Procedure : 2011/2100(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0151/2012

Indgivne tekster :

A7-0151/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     
PDF 121kWORD 68k
2. maj 2012
PE 486.184v02-00 A7-0151/2012

om anmodning om beskyttelse af Corneliu Vadim Tudors immunitet og privilegier

(2011/2100 (IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Cecilia Wikström

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om beskyttelse af Corneliu Vadim Tudors immunitet og privilegier

(2011/2100 (IMM))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til anmodning af 14. april 2011 fra Corneliu Vadim Tudor om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en sag mod ham indledt af den offentlige anklager ved Rumæniens kassationsret, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. maj 2011,

–   der har givet Corneliu Vadim Tudor lejlighed til at blive hørt to gange, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–   der henviser til artikel 8 og 9 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

–   der henviser til artikel 72 i Rumæniens forfatning,

–   der henviser til skrivelse af 7. oktober 2011 fra Rumæniens ambassadør,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0151/2012),

A. der henviser til, at Corneliu Vadim Tudor, medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en sag ved Rumæniens kassationsret;

B.  der henviser til, at Tudors anmodning vedrører en straffesag, hvor han er under anklage for at have fremsat trusler mod en foged og nogle politifolk, begået vold mod dem, fornærmet dem og generelt forsøgt på at forhindre fuldbyrdelsen af en retsafgørelse i forbindelse med udsættelsen af Storrumænien-partiet fra dets lokaler i Bukarest den 4. januar 2011;

C. der henviser til, at Corneliu Vadim Tudor under straffesagen er tiltalt for foragt for retten, usædelig adfærd og forstyrrelse af den offentlige orden;

D. der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv, og til, at de i henhold til artikel 9 i protokollen på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

E.  der henviser til, at Tudor i sin skrivelse nævner både artikel 8 og 9 i protokollen (tidligere artikel 9 og 10), men at artikel 9 ikke er relevant som følge af artikel 72 i den rumænske forfatning, hvorfor hans sag må anses for udelukkende at bygge på artikel 8;

F.  der henviser til, at Retsudvalget ved skrivelse af 8. juni 2011 anmodede de rumænske myndigheder om yderligere, mere detaljerede oplysninger om sagen mod Tudor;

G. der henviser til, at de rumænske myndigheder ved skrivelse af 7. oktober 2011 anførte, at ”eftersom Tudor ikke er blevet tilbageholdt, anholdt eller eftersøgt, er det ikke nødvendigt at anmode Europa-Parlamentet om tilladelse. Da sagens faktiske omstændigheder ikke har forbindelse med hans stemmeafgivelser eller hans politiske meningstilkendegivelser under udøvelsen af hans hverv, og han ikke er blevet tilbageholdt, anholdt eller eftersøgt, har man ikke anset det for nødvendigt at anmode om ophævelse af Tudors immunitet”;

H. der henviser til, at udsættelsen af Storrumænien-partiet og de omstændigheder, den blev foretaget under, er henholdsvis civil- og strafferetlige anliggender, der ikke har nogen direkte, klar forbindelse til Tudors udøvelse af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

I.   der henviser til, at Tudor ikke har benyttet sig af lejligheden til at redegøre nærmere for sin anmodning om beskyttelse af immuniteten over for det kompetente udvalg, navnlig på baggrund af skrivelsen fra de rumænske myndigheder;

1.  vedtager ikke at beskytte Corneliu Vadim Tudors immunitet og privilegier;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de kompetente rumænske myndigheder og Corneliu Vadim Tudor.

(1)

Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, Sml. 2008 I, s. 7929, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet, Sml. 2010 II, s. 1135 og sag C-163/10, Patriciello (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

25.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

12

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Eva Lichtenberger

Seneste opdatering: 7. maj 2012Juridisk meddelelse