Menettely : 2012/0019(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0140/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0140/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     ***I
PDF 137kWORD 76k
16. huhtikuuta 2012
PE 486.060v02-00 A7-0140/2012

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvan tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 muuttamisesta

(COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Vital Moreira

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvan tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 muuttamisesta

(COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0041),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0030/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0140/2012),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Maailman kauppajärjestön WTO:n riitojenratkaisuelin hyväksyi 28. heinäkuuta 2011 asiassa "Euroopan yhteisöt – tiettyjä Kiinasta peräisin olevia rauta- ja teräskiinnittimiä koskevat polkumyyntitoimenpiteet" pysyvän valituselimen raportin ja paneeliraportin, sellaisena kuin se on muutettuna pysyvän valituselimen raportilla(1)

(jäljempänä raportit).

Näissä raporteissa todettiin muun muassa, että polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009, (polkumyyntiä koskeva perusasetus)(2) 9 artiklan 5 kohta on ristiriidassa WTO:n polkumyyntisopimuksen 6 artiklan 10 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 4 kohdan sekä WTO-sopimuksen XVI artiklan 4 kohdan kanssa. Polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetään, että sellaisiin muussa kuin markkinatalousmaassa toimiviin yksittäisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin, joille ei ole polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan mukaisesti myönnetty markkinatalouskohtelua, sovelletaan koko maata koskevaa tullia, elleivät kyseiset viejät pysty osoittamaan, että ne täyttävät polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetyt yksilöllisen kohtelun edellytykset, ("polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 9 artiklan 5 kohtaa koskeva riitojenratkaisuelimen päätös").

Euroopan unioni ilmoitti 18. elokuuta 2011 riitojenratkaisuelimelle, että se aikoo panna riitojenratkaisuelimen tässä riidassa esittämät suositukset ja päätökset täytäntöön WTO-velvoitteitaan kunnioittaen.

Euroopan unioni ja Kiina sopivat 19. tammikuuta 2012, että kohtuullinen aikataulu riitojenratkaisuelimen suositusten ja päätösten täytäntöönpanolle olisi 14 kuukautta ja kaksi viikkoa siitä päivästä, jona riitojenratkaisuelin hyväksyi raportit. Näin ollen mainittu kohtuullinen määräaika menee umpeen 12. lokakuuta 2012.

Kansainvälisen kaupan valiokunta on hyväksynyt päätöslauselmaluonnoksen yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti, jotta Euroopan unioni voi panna kohtuullisen ajan puitteissa täytäntöön riitojenratkaisuelimen suositukset ja päätökset, joista Euroopan unioni ja Kiina sopivat 19. tammikuuta 2012.

(1)

              WTO, pysyvän valituselimen raportti, AB-2011-2,       WT/DS397/AB/R, 15. heinäkuuta 2011. WTO:n pysyvän valituselimen raportti

  WT/DS397/R, 29. syyskuuta 2010. Kertomukset voidaan ladata WTO:n verkkosivulta (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm)

(2)

              EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen

Viiteasiakirjat

COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.2.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

16.2.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Vital Moreira

29.2.2012

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

27.3.2012

Valiokuntakäsittely

26.3.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2012

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.4.2012

Päivitetty viimeksi: 27. huhtikuuta 2012Oikeudellinen huomautus