Procedură : 2011/0301(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0150/2012

Texte depuse :

A7-0150/2012

Dezbateri :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RAPORT     ***I
PDF 432kWORD 677k
2 mai 2012
PE 485.863v02-00 A7-0150/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate

(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Göran Färm

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie
 AVIZ al Comisiei pentru transport Şi turism
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate

(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0659),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 172 și 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0372/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru transport și turism (A7-0150/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În următorul deceniu vor fi necesar un volum de investiții fără precedent în rețelele de transporturi, energetice, informatice și de comunicații din Europa, pentru a putea sprijini acțiunile emblematice ale strategiei Europa 2020 și pentru a dezvolta infrastructuri inteligente, îmbunătățite și pe deplin interconectate în vederea susținerii finalizării pieței interne. Valoarea estimată a investițiilor necesare pentru rețeaua TEN-T se ridică la 500 miliarde EUR. Dintre proiectele de infrastructură energetică relevante pentru Europa, investiții în valoare de aproximativ 100 miliarde EUR riscă să nu fie obținute datorită obstacolelor legate de acordarea autorizațiilor, de ordin legislativ sau financiar, în vreme ce alte 100 miliarde EUR vor fi finanțate de sectorul însuși. Investițiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale de furnizare a accesului la internet de mare viteză pentru toți cetățenii și afacerile europene variază între 181 miliarde EUR și 273 miliarde EUR, din care se preconizează că investițiile din sectorul privat însumează între 30 miliarde EUR și 100 miliarde EUR.

(3) În următorul deceniu vor fi necesar un volum de investiții fără precedent în rețelele de transporturi, energetice, informatice și de comunicații din Europa, pentru a putea sprijini acțiunile emblematice ale strategiei Europa 2020 și pentru a dezvolta infrastructuri inteligente, îmbunătățite și pe deplin interconectate în vederea susținerii finalizării pieței interne. Valoarea estimată a investițiilor necesare pentru rețeaua TEN-T se ridică la 500 miliarde EUR. Dintre proiectele de infrastructură energetică relevante pentru Europa, investiții în valoare de aproximativ 100 miliarde EUR riscă să nu fie obținute datorită obstacolelor legate de acordarea autorizațiilor, de ordin legislativ sau financiar, în vreme ce alte 100 miliarde EUR vor fi finanțate de sectorul însuși. Investițiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale de furnizare a accesului la internet de mare viteză pentru toți cetățenii și afacerile europene variază între 181 miliarde EUR și 273 miliarde EUR, din care se preconizează că investițiile din sectorul privat însumează între 30 miliarde EUR și 100 miliarde EUR. Totuși, ar trebui să se garanteze faptul că infrastructura de transport finanțată de UE ține cont de nevoile de eficiență energetică, de reducerea zgomotului la sursă, de biodiversitate și de provocările legate de schimbările climatice.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Instrumentele financiare pot îmbunătăți eficiența cheltuielilor bugetare și pot genera efecte multiplicatoare mari din perspectiva atragerii de finanțări din sectorul privat și a volumelor de investiții obținute. Efectul multiplicator preconizat al inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte este de 15-20.

(5) Instrumentele financiare care fac obiectul regulamentului financiar1 pot, în unele cazuri, îmbunătăți eficiența cheltuielilor bugetare și pot genera efecte multiplicatoare mari din perspectiva atragerii de finanțări din sectorul privat, în special în contextul accesului dificil la credite și al constrângerilor actuale asupra finanțelor publice. Comisia ar trebui să garanteze, în special, că etapa-pilot pentru inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte oferă valoare adăugată, prin mărirea volumelor de investiții. Efectul multiplicator preconizat al inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte este de 15-20.

 

_________________

 

1Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Având în vedere amploarea investițiilor necesare și obiectivele definite în Strategia Europa 2020 pentru următorii zece ani, Comisia ar trebui ca, în cazul în care inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte se dovedește a fi un succes, să accelereze efortul Uniunii pentru mobilizarea și atragerea de finanțări suplimentare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte are un obiectiv dublu: în primul rând să sprijine finanțarea proiectelor prioritare pentru politica europeană și în al doilea rând să faciliteze o implicare mai mare din partea sectorului privat în finanțarea pe termen lung a proiectelor de infrastructură. va redirecționa utilizarea bugetului UE înspre domenii care generează creștere economică luând în considerare disciplina bugetară a Uniunii și plafoanele stabilite de cadrul financiar multianual actual.

(7) Etapa-pilot pentru inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte are un obiectiv dublu: în primul rând să sprijine finanțarea proiectelor prioritare pentru politica europeană și în, al doilea rând, să faciliteze o implicare mai mare din partea sectorului privat în finanțarea pe termen lung a proiectelor de infrastructură, în special prin ameliorarea condițiilor de credit necesară pentru atragerea de investitori de pe piața de capital. Aceasta va redirecționa utilizarea bugetului UE înspre domenii care generează creștere economică, în special domeniul infrastructurilor de transport, energetice și de telecomunicații, luând în considerare disciplina bugetară a Uniunii și plafoanele stabilite de cadrul financiar multianual actual.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Va fi primul instrument financiar care aduce beneficii proiectelor de infrastructură din mai multe domenii cu nevoi similare de finanțare și, astfel, va genera beneficii mai mari în ceea ce privește impactul asupra pieței, eficiența administrativă și utilizarea resurselor. Va oferi un instrument coerent pentru factorii interesați din domeniul infrastructurilor, precum finanțatorii, autoritățile publice, societățile de construcții și operatorii.

(8) Va fi primul instrument financiar care aduce beneficii proiectelor de infrastructură din mai multe domenii cu nevoi similare de finanțare și, astfel, va genera beneficii mai mari în ceea ce privește impactul asupra pieței, eficiența administrativă și utilizarea resurselor datorită posibilelor sinergii între sectoarele transporturilor, energetic și TIC. Va oferi un instrument coerent pentru factorii interesați din domeniul infrastructurilor, precum finanțatorii, autoritățile publice, societățile de construcții și operatorii.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prin inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte obligațiunile vor fi emise de societățile care se ocupă de proiect, iar finanțarea de la bugetul Uniunii împreună cu cea oferită de un partener financiar vor fi utilizate pentru a îmbunătăți bonitatea obligațiunilor în vederea atragerii de investitori de pe piața de capital, cum ar fi fondurile de pensii și societățile de asigurări.

(9) Prin inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte obligațiunile vor fi emise de societățile care se ocupă de proiect, iar finanțarea de la bugetul Uniunii împreună cu cea oferită de un partener financiar vor fi utilizate pentru a îmbunătăți bonitatea obligațiunilor în vederea atragerii de investitori de pe piața de capital, cum ar fi fondurile de pensii, societățile de asigurări și alte părți interesate.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Sprijinul din partea Uniunii Europene ar trebui să atenueze riscul inerent obligațiunilor de finanțare a proiectelor în asemenea măsură încât participanții pe piața de capital vor fi dispuși să investească într-un volum mai mare de astfel de obligațiuni, decât ar fi posibil fără sprijinul acordat de Uniunea Europeană.

(10) Sprijinul din partea Uniunii Europene oferit prin intermediul prezentului regulament ar trebui să atenueze riscul inerent obligațiunilor de finanțare a proiectelor în asemenea măsură încât participanții pe piața de capital să fie dispuși să investească într-un volum mai mare de astfel de obligațiuni decât ar fi posibil fără sprijinul acordat de Uniunea Europeană.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Redresarea economică a Europei nu ar trebui compromisă de tot mai multe blocaje de trafic, de legăturile lipsă din domeniul energetic și de o întârziere a penetrării rețelelor în bandă largă, datorate dificultăților cu care se confruntă proiectele de infrastructură în obținerea de finanțări pe termen lung din sectorul privat sau public.

(11) Redresarea economică a Europei nu ar trebui compromisă de o degradare a performanțelor transporturilor, de legăturile lipsă din domeniul energetic, de sistemele energetice învechite, de deficiența în aprovizionarea cu energie, de o întârziere a penetrării rețelelor în bandă largă și de incapacitatea serviciilor de telecomunicații datorate dificultăților cu care se confruntă proiectele de infrastructură în obținerea de finanțări pe termen lung din sectorul privat sau public.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Reevaluarea programelor de investiții în infrastructură de către statele membre în contextul austerității bugetare și a reformelor structurale ale acestora nu va facilita accelerarea ritmului necesară pentru investițiile în infrastructură. În plus, creditele bancare pe termen lung pentru proiecte de infrastructură rămân insuficiente și scumpe, făcând necesare surse de finanțare prin împrumut alternative și competitive.

