Procedură : 2011/2293(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0166/2012

Texte depuse :

A7-0166/2012

Dezbateri :

PV 11/06/2012 - 23
CRE 11/06/2012 - 23

Voturi :

PV 12/06/2012 - 6.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0236

RAPORT     
PDF 221kWORD 178k
14 mai 2012
PE 480.846v02-00 A7-0166/2012

referitor la recunoaşterea şi promovarea activităţilor de voluntariat transfrontaliere în UE

(2011/2293(INI))

Comisia pentru cultură şi educaţie

Raportor: Marco Scurria

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la recunoaşterea şi promovarea activităţilor de voluntariat transfrontaliere în UE

(2011/2293(INI))

Parlamentul European,

–    având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–    având în vedere articolele 165, 166 şi 214 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–    având în vedere Decizia nr.1719/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a programului „Tineretul în acţiune” pentru perioada 2007-2013(1),

–    având în vedere Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acţiune în domeniul învăţării continue(2),

–    având în vedere Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetăţeni” pentru promovarea cetăţeniei europene active(3),

–    având în vedere Decizia 2010/37/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind Anul european al Activităţilor de voluntariat care promovează cetăţenia activă (2011)(4),

–    având în vedere Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, din 24 aprilie 2006 referitoare la recunoaşterea valorii învăţării neformale şi informale în domeniul tineretului european(5),

–    având în vedere Rezoluţia Consiliului, din 27 noiembrie 2007, privind activitatea de voluntariat a tinerilor(6),

–    având în vedere Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului din 16 mai 2007, referitoare la punerea în aplicare a unor obiective comune pentru activităţile de voluntariat ale tinerilor(7),

–    având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană(8),

–    având în vedere Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind mobilitatea transnaţională în cadrul Comunităţii în vederea educaţiei şi formării profesionale: Carta Europeană a Calităţii pentru Mobilitate(9),

–    având în vedere Declaraţia sa din 10 martie 2011 privind crearea unor statute europene pentru societăţi mutuale, asociaţii şi fundaţii(10),

–    având în vedere Concluziile Consiliului din 3 octombrie 2011 privind rolul activităţilor de voluntariat în politica socială(11),

–    având în vedere Concluziile Consiliului din 29 noiembrie 2011 privind rolul activităţilor de voluntariat în sport pentru promovarea cetăţeniei active(12),

–    având în vedere Raportul Comisiei din 27 octombrie 2010 privind cetăţenia UE în 2010 – „Eliminarea obstacolelor în calea drepturilor cetăţenilor UE” [COM(2010)0603],

–    având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 septembrie 2007 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Promovarea participării depline a tinerilor în domeniul educaţiei, al ocupării forţei de muncă şi în societate” [COM(2007)0498],

–    având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 aprilie 2009 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „O strategie UE pentru tineret: A investi și a responsabiliza - O metodă deschisă de coordonarea reînnoită pentru abordarea provocărilor și oportunităților tineretului” [COM(2009)0200],

–    având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: o strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–    având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 septembrie 2010 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Tineretul în mişcare – O iniţiativă de eliberare a potenţialului tinerilor de a realiza o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană” [COM(2010)0477],

–    având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Comunicare privind politicile UE şi voluntariatul: recunoaşterea şi promovarea activităţilor de voluntariat transfrontaliere în UE [COM(2011)0568],

–    având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 noiembrie 2010 către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Modalităţi de exprimare a solidarităţii cetăţenilor Uniunii Europene prin intermediul voluntariatului: primele reflecţii privind un Corp voluntar european de ajutor umanitar” [COM(2010)0683],

–    având în vedere Rezoluţia sa din 22 aprilie 2008 privind contribuţia activităţii de voluntariat la coeziunea economică şi socială(13),

–    având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru cultură şi educaţie şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0166/2012),

A.  întrucât termenul „voluntariat” se referă la toate tipurile de activități formale, neformale, informale și la cele legate de instruirea și formarea profesională, exercitate de bunăvoie, la libera alegere și dând urmare motivației personale, fără a urmări un câștig financiar sau un scop lucrativ și care sunt benefice voluntarilor, persoanelor care beneficiază de serviciile acestora, comunităților și societății în ansamblul ei;

B.   întrucât Anul European al Activităților de Voluntariat care Promovează Cetățenia Activă (2011), la nivel național, regional, local și european, a avut efecte pozitive în ceea ce privește creșterea vizibilități și sensibilizarea opiniei publice, și ar trebui să aibă o influență asupra elaborării politicilor publice;

