmeringen af de operationelle aktiviteter, så det hurtigt kan fastslås, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og for at fremme en resultatorienteret tilgang; anmoder som følge heraf agenturet om at underrette dechargemyndigheden om de konkrete skridt, der er taget;

15.    henleder opmærksomheden på de nye opgaver, som blev pålagt agenturet i henhold til forslag til forordning om ændring af det grundforordning (EF) nr. 1406/2002; opfordrer Kommissionen til at øge midlerne til agenturet, og agenturet til at forvalte disse ressourcer på en forsvarlig måde med henblik på effektivt og på behørig vis at opfylde de nye forpligtelser, som er blevet det pålagt i henhold til førnævnte forordning;

Intern revision

16.    erkender, at agenturet endnu mangler at gennemføre 15 ”meget vigtige” henstillinger, som Den Interne Revisionstjeneste har fremsat; er betænkelig ved, at gennemførelsen af otte af disse henstillinger er blevet forsinket med 6-12 måneder og at én er blevet forkastet; bemærker, at de første 11 af disse “meget vigtige” henstillinger angår den juridiske og finansielle beslutningsproces, administrationen af de menneskelige ressourcer og de interne kontrolstandarder; bemærker også, at den forkastede henstilling vedrører ansvaret for evalueringen af regnskabsføreren arbejde; opfordrer på denne baggrund indtrængende agenturet til at forsyne dechargemyndigheden med en redegørelse for grundene til denne forkastelse og opfordrer agenturet til at tage hånd om gennemførelsen af de forsinkede henstillinger;

17.    noterer sig agenturets initiativ om at dele den interne revisionsfunktion med EU-Fiskerikontrolagenturet;

18.    anerkender især, at den interne revisionsfunktion har ydet interne konsulenttjenester vedrørende spørgsmål om intern kontrol, såsom

-       udarbejdelsen af en beredskabsplan for maritime anvendelsesområder

-       udarbejdelsen af en beredskabsplan for støtteaktiviteter

-       proceduren for registrering af undtagelser;

noterer sig agenturets erklæring om vedtagelsen af en beredskabsplan for maritime anvendelsesområder, en beredskabsplan for støtteaktiviteter samt en procedure for registrering af undtagelser;

°

°          °

19.    henleder opmærksomheden på henstillingerne i sine tidligere dechargebetænkninger, som er opført i bilaget til denne beslutning;

20.    henleder agenturets opmærksomhed på og opfordrer det til at efterleve Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 om decharge for regnskabsåret 2009: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer(15);

21.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2012 om præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

.

BILAG

Europa-Parlamentets henstillinger gennem årene

Det Europæiske Søfartssikkerheds-agentur

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Præstation

 

intet at bemærke

- Ukorrekt fremlæggelse af budgettet;

- Agenturet udarbejdede ikke et flerårigt arbejdsprogram og dets årlige arbejdsprogram var ikke kædet sammen med forpligtelsesbudgettet;

- Opfordrer agenturet til at opstille SMART-mål og RACER-indikatorer såvel som til at udarbejde et Gantt-diagram→fremme af en resultatorienteret tilgang;

- Opfordrer agenturet til at opstille en diakron analyse af de operationer, der er udført i dette og foregående år;

- Opfordrer agenturet til at overveje at gøre et Gantt-diagram til en del af programmeringen af hver af dets operationelle aktiviteter;

- Opfordrer agenturet til at foretage en sammenligning af de operationer, der udførtes i løbet af året og i løbet af de foregående regnskabsår & for hvilke der skal meddeles decharge;

 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

- Procedurerne for opstilling af budgettet og stillingsfortegnelsen var ikke tilstrækkelig konsekvente→ utilstrækkelig planlægning af ansættelser og ukorrekt budgetfremlæggelse;

- Budgetprincippet om nøjagtighed blev ikke overholdt fuldt ud;

- Nogle kontrakter tillod 100 % forfinansiering; denne praksis er i strid med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning;

- Ukorrekt fremlæggelse af budgettet: Budgettet indeholdt ikke betalingsplanen for differentierede bevillinger, der var forefaldende i følgende regnskabsår med henblik på at imødekomme budgetforpligtelser indgået i tidligere regnskabsår;

 

- Der blev indgået retlige forpligtelser, inden der var indgået budgetforpligtelser;

 

- Procedurerne for opstilling af budgettet og stillingsfortegnelsen var ikke tilstrækkelig konsekvente→højt antal budgetoverførsler (32 i 2007);

