Procedūra : 2011/0176(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0157/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0157/2012

Debates :

PV 24/05/2012 - 7
CRE 24/05/2012 - 7

Balsojumi :

PV 24/05/2012 - 10.1
CRE 24/05/2012 - 10.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     ***I
PDF 337kWORD 513k
2012. gada 3. maija
PE 483.802v02-00 A7-0157/2012

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm

(COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Metin Kazak

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ārlietu komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm

(COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0396),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 209. un 212. pantu, ar kuriem saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0187/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A7-0157/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus makrofinansiālās palīdzības sniegšanai trešām valstīm

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par makrofinansiālās palīdzības sniegšanai trešām valstīm un teritorijām

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Savienības makrofinansiālā palīdzība būtu jāizmanto, lai ārkārtas gadījumos sniegtu finansiālu palīdzību trešām valstīm, kurām ir īslaicīgas maksājumu bilances problēmas. Atšķirībā no citiem Savienības instrumentiem, kas nodrošina tiešu atbalstu tās ārpolitikas virzieniem (piemēram, Pirmspievienošanās palīdzības instruments*, Eiropas kaimiņattiecību instruments**, attīstības sadarbības instruments*** u. c.), makrofinansiālo palīdzību nevajadzētu izmantot, lai sniegtu regulāru finansiālu atbalstu, un tās galvenajam mērķim nevajadzētu būt atbalstīt saņēmēju valstu ekonomisko un sociālo attīstību. Makrofinansiālo palīdzību arī nevajadzētu izmantot kā instrumentu, kas līdzinās uz nosacījumiem balstītām parādu atlaišanas dotācijām.

 

__________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula Nr. ... par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (OV ...).

 

** Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula Nr. ..., ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (OV ...).

 

*** Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula Nr. ..., ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (OV ...).

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Pašlaik makrofinansiālā palīdzība trešām valstīm tiek sniegta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes ad-hoc lēmumiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz katru atsevišķu valsti. Tas samazina palīdzības efektivitāti un lietderīgumu, izraisot nevajadzīgu kavēšanos, sākot no brīža, kad tiek pieprasīta makrofinansiālā palīdzība, līdz brīdim, kad tā tiek faktiski sniegta.

(2) Pamatregulas mērķis ir precizēt noteikumus un uzlabot Savienības palīdzības efektivitāti un lietderīgumu, cita starpā stiprinot priekšnosacījumu piemērošanu, uzlabojot pārredzamību un formalizējot politisko novērtējumu, ko veic Komisija, un uzlabojot demokrātisko efektivitāti un demokrātisku pārbaudi.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Struktūrai, kas nodrošina makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm, ar kurām Eiropas Savienību vieno nozīmīgas politiskās, ekonomiskās un komerciālās saiknes, ir jāveicina šādas palīdzības lielāka efektivitāte. Jo īpaši ir jānodrošina iespēja sniegt makrofinansiālu palīdzību trešām valstīm, lai veicinātu tādu ekonomiski politisku pasākumu pieņemšanu attiecīgajās valstīs, kuri varētu novērst attiecīgo valstu maksājumu bilances krīzi.

(3) Struktūrai, kas nodrošina makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm, būtu jāveicina tādu ekonomiski politisku pasākumu pieņemšana attiecīgajās valstīs, kuri varētu novērst attiecīgo valstu maksājumu bilances krīzi.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Vispārīgās regulas pieņemšana attiecībā uz makrofinansiālās palīdzības sniegšanu, pamatojoties uz 209. pantu un 212. pantu, neskar Līguma par Eiropas Savienības darbību 213. panta nosacījumus, kas paredz finansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm steidzamības kārtā, kā arī Padomes saistītās prerogatīvas.

svītrots

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Padomes savos 2002. gada 8. oktobrī pieņemtajos secinājumos noteica kritērijus (t.s. Genvalas kritēriji) attiecībā uz ES makrofinansiālās palīdzības darbību virzību. Šos kritērijus ir piemēroti oficiāli noteikt tiesību aktos, ko apstiprina gan Parlaments, gan Padome, un vienlaikus tie ir jāatjaunina un jāprecizē.

(7) Padome savos 2002. gada 8. oktobrī pieņemtajos secinājumos noteica kritērijus (t. s. Genvalas kritēriji) attiecībā uz Savienības makrofinansiālās palīdzības darbību virzību. Šie kritēriji ir atbilstoši jāatjaunina un jāprecizē Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtā tiesību aktā, cita starpā attiecībā uz kritērijiem atbilstīgas palīdzības formas noteikšanai (aizdevums, dotācija vai abu veidu apvienojums).

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Jau iepriekš būtu jānosaka atbilstošas procedūras un instrumenti, kas ļautu Eiropas Savienībai nodrošināt, ka makrofinansiālā palīdzība tiek sniegta ātri, jo sevišķi, ja apstākļi prasa tūlītēju rīcību. Tādējādi tiek uzlabota arī makrofinansiālās palīdzības sniegšanas kritēriju precizitāte un pārredzamība.

(8) Jau iepriekš būtu jānosaka atbilstošas procedūras un instrumenti, lai Savienība makrofinansiālo palīdzību varētu sniegt ātri, jo sevišķi, ja apstākļi prasa tūlītēju rīcību, un lai uzlabotu arī makrofinansiālās palīdzības sniegšanas kritēriju precizitāti un pārredzamību.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Komisijai būtu jānodrošina, lai Eiropas Savienības makrofinansiālā palīdzība atbilst pamatprincipiem, mērķiem un pasākumiem, kas veikti dažādās jomās saistībā ar ārējo darbību, kā arī citām atbilstīgām Eiropas Savienības politikām.

(9) Komisijai, izvēloties saņēmējvalstis un pieņemot saprašanās memorandus, būtu jānodrošina, lai Savienības makrofinansiālā palīdzība atbilst pamatprincipiem, mērķiem un pasākumiem, kas veikti dažādās jomās saistībā ar ārējo darbību, kā arī citām atbilstīgām Eiropas Savienības politikām.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Makrofinansiālā palīdzība ir arī Savienības ārpolitikas instruments, kas būtu jāizmanto, lai veicinātu Savienības pamanāmību un ietekmi aiz tās robežām. Visā makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā būtu jānodrošina Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) aktīva līdzdalība, lai veicinātu Savienības ārpolitikas koordināciju un saskaņotību.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Makrofinansiālajai palīdzībai būtu jānodrošina atbalsts tādu vērtību ievērošanai, kas kopējas ar vērtībām Eiropas Savienībā, tostarp demokrātijai, likuma varai, labai pārvaldībai, cilvēktiesību ievērošanai, ilgtspējīgai attīstībai un nabadzības samazināšanai, kā arī atvērtas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principiem.

(10) Makrofinansiālajai palīdzībai būtu jāietver pasākumi, lai uzlabotu saņēmējvalstu apņemšanos ievērot tādas vērtības, kas tām ir kopīgas ar Savienības vērtībām, tostarp demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesību ievērošanu, cīņu pret bērnu piespiedu darbu, atbalsta sniegšanu ilgtspējīgai attīstībai un nabadzības samazināšanai, kā arī atvērtas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principu ievērošanu. Komisijai būtu regulāri jāuzrauga tas, kā šie mērķi tiek izpildīti.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Makrofinansiālajai palīdzībai būtu jāpapildina Starptautiskā Valūtas fonda un citu daudzpusējo finanšu iestāžu nodrošinātie resursi, un būtu godīgi jāsadala pienākumi starp visiem finansiālā atbalsta sniedzējiem. Makrofinansiālajai palīdzībai būtu jānodrošina pievienotā vērtība saistībā ar Eiropas Savienības dalību.