C.  întrucât voluntariatul constituie o experiență de învățare informală adecvată persoanelor de orice vârstă; întrucât voluntariatul oferă beneficii în ceea ce priveşte dezvoltarea personală, gestionarea spaţiului colectiv, consolidarea democrației, a valorilor civice, a solidarității sociale şi a participării la viaţa democratică, precum și în ceea ce privește educarea interculturală şi dobândirea de competenţe profesionale, şi contribuie la realizarea obiectivelor politicilor Uniunii Europene (UE) privind incluziunea socială şi lupta împotriva discriminării, ocuparea forţei de muncă, educaţia, cultura, dezvoltarea competenţelor şi cetăţenia;

D.  întrucât voluntariatul este considerat a fi un factor important pentru crearea capitalului social și pentru dezvoltarea și promovarea coeziunii socioeconomice, dar fiind potențialul său de a oferi voluntarilor oportunități de a dobândi competențe care le cresc potențialul de angajare, contribuind astfel la Strategia pentru creștere economică Europa 2020;

E.   întrucât există un număr tot mai mare de cetăţeni ai UE de toate vârstele implicaţi în activităţi de voluntariat în domeniile educaţiei, culturii, politicilor pentru tineret, sportului, mediului, dezvoltării durabile, sănătăţii, imigraţiei și responsabilităţii sociale a companiilor, precum şi în cel al relaţiilor UE cu ţări terţe;

F.   întrucât există o mare diversitate a culturilor, tradițiilor, sistemelor juridice și modalităților de organizare a voluntariatului în statele membre ale UE, însă continuă să existe și diferite impedimente în practicarea acestuia, din cauza faptului că voluntariatul nu este recunoscut - sau nu este recunoscut în mod adecvat - în multe sisteme juridice naționale ale statelor membre, și întrucât voluntariatul nu trebuie să ia locul sarcinilor care ar putea crea locuri de muncă plătite;

G.  întrucât criza economică şi consolidarea bugetară periclitează viabilitatea financiară a multor ONG-uri şi organizaţii care oferă activităţi de voluntariat și care contribuie cotidian la creșterea cetăţeniei active, solidarităţii şi incluziunii sociale în întreaga Europă;

H.  întrucât criza economică şi factorii politici şi economici au un impact asupra durabilităţii finanţării şi a acţiunilor de strângere de fonduri pentru activităţile de voluntariat;

I.    întrucât multe proiecte şi organizaţii bazate pe voluntariat nu dispun de resursele necesare pentru a accede la finanţare şi a-şi asigura finanţarea în cadrul programelor UE existente, din cauza formalităţilor administrative şi a birocraţiei excesive;

J.    întrucât acțiunea UE are o valoare adăugată în promovarea cooperării dintre statele membre şi în schimburile de informaţii şi de bune practici din cadrul activităţii de voluntariat, ţinând seama în mod corespunzător de principiul subsidiarităţii,

1.   solicită statelor membre care nu au un cadru juridic clar și adecvat pentru voluntari să îl creeze şi să elaboreze strategii naţionale pentru promovarea multiplicării activităţilor de voluntariat, inclusiv recunoaşterea drepturilor voluntarilor, şi pentru a asigura calitatea, protecţia şi accesul egal pentru toţi, fără discriminare, în special în ceea ce priveşte un acces adecvat la servicii medicale şi protecţie socială;

2.   solicită statelor membre care nu au realizat progrese substanțiale în domeniul voluntariatului să acorde mai multă atenție acestui sector în elaborarea viitoarelor lor politici, programe și finanțări;

3.   solicită statelor membre să ia măsuri pentru ca drepturile şi responsabilităţile voluntarilor să fie recunoscute şi respectate şi pentru ca voluntarii înşişi să le cunoască; sugerează statelor membre, în acest sens, să utilizeze Carta europeană a drepturilor şi responsabilităţilor voluntarilor, elaborată de conferinţa părţilor interesate cu ocazia celei de-a II-a Convenţii a tineretului privind activitatea de voluntariat din 2011, ca referinţă pentru elaborarea politicilor şi a legislaţiei naţionale în acest domeniu;

4.   solicită autorităţilor naţionale, regionale, locale, precum şi Uniunii Europene să acorde o atenţie deosebită tinerilor dezavantajaţi şi cu puţine oportunităţi (în special persoanelor cu dizabilități), pentru ca aceştia să poată desfăşura activităţi de voluntariat şi, în acest scop, să beneficieze de un sprijin pedagogic şi financiar corespunzător;

5.   subliniază că voluntariatul reduce riscul excluderii sociale, fiind deci esenţială atragerea într-o astfel de activitate a tuturor grupurilor sociale, în special a persoanelor cu dizabilităţi; atrage atenţia asupra nevoii de a se asigura că voluntariatul devine recunoscut pe scară mai largă şi este mai puţin afectat de diverse obstacole;

6.   reiterează necesitatea de a facilita accesul la activităţile de voluntariat imigranţilor şi minorităţilor, ca factor necesar pentru favorizarea integrării şi incluziunii sociale a acestora;