(12) Reevaluarea programelor de investiții în infrastructură de către statele membre în contextul austerității bugetare și a reformelor structurale ale acestora nu va facilita accelerarea ritmului pentru investițiile în infrastructură care se impun în vederea atingerii obiectivelor politice ale strategiei Europa 2020, în special trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de carbon pentru a obține o creștere economică durabilă, astfel cum prevede inițiativa emblematică privind utilizarea eficientă a resurselor din cadrul strategiei Europa 2020. În plus, creditele bancare pe termen lung pentru proiecte de infrastructură rămân insuficiente și scumpe, făcând necesare surse de finanțare prin împrumut alternative și competitive.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o etapă pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte în cadrul financiar actual cu scopul de a dezvolta finanțarea prin împrumut de pe piața de capital pentru infrastructuri într-un sens mai general și de a lărgi gama de instrumente financiare disponibile în prezent pentru proiectele din domeniul transporturilor.

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o etapă-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte în cadrul financiar actual, cu scopul de a se evalua dacă și în ce măsură astfel de instrumente financiare de partajare a riscurilor aduc o valoare adăugată în domeniul finanțării infrastructurilor.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui să fie modificate. Această etapă pilot are drept scop sprijinirea proiectelor de infrastructură cu potențial comercial din sectoarele transporturilor, energetic și TIC, în timp ce, după 2013, inițiativa poate fi extinsă la alte sectoare.

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui să fie modificate. Această etapă-pilot are drept scop sprijinirea proiectelor de infrastructură cu valoare adăugată europeană clară și cu potențial comercial din sectoarele transporturilor, energetic și TIC, care, în ciuda potențialului lor comercial, nu beneficiază de o finanțare suficientă de pe piață.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în punerea în aplicare a acestei etape pilot, datorită expertizei îndelungate a BEI ca finanțator major al proiectelor de infrastructură și dat fiind caracterul său de organism financiar al UE desemnat prin Tratat. Termenii și condițiile specifice ale cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite printr-un acord între Comisie și BEI.

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în punerea în aplicare a acestei etape-pilot, datorită expertizei îndelungate a BEI ca finanțator major al proiectelor de infrastructură și dat fiind caracterul său de organism financiar al UE desemnat prin Tratat. Termenii și condițiile specifice ale cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și remunerația aferentă BEI, trebuie stabilite printr-un acord între Comisie și BEI.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Etapa pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte ar trebui să fie lansată pentru a pregăti facilitatea „Conectarea Europei“ propusă. Această etapă pilot va ajuta la pregătirea instrumentelor financiare de partajare a riscurilor din cadrul facilității „Conectarea Europei“.

(17) Etapa-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte nu aduce atingere deciziei privind cadrul financiar multianual al Uniunii (CFM) după 2013 și ar trebui să fie lansată cel târziu la 31 iulie 2012 pentru a pregăti mecanismul „Conectarea Europei“ propus. Această etapă-pilot, în cazul în care se dovedește a fi un succes, și după o analiză și o evaluare adecvate, va ajuta la pregătirea instrumentelor financiare de partajare a riscurilor din cadrul mecanismului „Conectarea Europei”.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) BEI ar trebui să solicite fonduri bugetare pe baza unei liste de proiecte, pe care BEI le consideră corespunzătoare și posibil de realizat. Orice astfel de solicitări ar trebui să fie efectuate anterior datei de 31 decembrie 2013. Datorită complexității proiectelor de infrastructură de anvergură, aprobarea efectivă ar putea fi primită la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014.

(20) BEI ar trebui să solicite fonduri bugetare pe baza unei liste de proiecte, pe care BEI și Comisia le consideră corespunzătoare, în concordanță cu obiectivele pe termen lung ale Uniunii posibil de realizat. Orice astfel de solicitări ar trebui să fie efectuate anterior datei de 31 decembrie 2013. Datorită complexității proiectelor de infrastructură de anvergură, aprobarea efectivă ar putea fi primită la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Comisia ar trebui să realizeze o evaluare independentă aprofundată a etapei-pilot a instrumentului de partajare a riscurilor pentru emiterea de obligațiuni de finanțare a proiectelor. Această evaluare trebuie însoțită, dacă este cazul, de propuneri legislative cu privire la instrumente financiare inovatoare în contextul cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 20b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b) Deoarece Consiliul European a stabilit în concluziile sale din 1-2 martie 2012 că termenul-limită pentru ajungerea la un acord privind etapa-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte este luna iunie 2012, Comisia ar trebui să înceapă imediat desfășurarea acestei etape-pilot.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 8 – alineatele 5a și 5b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 8 se adaugă următoarele alineate:

 

„(5a) Se realizează o evaluare independentă completă a etapei-pilot a instrumentului de partajare a riscurilor pentru emiterea de obligațiuni de finanțare a proiectelor menționată la articolul 31 alineatele (2a)-(2db), care se referă, printre altele, la valoarea adăugată a acestui instrument, inclusiv la impactul asupra viabilității financiare a proiectului, adiționalitatea față de orice alte instrumente de la nivelul Uniunii sau al statelor membre și față de orice forme de finanțare a datoriilor pe termen lung, precum și la efectul multiplicator obținut. Evaluarea include observații generale privind evoluțiile de pe piață, inclusiv crearea sau corectarea efectelor de denaturare, dacă este cazul, precum și o evaluare a riscurilor implicate, printre care riscul cu privire la proiecte și la parteneri. Evaluarea examinează, de asemenea, dacă rata de rentabilitate maximă este adecvată pentru finanțarea de către investitorii privați a proiectelor publice și furnizează o comparație a costurilor în raport cu mijloacele alternative de finanțare a proiectelor, care includ credite bancare și capitaluri proprii.

 

(5b) În plus, pe baza respectivei evaluări, Comisia realizează o analiză a etapelor viitoare ce vor trebui parcurse pentru a spori eficiența cheltuielilor Uniunii, precum și pentru a crește volumele de investiții destinate proiectelor prioritare. Evaluarea respectivă examinează, printre altele, modul în care instrumentul de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte poate deveni mai atractiv pentru o gamă mai largă de investitori pe termen lung, inclusiv pentru investitorii din sectorul privat.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera a

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Alternativ, Uniunea Europeană poate face o contribuție financiară către BEI pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii în baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor menționate la alineatele (2a)-(2d).

Alternativ, Uniunea Europeană poate face o contribuție financiară către BEI în timpul etapei-pilot în anii 2012 și 2013 pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii pe baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor menționate la alineatele (2a)-(2db).

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se introduc următoarele alineate (2a)-(2d):

(b) se introduc următoarele alineate (2a)-(2db):

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte înseamnă o ameliorare a condițiilor de credit care îndeplinește următoarele criterii:

(2a) Instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte înseamnă un instrument comun al Comisiei și al BEI care oferă o ameliorare a condițiilor de credit și care îndeplinește următoarele criterii:

(a) ia forma unui credit acordat de BEI sau a unei garanții din partea BEI în favoarea finanțării acordate proiectelor din domeniile TIC și al rețelelor în bandă largă;

(a) ia forma unui credit acordat de BEI sau a unei garanții din partea BEI, cu sprijin de la bugetul Uniunii, în favoarea finanțării acordate proiectelor de interes comun european din domeniile TIC și al rețelelor în bandă largă, care completează finanțarea acordată de statele membre sau de investitorii privați și care vizează situații de investiții suboptime în care proiectele nu primesc o finanțare adecvată din partea pieței.

(b) acoperă riscul de neplată al datoriei aferent unui proiect și diminuează riscul de credit al titularilor de obligațiuni;

(b) acoperă riscul de neplată al datoriei aferent unui proiect și diminuează riscul de credit al titularilor de obligațiuni;

(c) se utilizează numai pentru proiectele a căror viabilitate financiară se bazează pe veniturile generate de proiect.

(c) se utilizează numai pentru proiectele a căror viabilitate financiară se bazează pe veniturile generate de proiect.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2b) Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează strict la valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, și nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este suportat de BEI.

(2b) Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, nu depășește în niciun caz valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor. Nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este întotdeauna suportat de BEI.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2c) Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, sunt stabilite printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI.

(2c) Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, sunt stabilite printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI. Comisia ar trebui să comunice fără întârziere elementele de bază ale acestui acord Parlamentului European și Consiliului.

 

Evaluarea de risc realizată de BEI este garantată în conformitate cu Orientările BEI în materie de politici legate de riscul de credit, iar criteriile sociale, de mediu și climatice pe care se bazează selecția BEI sunt luate în considerare în mod adecvat.

