Procedure : 2012/0019(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0140/2012

Indgivne tekster :

A7-0140/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     ***I
PDF 144kWORD 92k
16. april 2012
PE 486.060v02-00 A7-0140/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om

beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

(COM(2012)0041 – C7–0030/2012 – 2012/0019(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Vital Moreira

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om

beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske

Fællesskab

(COM(2012)0041 – C7–0030/2012 – 2012/0019(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0041),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0030/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0140/2012),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Den 28. juli 2011 vedtog WTO's tvistbilæggelsesinstans appelinstansens beretning og panelrapporten som ændret af appelinstansens beretning i tvisten De Europæiske Fællesskaber - De endelige antidumpingforanstaltninger vedrørende visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina(1)

("beretningen/rapporten").

I beretningen/rapporten blev det bl.a. konstateret, at artikel 9, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab ("antidumpinggrundforordningen")(2), var i modstrid med artikel 6, stk. 10, og artikel 18, stk. 4, i WTO's antidumpingaftale samt artikel XVI:4 i WTO-aftalen. Antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5, indeholder bestemmelser om, at de individuelle eksporterende producenter i lande uden markedsøkonomi, som ikke får markedsøkonomisk behandling, jf. antidumpinggrundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), vil være underlagt en landsdækkende told, medmindre sådanne eksportører kan godtgøre, at de opfylder betingelserne for individuel behandling i antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5, (jf. fortolkningen af antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5, foretaget af WTO's tvistbilæggelsesinstans).

Den 18. august 2011 underrettede Den Europæiske Union tvistbilæggelsesinstansen om, at den har til hensigt at gennemføre instansens henstillinger og afgørelser i denne tvist, således at forpligtelserne under WTO opfyldes.

Den 19. januar 2012 blev Den Europæiske Union og Kina enige om, at den rimelige tidsperiode for gennemførelsen af instansens henstillinger og afgørelser vil være 14 måneder og to uger fra datoen for instansens vedtagelse af beretningen/rapporten. Den rimelige tidsperiode udløber således den 12. oktober 2012.

For at medvirke til, at den rimelige tidsperiode for gennemførelsen af tvistbilæggelsesinstansens henstillinger og afgørelser, som Den Europæiske Union og Kina blev enige om den 19. januar 2012, overholdes af Den Europæiske Union, vedtog Udvalget om International Handel beslutningsforslaget ved anvendelse af den forenklede procedure.

(1)

              WTO, appelinstansens beretning, AB-2011-2,              WT/DS397/R af 15 juli 2011. WTO, panelrapport,

  WT/DS397/R af 29. september 2010. Rapporten/beretningen kan downloades fra WTO's website (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/distab_e.htm).

(2)

              EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.


PROCEDURE

Titel

Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

Referencer

COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD)

Dato for høring af EP

7.2.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

16.2.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Vital Moreira

29.2.2012

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

27.3.2012

Behandling i udvalg

26.3.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Dato for indgivelse

16.4.2012

Seneste opdatering: 27. april 2012Juridisk meddelelse