7.   remarcă influenţa benefică a cooperării voluntarilor din ţările Uniunii Europene şi din ţările terţe şi subliniază faptul că această cooperare capătă o importanţă deosebită în cadrul politicii europene de vecinătate; constată, de asemenea, că pe lângă principalele avantaje ale voluntariatului, acesta poate contribui, de asemenea, la promovarea democraţiei şi a statului de drept în ţările terţe;

8.   solicită Consiliului și Comisiei să continue să avanseze în negocierile pentru un regim mai lejer al vizelor pentru cetățenii non-UE care doresc să intre pe teritoriul Uniunii pentru activități de voluntariat, cu condiția să îndeplinească criteriile necesare pentru desfășurarea activității de voluntariat;

9.   invită statele membre să pună în aplicare dispoziţiile Directivei 2004/114/CE a Consiliului privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat,(14) şi să simplifice şi mai mult procedurile de acordare a vizelor sau chiar să le elimine pentru persoanele care doresc să întreprindă activităţi de voluntariat, în special în cadrul politicii europene de vecinătate;

10. observă că activităţile de voluntariat implică cetăţenii în dezvoltarea locală şi transfrontalieră durabilă din punct de vedere economic, social şi ecologic şi adesea poate să asigure furnizarea rapidă de ajutor în caz de catastrofă; subliniază că acestea joacă un rol în promovarea solidarităţii, a cetăţeniei active şi a învăţării interculturale, acordând voluntarilor posibilitatea de a studia limba şi cultura ţării în care lucrează, consolidând astfel coeziunea socială şi democraţia participativă;

11. încurajează statele membre să recunoască avantajele participării în cadrul activităţilor de voluntariat transfrontaliere care urmăresc să ofere cetăţenilor posibilitatea de a-şi dezvolta noi competenţe, contribuind la capacitatea de inserţie profesională şi la mobilitatea acestora şi consolidând dezvoltarea incluziunii sociale, şi să susţină cooperarea dintre organizatorii activităţilor de voluntariat în ţările UE în vederea promovării mobilităţii voluntarilor de toate vârstele în întreaga Europă, cu obiectivul de a favoriza o îmbogăţire interculturală;

12. solicită Comisiei să amelioreze infrastructura organizațiilor și centrelor de voluntariat destinată informării, formării și coordonării activităților voluntarilor și ale organizațiilor de voluntari;

13. solicită Comisiei să publice un raport în care să identifice obstacolele din calea voluntariatului transfrontalier, cum ar fi limita de vârstă pentru asigurări, şi, după caz, să prezinte propuneri legislative;

14. subliniază necesitatea susținerii unui voluntariat de calitate maximă, atât la nivel național, cât și transnațional, printr-un cadru structurat, care să ofere voluntarilor informații complete și formare adecvată și care să includă practicile optime actuale, dezvoltarea capacităților de primire a furnizorilor și organizațiilor de la nivel local și național, recunoașterea dreptului voluntarilor de a concilia activitatea de voluntariat cu viața personală; subliniază, de asemenea, necesitate creării infrastructuri necesare al toate nivelurile;

15. evidenţiază necesitatea de a prevedea dezvoltarea unor acţiuni care ar putea să răspundă motivaţiilor posibililor voluntari şi să le transmită mai departe, de a pune în valoare bagajul uman al fiecărei persoane şi de a creşte nivelul calitativ al voluntariatului în toate mediile şi asociaţiile şi la nivelul fiecărui stat membru, acordând o atenție specială activităţilor de voluntariat transfrontaliere;

16. recomandă statelor membre să promoveze utilizarea timpului de voluntariat ca finanţare echivalentă pentru proiectele europene, în special pentru iniţiativele transfrontaliere;

17. îndeamnă statele membre să pună în aplicare iniţiative şi programe de voluntariat internaţionale care să se extindă dincolo de frontierele Uniunii Europene şi atrage atenția asupra exemplelor pozitive şi bunelor practici care au fost deja utilizate în acest sens de anumite state membre;

18. invită statele membre să promoveze programe de formare profesională, să elaboreze ghiduri şi materiale privind gestionarea voluntarilor şi programe pentru a motiva cetăţenii să se implice în activităţi de voluntariat transfrontaliere;

19. solicită Comisiei şi autorităţilor naţionale, regionale şi locale, precum şi diferitelor organizaţii ale societăţii civile, să îmbunătăţească reţelele de informare pentru a face cunoscute tuturor oportunităţile de voluntariat, să elimine obstacolele din calea participării, să sporească accesul la bunele practici în domeniul voluntariatului şi să intensifice promovarea cooperării dincolo de frontiere;

