Procedură : 2011/0442(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0142/2012

Texte depuse :

A7-0142/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0244

RAPORT     ***I
PDF 202kWORD 263k
24 aprilie 2012
PE 483.759v02-00 A7-0142/2012

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la modificările aduse Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea extinderii domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane

(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Slavi Binev

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: Modificări la acord
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la modificările aduse Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea extinderii domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane

(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0905),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului European de către Comisie (C7-0523/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0142/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Regiunea din sudul și estul Mării Mediterane, menționată în prezenta decizie, cuprinde statele membre ale Uniunii pentru Marea Mediterană, care se află pe litoralul sudic sau estic al Mării Mediterane, și Iordania, care este puternic integrată în această regiune.

Amendamentul                     2

Propunere de decizie

Considerentul -1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) De la instituirea sa în 1990, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a sprijinit țările din Europa Centrală și de Est în tranziția lor către o economie deschisă de piață și în promovarea inițiativei private și a spiritului antreprenorial. Țările de intervenție a BERD ar trebui să includă și țările din sudul și estul Mării Mediterane, în care să fie promovate obiective similare.

 

Deși recunoaște că situația economică și politică a țărilor din sudul și estul Mării Mediterane diferă substanțial de cea a țărilor din Europa Centrală și de Est, BERD a dezvoltat o abordare nouă, calibrată, care va lua în considerare specificul țărilor din sudul și estul Mării Mediterane. BERD ar trebui încurajată să adopte o abordare adaptată la fiecare țară și să ia în considerare, de exemplu, factori precum contextul revoluționar, rolul forțelor extremiste și rolul armatei și al structurilor politice monarhice. Prin urmare, BERD ar trebui să își revizuiască indicatorii de țară și sectoriali și metodologia de evaluare a situației politice, economice, sociale și de mediu, precum și a impactului activităților sale.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Ca răspuns la evenimentele care au avut loc în 2011 în regiunea sudică și estică a Mării Mediterane, în martie 2011, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat o comunicare comună pentru a marca sprijinul politic și economic puternic oferit de UE în regiune, care include o opțiune privind extinderea mandatului BERD la țările din vecinătatea sudică, pe baza experienței din ultimii 20 de ani a acestei bănci. Consiliul European din 24-25 martie 2011 și-a exprimat sprijinul larg pentru conținutul acestei comunicări comune. În rezoluția sa din 7 aprilie 2011 privind revizuirea politicii europene de vecinătate – dimensiunea sudică, Parlamentul European a invitat BERD să își modifice statutul în vederea participării în cadrul procesului de asistență financiară.

(1) Ca răspuns la evenimentele care au avut loc în 2011 în regiunea sudică și estică a Mării Mediterane, în martie 2011, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat o comunicare comună pentru a marca sprijinul politic și economic puternic oferit de UE în regiune, care include o opțiune privind extinderea mandatului BERD la țările din vecinătatea sudică, pe baza experienței din ultimii 20 de ani a acestei bănci. Consiliul European din 24-25 martie 2011 și-a exprimat sprijinul larg pentru conținutul acestei comunicări comune.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În rezoluția sa din 7 aprilie 2011 privind revizuirea politicii europene de vecinătate – dimensiunea sudică, Parlamentul European a invitat BERD să își modifice statutul în vederea participării la procesul de asistență financiară.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Extinderea BERD către țările din sudul și estul Mării Mediterane exprimă sprijinul Uniunii și al comunității internaționale pentru speranțele, generate de „Primăvara arabă”, de tranziție a regiunii către o economie de piață și către o societate democratică pluralistă.

Amendamentul 6

Propunere de decizie

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Având în vedere fragilitatea economiilor din regiunea sudică și estică a Mării Mediterane și existența inegalităților sociale care reprezintă una din cauzele profunde ale tulburărilor din cadrul Primăverii arabe, reprezentanții Uniunii în cadrul structurile de decizie ale BERD ar trebui să încurajeze BERD să se axeze nu doar pe realizarea unui sector privat dezvoltat, ci să utilizeze finanțarea pe care o acordă pentru a contribui la realizarea unei societăți bazate pe dreptate socială și sustenabile din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului. În mod deosebit, BERD ar trebui să fie încurajat să promoveze dezvoltarea durabilă, să elimine sărăcia, și să implementeze normele de drept internațional aferente protecției lucrătorilor, protecției mediului, responsabilității corporatiste și protecției drepturilor omului, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) și articolul 21 din TUE.