 

Principalii termeni, condiții și proceduri privind instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte sunt prevăzuți într-o anexă la prezenta decizie.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatele 2da și 2db (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2da) În plus față de cerințele de raportare menționate la punctul 49 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară și fără a duce atingere altor cerințe reglementare privind raportarea, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport la fiecare șase luni în etapa-pilot. Raportul conține și elemente privind performanța instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, precum și propuneri pentru creșterea performanței acestui mecanism.

 

(2db) Pe baza evaluării menționate la articolul 8 alineatul (5a) din prezenta decizie, Comisia propune modificările reglementare adecvate, inclusiv la nivel legislativ, în special în cazul în care nivelul prevăzut al absorbției pe piață este nesatisfăcător sau în cazul în care sunt disponibile surse alternative de finanțare a datoriilor pe termen lung.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. „instrument de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte” înseamnă o ameliorare a condițiilor de credit care îndeplinește următoarele criterii: Instrumentul de partajarea riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte acoperă riscul de neplată al datoriei aferent unui proiect și diminuează riscul de credit al titularilor obligațiunilor. Se utilizează numai pentru proiectele a căror viabilitate financiară se bazează pe veniturile generate de proiect.

14. „instrument de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte” înseamnă un instrument comun al Comisiei și al BEI care oferă o ameliorare a condițiilor de credit pentru proiectele de interes comun cu valoare adăugată europeană, care completează finanțarea acordată de statele membre sau de investitorii privați și care vizează situații de investiții suboptime în care proiectele nu primesc o finanțare adecvată din partea pieței. Instrumentul de partajarea riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte acoperă riscul de neplată al datoriei aferent unui proiect și diminuează riscul de credit al titularilor obligațiunilor. Se utilizează numai pentru proiectele a căror viabilitate financiară se bazează pe veniturile generate de proiect.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. „ameliorare a condițiilor de credit” înseamnă utilizarea unui credit BEI sau a unei garanții BEI pentru a îmbunătăți bonitatea unui împrumut aferent unui proiect.”

15. „ameliorare a condițiilor de credit” înseamnă utilizarea unui credit BEI sau a unei garanții BEI, sprijinită de o contribuție la bugetul Uniunii, pentru a îmbunătăți bonitatea unui împrumut aferent unui proiect.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d – ultima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În 2012 și 2013 se poate realoca o sumă de până la 200 milioane EUR pentru instrumente de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte din sectorul transporturilor.

În 2012 și 2013 se poate realoca o sumă de până la 200 milioane EUR pentru etapa-pilot a instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte din sectorul transporturilor.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) o contribuție financiară către BEI pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii în baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E. Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează strict la valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, și nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este suportat de BEI. Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, sunt stabilite printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI. În 2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de până la 210 milioane EUR, din care până la 200 milioane EUR pentru proiecte din domeniul transporturilor și până la 10 milioane EUR pentru proiecte din domeniul energetic, pentru instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, în conformitate cu procedura menționată la articolul 15, alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T (LGTT) și, respectiv, TEN-E. Instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor poate reutiliza orice venituri generate în perioada de investiție pentru a solicita noi credite sau garanții.

(g) în etapa-pilot din anii 2012 și 2013, o contribuție financiară către BEI pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii în baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E. Expunerea Uniunii la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, nu depășește în niciun caz valoarea contribuției Uniunii la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor și nici nu se prelungește peste durata obligațiunilor. Nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este întotdeauna suportat de BEI. Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, sunt stabilite printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI. Comisia ar trebui să comunice fără întârziere elementele de bază ale acestui acord Parlamentului European și Consiliului. Evaluarea de risc realizată de BEI este garantată în conformitate cu Orientările BEI în materie de politici legate de riscul de credit, iar criteriile sociale, de mediu și climatice pe care se bazează selecția BEI sunt luate în considerare în mod adecvat.

 

În 2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de până la 210 milioane EUR, din care până la 200 milioane EUR pentru proiecte din domeniul transporturilor și până la 10 milioane EUR pentru proiecte din domeniul energetic, pentru instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, în conformitate cu procedura menționată la articolul 15, alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T (LGTT) și, respectiv, TEN-E. În plus față de cerințele de raportare menționate la punctul 49 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară și fără a duce atingere altor cerințe reglementare privind raportarea, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport la fiecare șase luni în etapa-pilot. Raportul conține și elemente privind performanța instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, precum și propuneri pentru creșterea performanței acestui mecanism.

 

Pe baza evaluării menționate la articolul 16 alineatul (2a) din prezentul regulament, Comisia propune modificările reglementare adecvate, inclusiv la nivel legislativ, în special în cazul în care nivelul prevăzut al absorbției pe piață este nesatisfăcător sau în cazul în care sunt disponibile surse alternative de finanțare a datoriilor pe termen lung.

 

Dobânzile și alte venituri generate de instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, sub forma comisioanelor plătite de beneficiari și generate până la 31 decembrie 2013, pot fi reutilizate pentru a solicita noi credite sau garanții. După 1 ianuarie 2014, în cazul în care instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor nu va fi prelungit în următorul cadru financiar, orice fonduri rămase vor fi returnate la partea de venituri a bugetului Uniunii.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 16 – alineatele 2a și 2b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a). La articolul 16 se adaugă următoarele alineate:

 

„(2a) Se realizează o evaluare independentă completă a etapei-pilot a instrumentului de partajare a riscurilor pentru emiterea de obligațiuni de finanțare a proiectelor menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (g), care se referă, printre altele, la valoarea adăugată a acestui instrument, inclusiv la impactul asupra viabilității financiare a proiectului, adiționalitatea față de alte instrumente de la nivelul Uniunii sau al statelor membre și față de orice forme de finanțare a datoriilor pe termen lung, precum și la efectul multiplicator obținut. Evaluarea include observații generale privind evoluțiile de pe piață, inclusiv crearea sau corectarea efectelor de denaturare, dacă este cazul, precum și o evaluare a riscurilor implicate, printre care riscul cu privire la proiecte și la parteneri. Evaluarea examinează, de asemenea, dacă rata de rentabilitate maximă este adecvată pentru finanțarea de către investitorii privați a proiectelor publice și furnizează o comparație a costurilor în raport cu mijloacele alternative de finanțare a proiectelor, care includ credite bancare și capitaluri proprii.

 

(2b) În plus, pe baza respectivei evaluări, Comisia realizează o analiză a etapelor viitoare ce vor trebui parcurse pentru a spori eficiența cheltuielilor Uniunii, precum și pentru a crește volumele de investiții destinate proiectelor prioritare. Evaluarea respectivă examinează, printre altele, modul în care instrumentul de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte poate deveni mai atractiv pentru o gamă mai largă de investitori pe termen lung, inclusiv pentru investitorii din sectorul privat.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) La articolul 17 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„Înainte de 30 iunie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care să conțină lista proiectelor selectate pentru a beneficia de ajutorul financiar menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (g) și care să specifice contribuția, instituțiile finanțatoare și investitorii implicați. În raportul respectiv, Comisia include un ghid de bune practici și o listă a investitorilor potențial interesați de instrumente financiare inovatoare.

Justificare

Pentru identificarea unor eventuale modificări de adus mecanismului „Conectarea Europei”, sunt necesare informații precise din etapa-pilot a emiterii de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul în legătură cu investitorii implicați și cu modul în care pot fi îmbunătățite proiectele selectate.

(1)

JO C 0 din 0/0/0000, p. 0.

(2)

JO C 0 din 0/0/0000, p. 0.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere: de ce este necesară o etapă pilot pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor?

O infrastructură modernă și eficace este de o importanță cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și pentru reducerea șomajului prin finalizarea pieței interne. Necesarul de investiții în infrastructura din domeniul transporturilor, energiei și tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în Europa este estimat la 1500 de miliarde EUR pentru 2010-2020. Deși sectorul privat ar trebui să finanțeze principala parte a acestor investiții în general profitabile, rolul sectorului public din Europa va fi crucial pentru atingerea obiectivelor menționate mai sus.

În acest scop, Comisia Europeană a propus mecanismul „Conectarea Europei” (MCE) pentru următorul cadru financiar pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii în domeniile transporturilor, energiei și al rețelelor TIC, cu accent deosebit pe componentele transfrontaliere.

În plus față de instrumentele de capitaluri proprii și subvenții, MCE include un nou instrument financiar pentru a mobiliza o finanțare mai consistentă din partea sectorului privat, prin intermediul obligațiunilor de finanțare a proiectelor. Pentru ca obligațiunile de finanțare a proiectelor să devină pe deplin operaționale în 2014, Comisia propune o etapă pilot pentru 2012-2013, care are în principal următoarele scopuri:

- testarea acceptării pe piețele financiare și testarea reacțiilor la inițiativă, deoarece este nevoie de timp pentru ca instrumentele noi să fie introduse în deciziile investiționale din cadrul sectorului privat;

- testarea funcționării și optimizarea obligațiunilor de finanțare a proiectelor în practică pentru ajustarea în detaliu a inițiativei.