(11a) Kopumā makrofinansiālajai palīdzībai būtu jāpapildina Starptautiskā Valūtas fonda un citu Eiropas vai daudzpusējo finanšu iestāžu nodrošinātie resursi, un pienākumi būtu godīgi jāsadala starp šīm iestādēm un citiem finansiālā atbalsta sniedzējiem. Makrofinansiālā palīdzība būtu jāsniedz, ja tā nodrošina Savienības iesaistīšanās pievienoto vērtību.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Lai nodrošinātu makrofinansiālās palīdzības atbilstību prasībām, ko izvirza pēkšņa ekonomiskā krīze, Savienībai būtu jānodrošina, ka makrofinansiālajai palīdzībai tiek atvēlēti pietiekami finanšu resursi. Ir arī jānodrošina, lai makrofinansiālā palīdzība būtu pieejama visām valstīm, kurām ir tiesības to saņemt, neatkarīgi no valstu ekonomikas lieluma un tiktu pienācīgi izmantota kopā ar Savienības pārējiem ārējiem finansēšanas instrumentiem.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Lai panāktu līdzsvaru starp nepieciešamību nodrošināt Savienības palīdzības lietderīgumu un efektivitāti, no vienas puses, un labāku saskaņotību, pārredzamību un demokrātisku pārbaudi, no otras puses, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz valstīm un teritorijām, kurām ir tiesības saņemt palīdzību, un palīdzības piešķiršanu konkrētām valstīm un teritorijām. Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas ieviešanas nosacījumus attiecībā uz makrofinansiālās palīdzības darbību apstiprināšanu un pārvaldību saņēmējvalstīs, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 182/2011 (ES), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

(15) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Pieņemot īstenošanas lēmumus saistībā ar atsevišķu makrofinansiālās palīdzības darbību summu, veidu, ilgumu un vispārējiem nosacījumiem, būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, ja šādiem lēmumiem ir būtiska ietekme uz budžetu.

svītrots

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Saprašanās memoranda, kas nosaka ekonomikas politikas pasākumus saistībā ar Eiropas Savienības sniegto makrofinansiālo palīdzību, pieņemšanas gaitā būtu jāizmanto konsultāciju procedūra ar nosacījumu, ka saprašanās memorands nav vispārīgs īstenošanas akts vai akts, kam ir ietekme uz budžetu vai uz trešām valstīm, kas nav valstis, uz kurām jau attiecas lēmums par palīdzības piešķiršanu.

svītrots

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šī regula nosaka vispārīgus noteikumus saistībā ar makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu kritērijiem atbilstošām trešām valstīm un teritorijām, kā noteikts 2. pantā.

1. Šī regula nosaka vispārīgus noteikumus saistībā ar Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu kritērijiem atbilstošām trešām valstīm un teritorijām, kas minētas 2. pantā (turpmāk tekstā „saņēmējvalstis”).

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Makrofinansiālā palīdzība ir finanšu instruments, kas izmantojams ārkārtas gadījumos, ar mērķi sniegt konkrētam mērķim nepiesaistītu atbalstu maksājumu bilances problēmu novēršanai attiecīgās trešās valstīs un teritorijās. Tās mērķis ir atjaunot ilgtspējīgu ārējo finanšu situāciju valstīs, kurās ir radušās problēmas saistībā ar ārējo finansējumu. Sniedzot šādu palīdzību, tiek stiprināta to stingro korekcijas pasākumu un strukturālo reformu īstenošana, kuru mērķis ir novērst maksājumu bilances problēmas.

2. Makrofinansiālā palīdzība ir finanšu instruments, kas izmantojams ārkārtas gadījumos, lai sniegtu konkrētam mērķim nepiesaistītu atbalstu maksājumu bilances problēmu novēršanai saņēmējvalstīs. Tās mērķis ir atjaunot ilgtspējīgu ārējo finanšu situāciju saņēmējvalstīs, kurās ir radušās problēmas saistībā ar ārējo finansējumu. Sniedzot šādu palīdzību, tiek stiprināta saņēmējvalstu attiecīgo divpusējo nolīgumu ar Savienību un kopējo programmu īstenošana, un šāda palīdzība ir vērsta uz to stingro korekcijas pasākumu un strukturālo reformu īstenošanu, kuru mērķis ir novērst maksājumu bilances problēmas.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Makrofinansiālo palīdzību drīkst piešķirt ar nosacījumu, ka pastāv nozīmīgs atlikušais ārējā finansējuma iztrūkums, ko kopīgiem spēkiem noteikušas daudzpusējas finanšu iestādes un kas pārsniedz Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un citu daudzpusējo iestāžu nodrošinātos resursus, neskatoties uz spēcīgu ekonomikas stabilizācijas un reformu programmu īstenošanu.

3. Makrofinansiālo palīdzību drīkst piešķirt ar nosacījumu, ka attiecīgajā saņēmējvalstī pastāv nozīmīgs atlikušais ārējā finansējuma iztrūkums, ko kopīgiem spēkiem noteikušas Eiropas vai daudzpusējas finanšu iestādes un kas pārsniedz Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un citu Eiropas vai daudzpusējo finanšu iestāžu nodrošinātos resursus, neskatoties uz spēcīgu ekonomikas stabilizācijas un reformu programmu īstenošanu attiecīgajā saņēmējvalstī.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valstis, kurām ir tiesības saņemt palīdzību

Valstis un teritorijas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

2. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas kritērijiem atbilstošās trešās valstis un teritorijas ir šādas:

1. Trešās valstis un teritorijas, kurām ir tiesības saņemt makrofinansiālo palīdzību ar nosacījumu, ka tās atbilst 6. pantā noteiktajiem nosacītības kritērijiem („saņēmējvalstis”), ir šādas:

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) citas trešās valstis ārkārtas un pietiekami pamatotos apstākļos. Šādas valstis var būt saistītas ar Eiropas Savienību politiskā, ekonomiskā vai ģeogrāfiskā ziņā.

c) ārkārtas un pietiekami pamatotos apstākļos — citas trešās valstis, kurām ir svarīga nozīme reģionālās stabilitātes nodrošināšanā un kuras Savienībai ir nozīmīgas stratēģiskajā ziņā. Šādas valstis var būt saistītas ar Savienību politiskā, ekonomiskā vai ģeogrāfiskā ziņā.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Komisijai saskaņā ar 14.a pantu piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus I pielikuma 1. un 2. punkta grozīšanai, lai atjauninātu pielikumu pēc atbilstīgu politisku lēmumu pieņemšanas attiecībā uz kandidātvalsts vai iespējamas kandidātvalsts statusa piešķiršanu valstij vai attiecībā uz Eiropas kaimiņattiecību politikas darbības jomu.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai vajadzības gadījumā šo regulu attiecinātu arī uz valstīm, kurām ir tiesības saņemt palīdzību un kuras atbilst šā panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem dotāciju veidā nodrošinātās makrofinansiālās palīdzības summas nosaka atbilstoši daudzgadu finanšu shēmā noteiktām budžeta apropriācijām.

1. Saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem dotācijas veidā nodrošinātās makrofinansiālās palīdzības summas nosaka atbilstoši daudzgadu finanšu shēmā noteiktām budžeta apropriācijām.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem aizdevumu veidā nodrošinātās makrofinansiālās palīdzības summas nosaka atbilstoši 2009. gada 25. maija Padomes Regulai (Euratom, EK) Nr. 480/2009 par ārējo darbību garantiju fondu.

2. Saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem aizdevuma veidā nodrošinātās makrofinansiālās palīdzības summas nosaka atbilstoši 2009. gada 25. maija Padomes Regulai (Euratom, EK) Nr. 480/2009 par ārējo darbību garantiju fondu.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija finanšu shēmas robežās. Atbilstošās atsauces summas 2011.-2013. gada periodam ir noteiktas II pielikumā.

3. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbalsta summu nosaka atbilstoši saņēmējvalsts atlikušajām ārējā finansējuma vajadzībām. Šādas vajadzības nosaka Komisija sadarbībā ar starptautiskajām finanšu iestādēm, pamatojoties uz visaptverošu un pienācīgi dokumentētu kvantitatīvu novērtējumu. Jo īpaši Komisija pamatojas uz jaunākajām SVF izstrādātajām prognozēm saistībā ar attiecīgās valsts maksājumu bilances prognozēm un ņem vērā daudzpusējo finanšu atbalsta sniedzēju sagaidāmās iemaksas.

1. Ierosināto atbalsta summu nosaka atbilstoši saņēmējvalsts atlikušajām ārējā finansējuma vajadzībām. Šādas vajadzības nosaka Komisija sadarbībā ar SVF un citām Eiropas vai daudzpusējām finanšu iestādēm, pamatojoties uz visaptverošu un pienācīgi dokumentētu kvantitatīvu novērtējumu. Komisija jo īpaši pamatojas uz jaunākajām SVF un citu Eiropas vai daudzpusējo finanšu iestāžu izstrādātajām prognozēm saistībā ar attiecīgās saņēmējvalsts maksājumu bilances prognozēm un ņem vērā daudzpusējo finanšu atbalsta sniedzēju sagaidāmās iemaksas, kā arī citu Savienības ārējās finansēšanas instrumentu līdzšinējo izmantošanu attiecīgajā valstī.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Nosakot makrofinansiālā atbalsta summas, jāņem vērā arī godīga pienākumu sadale ar citiem finansiālā atbalsta sniedzējiem.

2. Nosakot makrofinansiālā atbalsta summu, jāņem vērā arī godīga pienākumu sadale starp Savienību un citiem finansiālā atbalsta sniedzējiem. Savienības iemaksām vajadzētu būt pietiekamām, lai radītu pievienoto vērtību saistībā ar Savienības dalību, un parasti iemaksām nevajadzētu būt mazākām par 20 %.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja makroekonomiskās palīdzības sniegšanas laikā saņēmējvalsts finansējuma vajadzības būtiski samazinās, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 14. panta 2. punkta nosacījumiem, var nolemt samazināt piešķirtā finansiālā atbalsta summu, kā arī atlikt vai atcelt finansiālās palīdzības sniegšanu.

3. Ja makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā saņēmējvalsts finansējuma vajadzības būtiski samazinās, Komisija atkārtoti izvērtē ekonomikas un finanšu stāvokli saņēmējvalstī un, pamatojoties uz šo novērtējumu, tai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai izdarītu grozījumus IIa pielikumā, samazinātu piešķirtā finansiālā atbalsta summu, kā arī atliktu vai atceltu finansiālās palīdzības sniegšanu.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Priekšnosacījums makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir efektīvu demokrātisku mehānismu ievērošana saņēmējvalstī, tostarp daudzpartiju parlamentārās sistēmas, likuma varas un cilvēktiesību ievērošana.

1. Priekšnosacījums makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir efektīvu demokrātisku mehānismu ievērošana saņēmējvalstī, tostarp daudzpartiju parlamentārās sistēmas, likuma varas un cilvēktiesību ievērošana. Šāda novērtējuma veikšanu uztic EĀDD sadarbībā ar Komisiju, un tajā ņem vērā Eiropas Parlamenta pieņemtās rezolūcijas un ziņojumus par saņēmējvalstīm. Novērtējumā var ietvert politikas ieteikumus attiecībā uz demokrātisko institūciju rīcībspējas, cilvēktiesību, pārredzamības un korupcijas apkarošanas sekmēšanu. Šo ziņojumu pievieno katram 7. panta 3. punktā noteiktajam deleģētajam aktam atsevišķi. Lai aizsargātu Savienības demokrātiskās vērtības un intereses un nostiprinātu pamattiesību ievērošanu saņēmējvalstīs, saprašanās memorandā iekļauj katrai valstij specifiskus ieteikumus, kas ir saderīgi ar Savienības ārpolitikas nostādnēm tiesiskuma, cilvēktiesību un darba tiesību nostiprināšanas, pārredzamības un korupcijas apkarošanas jomā.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas nosacījums ir SVF programmas pastāvēšana, kas paredz SVF resursu izmantošanu.

2. Makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas nosacījums ir SVF programmas pastāvēšana, kas paredz SVF resursu izmantošanu, vai citas Eiropas vai daudzpusējās finanšu iestādes programmas pastāvēšana.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Palīdzības izmaksas veic atbilstoši tam, cik veiksmīgi tiek pildīta SVF programma. Tas ir atkarīgs arī no saņēmējvalsts spējas konkrētā laika posmā īstenot skaidri definētus, uz strukturālām reformām vērstus ekonomikas politikas pasākumus, par kuriem vienojas Komisija un saņēmējvalsts un ko nosaka saprašanās memorandā.

3. Palīdzības izmaksas veic atbilstoši tam, cik veiksmīgi tiek pildīta SVF programma vai kāda cita Eiropas vai daudzpusējas finanšu iestādes programma un ievēroti Genvalas politiskie un uz vērtībām balstītie principi. Tas ir atkarīgs arī no saņēmējvalsts spējas konkrētā laika posmā īstenot skaidri definētus, uz strukturālām reformām vērstus ekonomikas politikas pasākumus, par kuriem vienojas Komisija un saņēmējvalsts un ko nosaka saprašanās memorandā.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja ir spēkā 1. pantā, 2. pantā, 4. pantā un 6. pantā minētie nosacījumi, Komisija piešķir makrofinansiālo palīdzību saskaņā ar 14. panta 2. punkta nosacījumiem.

2. Pēc pieprasījuma saņemšanas Komisija izvērtē, vai ir izpildīti 1. pantā, 2. pantā, 4. pantā un 6. pantā minētie nosacījumi makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai. Ja šie nosacījumi ir izpildīti, Komisija pieņem lēmumu, kurā saskaņā ar 5. panta un 3. panta noteikumiem nosaka palīdzības apmēru un veidu.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. un 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Lēmumā par aizdevuma piešķiršanu norāda makroekonomiskās palīdzības summu, maksimālo vidējo termiņu, makrofinansiālās palīdzības maksājumu maksimālo skaitu. Lēmumā par dotācijas piešķiršanu norāda summu un maksājumu maksimālo skaitu. Abos gadījumos definē makrofinansiālās palīdzības pieejamības periodu. Parasti tas nepārsniedz trīs gadus.

3. Ievērojot šā panta 2. punkta noteikumus, Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai noteiktu un grozītu IIa pielikumu nolūkā sniegt makrofinansiālo palīdzību konkrētai valstij vai teritorijai. Deleģētajā aktā Komisija cita starpā nosaka:

 

a) visos gadījumos — palīdzības saņēmēju, kopējo maksimālo palīdzības summu, palīdzības veidu un palīdzības pieejamības periodu;

 

b) ja tiek pieņemts lēmums par aizdevuma piešķiršanu  makroekonomiskās palīdzības summu, maksimālo vidējo termiņu un makrofinansiālās palīdzības maksājumu maksimālo skaitu;

 

c) ja tiek pieņemts lēmums par dotācijas piešķiršanu  summu un maksājumu maksimālo skaitu. Lēmumam par dotācijas piešķiršanu pievieno pamatojumu palīdzības dotācijas (vai dotācijas elementa) piešķiršanai.