 

Reprezentanții Uniunii în cadrul structurilor de decizie ale BERD ar trebui să încurajeze BERD să susțină tranziția regiunii din sudul și estul Mării Mediterane către o economie de piață eficientă din punct de vedere energetic, prin intermediul unui studiu de fezabilitate privind eliminarea treptată a creditării pentru combustibilii fosili, inclusiv a creditării pentru exploatarea zăcămintelor de cărbune și a producerii de energie aferente, și prin intermediul transferului de tehnologii în materie de surse regenerabile de energie și de eficiență energetică.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin rezoluțiile 137 și 138 adoptate la 30 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor BERD a votat în favoarea modificărilor necesare la Acordul de înființare a BERD, permițându-i să își extindă regiunea de intervenție la sudul și estul Mării Mediterane. Toți guvernatorii BERD reprezentând UE au votat în favoarea acestor modificări, inclusiv guvernatorul pentru Uniunea Europeană.

(3) Prin rezoluțiile 137 și 138 adoptate la 30 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor BERD a votat în favoarea modificărilor necesare la Acordul de înființare a BERD (Acordul), permițându-i să își extindă regiunea de intervenție la sudul și estul Mării Mediterane, menținându-și în același timp angajamentul față de actualele țări de intervenție. Toți guvernatorii BERD reprezentând UE au votat în favoarea acestor modificări, inclusiv guvernatorul pentru Uniunea Europeană.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Reprezentanții Uniunii din cadrul organismelor de conducere ale BERD ar trebui să solicite BERD să își monitorizeze îndeaproape activitatea, în special în țările în care nu există răspundere politică, sunt încălcate drepturile civice și drepturile omului sau persistă un nivel ridicat de corupție.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Prin rezoluția sa nr. 134 adoptată la 21 mai 2011, Consiliul guvernatorilor BERD a subliniat că extinderea planificată a mandatului BERD ar trebui realizată fără aporturi adiționale de capital din partea acționarilor săi.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În ceea ce privește desfășurarea activităților sale în regiunea din sudul și estul Mării Mediterane, BERD trebuie încurajată să își continue colaborarea strânsă cu UE și să dezvolte o cooperare similară cu BEI și cu alte instituții financiare publice europene și internaționale.

(5) În ceea ce privește desfășurarea activităților sale în regiunea din sudul și estul Mării Mediterane, BERD trebuie încurajată să urmărească o mai bună corelare cu politicile Uniunii și să dezvolte o cooperare strânsă cu BEI și cu alte instituții financiare publice europene și internaționale, entități implicate în proiecte de dezvoltare, precum și societatea civilă din țările în care este prezentă sau dorește să se implice pentru a beneficia pe deplin de avantajele lor comparative. BERD ar trebui, de asemenea, să evite repetarea activităților altor actori din regiunea din sudul și estul Mării Mediterane.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Înainte să se angajeze într-o nouă țară de intervenție posibilă, BERD trebuie să autorizeze și să efectueze o evaluare tehnică detaliată a condițiilor economice și politice existente în țara respectivă, inclusiv a eventualelor lacune, caracteristice tranziției, în ceea ce privește angajamentul țării respective față de principiile democrației pluripartinice, ale pluralismului și ale economiei de piață, astfel cum sunt consacrate la articolul 1 din Acord. În plus, BERD ar trebui să analizeze activitățile desfășurate de alte instituții financiare internaționale în țara respectivă și ar trebui să își stabilească prioritățile astfel încât să valorifice la maximum cunoștințele și competențele sale unice. Reprezentanții Uniunii în cadrul organismelor de conducere ale BERD ar trebui să încurajeze BERD să pregătească în mod transparent evaluările tehnice, punându-le la dispoziția publicului, și să țină seama pe deplin de opiniile Uniunii și de cele ale părților implicate de la nivel național și internațional.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) În conformitate cu Decizia nr. 1219/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind subscrierea de noi acțiuni de către Uniunea Europeană în capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în urma deciziei de majorare a acestuia1, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a sistemului bancar european de investiții publice. Până la sfârșitul perioadei de revizuire a resurselor de capital 2011-2015, Comisia ar trebui să înainteze Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la eficiența actualului sistem de instituții financiare publice din Europa, care promovează investițiile în cadrul Uniunii și în vecinătatea acesteia. Raportul ar trebui să conțină recomandări privind cooperarea între băncile respective și optimizarea și coordonarea activităților lor. Evaluarea ar trebui să prezinte opțiuni în legătură cu cel mai bun mod de raționalizare a sistemului, fără a exclude opțiunea de a desființa în cele din urmă BERD și de a integra expertiza acesteia în BEI și, respectiv, Banca Mondială, ținând cont de extinderea activității BERD în regiunea din sudul și estul Mării Mediterane.

