Menetlus : 2011/2223(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0137/2012

Esitatud tekstid :

A7-0137/2012

Arutelud :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hääletused :

PV 10/05/2012 - 12.30
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RAPORT     
PDF 179kWORD 118k
18. aprill 2012
PE 473.986v01-00 A7-0137/2012

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Monica Luisa Macovei

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–   võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(2), eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet(3), eriti selle artiklit 19,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(4) eriti selle artiklit 94,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0137/2012),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(5),

–   võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(6), eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet(7), eriti selle artiklit 19,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(8) eriti selle artiklit 94,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0137/2012),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(9),

–   võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10), eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet(11), eriti selle artiklit 19,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(12) eriti selle artiklit 94,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0137/2012),

A.     arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet”) 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

B.     arvestades, et Euroopa Parlament andis 10. mail 2011. aastal heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele selle 2009. aasta eelarve täitmisel(13) ning palus eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis ametil teha muu hulgas järgmist:

–       palus ametil kaaluda kõikide põhitegevuste kavandamisel Gantti diagrammi kasutuselevõttu, mis võimaldab kiirelt selgitada, kui palju iga töötaja mingile projektile tööaega kulutab, ning edendada tulemuste saavutamisele keskendunud lähenemisviisi; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni eelnevaga seoses võetud meetmetest;

–       nõudis tungivalt, et amet kohaldaks hankemenetlusi nõuetekohaselt, kuid väljendas rahulolu, et ameti 2009. aasta tegevusaruanne sisaldas eelarvepädevate institutsioonide teavitamise eesmärgil eraldi lisa läbirääkimistega menetluste kohta;

C.     arvestades, et ameti 2010. aasta eelarve moodustas 54 400 000 eurot, mis on 6,1% rohkem kui 2009. aasta eelarve 53 300 000 eurot; arvestades, et 2010. aastal anti ametile Euroopa Liidu eelarvest 31 949 360 eurot, mis on 2009. aastal eraldatud 24 435 000 euroga(14) võrreldes 30,75% rohkem;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.      võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et ametile eraldati 54 400 000 eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 50 600 000 eurot maksete assigneeringutena; märgib, et see tähendab kulukohustuste assigneeringute 11,21%-list kasvu ja maksete assigneeringute 5,33%-list vähenemist võrreldes 2009. aastaga;

2.      märgib, et ameti 2010. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruande põhjal oli ameti eelarve täitmise määr kulukohustuste assigneeringute osas 98% ja maksete assigneeringute osas 89%; märgib ühtlasi, et võrreldes 2009. aastaga tõusis ameti eelarve täitmise määr nii kulukohustuste assigneeringute (+ 4%) kui ka maksete assigneeringute (+ 8%) osas; kutsub ametit üles võtma vajalikke meetmeid eelarve täitmise parandamiseks ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni korrapäraselt vastavatest arengutest;

Ülekandmised

3.      märgib, et ameti 2010. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruande põhjal ulatus aasta lõpus maksmata kohustuste täitmiseks 2010. aastast 2011. aastasse ülekantud assigneeringute summa 1 214 272,92 euroni; märgib, et ameti kinnitusel on ülekandmiste määr võrreldes 2009. aastaga 43% madalam; palub siiski ametil võtta meetmeid ülekandmiste vähendamiseks ja pidada kinni eelarve aastasuse põhimõttest;

4.      peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja aruandes ameti 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta ei mainitud ülekantud ja tühistatud assigneeringuid;

Tagantjärele võetavad kohustused

5.      tunnustab asjaolu, et parlamendi palvel on amet oma 2010. aasta tegevusaruandele lisanud üksikasjaliku teabe tagantjärele võetavate kohustuste kohta (s.o juriidilised kohustused, mis on võetud enne vastavaid eelarvelisi kulukohustusi); märgib ära ameti tehtud jõupingutused tagantjärele võetavate kohustuste vähendamiseks (üle 20-lt 2007. aastal 5-ni 2010. aastal); kuid väljendab muret, et nimetatud kohustused kujutavad endast raamfinantsmääruse artikli 62 lõike 2 rikkumist ning et amet on seda teinud pidevalt alates 2006. aastast;

Hankemenetlused

6.      täheldab ameti aasta tegevusaruande põhjal, et õigus- ja finantsküsimuste üksus käsitles 2010. aastal kokku 54 hankemenetlust;