Prin modificarea actualelor norme referitoare la CIP și TEN, propunerea extinde și actualizează mecanismul existent de garantare a împrumuturilor pentru proiectele TEN-Transport (LGTT). Mecanismul este actualizat pentru a acoperi alte sectoare decât transporturile, printre care proiectele din domeniul energiei și al TIC, fiind extins, în același timp, pentru a acoperi nu doar riscul de trafic, ci și toate riscurile care pot cauza o lipsă de venituri pe durata de viață a unui proiect. Orizontul de timp al instrumentului este prelungit de la 3-7 ani până la 30 de ani. În plus, noul instrument abordează anumite deficiențe în atragerea investițiilor, la care LGTT nu a putut răspunde. Deoarece a fost instituit înainte de criză, LGTT nu este nici proiectat, nici adaptat pentru actualul climat economic.

Crearea acestui nou instrument a fost adesea cerută de Parlamentul European, în special prin rezoluțiile sale din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii(1), din 17 februarie 2011 referitoare la Europa 2020(2) și, mai recent, în rezoluțiile sale din 2 februarie 2012 referitoare la Consiliul European din 30 ianuarie 2012(3) și din 15 februarie 2012 referitoare la

contribuția la analiza anuală a creșterii 2012(4).

În plus, în concluziile sale din 1-2 martie 2012, Consiliul European stabilește următorul obiectiv ambițios pentru etapa pilot: „Având în vedere nevoia de a stimula finanțarea privată a principalelor proiecte de infrastructură, ar trebui intensificate lucrările referitoare la etapa pilot a inițiativei din cadrul Strategiei Europa 2020 privind utilizarea de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor, în vederea ajungerii la un acord până în luna iunie.”

Cadrul tehnic: cum funcționează obligațiunile pentru finanțarea proiectelor?

Obligațiunile pentru finanțarea proiectelor reprezintă un instrument de împrumut emis de întreprinderile private care realizează proiecte, cu sprijinul unei contribuții din partea UE/BEI, care va face ca obligațiunile să fie mai sigure și mai atractive pentru investitorii de pe piața de capital care, altfel, în mod normal, nu ar investi în infrastructură, cum ar fi fondurile de pensii. Prin reducerea riscului asumat de investitori, obligațiunile ar trebui să stimuleze fluxul de fonduri private către investițiile de infrastructură prioritare, pentru care fluxul finanțării este blocat de perceperea unui risc necunoscut. Acest aspect este foarte important în contextul constrângerilor cauzate de criză care afectează finanțarea bancară, precum și pentru noile cerințe de reglementare.

Funcționarea acestor obligațiuni poate fi rezumată astfel:

Prin utilizarea unui mecanism al BEI, cu sprijinul unei contribuții de la bugetul UE, ca datorie subordonată sau garanție(5), ratingul de credit al datoriilor de prim rang private (obligațiuni) aferente proiectelor de infrastructură ar fi mărit la ratingul țintă de A-, suficient pentru a crește atractivitatea obligațiunilor pentru piețele de capital. Tranșa de datorie subordonată, care nu depășește 20% din datoria totală aferentă proiectului(6), va lua forma unei finanțări (împrumut) sau o formă fără finanțare (garanție).

Obligațiunile pentru finanțarea de proiecte ar trebui considerate drept un instrument dintr-o varietate mare de instrumente de finanțare și pot fi combinate cu alte instrumente publice și private, care merg de la subvențiile publice (europene și naționale), până la împrumuturi (bancare, obligațiuni), garanții, capitaluri proprii etc. Ar trebui totuși subliniat faptul că obligațiunile pentru proiecte pot fi folosite doar pentru proiectele care se așteaptă să genereze venituri suficiente. Obligațiunile pentru proiecte nu înlocuiesc subvențiile tradiționale care, în schimb, pot fi concentrate pe proiectele aflate în dificultate. Obligațiunile pentru proiecte reprezintă o adăugire la finanțarea existentă și nu ar trebui să denatureze concurența pe piața internă și nici să înlocuiască finanțarea privată prezentă sau orice altă intervenție publică la nivel național sau la nivelul UE.

Impactul bugetar al propunerii

Pentru etapa pilot, Comisia propune o contribuție de la bugetul UE în valoare de 230 de milioane EUR, finanțată prin redistribuire de la bugetul UE în cadrul programelor existente. Din suma de 500 de milioane EUR disponibilă pentru LGTT în 2012-2013, până la 200 de milioane EUR ar urma să fie redistribuite pentru sprijinirea obligațiunilor pentru proiectele din domeniul transporturilor. Nu va exista niciun impact asupra altor forme de sprijin de la bugetul UE, cum ar fi subvențiile. Pentru a include investițiile în energie și TIC, 10 milioane EUR, respectiv 20 de milioane EUR sunt, de asemenea, redistribuite de la liniile bugetare aferente TEN-E și CIP.

 

 

Buget

2012

2012

2013

2014

Total

06 03 03 – Sprijin financiar pentru proiecte de interes comun în TEN-T (din creditele bugetare aferente LGTT)

CA

1.275

100

100

 

200

CP

714

40

60

100

200

32 03 02 - Sprijin financiar pentru proiecte de interes comun în TEN-E

CA

21

 

10

 

10

CP

12

 

10

 

10

09 03 01 - Programul-cadru pentru competitivitate și inovare - „Programul de sprijin pentru politica în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)”

CA

133

 

20

 

20

CP

109

 

20

 

20

TOTAL creditepentru

DG MOVE, ENER și INFSO

CA

 

100

130

 

230

CP

 

40

90

100

230

Suma de 230 milioane EUR este o sumă mică comparativ cu nevoile în materie de infrastructură, dar un efect multiplicator de până la 15-20 de ori poate mobiliza investiții de până la 4,6 miliarde EUR.

Sprijinul UE va consta în împrumuturi/garanții care să acopere orice tip de deficit de venituri, de exemplu cauzată de o utilizare mai scăzută decât cea preconizată, de întârzieri de construcție etc. În cazul în care trebuie mobilizat sprijin din partea UE în urma unui deficit inițial de venituri, acesta se va transforma în datorie subordonată, care trebuie rambursată după datoria de prim rang și înaintea capitalurilor proprii, ceea ce înseamnă că orice pierdere finală pentru bugetul UE ar apărea doar în caz de eșuare a proiectului.

După cum se menționează explicit în propunerea legislativă, riscul pentru bugetul UE ar fi strict limitat, fără pasive contingente, contribuția maximă de la bugetul UE fiind limitată la valoarea de 230 milioane EUR. În ceea ce privește veniturile generate de instrument, propunerea Comisiei are în vedere ca potențialele beneficii să fie reinvestite în instrument pentru a crește la maximum numărul proiectelor sprijinite. Raportorul sprijină această abordare.

Aspecte problematice

În opinia autorității bugetare, un aspect crucial este găsirea unui echilibru corect între competențele delegate acordate Comisiei și BEI și cerințele de raportare și mecanismele de responsabilizare. În opinia raportorului, propunerile necesită unele clarificări, dar sunt suficiente pentru etapa pilot, deoarece:

- selecția proiectelor este deja restrânsă de numeroase criterii obligatorii pe care BEI va trebui să le respecte atunci când va propune proiecte (obiective legate de politica economică a UE, criterii prezentate în actele de bază privind TEN și CIP, orientări de politică ale UE, criterii standard și de eligibilitate și de mediu ale BEI, politici legate de riscul de credit etc.);

- atât pentru PIC, cât și pentru TEN, aprobarea va urmări aceeași procedură ca subvențiile tradiționale, în special prin intermediul comitetelor [a se vedea articolul 15 alineatul (2) din actul de bază pentru TEN și articolul 46 din actul de bază pentru CIP];

- instrumentul va fi în vigoare timp de mai puțin de doi ani și ar trebui să finanțeze doar un număr mic de proiecte.

Discuțiile ulterioare în acest sens pot fi lăsate pentru propunerea legată de MCE, pentru a lăsa între timp Comisia și BEI să lucreze la perfectarea inițiativei. În plus, dat fiind timpul necesar pentru ca volumul preconizat de proiecte să obțină finanțare și să ajungă la un nivel avansat, va fi nevoie de timp pentru a se putea realiza o evaluare adecvată a inițiativei.