 

3.a Parasti makrofinansiālās palīdzības pieejamības periods nepārsniedz trīs gadus.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pēc tam, kad lēmums par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu ir apstiprināts, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 14. panta 3. punkta nosacījumiem, vienojas ar saņēmējvalsti par 6. panta 3. punktā, 4. punktā, 5. punktā un 6. punktā minētajiem politikas pasākumiem.

4. Pēc tam, kad deleģētais akts par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu ir pieņemts, Komisijai, kas cieši sadarbojas ar EĀDD, saskaņā ar 14.a pantu piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai saprašanās memorandā vienotos par 6. panta 1. punktā, 3. punktā, 4 punktā, 5. punktā un 6. punktā minētajiem politikas pasākumiem.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pēc tam, kad ir apstiprināts lēmums par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu, Komisija ar saņēmējvalsti vienojas par detalizētiem makrofinansiālās palīdzības finanšu nosacījumiem. Šie nosacījumi tiek paredzēti aizdevuma vai dotāciju nolīgumā.

5. Pēc tam, kad ir pieņemts deleģētais akts par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu, Komisija ar saņēmējvalsti vienojas par detalizētiem makrofinansiālās palīdzības finanšu nosacījumiem. Šie nosacījumi tiek paredzēti aizdevuma vai dotāciju nolīgumā.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par aktualitātēm saistībā ar valstij sniegto palīdzību un nodrošina Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgos dokumentus.

6. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par aktualitātēm saistībā ar valstij sniegto palīdzību un savlaicīgi nodrošina Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgos dokumentus.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Palīdzības maksājumus pārskaita secīgos maksājumos, ja nodrošināta atbilstība 6. panta 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem.

2. Palīdzības maksājumus pārskaita secīgos maksājumos, ja nodrošināta atbilstība 6. panta 1. punkta, 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija regulāri pārbauda atbilstību 6. panta 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem.

3. Komisija regulāri pārbauda atbilstību 6. panta 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem. EĀDD regulāri un neparedzētās situācijās bez kavēšanās pārbauda, vai joprojām ir nodrošināta atbilstība 6. panta 1. punkta nosacījumiem, un attiecīgi informē Komisiju.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja atbilstība 6. panta 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem nav nodrošināta, Komisija var īslaicīgi atlikt, samazināt vai atcelt palīdzības maksājumu veikšanu.

4. Ja atbilstība 6. panta 1. punkta, 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem nav nodrošināta, Komisija, cieši sadarbojoties ar EĀDD, var īslaicīgi atlikt, samazināt vai atcelt palīdzības maksājumu veikšanu.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Šādos gadījumos un tad, ja pēc apspriedēm ar EĀDD palīdzības atlikšana tiek atcelta, Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šādas rīcības iemesliem.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saņēmējvalstis regulāri kontrolē no Eiropas Savienības budžeta piešķirtā finansējuma pienācīgu izlietojumu, veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, un vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību, lai atgūtu jebkādus saskaņā ar šo regulu piešķirtos līdzekļus, kas ir neatbilstīgi izlietoti.

1. Visos ar šo regulu saistītajos nolīgumos iekļauj noteikumus, kas nodrošina, ka saņēmējvalstis regulāri kontrolē no Eiropas Savienības budžeta piešķirtā finansējuma pienācīgu izlietojumu, veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, un vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību, lai atgūtu jebkādus saskaņā ar šo regulu piešķirtos līdzekļus, kas ir neatbilstīgi izlietoti.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Šīs regulas 6. panta 3. punktā minētais saprašanās memorands un jebkurš cits nolīgums, kas noslēgts saistībā ar šo regulu, makrofinansiālās palīdzības pieejamības periodā un pēc tā beigām nodrošina Komisijai un Revīzijas palātai tiesības saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija regulāri novērtē makrofinansiālās palīdzības rezultātus un efektivitāti, lai pārbaudītu, vai ir sasniegti mērķi, un lai izstrādātu ieteikumus, kas uzlabotu turpmāko darbību.

1. Komisija regulāri novērtē makrofinansiālās palīdzības rezultātus un efektivitāti katrā konkrētajā saņēmējvalstī vai teritorijā, lai pārbaudītu, vai ir sasniegti mērķi, un lai izstrādātu ieteikumus, kas uzlabotu turpmāko darbību. Komisija, novērtējot politisko nosacījumu īstenošanu saskaņā ar 6. panta 1. punktu, apspriežas ar EĀDD.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ex-post novērtējuma ziņojumus par to, kādā mērā jaunākās īstenotās MP darbības ir veicinājušas palīdzības sniegšanas mērķu sasniegšanu.

2. Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai iesniedz ex-post novērtējuma ziņojumus par to, kādā mērā jaunākās īstenotās makrofinansiālās palīdzības darbības konkrētā saņēmējvalstī vai teritorijā ir veicinājušas palīdzības sniegšanas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Revīzijas palāta veic palīdzības finanšu pārvaldības revīziju.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas Nr. 182/2011 (ES) 4. pantu.

svītrots

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a pants

 

Deleģējuma īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minētas 2. panta 1.a un 1.b punktā, 5. panta 3. punktā un 7. panta 3. un 4. punktā, Komisijai piešķir uz laikposmu, kamēr ir spēkā šī regula.

 

2. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

3. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to vienlaicīgi paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

4. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 2. panta 1.a un 1.b punktu, 5. panta 3. punktu un 7. panta 3.un 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka neizteiks iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.b pants

 

Pārskatīšana

 

1. Ne vēlāk kā līdz ...* un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

 

2. Šā panta 1. punktā minētajā ziņojumā iekļauj sīki izstrādātu pārskatu par makrofinansiālo palīdzību, kas sniegta saskaņā ar šo regulu, un attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumu tiesību aktam par šīs regulas pārskatīšanu.

 

______________________

 

* OV: četri gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tā zaudē spēku 2013. gada 31. decembrī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pielikums svītrots.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

IIa pielikums (jauns)

Parlamenta grozījums

IIa PIELIKUMS

MAKROFINANSIĀLĀ PALĪDZĪBA KONKRĒTĀM VALSTĪM UN TERITORIJĀM

Palīdzības saņēmējs

Palīdzības kopējā maksimālā summa

Palīdzības veids

Palīdzības pieejamības periods

 

Aizdevums

Dotācija

 

Summa

Maksimālais vidējais termiņš

Maksājumu maksimālais skaits

Summa

Maksājumu maksimālais skaits


PASKAIDROJUMS

Ievads

ES makrofinansiālās palīdzības (MP) programmas darbība tika sākta 1990. gadā, lai piešķirtu finansiālo palīdzību trešām valstīm, kurām radušās īstermiņa grūtības saistībā ar maksājumu bilanci. Līdz šim ir apstiprināti 55 MP lēmumi attiecībā uz 23 valstīm, un kopējā finansiālās palīdzības summa, kas ir piešķirta dotāciju un aizdevumu veidā, ir EUR 7,2 miljardi.

