Procedūra : 2012/0019(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0140/2012

Pateikti tekstai :

A7-0140/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     ***I
PDF 147kWORD 84k
2012 m. balandžio 16 d.
PE 486.060v02-00 A7-0140/2012

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

(COM(2012) 0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Vital Moreira

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

(COM(2012) 0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0041),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0030/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0140/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

2011 m. liepos 28 d. Pasaulio prekybos organizacijos ginčų sprendimo taryba (toliau – GST) patvirtino apeliacinio komiteto ataskaitą ir šia ataskaita iš dalies pakeistą kolegijos ataskaitą byloje „Europos Bendrijos – galutinės antidempingo priemonės dėl tam tikrų geležinių ar plieninių tvirtinimo detalių iš Kinijos“(1) (toliau – ataskaitos).

Ataskaitose, be kita ko, konstatuota, kad 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas)(2) 9 straipsnio 5 dalis prieštarauja PPO antidempingo susitarimo 6 straipsnio 10 dalies, 9 straipsnio 2 dalies ir 18 straipsnio 4 dalies nuostatoms bei PPO susitarimo XVI straipsnio 4 dalies nuostatoms. Pagrindinio antidempingo reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tam tikriems ne rinkos ekonomikos šalių eksportuojantiems gamintojams, kurie nepripažįstami dirbančiais rinkos ekonomikos režimu pagal pagrindinio antidempingo reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktą, taikomas visoje šalyje galiojantis muito tarifas, išskyrus atvejus, kai tokie eksportuotojai gali įrodyti, kad jie atitinka pagrindinio antidempingo reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytas individualaus režimo sąlygas (toliau – GST išvada dėl pagrindinio antidempingo reglamento 9 straipsnio 5 dalies).

2011 m. rugpjūčio 18 d. Europos Sąjunga pranešė GST ketinanti įgyvendinti GST rekomendacijas ir sprendimus šiame ginče taip, kad laikytųsi savo įsipareigojimų PPO.

2012 m. sausio 19 d. Europos Sąjunga ir Kinija sutarė, kad pagrįstas laikotarpis, per kurį turėtų būti įgyvendintos GST rekomendacijos ir sprendimai, būtų 14 mėnesių ir dvi savaitės nuo tos dienos, kai GST patvirtino ataskaitas. Taigi pagrįstas laikotarpis baigsis 2012 m. spalio 12 d.

Siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas, kad Europos Sąjunga galėtų laikytis pagrįsto laikotarpio, per kurį turėtų būti įgyvendintos GST rekomendacijos ir sprendimai ir dėl kurio 2012 m. sausio 19 d. susitarė Europos Sąjunga ir Kinija, Tarptautinės prekybos komitetas, taikydamas supaprastintą procedūrą, patvirtino rezoliucijos projektą.

(1)

              PPO apeliacinio komiteto ataskaita, AB-2011-2,             

WT/DS397/AB/R, 2011 m. liepos 15 d. PPO kolegijos ataskaita,  WT/DS397/R, 2010 m. rugsėjo 29 d. Ataskaita

s galima parsisiųsti iš PPO tinklavietės (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm).

(2)

              OL L 343, 2009 12 22, p. 51.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

Nuorodos

COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.2.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.2.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Vital Moreira

29.2.2012

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

27.3.2012

Svarstymas komitete

26.3.2012

 

 

 

Priėmimo data

27.3.2012

 

 

 

Pateikimo data

16.4.2012

Atnaujinta: 2012 m. balandžio 27 d.Teisinis pranešimas