Dat fiind mediul economic și financiar în schimbare, nu ar trebui stabilite prea multe criterii și acorduri de implementare suplimentare, pentru a oferi o mai mare flexibilitate pentru dezvoltarea acestei noi piețe. Totuși, în ceea ce privește raportarea și dat fiind faptul că Regulamentul financiar revizuit nu va intra, cel mai probabil, în vigoare înainte de începerea etapei pilot, raportorul consideră că dispozițiile propuse ar trebui ajustate pentru a asigura o responsabilizare suficientă și o monitorizare adecvată din partea legislatorului. Prin urmare, raportorul propune amendamente specifice care vizează o raportare mai frecventă (la fiecare șase luni) și detaliată.

Este important să se asigure o raportare adecvată pentru a se putea trage concluzii bine fundamentate înainte de înființarea MCE, dar raportorul subliniază că scopul acestei etape pilot este testarea acceptării acestei inițiative pe piețele financiare. Pe acest fundal și ținând seama de faptul că etapa pilot este deja limitată la 18 luni, raportorul nu consideră că este necesară o strategie de ieșire din etapa pilot, deoarece acordul și implementarea etapei pilot nu ar trebui în niciun caz să preceadă negocierile viitoare pentru MCE.

Calendar și negocieri viitoare

Raportorul împărtășește ambiția Consiliului European de a se ajunge la un acord cu Consiliul în primă lectură până în luna iunie cel târziu și propune următoarele etape în acest sens:

Prezentarea proiectului de raport

29 martie

Termen de depunere a amendamentelor

3 aprilie

Vot BUDG

25 aprilie

Perioadă de negociere

25/04 - 24/05

Vot BUDG pentru acord politic

31 mai (a se confirma)

Vot în ședința plenară

iulie

(1)

P7_TA(2011)0266

(2)

P7_TA(2011)0068

(3)

P7_TA(2012)0023

(4)

P7_TA(2012)0048

(5)

și anume, rambursată după datoria de prim rang și înaintea capitalurilor proprii

(6)

Înființarea unei societăți vehicul investițional, pentru emiterea de obligațiuni, contractarea altor forme de împrumut, beneficierea de garanția UE/BEI și primirea capitalurilor.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie (27.3.2012)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013)

(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Raportor pentru aviz: Werner Langen

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor urmează să fie lansată printr-o etapă-pilot în perioada 2012-2013, având ca scop intensificarea participării sectorului privat la finanțarea măsurilor de infrastructură în domeniul transporturilor, al energiei și al tehnologiilor informației și comunicațiilor/rețelelor în bandă largă. În prezent, țările UE investesc între 0,5% și 2% din PIB în măsurile de infrastructură(1). În viitor, se intenționează implicarea investitorilor privați prin parteneriate de tip public-privat. Inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor va veni în completarea surselor de finanțare existente.

Observații generale

Finanțarea obligațiunilor pentru proiecte în etapa-pilot 2012-2013 va fi garantată și limitată prin realocarea creditelor de la liniile bugetare existente 06 03 03 TEN Transporturi (până la 200 MEUR), 32 03 02 TEN Energie (până la 10 MEUR pentru proiectele TEN-E) și 09 03 01 CIP (până la 20 MEUR pentru proiectele de TIC și bandă largă).

Diferitele proiecte - între cinci și paisprezece - vor fi selectate de către BEI, pe baza orientărilor TEN și CIP. Trebuie să se evite denaturarea pieței și cvasi-subvențiile. Scopul etapei-pilot constă în testarea pieței și evaluarea punerii în aplicare. Prin urmare, primele rapoarte prezentate de către BEI Comisiei și Parlamentului European cu privire la experiența dobândită în ceea ce privește implementarea și acceptarea pe piață a obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor vor avea un rol important. BEI are obligația, în conformitate cu Acordul interinstituțional, de a prezenta rapoarte Comisiei. Comisia trebuie să transmită aceste rapoarte anuale Consiliului și Parlamentului European. Utilizarea de mijloace financiare în valoare de până la 230 MEUR poate servi drept catalizator pentru punerea în aplicare a măsurilor de infrastructură și poate avea un efect multiplicator de 15-20 de euro pentru fiecare euro investit din bugetul UE.

Cu toate acestea, BEI trebuie să se asigure că sunt efectiv finanțate doar acele proiecte care au într-adevăr nevoie de finanțare. Astfel, trebuie selectate proiecte care nu au viabilitate comercială pe cont propriu și care, prin urmare, au nevoie de finanțare pentru a putea fi realizate. Din aceste motive, trebuie criticat faptul că încă din etapa-pilot vor fi cofinanțate prin obligațiuni exclusiv proiecte finalizate care au nevoie de refinanțare sau proiecte aflate pe punctul de lansare, întrucât acestea vor dispune de un plan de finanțare amplu încă înainte de intrarea în vigoare a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru proiecte.

Modul de funcționare a obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor este ilustrat în schema de mai jos:

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Sprijinul din partea Uniunii Europene ar trebui să atenueze riscul inerent obligațiunilor de finanțare a proiectelor în asemenea măsură încât participanții pe piața de capital vor fi dispuși să investească într-un volum mai mare de astfel de obligațiuni, decât ar fi posibil fără sprijinul acordat de Uniunea Europeană.

(10) Sprijinul din partea Uniunii Europene ar trebui să atenueze riscul inerent obligațiunilor de finanțare a proiectelor în asemenea măsură încât participanții pe piața de capital vor fi dispuși să investească într-un volum mai mare de astfel de obligațiuni, decât ar fi posibil fără sprijinul acordat de Uniunea Europeană. Obligațiunile de finanțare a proiectelor ar trebui să fie extinse și la proiectele inovatoare și demonstrative.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Redresarea economică a Europei nu ar trebui compromisă de tot mai multe blocaje de trafic, de legăturile lipsă din domeniul energetic și de o întârziere a penetrării rețelelor în bandă largă, datorate dificultăților cu care se confruntă proiectele de infrastructură în obținerea de finanțări pe termen lung din sectorul privat sau public.

(11) Redresarea economică a Europei nu ar trebui compromisă de tot mai multe blocaje de trafic, de legăturile lipsă din domeniul energetic, sistemele energetice învechite, deficiența în aprovizionarea cu energie și de o întârziere a penetrării rețelelor în bandă largă și incapacitatea serviciilor de telecomunicații datorate dificultăților cu care se confruntă proiectele de infrastructură în obținerea de finanțări pe termen lung din sectorul privat sau public. Inițiativa privind obligațiunile de finanțare a proiectelor din cadrul Acordului de parteneriat al UE 2020 va asigura un cadru de eligibilitate clar sub rezerva unei examinări minuțioase democratice, ca mijloc adecvat pentru obținerea unor programe de investiții contraciclice și sustenabile, în conformitate cu obiectivele sociale, de climă și de mediu ale UE, având în același timp un rol catalizator, în vederea atragerii de capitalul privat pentru proiecte pe termen lung.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Reevaluarea programelor de investiții în infrastructură de către statele membre în contextul austerității bugetare și a reformelor structurale ale acestora nu va facilita accelerarea ritmului necesară pentru investițiile în infrastructură. În plus, creditele bancare pe termen lung pentru proiecte de infrastructură rămân insuficiente și scumpe, făcând necesare surse de finanțare prin împrumut alternative și competitive.

(12) Reevaluarea programelor de investiții în infrastructură de către statele membre în contextul austerității bugetare și a reformelor structurale ale acestora nu va facilita accelerarea ritmului necesară pentru investițiile în infrastructură necesare pentru a respecta obiectivele politicii strategiei Europa 2020, în special o tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor, pentru a obține o dezvoltare durabilă, astfel cum s-a stabilit în inițiativa emblematică privind eficiența energetică Europa 2020. În plus, creditele bancare pe termen lung pentru proiecte de infrastructură rămân insuficiente și scumpe, făcând necesare surse de finanțare prin împrumut alternative și competitive.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o etapă pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte în cadrul financiar actual cu scopul de a dezvolta finanțarea prin împrumut de pe piața de capital pentru infrastructuri într-un sens mai general și de a lărgi gama de instrumente financiare disponibile în prezent pentru proiectele din domeniul transporturilor.

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o etapă pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte în cadrul financiar actual, în scopul de a se evalua dacă și în ce măsură astfel de instrumente financiare de partajare a riscurilor aduc o valoare adăugată în domeniul finanțării infrastructurilor.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Cu toate acestea, trebuie să se aibă în vedere că garanțiile proiectului pot doar să suplimenteze modelele de finanțare și nu să le înlocuiască în totalitate.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui să fie modificate. Această etapă pilot are drept scop sprijinirea proiectelor de infrastructură cu potențial comercial din sectoarele transporturilor, energetic și TIC, în timp ce, după 2013, inițiativa poate fi extinsă la alte sectoare.