 

___________

 

1 JO L 313, 26.11.2011, p. 1.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Reprezentanții Uniunii din cadrul organismelor de conducere ale BERD ar trebui să încurajeze BERD să consolideze activitatea Comitetului de audit al BERD și a șefului Biroului de conformitate, având în vedere solicitarea Parlamentului European privind sporirea transparenței și a controlului pentru a împiedica ascunderea de informații de către beneficiari sau utilizarea paradisurilor fiscale.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 5d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5d) Reprezentanții Uniunii din cadrul organismelor de conducere ale BERD ar trebui să încurajeze Banca să ia măsuri în vederea direcționării activităților sale către susținerea procesului de tranziție a potențialelor țări beneficiare din sudul și estul Mării Mediterane către economii de piață eficiente, sustenabile și moderne. În acest sens, BERD ar trebui să redacteze anual un raport privind performanțele sale și ar trebui să desfășoare evaluări cuprinzătoare cu privire la impactul său asupra construirii unor astfel de economii înainte de realizarea analizelor cincinale ale resurselor sale de capital.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Guvernatorul BERD din partea Uniunii transmite anual Parlamentului European un raport privind extinderea operațiunilor BERD în țările din sudul și estul Mării Mediterane, în special în ceea ce privește contribuția BERD la tranziția către o economie de piață eficientă din punct de vedere energetic și favorabilă incluziunii sociale, ținând seama totodată de contextul drepturilor civice și de cel al drepturilor omului, precum și orice nou acord semnat cu donatorii privind crearea de fonduri de cooperare sau fonduri speciale în favoarea țărilor respective.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Articolul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2b

 

Reprezentanții Uniunii din cadrul organismelor de conducere ale BERD încurajează BERD:

 

- să efectueze o evaluare tehnică detaliată a condițiilor economice și politice existente în țara respectivă;

 

- să acorde asistență numai în conformitate cu articolul 1 din Acord și să nu întreprindă activități care să contravină politicilor Uniunii în domeniul drepturilor civile și al drepturilor omului;

 

- să se concentreze asupra domeniilor corespunzătoare obiectivelor cheie ale politicilor externe ale Uniunii și să susțină proiecte care promovează dezvoltarea durabilă;

 

- să adopte, până în 2013, o strategie cu un calendar concret care să determine creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor asociate energiei regenerabile și eficienței energetice;

 

- să continue implementarea celor mai bune practici bancare prudențiale pentru a-și menține în continuare foarte puternică poziția de capital;

 

- să consolideze munca Comitetului de audit a BERD și a Biroului de conformitate și să înăsprească controalele pentru a împiedica lipsa de transparență din partea beneficiarilor sau recurgerea la paradisuri fiscale, care sunt jurisdicții necooperante caracterizate, îndeosebi, prin lipsa taxelor sau lipsa taxelor nominale, prin refuzul de a face schimb de informații cu autoritățile fiscale ale altor țări, precum și printr-o lipsă de transparență în privința dispozițiilor legislative, juridice sau administrative, sau care au fost identificate ca atare de Organizația pentru cooperare economică și dezvoltare sau de Grupul de acțiune financiară internațională;

 

- să adopte un plan clar în privința modului de finanțare a activităților sale legate de regiunea din sudul și estul Mării Mediterane și să prezinte o declarație publică privind prioritățile sale în regiunea respectivă;

 

- să publice pe site-ul BERD informații corespunzătoare privind beneficiarii fondurilor, impactul activităților sale de intermediere financiară și evaluarea proiectelor.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Articolul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2c

 

În ceea ce privește aprobarea statutului de țară beneficiară potențială sau de țară beneficiară pentru țările din sudul și estul Mării Mediterane, Comisia desfășoară, înainte de votul Consiliului guvernatorilor, o consultare între servicii și consultă în mod corespunzător societatea civilă cu privire la respectarea de către țara în cauză a condițiilor BERD, inclusiv a articolului 1 din Acord.