20. propune, de aceea, crearea unui portal centralizat al UE, în cooperare cu organizațiile și asociațiile care activează în sector, și în special cu rețelele europene ale acestora, portal care să cuprindă o bancă de resurse a practicilor optime de voluntariat și o secțiune dedicată voluntariatului transfrontalier, și să ofere informații cu privire la programele disponibile, costul acestora și condițiile de participare, permițând schimbul de informații cu privire la formalitățile administrative, aspectele juridice și fiscale ale voluntariatului, obstacolele întâlnite în accesul la programe și modalitățile optime de depășire a acestora;

21. încurajează statele membre să utilizeze Manualul privind măsurarea activităţii de voluntariat al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi Manualul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind organizaţiile non-profit, pentru a realiza statistici comparabile și a furniza date care să ofere o imagine clară a contribuției semnificative a voluntariatului, precum și a necesităților voluntarilor și ale organizațiilor din întreaga Uniune Europeană;

22. solicită Comisiei să încurajeze statele membre să adopte Manualul privind măsurarea activităţii de voluntariat al OIM pentru a asigura existenţa unor date comparabile şi viabile care pot contribui la îmbunătăţirea monitorizării şi a procesului de elaborare a politicilor;

23. ia act de faptul că persoanele în vârstă care se implică în activităţi de voluntariat consideră că astfel le este mai uşor să facă trecerea de la locul de muncă la pensie, şi anume prin părăsirea treptată a muncii active;

24. subliniază că este important ca cetăţenii în vârstă care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat într-un alt stat membru al UE să fie informaţi şi să beneficieze de o finanţare şi de un sprijin adecvate, prin promovarea unei vârste a treia active ca sursă bogată de înţelepciune şi de experienţă pentru societate;

25. observă că voluntariatul contribuie la integrare, la incluziunea socială şi la inovaţia socială şi poate contribui, de asemenea, la combaterea sărăciei, ajutând în acelaşi timp la realizarea coeziunii economice şi sociale; subliniază că toate activităţile de voluntariat promovează solidaritatea dintre generaţii prin încurajarea cooperării dintre tineri şi persoanele mai în vârstă, aceasta contribuind la promovarea îmbătrânirii active şi la implicarea socială în toate fazele vieţii, precum şi la îmbunătăţirea protecţiei mediului;

26. observă că voluntariatul creşte toleranţa persoanelor, creează capital uman şi social şi joacă un rol vital pentru emanciparea grupurilor excluse din punct de vedere social; subliniază nevoia de a asigura accesul la o paletă cât se poate de largă de posibilităţi de voluntariat şi încurajează Comisia să realizeze programe europene mai favorabile incluziunii şi deschise pentru toate grupurile de vârstă;

27. încurajează statele membre să stabilească obiective naţionale în materie de voluntariat şi să elaboreze rapoarte oficiale privind înregistrarea, controlul şi evaluarea acţiunilor de voluntariat;

28. invită Comisia şi statele membre să acorde o mai mare importanţă activităţii de voluntariat în sport, în special la nivel local, să recunoască rolul important pe care îl joacă organizaţiile sportive bazate pe voluntariat în formarea unei culturi solide, în promovarea incluziunii sociale şi în întărirea comunităţilor, şi să reducă obstacolele cu care se confruntă voluntariatul din domeniul sportiv în întreaga UE;

29. invită autorităţile naţionale, regionale, locale, precum şi Uniunea Europeană să recunoască importanta contribuţie a voluntariatului şi în domeniul protecţiei mediului, și să susțină activităţile de voluntariat care vizează educaţia privind mediul înconjurător, prevenirea şi reacţia în caz de urgenţe, precum şi protejarea patrimoniului artistic şi cultural;

30. încurajează operatorii economici din Uniunea Europeană să-şi susţină activ colaboratorii şi pensionarii prin angajamentul voluntar pe care şi l-au asumat;

31. susţine propunerea Comisiei de a crea un „paşaport european al competenţelor”, astfel încât capacităţile dobândite prin intermediul voluntariatului să fie recunoscute oficial în scop profesional ori educaţional, element esenţial pentru motivarea potenţialilor voluntari şi pentru crearea unei legături între educaţia neformală şi cea formală;

32. subliniază faptul că paşaportul european al competenţelor nu ar trebui să constituie un ansamblu de certificate noi şi distincte, ci un document complet, pe care să figureze, la cererea persoanei voluntare, experienţa practică, formările, aptitudinile personale şi sociale, precum şi calificările profesionale dobândite în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii, inclusiv competenţele dobândite în cadrul unei activităţi de voluntariat;

33. sugerează, de aceea, includerea competențelor acumulate în cadrul activităților de voluntariat în ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile), folosit pentru studenți.

34. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a elabora un sistem similar de calculare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite în cadrul activităţilor de voluntariat pentru adulţi în afara sistemului universitar;

35. recomandă Comisiei să introducă în mod real cât mai curând posibil paşaportul european al competenţelor; subliniază că competenţele dobândite în timpul activităţilor de voluntariat prezintă o importanţă semnificativă şi în viaţa profesională şi reprezintă o valoare adăugată pentru CV; ia act de faptul că voluntariatul poate ajuta tinerii să-şi aleagă o carieră;

36. subliniază faptul că este esenţială recunoaşterea competenţelor şi a abilităţilor dobândite prin intermediul activităţilor de voluntariat în calitate de experienţă profesională şi de învăţare non-formală şi informală;

37. ia act de faptul că activităţile de voluntariat ajută voluntarii să-şi lărgească orizonturile şi să-şi dezvolte personalităţile şi subliniază faptul că voluntariatul aduce beneficii economice statelor membre, întrucât cei care se implică în activităţi de voluntariat contribuie la generarea produsului intern brut;

38. solicită Comisiei ca, prin crearea „paşaportului european al competenţelor”, să răspundă necesităţii unei abordări coerente şi transferabile pentru o verificare şi o selecţie corespunzătoare a voluntarilor care lucrează cu minori şi/sau cu membri vulnerabili ai societăţii;

39. solicită statelor membre să dezvolte mecanisme de validare a rezultatelor învăţării neformale şi formale, care vor crește valoarea şi transferabilitatea competenţelor dobândite în afara educaţiei formale, facilitând în special achiziţionarea de credite suplimentare ECTS la universitate datorită activităților de voluntariat, precum și un mecanism standardizat de recunoaştere în ECTS a competenţelor acumulate prin voluntariat; solicită, de asemenea, statelor membre să exploreze modalităţi de a elimina obstacolele fiscale cu care voluntarii se confruntă atunci când participă la activităţi transfrontaliere;

40. propune crearea unui cadru în materie de formare şi calificări destinat antrenorilor voluntari, precum şi integrarea acestuia în Cadrul european al calificărilor, în vederea stimulării mobilităţii antrenorilor voluntari şi a creșterii transferabilităţii aptitudinilor şi competenţelor dezvoltate pe parcursul voluntariatului;

41. invită statele membre să susţină voluntariatul angajaţilor şi voluntariatul sprijinit de angajatori şi în contextul responsabilităţii sociale a întreprinderilor;

42. susţine propunerea Comisiei de a crea un „Corp voluntar european de ajutor umanitar”, datorită căruia va creşte participarea voluntarilor la acţiuni de solidaritate în cadrul politicii UE privind ajutorul umanitar;

43. de asemenea, invită Comisia ca, în cadrul creării acestui corp voluntar, să ţină seama, de la bun început, de structurile existente şi să le integreze în mod activ; subliniază însă că o suprapunere a structurilor în domeniul protecţiei civile nu este de dorit şi trebuie evitată;

44. solicită autorităţilor naţionale, regionale şi locale, precum şi Uniunii Europene să asigure o finanţare adecvată şi să simplifice procedurile administrative, inclusiv stimulentele fiscale, pentru organizaţiile implicate în acţiunile de voluntariat, prin acestea înțelegându-se toate asociaţiile şi reţelele din domeniu, îndeosebi cele mici şi cu mijloace limitate, cu scopul de a valorifica rolul, acţiunile şi rezultatele acestora în beneficiul societăţii;

45. solicită, prin urmare, clarificarea noţiunii de subvenţie acordată asociaţiilor, astfel încât finanţările asociative să nu mai fie confundate cu ajutoarele de stat, ceea ce ar putea perturba concurenţa în sectorul economic;

46. invită Comisia să propună un mecanism care să permită statelor membre care doresc să consolideze societatea civilă să scutească de TVA ansamblul sau majoritatea activităţilor şi tranzacţiilor efectuate de către organizaţiile non-profit de voluntariat ; subliniază faptul că de un asemenea mecanism ar trebui să beneficieze, cel puţin, organizaţiile non-profit de dimensiuni mai reduse;

47. solicită statelor membre să asigure voluntarilor securitate juridică, nu în ultimul rând cu privire la problemele legate de asigurări, astfel încât diferitele sisteme din statele membre să încurajeze acţiunile de voluntariat transfrontaliere; solicită, de asemenea, să se asigure o mai bună informare a voluntarilor cu privire la drepturile lor şi la acordurile instituţionale şi de reglementare aferente din diversele state membre;

48. invită Comisia să susţină procesul de eliminare a obstacolelor existente;

49. solicită statelor membre să revizuiască condiţiile fiscale şi de securitate socială transfrontaliere privind activităţile de voluntariat transfrontaliere pentru a se asigura că acestea nu ridică obstacole suplimentare pentru astfel de activităţi şi că voluntarii transfrontalieri pot primi prestaţiile de securitate socială la care au dreptul în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004;