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui să fie modificate. Această etapă pilot are drept scop sprijinirea proiectelor de infrastructură din sectoarele transporturilor, energetic și TIC.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în punerea în aplicare a acestei etape pilot, datorită expertizei îndelungate a BEI ca finanțator major al proiectelor de infrastructură și dat fiind caracterul său de organism financiar al UE desemnat prin Tratat. Termenii și condițiile specifice ale cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite printr-un acord între Comisie și BEI.

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în punerea în aplicare a acestei etape pilot, datorită expertizei îndelungate a BEI ca finanțator major al proiectelor de infrastructură și dat fiind caracterul său de organism financiar al UE desemnat prin Tratat. BEI ar trebui, de asemenea, să fie utilizată din ce în ce mai mult pentru proiectele de inovare. Termenele și condițiile specifice ale cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite printr-un acord între Comisie și BEI și să corespundă normelor privind introducerea instrumentului de garantare a împrumuturilor stabilite la articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și în anexa la acesta. Comisia ar trebui să comunice textul acestui acord fără întârziere Parlamentului European și Consiliului.

 

____________

 

1 JO L 162, 22.6.2007, p. 1.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Etapa pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte ar trebui să fie lansată pentru a pregăti facilitatea „Conectarea Europei“ propusă. Această etapă pilot va ajuta la pregătirea instrumentelor financiare de partajare a riscurilor din cadrul facilității „Conectarea Europei“.

(17) Etapa pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte nu aduce atingere deciziei privind cadrul financiar multianual al Uniunii (CFM) după 2013 și, în special, nici propunerii Comisiei privind instituirea facilității „Conectarea Europei“ (FCE). Prin urmare, etapa pilot ar trebui lansată pentru a se testa dacă acest instrument financiar de partajare a riscurilor poate aduce o valoare adăugată care să fie implementată în cadrul facilității propuse „Conectarea Europei“. Decizia privind continuarea inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte după încheierea etapei-pilot se va lua numai în urma unei evaluări independente a etapei-pilot. Comisia ar trebui să prevadă abandonarea inițiativei în cazul în care nivelul prevăzut al absorbției pe piață este nesatisfăcător sau în cazul în care apar suficiente surse alternative de finanțare prin creanțe pe termen lung.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Solicitarea de asistență, selectarea și punerea în aplicare a tuturor proiectelor fac obiectul legislației Uniunii, în special în ceea ce privește ajutoarele de stat și urmăresc să evite crearea sau adăugarea de inegalități pe piață.

(18) Solicitarea de asistență, selectarea și punerea în aplicare a tuturor proiectelor ar trebui făcute în condiții de egalitate pentru toate proiectele și vor face obiectul legislației Uniunii, în special în ceea ce privește ajutoarele de stat și urmăresc să evite crearea sau adăugarea de inegalități pe piață.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) BEI ar trebui să solicite fonduri bugetare pe baza unei liste de proiecte, pe care BEI le consideră corespunzătoare și posibil de realizat. Orice astfel de solicitări ar trebui să fie efectuate anterior datei de 31 decembrie 2013. Datorită complexității proiectelor de infrastructură de anvergură, aprobarea efectivă ar putea fi primită la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014.

(20) BEI ar trebui să solicite fonduri bugetare pe baza unei liste de proiecte, pe care BEI le consideră corespunzătoare, în linie cu obiectivele pe termen lung ale Uniunii și posibil de realizat, Orice astfel de solicitări ar trebui să fie efectuate anterior datei de 31 decembrie 2013. Datorită complexității proiectelor de infrastructură de anvergură, aprobarea efectivă ar putea fi primită la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera a

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Alternativ, Uniunea Europeană poate face o contribuție financiară către BEI pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii în baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor menționate la alineatele (2a)-(2d).

Alternativ, Uniunea Europeană poate face o contribuție financiară către BEI în timpul etapei pilot în anii 2012 și 2013 pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii pe baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor menționate la alineatele (2a)-(2d).

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) ia forma unui credit acordat de BEI sau a unei garanții din partea BEI în favoarea finanțării acordate proiectelor din domeniile TIC și al rețelelor în bandă largă;

(2a) ia forma unui credit acordat de BEI sau a unei garanții din partea BEI în favoarea finanțării acordate proiectelor de interes european comun din domeniile TIC și al rețelelor în bandă largă;

Justificare

Din motive de subsidiaritate, doar proiectele de interes comun ar trebui acoperite.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2a – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ca) se utilizează pentru a sprijini investițiile care nu beneficiază de o finanțare suficientă de pe piață;

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2a – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(cb) suplimentează finanțarea de către statele membre sau de către investitorii privați;

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2a – litera cc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(cc) nu conduce la denaturarea concurenței pe piața internă;

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2a – litera cd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(cd) se utilizează numai pentru proiecte care generează o valoare adăugată pentru Uniune, ceea ce înseamnă că proiectele ar trebui implementate la nivel european numai în cazul în care sfera de acoperire și efectele implementării lor justifică acest lucru, iar obiectivele proiectelor pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii decât la nivel național.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2b) Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează strict la valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, și nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este suportat de BEI.

(2b) Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează strict la valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, și nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este suportat de BEI. Configurația exactă a normelor se stabilește în conformitate cu normele privind introducerea instrumentului de garantare a împrumuturilor stabilite la articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 680/2007 și în anexa la acesta.

 

Comisia comunică fără întârziere Parlamentului European și Consiliului textul acordului menționat la primul paragraf.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2c) Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, sunt stabilite printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI.

(2c) Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, se stabilesc printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI și se comunică Consiliului și Parlamentului European. Evaluarea riscurilor realizată de către BEI se asigură în conformitate cu directivele bancare.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2da (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2da) (nou) Împreună cu BEI, Comisia prezintă Parlamentului European rapoarte anuale care cuprind o defalcare pe proiecte a modului de utilizare a sumelor menționate la litera (2d). Raportul va conține și elemente privind performanța instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, precum și propuneri pentru creșterea performanței acestui mecanism. Până la finalul etapei pilot va avea loc consultarea părților interesate direct implicate.

Amendamentul            20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 14 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. „instrument de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte” înseamnă o ameliorare a condițiilor de credit care îndeplinește următoarele criterii: Instrumentul de partajarea riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte acoperă riscul de neplată al datoriei aferent unui proiect și diminuează riscul de credit al titularilor obligațiunilor. Se utilizează numai pentru proiectele a căror viabilitate financiară se bazează pe veniturile generate de proiect.

14. „instrument de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte” înseamnă o ameliorare a condițiilor de credit care îndeplinește următoarele criterii: Instrumentul de partajarea riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte acoperă riscul de neplată al datoriei aferent unui proiect și diminuează riscul de credit al titularilor obligațiunilor. Se utilizează numai:

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 14 – litera a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru proiecte a căror viabilitate financiară se bazează pe veniturile generate de proiect;

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 14 – litera b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pentru a sprijini investițiile care nu beneficiază de o finanțare suficientă de pe piață;

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 14 – litera c (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) ca instrument suplimentar la finanțarea de către statele membre sau de către investitorii privați;

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 14 – litera d (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) fără a conduce la denaturarea concurenței pe piața internă;

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 14 – litera e (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) pentru proiecte care generează o valoare adăugată pentru Uniune, ceea ce înseamnă că proiectele ar trebui implementate la nivel european numai în cazul în care sfera de acoperire și efectele implementării lor justifică acest lucru, iar obiectivele proiectelor pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii decât la nivel național.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 2 – punctul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. „ameliorare a condițiilor de credit” înseamnă utilizarea unui credit BEI sau a unei garanții BEI pentru a îmbunătăți bonitatea unui împrumut aferent unui proiect.”

eliminat

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) o contribuție financiară către BEI pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii în baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E. Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează strict la valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, și nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este suportat de BEI. Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, sunt stabilite printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI. În 2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de până la 210 milioane EUR, din care până la 200 milioane EUR pentru proiecte din domeniul transporturilor și până la 10 milioane EUR pentru proiecte din domeniul energetic, pentru instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, în conformitate cu procedura menționată la articolul 15, alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T (LGTT) și, respectiv, TEN-E. Instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor poate reutiliza orice venituri generate în perioada de investiție pentru a solicita noi credite sau garanții.

(g) o contribuție financiară către BEI pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii în baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E. Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează strict la valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, și nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este suportat de BEI. Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, se stabilesc printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI și se comunică Consiliului și Parlamentului European. În 2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de până la 210 milioane EUR, din care până la 200 milioane EUR pentru proiecte din domeniul transporturilor și până la 10 milioane EUR pentru proiecte din domeniul energetic, pentru instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, în conformitate cu procedura menționată la articolul 15, alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T (LGTT) și, respectiv, TEN-E.

