Procedure : 2012/0028(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0139/2012

Indgivne tekster :

A7-0139/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2012 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


HENSTILLING     ***
PDF 136kWORD 58k
16. april 2012
PE 486.149v02-00 A7-0139/2012

om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af

traktaten om venskab og samarbejde i Sydøstasien

(07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Elmar Brok

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af

traktaten om venskab og samarbejde i Sydøstasien

(07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07434/2012),

–   der henviser til traktaten om venskab og samarbejde i Sydøstasien og udkastet til den tredje protokol hertil,

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 209, artikel 212, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0085/2012),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7-0139/2012),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringerne og parlamenterne i de stater, der har undertegnet traktaten om venskab og samarbejde i Sydøstasien.


BEGRUNDELSE

Traktaten om venskab og samarbejde i Sydøstasien (TAC) blev undertegnet af de oprindelige medlemmer af ASEAN i 1976, hvorefter den trådte i kraft. Dens formål er at fremme fred, stabilitet og samarbejde i Sydøstasien.

Den oprindelige tanke var, at TAC udelukkende skulle gælde for stater i Sydøstasien, men den blev ændret i 1987 for at give mulighed for, at stater uden for regionen kunne tiltræde den. Ud over ASEAN’s medlemsstater er følgende lande kontraherende part i traktaten (i kronologisk rækkefølge for tiltrædelsen): Papua Ny Guinea, Kina, Indien, Japan, Pakistan, Sydkorea, Rusland, New Zealand, Mongoliet, Australien, Frankrig, Østtimor, Bangladesh, Sri Lanka, Nordkorea og Amerikas Forenede Stater.

EU’s medlemsstater vedtog i juli 2006 at indlede proceduren for EU’s tiltrædelse af TAC. Det var imidlertid nødvendigt først at ændre TAC for at give mulighed for tiltrædelse af ikke-statslige enheder.

Denne tiltrædelse er ukontroversiel og vil styrke EU’s tilstedeværelse og synlighed i regionen, så Udenrigsudvalget opfordrer Europa-Parlamentet til at godkende afgørelsen om EU’s tiltrædelse af TAC.

Udvalget støtter desuden Rådets hasteanmodning om at afholde afstemningen i forbindelse med mødeperioden i april, således at den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen kan undertegne EU’s tiltrædelsesinstrumenter ved ministermødet mellem ASEAN og EU den 26.-27. april 2012.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

12.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pino Arlacchi, Michael Gahler, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Hans-Gert Pöttering, Libor Rouček, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jolanta Emilia Hibner

Seneste opdatering: 16. april 2012Juridisk meddelelse