50. menţionează că, deşi reprezintă o resursă importantă în economia şi societatea noastră, voluntariatul nu trebuie să fie considerat o alternativă a muncii obişnuite, plătite, şi nici un substitut al acesteia, şi în nici un caz nu poate constitui un motiv pentru neîndeplinirea de către guverne a obligaţiilor sociale care le revin;

51. consideră că acest aspect ar trebui subliniat în special în sectorul serviciilor de îngrijire, în care ponderea activităţilor de voluntariat continuă să crească; subliniază, de asemenea, faptul că promovarea voluntariatului ca mijloc de dobândire, dezvoltare sau menţinere a competenţelor nu ar trebui să transforme voluntariatul într-o cerinţă obligatorie, întrucât acest fapt ar submina însuşi caracterul său fundamental;

52. solicită autorităţilor naționale, regionale și locale, și UE în special, să informeze actorii şi partenerii implicaţi în acţiuni de voluntariat cu privire la programele europene existente, îndeosebi cu privire la cele care au drept obiectiv „cooperarea teritorială europeană” în cadrul politicii de coeziune, şi să le faciliteze accesul la acestea, pentru a putea beneficia într-o mai mare măsură de programele în proiectele şi acţiunile lor transfrontaliere;

53. invită statele membre să promoveze şi să pună în aplicare programe naţionale pentru activităţi de voluntariat transfrontaliere pentru a contribui la dezvoltarea acestora pe întreg teritoriul UE;

54. solicită Comisiei, în special, ca parte a creării unor noi programe multianuale şi având în vedere experienţa importantă acumulată în urma Anului european al voluntariatului 2011, să ia măsuri pentru a garanta finanţarea pentru proiecte de voluntariat şi pentru structurile organizate prin activităţi de voluntariat, şi să dezvolte şi să încurajeze coordonarea eficientă interinstituţională, în scopul promovării rolului voluntariatului în cadrul politicilor UE;

55. solicită Comisiei să garanteze că există un acces liber la informaţiile privind fondurile disponibile şi programele specifice pentru proiectele iniţiate de voluntari şi că procedurile de depunere a solicitărilor nu devin inabordabile din cauza birocraţiei excesive;

56. solicită Comisiei să se asigure că se furnizează o finanţare adecvată programelor din diverse domenii de politică pentru susţinerea activităţilor transfrontaliere de voluntariat; invită statele membre să pună în aplicare în mod activ sisteme pentru stimularea activităţilor de voluntariat naţionale şi transfrontaliere; solicită să se acorde o atenţie specială acordării de sprijin financiar pentru infrastructura de voluntariat; susţine faptul că subvenţiile publice pentru activităţile de voluntariat ar trebui alocate fără a discrimina nicio organizaţie;

57. propune realizarea unei reţele transfrontaliere a organizaţiilor de voluntari din diversele state membre prin coordonarea organizaţiilor de voluntari existente şi facilitarea schimbului de bune practici şi de experienţe; consideră că ar trebui să se deschidă noi puncte de contact doar în statele membre care nu au deja astfel de structuri;

58. solicită Comisiei să propună un Statul european al asociațiilor, pentru a le oferi un cadru juridic de funcționare, pentru a reduce cheltuielile administrative necesare pentru activitățile de voluntariat transfrontaliere și pentru a crea structuri de voluntariat la nivel european, care să încurajeze mobilitatea voluntarilor în UE;

59. subliniază rolul care poate fi jucat de activităţile de voluntariat pentru promovarea politicilor UE;

60. invită Comisia Europeană să recunoască şi să promoveze activităţile de voluntariat în politicile relevante ale UE, luând în considerare natura transversală a acestor activităţi şi asigurându-se că politicile menţionate promovează dezvoltarea voluntariatului şi încurajează implicarea tuturor categoriilor sociale;

61. solicită Comisiei să recunoască cum se cuvine în cadrul programelor şi proiectelor UE contribuţia reală adusă comunităţii prin munca efectuată de voluntari;

62. invită Comisia să aloce resurse corespunzătoare pentru crearea unui Fond european de dezvoltare a centrelor de voluntariat, care vizează dezvoltarea unei infrastructuri pentru susţinerea activităţilor de voluntariat;

63. solicită Comisiei și statelor membre să permită includerea perioadei de voluntariat ca cofinanțare în toate programele finanțate de UE, echivalând-o cu o contribuție în natură cu valoare financiară;