 

Configurația exactă a normelor se stabilește în conformitate cu normele privind introducerea instrumentului de garantare a împrumuturilor stabilite la articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 680/2007 și în anexa la acesta. Comisia comunică fără întârziere textul acestui acord Parlamentului European și Consiliului.

 

Instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor poate reutiliza orice venituri generate în perioada de investiție pentru a solicita noi credite sau garanții.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la rapoartele de punere în aplicare prezentate de BEI, în conformitate cu punctul 49 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Deciziei nr. 1639/2006/CE de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) și a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice

Referințe

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Werner Langen

14.12.2011

 

 

 

Examinare în comisie

28.2.2012

 

 

 

Data adoptării

21.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Alyn Smith, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Țicău

(1)

EIB Papers, vol. 13/1 (2008)


AVIZ al Comisiei pentru transport Şi turism (28.3.2012)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013)

(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))

Raportor pentru aviz: Antonio Cancian

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunea Europeană nu va putea rezolva niciodată problema creșterii economice și a ocupării forței de muncă utilizând doar resursele din bugetul UE.

Comisia a subliniat în mod corect și în repetate rânduri rolul esențial pe care va trebui să îl joace infrastructura în relansarea economiei europene, făcând referire în mod special la dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T), a rețelelor transeuropene de energie (TEN-E) și a infrastructurilor pentru telecomunicații. Este vorba de investiții de ordinul a 1 500 de miliarde de euro, un adevărat plan Marshall pentru Europa, pe o piață europeană competitivă și liberalizată.

Raportul Monti reamintește că „infrastructurile publice majore din Europa, cum ar fi TEN (rețelele transeuropene), sunt transnaționale, nepotrivite pentru sistemele naționale fragmentate din prezent, și finanțarea lor suferă de pe urma absenței unei piețe de obligațiuni lichide cu scadențe foarte lungi, în timp ce investitorii pe termen lung, cum ar fi fondurile de pensii, nu pot găsi o ofertă de obligațiuni care să corespundă nevoilor lor în materie de investiții”.

Raportorul pentru aviz salută etapa-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor și recomandă ca această etapă să înceapă cât mai curând, pentru a satisface nevoile urgente de investiții în infrastructurile europene. De asemenea, raportorul pentru aviz invită Comisia Europeană să analizeze ideea alocării unor fonduri mai mari pentru această inițiativă, eventual prin utilizarea fondurilor care nu au fost cheltuite în cadrul actualului program TEN-T.

Raportorul pentru aviz este încrezător că inițiativa va avea un impact foarte pozitiv asupra economiei europene, însă consideră că acesta va fi, din păcate, limitat la proiectele care se concentrează asupra rezultatelor pe termen scurt și mediu.

Prin urmare, un pas mai important ar trebui să fie lansarea unei noi „inițiative de emitere de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor europene” dedicate infrastructurilor, care să implice intervenția directă a Uniunii Europene în finanțarea proiectelor de infrastructură. Uniunea Europeană ar interveni astfel direct în capitalurile proprii ale proiectelor de infrastructură, singură sau împreună cu statele membre, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea financiară a proiectelor de infrastructură concentrate asupra rentabilității investiției pe termen lung.

Resursele disponibile în cadrul bugetului UE sunt insuficiente pentru acest demers. Uniunea ar trebui să obțină resurse direct de pe piețele de capital, prin emiterea de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor europene. Fondurile obținute în urma emiteri de obligațiuni ar fi utilizate apoi de Uniune pentru achiziționarea de participații la capitalul întreprinderilor care se ocupă de proiecte sau ale societăților vehicul investițional care desfășoară proiecte de interes european. În acest caz, rolul Uniunii nu ar mai fi limitat la cel de cofinanțator, așa cum este în prezent, când granturile sunt alocate din bugetul UE sau împrumuturile/garanțiile sunt oferite de Banca Europeană de Investiții. Această schimbare ar transmite un semnal puternic atât investitorilor din sectorul public, cât și celor din sectorul privat, precum și piețelor financiare. Participarea UE ca investitor ar constitui o garanție a realizării proiectului, cu efecte semnificative de catalizator și de levier. Este vorba de o etapă necesară pentru construirea infrastructurilor de care continentul nostru are urgentă nevoie în prezent.

În același timp, rolul statelor membre rămâne esențial. UE trebuie să invite statele membre să continue o serie de reforme importante, precum raționalizarea procedurilor birocratice de eliberare a autorizațiilor și a aprobărilor cu respectarea unor termene clar stabilite, acordarea de stimulente societăților vehicul investițional, de exemplu prin scutirea parțială sau totală de impozite a profiturilor pentru o anumită perioadă de timp în vederea atragerii de capital privat sau intervenția asupra dobânzii pasive a societății vehicul investițional.

Construcția unor infrastructuri noi, moderne și integrate este esențială pentru ca Europa să rămână un actor principal și competitiv la nivel mondial și un lider al economiei internaționale post-criză. Construirea unor noi infrastructuri va crea un mediu propice pentru un sector privat european activ și competitiv, stimulând creșterea economică, creând locuri de muncă și implicând generațiile viitoare în relansarea economiei, răspunzând astfel unora dintre cele mai presante provocări cu care se confruntă în prezent continentul nostru.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În următorul deceniu vor fi necesar un volum de investiții fără precedent în rețelele de transporturi, energetice, informatice și de comunicații din Europa, pentru a putea sprijini acțiunile emblematice ale strategiei Europa 2020 și pentru a dezvolta infrastructuri inteligente, îmbunătățite și pe deplin interconectate în vederea susținerii finalizării pieței interne. Valoarea estimată a investițiilor necesare pentru rețeaua TEN-T se ridică la 500 miliarde EUR. Dintre proiectele de infrastructură energetică relevante pentru Europa, investiții în valoare de aproximativ 100 miliarde EUR riscă să nu fie obținute datorită obstacolelor legate de acordarea autorizațiilor, de ordin legislativ sau financiar, în vreme ce alte 100 miliarde EUR vor fi finanțate de sectorul însuși. Investițiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale de furnizare a accesului la internet de mare viteză pentru toți cetățenii și afacerile europene variază între 181 miliarde EUR și 273 miliarde EUR, din care se preconizează că investițiile din sectorul privat însumează între 30 miliarde EUR și 100 miliarde EUR.

(3) În următorul deceniu vor fi necesar un volum de investiții fără precedent în rețelele de transporturi, energetice, informatice și de comunicații din Europa, pentru a putea sprijini acțiunile emblematice ale strategiei Europa 2020 și pentru a dezvolta infrastructuri inteligente, îmbunătățite și pe deplin interconectate în vederea susținerii finalizării pieței interne. Valoarea estimată a investițiilor necesare pentru rețeaua TEN-T se ridică la 500 miliarde EUR. Dintre proiectele de infrastructură energetică relevante pentru Europa, investiții în valoare de aproximativ 100 miliarde EUR riscă să nu fie obținute datorită obstacolelor legate de acordarea autorizațiilor, de ordin legislativ sau financiar, în vreme ce alte 100 miliarde EUR vor fi finanțate de sectorul însuși. Investițiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale de furnizare a accesului la internet de mare viteză pentru toți cetățenii și afacerile europene variază între 181 miliarde EUR și 273 miliarde EUR, din care se preconizează că investițiile din sectorul privat însumează între 30 miliarde EUR și 100 miliarde EUR. Totuși, ar trebui să se garanteze faptul că infrastructura de transport finanțată de UE ține cont de nevoile de eficiență energetică, de reducerea zgomotului la sursă, de biodiversitate și de provocările legate de schimbările climatice.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Este necesar să se evidențieze importanța adoptării CFM propus, deoarece acesta introduce mecanismul „Conectarea Europei” (inclusiv inițiativa emiterii de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte) și alocă bugetul corespunzător.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte are un obiectiv dublu: în primul rând, să sprijine finanțarea proiectelor prioritare pentru politica europeană și, în al doilea rând, să faciliteze o implicare mai mare din partea sectorului privat în finanțarea pe termen lung a proiectelor de infrastructură. va redirecționa utilizarea bugetului UE înspre domenii care generează creștere economică luând în considerare disciplina bugetară a Uniunii și plafoanele stabilite de cadrul financiar multianual actual.

(7) Inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte are un obiectiv dublu: în primul rând, să sprijine finanțarea proiectelor prioritare pentru politica europeană și, în al doilea rând, asigure ameliorarea condițiilor de credit necesară pentru atragerea de investitori de pe piața de capital spre finanțarea pe termen lung a proiectelor de infrastructură prin împrumut de pe piața de capital. va redirecționa utilizarea bugetului UE înspre domenii care generează creștere economică luând în considerare disciplina bugetară a Uniunii și plafoanele stabilite de cadrul financiar multianual actual.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prin inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, obligațiunile vor fi emise de societățile care se ocupă de proiect, iar finanțarea de la bugetul Uniunii împreună cu cea oferită de un partener financiar vor fi utilizate pentru a îmbunătăți bonitatea obligațiunilor în vederea atragerii de investitori de pe piața de capital, cum ar fi fondurile de pensii și societățile de asigurări.