7.      nõuab tungivalt, et amet kohaldaks hankemenetlusi nõuetekohaselt ja tagaks piisavad andmed kavandatavate avalike hangete kohta oma iga-aastases tegevusprogrammis; väljendab eelkõige muret selle üle, et asutuste iga-aastastes tegevusprogrammides ei avalikustata selgesõnaliselt kogu teavet, millele on viidatud finantsmääruses ja selle rakenduseeskirjades; tuletab ametile meelde, et kui alusandmed piisaval määral ei toeta kavandatavate tegevusega seotud hangete rahastamisotsust, võib see seada kahtluse alla ameti otsuste kehtivuse; märgib ameti andmetel, et alates 2011. aastast on lõplikule tööprogrammile lisatud eraldi lisa, milles on ära toodud aasta jooksul hangeteks ette nähtud eelarveliste vahendite kogusumma, kavandatud lepingute orienteeruv arv ja tegevuste kaupa rühmitatud soovituslikud ajakavad;

8.      palub ametil tagada täpne ja õigeaegne aruandlus läbirääkimistega menetluste kohta haldusnõukogule; nendib asjaolu, et läbirääkimistega menetlusest, mida tuleks kohaldada rangelt määratletud tingimustel, ei anta tingimata alati aru haldusnõukogule;

Inimressursid

9.      väljendab muret, et vastavalt raportile oli ameti peaarvepidaja sõltumatus 2010. aastal ohustatud; märgib, et:

–       ameti peaarvepidaja oli 2010. aasta alguses endiselt ametisse nimetatud „ajutiselt”;

–       tema kohustused olid ametlikult kindlaks määramata, ning

–       hinnangu tema tööülesannete täitmisele andis ameti direktor, kaasamata sellesse haldusnõukogu;

10.    väljendab rahulolu ameti haldusnõukogu 14. juuni 2010. aasta otsusega, mis puudutab peaarvepidaja ametissenimetamise ametlikku vormistamist; võtab teadmiseks ameti haldusnõukogu 10. novembri 2011. aasta otsuse, millega muudeti personalieeskirjade artikli 43 rakendamise üldsätteid, mis selgitavad haldusnõukogu rolli seoses peaarvepidajaga;

11.    rõhutab siiski asjaolu, et ameti peaarvepidajaga on endiselt seotud mitmeid puudused, konkreetselt selles osas, mis puudutab tema kohustuste määratlemist ning hinnangu andmist tema tööülesannete täitmisele; võtab teadmiseks, et amet on võtnud meetmeid varem mainitud olukorra lahendamiseks;

Tulemused

12.    väljendab rahulolu sellega, et amet võttis 2010. aasta märtsis vastu oma viieaastase tööprogrammi; märgib ka, et ameti 2010. aasta aruandes tuuakse iga põhitegevuse osas välja sisend, tegevuse tulemus ning võrdluseks on iga kirje juures ka ameti 2010. aasta tööprogrammis kavandatud sisend ja väljund;

13.    peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja 2010. aasta aruandes ei ole sõnagagi mainitud ameti eelarves tehtud ümberpaigutusi; märgib, et suur hulk ümberpaigutusi ameti eelarves on eelnevatel aastatel parlamendile muret valmistanud (2009. aastal 49, 2008. aastal 52 ja 2007. aastal 32); palub seetõttu, et kontrollikoda teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni viivitamatult sellest, milline oli olukord eelarves tehtud ümberpaigutustega 2010. aastal;

14.    kutsub ametit veel kord üles kaaluma võimalust võtta kõigi oma põhitegevuste kavandamisel kasutusele Gantti diagramm, mis võimaldab kiirelt selgitada, kui palju iga töötaja mingile projektile tööaega kulutab, ning tugevdada tulemuste saavutamisele keskendunud lähenemisviisi; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles osas võetud konkreetsetest meetmetest;

15. juhib tähelepanu uutele ülesannetele, mis on ametile pandud ettepanekus võtta vastu määrus, millega muudetakse ameti asutamismäärust (EÜ) nr 1406/2002; kutsub komisjoni üles ametile eraldatavaid vahendeid suurendama ning palub ametil kasutada neid vahendeid usaldusväärse finantsjuhtimise kohaselt ja tulemuslikult, et ametile määruse (EÜ) nr 1406/2002 alusel antud uusi ülesandeid korralikult täita;