64. recomandă Comisiei şi statelor membre să menţină o continuitate între anul 2011 şi anii următori, integrând în mod ferm dimensiunea voluntariatului atât în cadrul Anului european al îmbătrânirii active (2012), cât şi în cadrul viitorului An european al cetăţenilor (2013), ca manifestare a cetăţeniei active care favorizează integrarea socială inclusiv pentru cetăţenii în vârstă;

65. atrage atenţia asupra nevoii de a promova voluntariatul, în special în timpul Anului European al Cetăţenilor 2013, şi solicită Comisiei să includă susţinerea activităţilor de voluntariat în politicile internaţionale de asistenţă pentru dezvoltare, inclusiv cu scopul de a realiza toate obiectivele identificate în Obiectivele de dezvoltare ale mileniului;

66. susține examinarea formală a propunerii „Solidarité”, vizând crearea unui program interinstituțional de resurse umane în instituțiile UE care să faciliteze implicarea personalului instituțiilor și a stagiarilor în activități de voluntariat, umanitare și sociale, atât ca parte a formării profesionale, cât și ca voluntariat în timpul lor liber;

67. subliniază faptul că programul propus va conduce la o scădere a cheltuielilor, are o valoare adăugată ridicată și va contribui la implementarea politicilor și programelor UE;

68. recomandă Comisiei să menţină punctele de contact utile stabilite atât cu „EYV 2011 Alliance” și cu succesoarea sa, Platforma Voluntarilor, care include multe organizaţii de voluntariat şi reţele ale societăţii civile, cât şi cu organismele naţionale de coordonare, cu partenerii strategici şi cu purtătorii de cuvânt ai guvernelor naţionale în domeniu, având în vedere varietatea largă a organismelor implicate în voluntariat în UE, şi încurajează aceste puncte de contact să se implice în mod activ în proiectul de portal centralizat al UE, în calitate de platformă paneuropeană, pentru a facilita coordonarea şi intensificarea activităţilor transfrontaliere;

69. subliniază importanța rețelelor de contact și a schimburilor de bune practici pentru difuzarea informațiilor cu privire la procedurile UE care pot ajuta și sprijini activitățile de voluntariat transfrontaliere;

70. solicită Comisiei să ia măsurile necesare, atunci când consideră oportun, în legătură cu Agenda politică pentru voluntariat în Europa (PAVE), care a fost elaborată de organizaţiile de voluntariat implicate în EYV 2011 Alliance.

o

o        o

71. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 327 24.11.2006,, p. 30.

(2)

JO L 327 24.11.2006,, p. 45.

(3)

JO L 378 27.12.2006,, p. 32. Decizie modificată prin Decizia nr. 1358/2008/CE (JO L 350, 30.12.2008, p. 58).

(4)

JO L 17 22.1.2010, p. 43.

(5)

JO C 168, 20.7.2006, p.1.

(6)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st14/st14427-re01.en07.pdf

(7)

JO C 241, 20.9.2008, p.1.

(8)

JO C 319, 13.12.2008, p.8.

(9)

JO L 394 30.12.2006, p. 5.

(10)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0101.

(11)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14552.en11.pdf

(12)

JO C 372, 20.12.2011, p.24.

(13)

JO C 259 E, 29.10.2009, p. 9.

(14)

JO L 375 23.12.2004, p. 12.


EXPUNERE DE MOTIVE

Anul european al activităților de voluntariat care promovează cetățenia activă (2011) - un an plin de inițiative, în care voluntari din toată Europa au fost implicați în activități de promovare, informare și sensibilizare - tocmai s-a încheiat, predând ștafeta anului 2012 – Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității dintre generații. Acesta va constitui o altă ocazie majoră de a reflecta asupra importanței activității de voluntariat în viața de zi cu zi și de a oferi persoanelor în vârstă posibilitatea de a-și aduce contribuția la dezvoltarea unitară a comunității.

În urma numeroaselor iniţiative şi dezbateri care s-au desfăşurat în 2011, a fost evidenţiat faptul că activităţile de voluntariat constituie un instrument care ajută persoanele şi asociaţiile să facă faţă necesităţilor şi problemelor general umane, sociale, intergeneraţionale sau celor legate de mediu.

A fost evidenţiat faptul că voluntariatul constituie o formă de exprimare a cetăţeniei active în toate sferele vieţii sociale, precum şi că această activitate este esențială pentru dezvoltarea valorilor democratice, a demnităţii umane, a egalităţii şi a subsidiarităţii.

Voluntariatul îşi asumă în mod discret rolul de catalizator al schimbărilor sociale şi de instrument indispensabil pentru încurajarea sprijinului activ al societăţii.

Conform statisticilor, există un „corp” de 100 de milioane de cetățeni europeni implicați în diverse activități de voluntariat, capabili să contribuie la producerea a 5 % din PIB-ul european. 80 % dintre cetățeni consideră voluntariatul ca o componentă importantă a vieții democratice și ca un mijloc important de participare a fiecărui individ la viața societății.