(9) Prin inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, obligațiunile vor fi emise de societățile care se ocupă de proiect, iar finanțarea de la bugetul Uniunii împreună cu cea oferită de un partener financiar vor fi utilizate pentru a îmbunătăți bonitatea obligațiunilor în vederea atragerii de investitori de pe piața de capital, cum ar fi fondurile de pensii, societățile de asigurări și alte părți interesate.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) O nouă etapă care ar trebui evaluată cu atenție și comunicată Parlamentului European și Consiliului este emiterea publică de către Uniune a unor obligațiuni pentru finanțarea de proiecte sustenabile de infrastructură cu valoare adăugată europeană (cum ar fi TEN-T, TEN-E etc.). În acest caz, ar fi necesar ca emiterea de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte să fie precedată de o etapă preliminară din care să reiasă clar detaliile proiectelor, astfel încât să fie posibilă o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor proiectelor în cauză.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o etapă pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte în cadrul financiar actual cu scopul de a dezvolta finanțarea prin împrumut de pe piața de capital pentru infrastructuri într-un sens mai general și de a lărgi gama de instrumente financiare disponibile în prezent pentru proiectele din domeniul transporturilor.

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o etapă-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte în cadrul financiar actual cu scopul de a dezvolta finanțarea prin împrumut de pe piața de capital pentru infrastructuri într-un sens mai general și de a lărgi gama de instrumente financiare disponibile în prezent pentru proiectele din domeniul transporturilor, ținându-se cont de faptul că prețul transportului ar trebui să reflecte fără denaturări costurile acestuia, așa cum se indică în Cartea albă din 2011 privind politica în domeniul transporturilor.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Pentru moment, detaliile inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte nu sunt întru totul clare. Etapa-pilot ar trebui să se desfășoare cât mai curând posibil, pentru a fi clarificate chestiunile rămase nesoluționate ridicate de posibilii investitori și de organizațiile externe implicate.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui să fie modificate. Această etapă pilot are drept scop sprijinirea proiectelor de infrastructură cu potențial comercial din sectoarele transporturilor, energetic și TIC, în timp ce, după 2013, inițiativa poate fi extinsă la alte sectoare.

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui să fie modificate. Această etapă-pilot are drept scop sprijinirea proiectelor de infrastructură cu valoare adăugată europeană clară și cu potențial comercial din sectoarele transporturilor, energetic și TIC, în timp ce, după 2013, inițiativa poate fi extinsă la alte sectoare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Etapa pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte ar trebui să fie lansată pentru a pregăti facilitatea „Conectarea Europei“ propusă. Această etapă pilot va ajuta la pregătirea instrumentelor financiare de partajare a riscurilor din cadrul facilității „Conectarea Europei.

(17) Etapa-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte ar trebui să fie lansată cel târziu la 31 iulie 2012 pentru a pregăti facilitatea „Conectarea Europei“ propusă. Această etapă-pilot va pregăti terenul pentru implementarea integrală a instrumentului financiar de partajare a riscurilor din cadrul facilității „Conectarea Europei.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) BEI ar trebui să solicite fonduri bugetare pe baza unei liste de proiecte, pe care BEI le consideră corespunzătoare și posibil de realizat. Orice astfel de solicitări ar trebui să fie efectuate anterior datei de 31 decembrie 2013. Datorită complexității proiectelor de infrastructură de anvergură, aprobarea efectivă ar putea fi primită la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014.

(20) BEI ar trebui să solicite fonduri bugetare pe baza unei liste de proiecte pe care BEI le consideră corespunzătoare și posibil de realizat. Orice astfel de solicitări ar trebui să fie efectuate anterior datei de 31 decembrie 2013. Datorită complexității proiectelor de infrastructură de anvergură, aprobarea efectivă ar putea fi primită la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 iunie 2014.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Deoarece Consiliul European a stabilit în concluziile sale din 1-2 martie 2012 că termenul-limită pentru ajungerea la un acord privind etapa-pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte este luna iunie 2012, Comisia ar trebui să înceapă imediat desfășurarea acestei etape-pilot.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se introduc următoarele alineate (2a)-(2d):

(b) se introduc următoarele alineate (2a)-(2da):

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 1639/2006/CE

Articolul 31 – alineatul 2d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2da) Comisia prezintă anual Parlamentului European un raport privind modul de utilizare, pe proiecte, a sumelor menționate la alineatul (2d). Raportul conține și informații privind performanța instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, precum și recomandări pentru creșterea eficacității acestuia.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 – litera b – teza introductivă

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se introduce următorul text la litera (g):

(b) se adaugă următoarele litere (g)- (ga):

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) Comisia prezintă anual Parlamentului European un raport privind modul de utilizare, pe proiecte, a sumelor menționate la alineatul (1) litera (g). Raportul conține și informații privind performanța instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, precum și recomandări pentru creșterea eficacității acestuia.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) o contribuție financiară către BEI pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii în baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E. Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează strict la valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, și nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este suportat de BEI. Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, sunt stabilite printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI. În 2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de până la 210 milioane EUR, din care până la 200 milioane EUR pentru proiecte din domeniul transporturilor și până la 10 milioane EUR pentru proiecte din domeniul energetic, pentru instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, în conformitate cu procedura menționată la articolul 15, alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T (LGTT) și, respectiv, TEN-E. Instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor poate reutiliza orice venituri generate în perioada de investiție pentru a solicita noi credite sau garanții.

(g) o contribuție financiară către BEI pentru provizioane și alocare de capital pentru credite sau garanții ce urmează a fi acordate de BEI din resurse proprii în baza instrumentului de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E. Expunerea Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează strict la valoarea contribuției Uniunii Europene la instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor, și nu există o datorie ulterioară la bugetului general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor este suportat de BEI. Termenele și condițiile detaliate privind punerea în aplicare a instrumentului, inclusiv monitorizarea și controlul acestuia, sunt stabilite printr-un acord de cooperare între Comisie și BEI, acord ce este prezentat Parlamentului European și publicat în Jurnalul oficial al Uniunii Europene. În 2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de până la 210 milioane EUR, din care până la 200 milioane EUR pentru proiecte din domeniul transporturilor și până la 10 milioane EUR pentru proiecte din domeniul energetic, pentru instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare de proiecte, în conformitate cu procedura menționată la articolul 15, alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T (LGTT) și, respectiv, TEN-E. Instrumentul de partajare a riscurilor pentru obligațiunile de finanțare a proiectelor poate reutiliza orice venituri generate în perioada de investiție pentru a solicita noi credite sau garanții.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) La articolul 17 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

Înainte de 30 iunie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care să conțină lista proiectelor selectate pentru a beneficia de ajutorul financiar menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (g) și care să specifice contribuția, instituțiile finanțatoare și investitorii implicați. Comisia include în raportul respectiv un ghid de bune practici și o listă a investitorilor posibil interesați de instrumente financiare inovatoare.

Justificare

Pentru identificarea unor eventuale modificări de adus mecanismului „Conectarea Europei”, sunt necesare informații precise din etapa-pilot a emiterii de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul în legătură cu investitorii implicați și cu modul în care pot fi îmbunătățite proiectele selectate.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 680/2007

Articolul 19 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. La articolul 19 se introduce următorul paragraf:

 

Înainte de sfârșitul anului 2013, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare a diferitelor instrumente financiare prevăzute de prezentul regulament și a necesității menținerii sau fuzionării acestora.

Justificare

Pe baza experienței dobândite prin implementarea cadrului financiar actual și pe baza acceptării pe piață, Comisia ar trebui să informeze Parlamentul dacă este necesară simplificarea cadrului legislativ sau dacă ar trebui menținută actuala gamă de instrumente.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Deciziei nr. 1639/2006/CE de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) și a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice

Referințe

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

TRAN

17.11.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Antonio Cancian

21.11.2011

 

 

 

Examinare în comisie

28.2.2012

26.3.2012

 

 

Data adoptării

27.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Spyros Danellis, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Deciziei nr. 1639/2006/CE de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) și a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice

Referințe

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Data prezentării la PE

19.10.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

17.11.2011

TRAN

17.11.2011

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Göran Färm

25.1.2012

 

 

 

Data adoptării

25.4.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný

Data depunerii

2.5.2012

Ultima actualizare: 22 iunie 2012Notă juridică