Siseaudit

16.    tunnistab, et ametil on veel täitmata 15 väga olulist siseauditi talituse soovitust; väljendab muret, et neist väga olulistest soovitustest 8 täitmisega on hiljaks jäädud 6–12 kuud ning üks on tagasi lükatud; märgib, et neist väga olulistest soovitustest puudutavad 11 esimest õiguslikku ja finantsalast otsustusprotsessi, personalijuhtimist ja sisekontrollistandardeid; märgib ühtlasi, et tagasilükatud soovitus puudutab kohustust anda hinnang peaarvepidaja tööülesannete täitmisele; nõuab seepärast tungivalt, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni tagasilükkamise põhjustest, ja palub ametil võtta meetmeid soovituste suhtes, millega on viivitatud;

17.    võtab teadmiseks ameti algatuse jagada siseauditi funktsiooni (siseauditi üksust) Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga;

18.    tunnustab asjaolu, et siseauditi üksus andis sisekonsultatsioone sellistes sisekontrolli küsimustes nagu:

–       talitluspidevuse kava koostamine merealastele rakendustele;

–       talitluspidevuse kava koostamine toetustegevustele;

-       erandite registreerimise menetluskord;

võtab teadmiseks ameti teadaande, et talitluspidevuse kava merealastele rakendustele, talitluspidevuse kava toetustegevustele ja erandite registreerimise menetluskord on vastu võetud;

°

° °

19.    juhib tähelepanu oma eelmistes eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportites tehtud soovitustele, mis on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

20.    juhib ameti tähelepanu Euroopa Parlamendi 10. mai 2009. aasta resolutsioonile 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll(15) ning nõuab tungivalt, et amet raportit järgiks;

21.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2012. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

LISA

Euroopa Parlamendi soovitused eelmistel aastatel

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Tulemused

 

-Ebakorrektselt esitatud eelarve

-Amet ei koostanud mitmeaastast töökava ja ameti iga-aastane töökava ei olnud kooskõlas eelarveliste kulukohustustega

-Palub ameteil kehtestada SMART eesmärgid ja RACER näitajad, samuti koostada Gantti diagramm → toetada tulemustele orienteeritud lähenemisviisi

-Palub ametil koostada jooksva ja eelmiste aastate tegevuste diakrooniline analüüs

-Palub ametil kaaluda Gantti diagrammi kasutamist kõikide põhitegevuste kavandamisel

-Kutsub ametit üles koostama võrdlustabeli, mis sisaldab selle aasta tulemusi, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitletakse, ning sellele eelnenud aasta tulemusi

 

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

-Eelarve ja ametikohtade loetelu koostamise menetlused ei olnud piisavalt ranged→ personali värbamine ei olnud piisavalt kavandatud ning eelarve oli valesti esitatud

-Eelarve täpsuse põhimõttest ei peetud rangelt kinni

-Mõne lepingu puhul ulatus eelrahastamise määr kuni 100%-ni: selline praktika ei ole kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega

-Ebakorrektselt esitatud eelarve: liigendatud assigneeringute osas ei näinud eelarve ette järgnevatel eelarveaastatel tehtavate maksete ajakava, mis tuleb teha varasematel eelarveaastatel võetud eelarveliste kulukohustuste täitmiseks

 

-Juriidilised kohutused võeti enne vastavaid eelarvelisi kulukohustusi

 

-Eelarve koostamise menetlused ei olnud piisavalt ranged→ suur eelarveliste ümberpaigutuste arv (2007. aastal 32)

-Puudused tegevuskulude maksete assigneeringute kavandamises ja järelevalves (7,5 miljonit eurot tühistatud)

 

-Kutsub ametit üles tõhustama oma koolitus- ja kommunikatsioonialaseid pingutusi sellise olukorra vältimiseks tulevikus, kus võetakse juriidilised kohustused enne vastavaid eelarvelisi kulukohustusi

 

-Palub komisjonil uurida, kuidas tagada vajadustel põhineva sularahahaldamise põhimõtte rakendamine

-Kontrollikoda märkis ära suurt ümberpaigutuste hulka ameti 2009. aasta eelarves, nõuab, et amet parandaks kavandamist ja kontrolli, et vähendada eelarveliste ümberpaigutuste arvu