ANEXĂ: Modificări la acord

Articolul 1 din Acord se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

SCOP

Prin contribuirea la progresul și reconstrucția economică, Banca are drept scop sprijinirea tranziției către economia de piață și promovarea inițiativei private și a spiritului antreprenorial în țările din Europa Centrală și de Est care se angajează să respecte și care pun în aplicare principiile democrației pluripartite, ale pluralismului și ale economiei de piață. Sub rezerva acelorași condiții, obiectivul Băncii poate fi, de asemenea, pus în aplicare în Mongolia și în țările membre din sudul și estul Mării Mediterane, conform deciziei Băncii ca urmare a votului afirmativ a cel puțin două treimi dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de trei sferturi din totalul voturilor atribuite membrilor. În consecință, orice trimitere în prezentul acord și anexele sale la «țări din Europa Centrală și de Est», la «țară (țări) beneficiară (beneficiare)» sau la «țară (țări) membră (membre) beneficiară (beneficiare)» se referă la Mongolia, precum și la fiecare dintre țările din sudul și estul Mării Mediterane.”

Articolul 18 din Acord se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

FONDURI SPECIALE

1. (i) Banca poate accepta administrarea fondurilor speciale destinate să servească scopului și care face parte din funcțiile Băncii în țările beneficiare și în țările potențial beneficiare. Costurile complete ale administrării oricăror astfel de fonduri speciale sunt suportate din acest fond special.

(ii) În sensul paragrafului (i), Consiliul guvernatorilor poate decide, la solicitarea unui membru care nu reprezintă o țară beneficiară, că membrul respectiv se califică pentru statutul de țară potențial beneficiară pentru o perioadă de timp limitată și în condiții care sunt considerate adecvate. O astfel de decizie trebuie luată ca urmare a votului afirmativ a cel puțin două treimi dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de trei sferturi din totalul voturilor atribuite membrilor.

(iii) Decizia de a permite unui membru să se califice pentru statutul de țară potențial beneficiară poate fi luată numai în cazul în care respectivul membru este în măsură să îndeplinească cerințele pentru a deveni țara beneficiară. Aceste cerințe sunt cele prevăzute de articolul 1 din acest acord la momentul luării deciziei sau la momentul intrării în vigoare a unei modificări care a fost deja aprobată de Consiliul guvernatorilor la momentul deciziei în cauză.

(iv) Dacă o țară potențial beneficiară nu a devenit țară beneficiară la sfârșitul perioadei menționate la paragraful (ii), Banca își încheie imediat toate operațiunile speciale desfășurate în țara respectivă, cu excepția celor legate de lichidarea ordonată, conservarea și prezervarea activelor fondului special și de îndeplinirea obligațiilor conexe.

2. Fondurile speciale acceptate de Bancă pot fi folosite în țările beneficiare și în țările potențial beneficiare în orice mod și în orice termeni și condiții în conformitate cu scopul și funcțiile Băncii, cu celelalte dispoziții relevante ale prezentului acord și cu acordul sau acordurile care reglementează astfel de fonduri.

3. Banca adoptă normele și regulamentele impuse de instituirea, administrarea și folosirea fiecărui fond special. Aceste norme și regulamente trebuie să fie compatibile cu dispozițiile prezentului acord, cu excepția celor aplicabile doar operațiunilor curente ale Băncii.


PROCEDURĂ

Titlu

Extinderea activităților BERD la regiunea Mediteranei de Sud și de Est

Referințe

COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD)

Data prezentării la PE

21.12.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

17.1.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

AFET

17.1.2012

INTA

17.1.2012

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

6.3.2012

INTA

29.2.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Slavi Binev

17.1.2012

 

 

 

Examinare în comisie

28.2.2012

20.3.2012

17.4.2012

 

Data adoptării

17.4.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Vicky Ford, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Mario Mauro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Data depunerii

24.4.2012

Ultima actualizare: 31 mai 2012Notă juridică