Pēdējo gadu laikā Starptautiskās tirdzniecības komiteja ir piedalījusies MP finansēšanā — sākotnēji saskaņā ar konsultāciju procedūru, bet kopš Lisabonas līguma parakstīšanas tā līdzdarbojas kā viena no likumdevējiem. Saskaņā ar Lisabonas līgumu atbilstīgais tiesiskais pamatojums MP piešķiršanai ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 209. panta 1. punkts un 212. panta 2. punkts — atkarībā no tā, vai saņēmēja ir jaunattīstības valsts. Abos gadījumos piemēro parasto likumdošanas procedūru.

Saskaņā ar Lisabonas līgumu ir pieņemti divi īpaši lēmumi par Ukrainu un Moldovu. Trešais lēmums par Gruziju ir atlikts ar procedūru saistītu domstarpību dēļ: Eiropas Parlaments uzstāj, ka saprašanās memoranda pieņemšanai saistībā ar Ukrainu un Moldovu būtu jāizmanto konsultāciju procedūra, savukārt Padome vēlas izmantot pārbaudes procedūru.

Līdz šim ES lēmumus par MP ir pieņēmusi, pamatojoties uz Padomes 2002. gadā pieņemtajiem tā dēvētajiem Genvalas kritērijiem, pieņemot leģislatīvos lēmumus attiecībā uz katru konkrēto gadījumu. Uzskatot šo situāciju par neapmierinošu, Eiropas Parlaments 2003. gada rezolūcijā aicināja pieņemt pamatregulu par MP, un tādējādi Komisijas priekšlikums ir tieša reakcija uz šo prasību.

Komisijas priekšlikums

Komisija uzskata, ka tās priekšlikuma galvenie mērķi ir šādi:

– izveidot oficiālu juridisko instrumentu MP sniegšanai trešām valstīm,

– ieviest ātrāku, efektīvāku un racionalizētu lēmumu pieņemšanas gaitu attiecībā uz atsevišķām MP darbībām,

– vienoties par noteikumiem un nosacījumiem ES iestāžu vidū (lai nodrošinātu Eiropas Parlamentam „noteikumu līdzīpašnieka” pilnvaras),

– atjaunināt un precizēt atsevišķus noteikumus, galvenokārt saistībā ar MP ģeogrāfisko piemērošanas jomu,

– vienādot lēmumu pieņemšanas gaitu attiecībā uz MP un citiem ārējā finansējuma atbalsta instrumentiem.

Dienestu darba dokumentā Komisija pauda bažas par pašreizējo situāciju saistībā ar lēmumu pieņemšanu attiecībā uz katru konkrēto gadījumu, jo īpaši, ņemot vērā obligāto valstu parlamentu apspriešanos astoņu nedēļu garumā. Lai gan MP sniegšana ir ievērojami veicinājusi makroekonomikas stabilitāti ES kaimiņvalstīs, tomēr ir novērojama tendence, ka spēkā esošās procedūras mazina tās efektivitāti un pārredzamību.

Savā pamatojumā Komisija ir apvienojusi divus atšķirīgus jautājumus: mērķi palielināt MP efektivitāti un vajadzību vienoties par skaidriem noteikumiem un nosacījumiem par MP izmaksu. Referents iesaka vispirms noskaidrot, vai mēs piekrītam noteikumiem, ar ko regulē MP, un atsevišķi izskatīt jautājumu par to, vai mēs atbalstām ierosinātās lēmumu pieņemšanas procedūras.

Eiropas Parlaments ir saņēmis arī Portugāles parlamenta 2011. gada 20. septembra sanāksmes un Itālijas Senāta 2011. gada 29. novembra sanāksmes rezultātus.

Noteikumi

Genvalas kritēriji paredz, ka MP sniegšana ir atkarīga no kopīgiem demokrātiskajiem un ekonomiskajiem principiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas tuvuma, kā arī no tā, vai ir SVF programma un finanšu disciplīna.

Procedūras noteikumi un nosacījumi

Komisija nav mainījusi Genvalas kritēriju pamatparametrus, bet ir laboti atsevišķi mazāk svarīgi ar procedūru saistīti noteikumi. Piemēram, Komisija ir atcēlusi ES sniegtās palīdzības proporcijas ierobežojumus (5. panta 2. punkts), paskaidrojot, ka tos ir grūti aprēķināt un tie ir nepraktiski. Šķiet adekvāti, ka Komisijai ir piešķirta pietiekama rīcības brīvība attiecībā uz atbilstīgas proporcijas noteikšanu un ir novērsti procedūras ierobežojumi, tajā pašā laikā nodrošinot katras palīdzības programmas demokrātisku pārbaudi.

Tāda pati pieeja attiecas uz dotāciju un aizdevumu dalījumu. Komisijas priekšlikums attiecībā uz to, kā noteikt dotāciju un aizdevumu proporciju, ir mazliet neskaidrs, norādot, ka Komisija ņems vērā „saņēmējvalsts ekonomiskās attīstības līmeni”, nepaskaidrojot, kā šī analīze tiks izmantota (3. panta 1. punkts). Agrāk dotācijas ietilpa MP, ko sniedza tādām valstīm kā Albānija (2004. gadā), Bosnija un Hercegovina (2004. gadā), Gruzija (2005. un 2009. gadā), Libāna (2007. gadā), Moldova (2007. un 2010. gadā) un Armēnija (2009. gadā).

Referents uzskata, ka, tāpat kā ierobežojumu gadījumā, ir jāpanāk līdzsvars starp skaidriem noteikumiem un Komisijas iespēju pielāgot tās sniegto atbalstu konkrētajai situācijai. Ir bijuši gadījumi, kad MP ir izmantota kā finanšu pakete, kas līdzinās uz nosacījumiem balstītām parādu atlaišanas dotācijām, un referents uzskata, ka turpmāk šāda prakse būtu jānovērš.

Svarīgi norādīt, ka regulā ir saglabāts centrālais komplimentaritātes princips, paredzot, ka MP būtu jāpiešķir tikai tad, ja ir SVF programma (6. panta 2. punkts). Lai gan MP piesaiste SVF programmas pastāvēšanai turpmāk būs viens no kritērijiem, referents uzskata, ka jānodrošina elastīgums, paredzot iespēja ES sadarboties ar citām Eiropas vai daudzpusējām finanšu iestādēm, piemēram, Pasaules Banku vai Eiropas Investīciju banku (EIB).

Referents vēlētos uzsvērt, ka, sniedzot MP, ir jānodrošina pievienotā vērtība saistībā ar ES dalību, un šī palīdzība būtu jāizmanto tikai tad, ja ES var sniegt ieguldījumu, nevis jāizmanto kā SVF papildinājums. Tāpēc, nesaistot MP ar SVF programmas pastāvēšanu, ES būs lielākas iespējas radīt pievienoto vērtību. Atsevišķos gadījumos ES var uzņemties vadošo lomu MP darbībās. Turklāt pētījumā, ko pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma veica Eiropas politikas pētījumu centrs un Londonas Ekonomikas skola, norādīts, ka makrofinansiālā palīdzība bieži vien ir pārāk maza, lai nodrošinātu saskaņā ar saprašanās memorandu pieņemto politikas pasākumu īstenošanu. Tāpēc ziņojumā ierosināts, ka vairumā gadījumu ES ieguldījumam nevajadzētu būt mazākam par noteiktu procentuālo daļu, lai nodrošinātu, ka ES ieguldījums ir pietiekams, lai radītu pievienoto vērtību, un lielajām valstīm atvieglotu MP izmantošanu.