 

-Nõuab, et amet kohaldaks hankemenetlusi nõuetekohaselt

 

Inimressursid

 

-Värbamismenetluses esines probleeme läbipaistvusega: seoses auditeeritud värbamismenetlustega ei tehtud otsust valikukriteeriumide ja järgmisesse vooru saamiseks vajaliku minimaalse punktisumma kohta enne hindamismenetluse algust

-Palub parandada inimressursside strateegiat→ läbipaistvusküsimused (vt Siseaudit)

-Märgib puudusi personalivaliku menetlustes, nõuab, et amet kõrvaldaks olemasolevad puudused

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Siseaudit

 

 

-Palub ametil võtta meetmeid, et täita 7 siseauditi talituse tehtud 32st soovitusest → personalieeskirjade rakenduseeskirjade vastuvõtmine ajutiste töötajate töölevõtmise kohta vastavalt personalieeskirjadele; valikumenetluse kontrollimehhanismid, mille eesmärk on tagada suurem läbipaistvus ja kandidaatide võrdne kohtlemine; karjääriplaneerimise strateegia väljatöötamine

-Kutsub ametit üles rakendama kiiresti siseauditi talituse väga olulisi soovitusi, rõhutades eriti:

-tagada strateegiline planeerimine ja jälgida ameti sidusrühmi koos ülevaatega naftareostuse jääkriskidest,

-järgida haldusmenetlusi,

-analüüsida võimalikke valikuid varustuse haldamise osas ning hinnata nende rahalist ja tegevuslikku mõju,

-dokumenteerida laevade kasutuselevõtu otsuseid

-Märgib, et siseauditi talituse soovitused, mille amet peab veel ellu viima, hõlmavad järgmiste punktide sisseseadmist:

-ametisisene riskianalüüs,

-kehtivate sisemenetluste loetelu,

-ülejäänud menetluste väljatöötamise ja rakendamise tegevuskava,

-erakorraliste menetluste dokumenteerimine &

-sisekontrollisüsteemi läbivaatamine

7.2.2012

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Arvamuse koostaja: Knut Fleckenstein

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande usaldusväärseks ning aruande aluseks olevad tehingud tervikuna seaduslikeks ja korrektseteks;

2.  märgib, et 2010. aastal eraldati ametile liidu eelarvest 53 791 000 eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 50 014 000 eurot maksete assigneeringutena;

3.  peale selle märgib, et töötajate arv suurenes 212-lt 219ni;

4.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda ei teinud ameti eelarve täitmise ega finantsjuhtimise kohta ühtki täiendavat märkust, ja seda eelkõige seetõttu, et ameti 2008. ja 2009. aasta raamatupidamise aastaaruannete kohta kontrollikoda tegi märkusi;

5.  tunneb heameelt selle üle, et amet on kõrvaldanud töölevõtmiskorra puudused, mille kontrollikoda ameti 2009. aasta raamatupidamise aastaaruannet käsitlevas aruandes välja tõi;

6.  juhib ameti tähelepanu Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2011. aasta raportile „2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll” ja nõuab tungivalt, et amet raportit järgiks;

7.  juhib tähelepanu uutele ülesannetele, mis ametile on antud ettepanekus võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002; kustub komisjoni üles ametile eraldatavaid vahendeid suurendama ning palub ametil kasutada neid vahendeid usaldusväärse finantsjuhtimise kohaselt tulemuslikult, et ametil oleks võimalik talle asjaomase määruse alusel antud uusi ülesandeid korralikult täita;

8.  teeb parlamendile ettepaneku Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta eelarve täitmisel heakskiit anda.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.2.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Ioan Enciu

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

27.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Chris Davies, Edit Herczog, Derek Vaughan

(1)

ELT C 366, 15.12.2011, lk 52.

(2)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)

EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(4)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(5)

ELT C 366, 15.12.2011, lk 52.

(6)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(7)

EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(8)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(9)

ELT C 366, 15.12.2011, lk 52.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(12)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(13)

ELT L 250, 27.9.2011, lk 181.

(14)

ELT L 64, 12.3.2010, lk 615.

(15)

ELT L 250, 27.9.2011, lk 269.

Viimane päevakajastamine: 26. aprill 2012Õigusalane teave