- Svagheder i planlægning og overvågning af betalingsbevillingerne til operationelle aktiviteter (7,5 mio. EUR annulleret);

 

- Opfordrer agenturet til at øge sin indsats inden for oplæring og kommunikation med henblik på at undgå situationer, hvor der indgås juridiske forpligtelser før de tilsvarende budgetforpligtelser;

 

- Opfordrer Kommissionen til at undersøge metoder til at sikre anvendelse af princippet om behovsorienteret likviditetsstyring;

- Revisionsretten konstaterede et stort antal budgetoverførsler i 2009, tilskyndede agenturet til at forbedre dets planlægning og overvågning med henblik på at nedbringe antallet af budgetoverførsler;

 

- tilskynder agenturet til at gennemføre udbudsprocedurerne korrekt;

 

Menneskelige ressourcer

 

intet at bemærke

- Gennemsigtighedsproblemer i ansættelsesprocedurerne. I de reviderede ansættelsesprocedurer blev udvælgelseskriterier og tærskelpoint for videre deltagelse i udvælgelsesprøverne først fastsat efter bedømmelsesprocessens begyndelse;

- Opfordring til at forbedre personalestrategien→ Gennemsigtighedsproblemer (se Intern Revision)

- Konstaterer mangler ved personaleudvælgelsesprocedurerne, tilskyndede agenturet til at udbedre de aktuelle svagheder;

BILAG

Europa-Parlamentets henstillinger gennem årene

Det Europæiske Søfartssikkerheds-agentur

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Intern revision

 

intet at bemærke

 

intet at bemærke

- Opfordrer agenturet til at tage skridt til at efterkomme 7 ud af 32 anbefalinger fremsat af Den Interne Revisionstjeneste→ dvs. vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten vedrørende ansættelse af midlertidigt personale i overensstemmelse med personalevedtægten; kontrolmekanismer i udvælgelsesproceduren for at sikre større klarhed og ligebehandling af ansøgerne; udarbejdelse af en strategi for karriereplanlægning;

- Opfordrer agenturet til hurtigt at gennemføre Den Interne Revisionstjenestes meget vigtige anbefalinger, herunder især at:

udarbejde strategisk planlægning og overvåge agenturets interessenter med oversigt over de resterende risici for olieforurening;

overholde de administrative procedurer;

undersøge muligheder for forvaltning af udstyr og vurdering af deres finansielle og operative virkning;

dokumentere afgørelser om anvendelse af fartøjer;

- Bemærker, at Den Interne Revisionstjenestes anbefalinger, der stadig mangler at blive gennemført af agenturet, omfatter udarbejdelse af:

en intern risikovurdering;

en oversigt over de eksisterende interne procedurer;

en køreplan for udarbejdelse og implementering af de resterende procedurer;

en fortegnelse over undtagelsesprocedurerne; og

en gennemgang af det interne kontrolsystem;

7.2.2012

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Ordfører for udtalelse: Knut Fleckenstein

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at Det Europæiske Søfartssikkerhedsagenturs regnskab for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige;

2.  konstaterer, at agenturet modtog 53 791 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 50 014 000 EUR i betalingsbevillinger fra EU’s budget for 2010;

3.  konstaterer endvidere, at antallet af ansatte steg fra 212 til 219;

4.  glæder sig over, at Revisionsretten ikke har fremsat yderligere bemærkninger til agenturets budgetmæssige og finansielle dispositioner, navnlig set i lyset af at Revisionsretten gjorde anmærkninger ved agenturets regnskaber desangående for årene 2008 og 2009;

5.  glæder sig over, at agenturet har afhjulpet manglerne i forbindelse med ansættelsesprocedurerne, som Revisionsretten fremsatte bemærkninger til i sin beretning om agenturets årsregnskab for 2009;

6.  henleder agenturets opmærksomhed på og opfordrer det til at efterleve Parlamentets betænkning af 15. april 2011 om decharge for regnskabsåret 2008: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer”;

7.  henleder opmærksomheden på de nye opgaver, som blev pålagt agenturet i henhold til forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002; opfordrer Kommissionen til at øge midlerne til agenturet, og agenturet til at forvalte disse ressourcer på en forsvarlig måde med henblik på effektivt at opfylde de nye forpligtelser, som er blevet det pålagt i henhold til førnævnte forordning;

8.  foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Ioan Enciu

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Chris Davies, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 52.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 52.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366 af 15.12.2011, s. 52.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 181.

(14)

EUT L 64 af 12.3.2010, s. 615.

(15)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 269.

Seneste opdatering: 26. april 2012Juridisk meddelelse