Valstis, kurām ir tiesības saņemt atbalstu

To valstu vidū, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, ir ES kandidātvalstis, potenciālās kandidātvalstis, valstis, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, un īpašos gadījumos valstis, kuras ir „saistītas ar Eiropas Savienību politiskā, ekonomiskā vai ģeogrāfiskā ziņā” (2. pants). Būtībā ar šo pēdējo valstu grupu ir domātas Centrālāzijas valstis.

Referents uzskata, ka šie noteikumi ir neskaidri, un tāpēc dažos gadījumos atlases kritēriji nav piemēroti atbilstīgi. Stabilitātei ES kaimiņvalstīs un eiropeizācijai jābūt svarīgākajiem MP mērķiem un attiecīgi būtu jāveic valstu apstiprināšana. Vispārīgāk izsakoties, ir ieviesti noteikumi, lai Komisija sniegtu labākus paskaidrojumus un informāciju par MP programmu savstarpējo saikni ar citiem ES ārējās finansēšanas instrumentiem.

Politiskie nosacījumi

Sekojot Genvalas kritēriju piemēram, regulā ir noteikts, ka MP piešķiršanas priekšnosacījums ir „efektīvu demokrātisku mehānismu, tostarp daudzpartiju parlamentārās sistēmas, likuma varas un cilvēktiesību ievērošana” (6. panta 1. punkts). Tas šķiet atbilstīgi Lisabonas līgumā noteiktajam ES pienākumam veicināt tās pamatvērtības ārlietu jomā.

Tomēr pieredze apliecina, ka šādi nosacījumi tiek piemēroti reti. Piemēram, pētījumā, ko pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma veica Eiropas Politikas pētījumu centrs, norādīts, ka 2002. gadā sniegtā MP Ukrainai apliecināja, ka ES „nepievērš lielu uzmanību politiskajiem nosacījumiem”. Kā minēts nesen veiktā pētījumā, šāda tendence ir tikusi novērota vairākkārt.

Referents uzskata, ka ir jānostiprina priekšnosacījumu piemērošana un Komisijas veiktajam politiskajam novērtējumam ir jākļūst oficiālākam un pārredzamākam. Cita starpā tiek ierosināts, lai pirms katras MP darbības ierosināšanas Eiropas Ārējās darbības dienests sagatavotu pārredzamu ziņojumu par to, kā katrā partnervalstī tiek ievērotas cilvēktiesības un citi politiskie nosacījumi.

Referents ierosina turpināt stiprināt MP darbību demokrātisko efektivitāti, sniedzot skaidru norādīt, ka saprašanās memorandā būtu jāiekļauj pasākumi demokrātijas un cilvēktiesību politikas jomā. Bez šaubām, dažiem no pasākumiem finanšu pārskatatbildības un pārredzamības nostiprināšanai (6. panta 4. un 5. punkts) ir demokrātiska ietekme, bet nepietiek vien ar atsauces sniegšanu uz „citām Eiropas Savienības ārpolitikas prioritātēm”. Saprašanās memorandā attiecīgā gadījumā būtu jāiekļauj konkrēti pasākumi saistībā ar cilvēktiesībām un demokrātiskajiem mehānismiem. Turklāt referents iekļauj demokrātiskās situācijas pasliktināšanos kā vienu no iemesliem palīdzības maksājumu samazināšanai, atlikšanai vai atcelšanai.

Kopumā referents vēlas, lai regulā papildus ES finansiālajām un ekonomiskajām interesēm pietiekams uzsvars tiktu likts arī uz ES demokrātiskajām interesēm.

Procedūra

Komisija ievieš šādu lēmumu pieņemšanas procedūru:

i)         pārbaudes procedūra attiecībā uz:

–         lēmumu pieņemšanu par MP piešķiršanu konkrētai valstij;

–         lēmumu pieņemšanu par palīdzības ietvaros piešķirto līdzekļu samazināšanu, īslaicīgu atlikšanu vai atcelšanu;

–         vienošanos par konsultāciju līgumiem par atbalsta pasākumiem, ja kopējā vērtība pārsniedz EUR 250 000;

ii)        konsultēšanās procedūra, lai ar saņēmējvalsti vienotos par saprašanās memorandu, kurā nosaka politikas pasākumus saistībā ar atbalstu.

Tādējādi Komisijas priekšlikumā atceļ parasto likumdošanas procedūru, ko piemēro katram MP gadījumam atsevišķi, un to aizstāj ar Komisijas pieņemtu un Padomes apstiprinātu lēmumu. Praksē Eiropas Parlamentam nebūtu nekādas ietekmes turpmāk sniegtās MP pārraudzībā, un neviena lēmuma gadījumā nav paredzēta deleģēto aktu izmantošana (LESD 290. pants).

Referents ir vienisprātis ar Komisiju, ka ir vajadzīgas pārmaiņas, lai paredzētu skaidrus noteikumus un nodrošinātu netraucētu un efektīvu ar MP saistīto lēmumu pieņemšanas procedūru. Tomēr pilnīga parlamentārās pārbaudes atcelšana un MP īstenošanas aktu ieviešana ir nepieņemama.

Tāpēc referents ir ierosinājis izmantot deleģētos aktus, lai MP piešķirtu katrā gadījumā atsevišķi. Deleģētie akti nodrošina ātrāku un efektīvāku palīdzības piešķiršanu, kā arī efektīvu demokrātisku pārbaudi, paredzot prasību, ka Eiropas Parlaments apstiprina visus lēmumus par MP.

Visbeidzot, Komisija ierosina, ka regulai jābūt spēkā tikai līdz 2013. gada beigām un tāpēc tai jābūt pārejas regulai. Pēc tam regula tiks aizstāta (vai grozīta) ar jaunu pamatregulu. Referents uzskata, ka ar vienu pamatregulu pietiek un ka nav lietderīgi apstiprināt regulu, kuras termiņš ir īsāks par diviem gadiem. Tāpēc referents ierosina, ka regulai jābūt beztermiņa un jāparedz iespēja to pārskatīt vienu reizi četros gados.


Ārlietu komitejaS ATZINUMS (9.5.2012)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm

(COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

Atzinumu sagatavoja: Inese Vaidere

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Eiropas Savienība ir galvenais ekonomiskās, finansiālās un tehniskās palīdzības sniedzējs trešām valstīm. Eiropas Savienības sniegtā makrofinansiālā palīdzība (turpmāk tekstā „makrofinansiālā palīdzība”) ir izrādījies efektīvs ekonomikas stabilizācijas instruments un strukturālo reformu veicinātājs saņēmējvalstīs. Saskaņā ar Eiropas Savienības vispārējo politiku attiecībā uz kandidātvalstīm, potenciālajām kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm ES ir jābūt spējīgai nodrošināt šīm valstīm makrofinansiālu palīdzību, lai izveidotu vispārējas stabilitātes, drošības un labklājības zonu.

(1) Eiropas Savienība ir galvenais ekonomiskās, finansiālās un tehniskās palīdzības sniedzējs trešām valstīm. Eiropas Savienības sniegtā makrofinansiālā palīdzība (turpmāk tekstā „makrofinansiālā palīdzība”) ir izrādījies efektīvs ekonomikas stabilizācijas instruments un strukturālo reformu veicinātājs saņēmējvalstīs. Saskaņā ar Eiropas Savienības vispārējo politiku attiecībā uz kandidātvalstīm, potenciālajām kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm ES ir jābūt spējīgai nodrošināt šīm valstīm makrofinansiālu palīdzību, vienmēr panākot abu pušu piekrišanu, lai izveidotu vispārējas stabilitātes, drošības un labklājības zonu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Struktūrai, kas nodrošina makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm, ar kurām Eiropas Savienību vieno nozīmīgas politiskās, ekonomiskās un komerciālās saiknes, ir jāveicina šādas palīdzības lielāka efektivitāte. Jo īpaši ir jānodrošina iespēja sniegt makrofinansiālu palīdzību trešām valstīm, lai veicinātu tādu ekonomiski politisku pasākumu pieņemšanu attiecīgajās valstīs, kuri varētu novērst attiecīgo valstu maksājumu bilances krīzi.

(3) Sistēmai, kas nodrošina makrofinansiālās palīdzības sniegšanu kandidātvalstīm, potenciālajām kandidātvalstīm, kaimiņvalstīm un pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos trešām valstīm, ir jāveicina šādas palīdzības lielāka efektivitāte. Jo īpaši ir jānodrošina iespēja sniegt makrofinansiālu palīdzību minētajām valstīm, lai veicinātu tādu ekonomiski politisku pasākumu pieņemšanu attiecīgajās valstīs, kuri varētu novērst attiecīgo valstu maksājumu bilances krīzi.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Komisijai būtu jānodrošina, lai Eiropas Savienības makrofinansiālā palīdzība atbilst pamatprincipiem, mērķiem un pasākumiem, kas veikti dažādās jomās saistībā ar ārējo darbību, kā arī citām atbilstīgām Eiropas Savienības politikām.

(9) Komisijai, cieši sadarboties ar EĀDD, būtu jānodrošina, lai Eiropas Savienības makrofinansiālā palīdzība atbilst pamatprincipiem, mērķiem un pasākumiem, kas veikti dažādās jomās saistībā ar ārējo darbību, kā arī citiem atbilstīgiem Eiropas Savienības politikas virzieniem, taču Savienībai to piemērošana nav jāpieprasa, bet gan jāsaskaņo ar palīdzības saņēmējvalstīm.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Makrofinansiālā palīdzība ir arī Savienības ārpolitikas instruments un būtu jāizmanto, lai veicinātu Savienības pamanāmību un ietekmi aiz tās robežām. Lai veicinātu Savienības ārpolitikas koordināciju un saskaņotību, visās makrofinansiālās palīdzības darbībās būtu jānodrošina EĀDD aktīva līdzdalība.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Trešā valsts, kam ir izšķiroša nozīme reģionālās stabilitātes nodrošināšanā un kas ir stratēģiski svarīga Savienībai, izņēmuma gadījumos un pienācīgi pamatotos apstākļos, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā trešā valsts ir politiski, ekonomiski un ģeogrāfiski saistīta ar Savienību, var būt tiesīga saņemt makrofinansiālo palīdzību. Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt lēmumu piešķirt makrofinansiālo palīdzību šādai valstij kā deleģētu aktu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b) Lai nodrošinātu makrofinansiālās palīdzības elastīgu izmantošanu Savienības ārējā darbībā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus, lai noteiktu to trešo valstu tiesības saņemt palīdzību, kuras nav nedz kandidātvalstis, nedz potenciālās kandidātvalstis, nedz arī kaimiņvalstis. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, laicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbalsta summu nosaka atbilstoši saņēmējvalsts atlikušajām ārējā finansējuma vajadzībām. Šādas vajadzības nosaka Komisija sadarbībā ar starptautiskajām finanšu iestādēm, pamatojoties uz visaptverošu un pienācīgi dokumentētu kvantitatīvu novērtējumu. Jo īpaši Komisija pamatojas uz jaunākajām SVF izstrādātajām prognozēm saistībā ar attiecīgās valsts maksājumu bilances prognozēm un ņem vērā daudzpusējo finanšu atbalsta sniedzēju sagaidāmās iemaksas.

1. Atbalsta summu nosaka atbilstoši saņēmējvalsts atlikušajām ārējā finansējuma vajadzībām. Šādas vajadzības nosaka Komisija sadarbībā ar starptautiskajām finanšu iestādēm un EĀDD, pamatojoties uz visaptverošu un pienācīgi dokumentētu kvantitatīvu novērtējumu. Jo īpaši Komisija pamatojas uz jaunākajām SVF izstrādātajām prognozēm saistībā ar attiecīgās valsts maksājumu bilances prognozēm un ņem vērā daudzpusējo finanšu atbalsta sniedzēju sagaidāmās iemaksas.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja makroekonomiskās palīdzības sniegšanas laikā saņēmējvalsts finansējuma vajadzības būtiski samazinās, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 14. panta 2. punkta nosacījumiem, var nolemt samazināt piešķirtā finansiālā atbalsta summu, kā arī atlikt vai atcelt finansiālās palīdzības sniegšanu.

3. Ja makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā saņēmējvalsts finansējuma vajadzības būtiski samazinās, Komisija atkārtoti izvērtē ekonomikas un finanšu stāvokli saņēmējvalstī un, pamatojoties uz šo novērtējumu un rīkojoties saskaņā ar 14. panta 2. punkta nosacījumiem, var nolemt samazināt piešķirtā finansiālā atbalsta summu, kā arī atlikt vai atcelt finansiālās palīdzības sniegšanu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Priekšnosacījums makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir efektīvu demokrātisku mehānismu ievērošana saņēmējvalstī, tostarp daudzpartiju parlamentārās sistēmas, likuma varas un cilvēktiesību ievērošana.

1. Priekšnosacījums makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir efektīvu demokrātisku mehānismu ievērošana saņēmējvalstī, tostarp daudzpartiju parlamentārās sistēmas, likuma varas un cilvēktiesību ievērošana. Šāda novērtējuma veikšanu uztic EĀDD sadarbībā ar Komisiju, un tajā ņem vērā Eiropas Parlamenta pieņemtās rezolūcijas un ziņojumus par saņēmējvalstīm. Novērtējumā var ietvert politikas ieteikumus attiecībā uz demokrātisko institūciju rīcībspējas, cilvēktiesību, pārredzamības un korupcijas apkarošanas sekmēšanu. Lai aizsargātu Savienības demokrātiskās vērtības un intereses un nostiprinātu pamattiesību ievērošanu saņēmējvalstīs, saprašanās memorandā iekļauj katrai valstij specifiskus pasākumus, kas ir saderīgi ar Savienības ārpolitikas nostādnēm tiesiskuma, cilvēktiesību un darba tiesību nostiprināšanas, pārredzamības un korupcijas apkarošanas jomā.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Palīdzības izmaksas veic atbilstoši tam, cik veiksmīgi tiek pildīta SVF programma. Tas ir atkarīgs arī no saņēmējvalsts spējas konkrētā laika posmā īstenot skaidri definētus, uz strukturālām reformām vērstus ekonomikas politikas pasākumus, par kuriem vienojas Komisija un saņēmējvalsts un ko nosaka saprašanās memorandā.

3. Palīdzības izmaksas veic atbilstoši tam, cik veiksmīgi tiek pildīta SVF programma un ievēroti Genvalas politiskie un uz vērtībām balstītie principi. Tas ir atkarīgs arī no saņēmējvalsts spējas konkrētā laika posmā īstenot skaidri definētus, uz strukturālām reformām vērstus ekonomikas politikas pasākumus, par kuriem vienojas Komisija un saņēmējvalsts un ko nosaka saprašanās memorandā.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

 

2. Ja ir spēkā 1. pantā, 2. pantā, 4. pantā un 6. pantā minētie nosacījumi, Komisija piešķir makrofinansiālo palīdzību saskaņā ar 14. panta 2. punkta nosacījumiem.

2. Ja ir spēkā 1. pantā, 2. pantā, 4. pantā un 6. pantā minētie nosacījumi, Komisija, cieši sadarbojoties ar EĀDD, piešķir makrofinansiālo palīdzību saskaņā ar 14. panta 2. punkta nosacījumiem.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pēc tam, kad lēmums par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu ir apstiprināts, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 14. panta 3. punkta nosacījumiem, vienojas ar saņēmējvalsti par 6. panta 3. punktā, 4. punktā, 5. punktā un 6. punktā minētajiem politikas pasākumiem.

4. Pēc tam, kad lēmums par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu ir apstiprināts, Komisija, cieši sadarbojoties ar EĀDD un rīkojoties saskaņā ar 14. panta 3. punkta nosacījumiem, vienojas ar saņēmējvalsti par 6. panta 1., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem politikas pasākumiem.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par aktualitātēm saistībā ar valstij sniegto palīdzību un nodrošina Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgos dokumentus.

6. Komisija un EĀDD regulāri un/vai pēc pieprasījuma informē Eiropas Parlamentu un Padomi par aktualitātēm saistībā ar valstij sniegto palīdzību un nodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīgu un laicīgu pārsūtīšanu.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Makrofinansiālās palīdzības maksājumus izmaksā saņēmējvalsts centrālajai bankai.

1. Makrofinansiālās palīdzības maksājumus izmaksā tikai saņēmējvalsts centrālajai bankai.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Palīdzības maksājumus pārskaita secīgos maksājumos, ja nodrošināta atbilstība 6. panta 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem.

2. Palīdzības maksājumus pārskaita secīgos maksājumos, ja nodrošināta atbilstība 6. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumiem.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija regulāri pārbauda atbilstību 6. panta 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem.

3. Komisija regulāri pārbauda atbilstību 6. panta 2. un 3. punkta nosacījumiem. EĀDD regulāri un neparedzētās situācijās bez kavēšanās pārbauda, vai joprojām ir nodrošināta atbilstība 6. panta 1. punkta nosacījumiem, un attiecīgi informē Komisiju.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja atbilstība 6. panta 2. punkta un 3. punkta nosacījumiem nav nodrošināta, Komisija var īslaicīgi atlikt, samazināt vai atcelt palīdzības maksājumu veikšanu.

4. Ja atbilstība 6. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumiem nav nodrošināta, Komisija, cieši sadarbojoties ar EĀDD, var īslaicīgi atlikt, samazināt vai atcelt palīdzības maksājumu veikšanu.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Šādos gadījumos un ja pēc apspriešanās ar EĀDD lēmums apturēt palīdzības sniegšanu tiek atcelts, Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šādas rīcības iemesliem.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saņēmējvalstis regulāri kontrolē no Eiropas Savienības budžeta piešķirtā finansējuma pienācīgu izlietojumu, veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, un vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību, lai atgūtu jebkādus saskaņā ar šo regulu piešķirtos līdzekļus, kas ir neatbilstīgi izlietoti.

1. Saņēmējvalstis nodrošina no Eiropas Savienības budžeta piešķirtā finansējuma pienācīgu izlietojumu, veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, un vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību, lai atgūtu jebkādus saskaņā ar šo regulu piešķirtos līdzekļus, kas ir neatbilstīgi izlietoti.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja ir konstatēts, ka saistībā ar šīs palīdzības pārvaldību, kas tiek nodrošināta saskaņā ar šo regulu, saņēmējvalsts ir iesaistījusies jebkādās krāpnieciskās vai koruptīvās darbībās, vai citās prettiesiskās darbībās, kas rada kaitējumu Eiropas Savienības finanšu interesēm, Komisija ir tiesīga saņemt dotācijas atmaksu pilnā apmērā un/vai aizdevuma atmaksu pirms termiņa.

5. Ja ir konstatēts, ka saistībā ar šīs palīdzības pārvaldību, kas tiek nodrošināta saskaņā ar šo regulu, saņēmējvalsts ir iesaistījusies jebkādās krāpnieciskās vai koruptīvās darbībās, vai citās prettiesiskās darbībās, kas rada kaitējumu Eiropas Savienības finanšu interesēm, Komisija ir tiesīga saņemt dotācijas atmaksu pilnā apmērā un/vai aizdevuma atmaksu pirms termiņa. Saprašanās memorandā ietver noteikumus par mehānismiem, kas ļauj konfiscēt nelikumīgi piesavinātos aktīvus.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Lēmums par trešo valstu tiesībām saņemt palīdzību un deleģēšanas pilnvaru īstenošana

 

1. Ja trešai valstij ir izšķiroša nozīme reģionālās stabilitātes nodrošināšanā un tā ir stratēģiski svarīga Savienībai, kā arī, ievērojot nosacījumu, ka trešā valsts ir politiski, ekonomiski vai ģeogrāfiski saistīta ar Savienību, izņēmuma gadījumos un pienācīgi pamatotos apstākļos šī trešā valsts var būt tiesīga saņemt makrofinansiālo palīdzību.

 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai nepieciešamības gadījumā attiecinātu šo regulu arī uz valstīm, kurām ir tiesības saņemt palīdzību un kuras atbilst 1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

3. Pilnvaras pieņemt 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz šīs regulas piemērošanas laiku.

 

4. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

5. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6. Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija pārbauda saskaņā ar šo regulu veicamo pasākumu ieviešanas norisi un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada pārskatu par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu.

1. Komisija, cieši sadarbojoties ar EĀDD, pārbauda saskaņā ar šo regulu veicamo pasākumu ieviešanas norisi un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada pārskatu par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gada pārskatā tiek aplūkota saņēmējvalstu ekonomiskā situācija un izredzes, kā arī 6. panta 3. punktā norādīto politikas pasākumu ieviešanas gaita.

2. Gada pārskatā tiek aplūkota saņēmējvalstu ekonomiskā situācija un izredzes, kā arī 6. panta 1. un 3. punktā norādīto politikas pasākumu ieviešanas gaita.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Committee

Committee

1. Komisijai palīdz komiteja.

1. Komisijai palīdz komiteja. EĀDD tiek aicināts apmeklēt tās sanāksmēs, un tam ir tiesības piedalīties tās darbā.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a pants

 

Pārskatīšana

 

1. Ne vēlāk kā līdz ..* Komisija, cieši sadarbojoties ar EĀDD, sagatavo ziņojumu par šīs regulas īstenošanu un tās mērķu sasniegšanu. Ziņojumā cita starpā tiek sniegts pārskats par 3. un 6. panta īstenošanu.

 

2. Ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, un vajadzības gadījumā to papildina priekšlikumi tiesību aktiem, ar kuriem šajā regulā ievieš vajadzīgos grozījumus.

 

___________________

 

* OV: četrus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tā zaudē spēku 2013. gada 31. decembrī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Vispārīgi noteikumi par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm

Atsauces

COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

7.7.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

7.7.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Inese Vaidere

3.10.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.4.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Andrew Duff, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Antonio López-Istúriz White, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Renate Weber


PROCEDŪRA

Virsraksts

Vispārīgi noteikumi par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm

Atsauces

COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

4.7.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

7.7.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

7.7.2011

DEVE

7.7.2011

BUDG

7.7.2011

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

29.8.2011

BUDG

6.7.2011

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Metin Kazak

13.7.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.11.2011

26.3.2012

 

 

Pieņemšanas datums

26.4.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Béla Glattfelder, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Iesniegšanas datums

3.5.2012

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 17. maijaJuridisks paziņojums