Voluntariatul este o sursă inepuizabilă de învăţare informală şi de dezvoltare personală. Voluntariatul transfrontalier, în special, constituie o oportunitate de îmbogăţire interculturală pentru tinerii cetăţeni europeni.

Evenimentele sportive importante implică un număr tot mai mare de ţări europene în organizarea comună a acestora, cu participarea a mii de voluntari care provin din diferite state membre.

Din păcate și dezastrele naturale și de mediu care afectează Europa au deseori consecințe în mai multe state membre simultan și implică voluntari din fiecare parte a Europei, care își oferă ajutorul, mâna de lucru și solidaritatea. Pe lângă dificultățile cauzate de dezastrul natural, ei se confruntă și cu probleme cauzate de bariere lingvistice și birocratice, acestea din urmă putând fi reduse prin politici europene de sprijin adecvate.

Este în continuare necesar să se facă o distincție netă și clară între valoarea activităților de voluntariat, care nu au contra-parte financiară, și activitățile lucrative. Se impune, de asemenea, sublinierea rolului voluntariatului, în UE și în afara UE, în promovarea principiilor identității și valorilor comune europene, cum ar fi solidaritatea și coeziunea socială.

Datorită vizibilității dobândite prin intermediul Anului european al voluntariatului, este oportună concentrarea asupra unor măsuri specifice pentru a promova activităţile de voluntariat, cum ar fi ideea creării unui portal UE centralizat al voluntariatului, cu o secţiune specială dedicată voluntariatului transfrontalier, înființarea unui „Corp voluntar european de ajutor umanitar” şi crearea unui „paşaport european al competenţelor”.

Corpul voluntar european de ajutor umanitar se va ocupa cu selecţia, formarea şi trimiterea de voluntari, pentru a susţine organizaţiile locale în caz de catastrofe naturale.

Se urmăreşte, totodată, obiectivul dezvoltării unor sinergii cu organizaţiile şi structurile existente, pentru a evita suprapunerile şi dispersarea resurselor: Corpul va acționa în funcție de cereri și de necesități.

Pașaportul european al competențelor va asigura, pe de altă parte, recunoașterea la nivel transfrontalier a calificărilor profesionale și va permite o atestare a aptitudinilor și a competențelor dobândite prin intermediul voluntariatului.

Paşaportul va reproduce modelul Europass (CV-ul european online), pentru a permite înscrierea competenţelor într-un mod transparent şi comparabil: Este necesară o mai largă recunoaştere publică a voluntariatului ca experienţă utilă pentru tineri, destinată dobândirii de competenţe care le vor fi de folos ulterior, de exemplu, în educație și în activitatea profesională.


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (1.3.2012)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE

(2011/2293(INI))

Raportoare pentru aviz: Marian Harkin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  observă că activitățile de voluntariat implică cetățenii în dezvoltarea locală și transfrontalieră durabilă din punct de vedere economic, social și ecologic și adesea poate să asigure furnizarea rapidă de ajutor în caz de catastrofă; subliniază că acestea joacă un rol în promovarea solidarității, a cetățeniei active și a învățării interculturale, acordând voluntarilor posibilitatea de a studia limba și cultura țării în care lucrează, consolidând astfel coeziunea socială și democrația participativă;

2.  observă că voluntariatul contribuie la integrare, la incluziunea socială și la inovația socială și poate contribui, de asemenea, la combaterea sărăciei, ajutând în același timp la realizarea coeziunii economice și sociale; subliniază că toate activitățile de voluntariat promovează solidaritatea dintre generații prin încurajarea cooperării dintre tineri și persoanele mai în vârstă, aceasta contribuind la promovarea îmbătrânirii active și la implicarea socială în toate fazele vieții, precum și la îmbunătățirea protecției mediului;

3.  observă că voluntariatul crește toleranța persoanelor, creează capital uman și social și joacă un rol vital pentru emanciparea grupurilor excluse din punct de vedere social; subliniază nevoia de a asigura accesul la o paletă cât se poate de largă de posibilități de voluntariat și încurajează Comisia să realizeze programe europene mai favorabile incluziunii și deschise pentru toate grupurile de vârstă;

4.  ia act de faptul că persoanele în vârstă care se implică în activități de voluntariat consideră că astfel le este mai ușor să facă trecerea de la locul de muncă la pensie, și anume prin părăsirea treptată a muncii active;

5.  subliniază că voluntariatul reduce riscul excluderii sociale, fiind deci esențială atragerea într-o astfel de activitate a tuturor grupurilor sociale, în special a persoanelor cu dizabilități; atrage atenția asupra nevoii de a se asigura că voluntariatul devine recunoscut pe scară mai largă și este mai puțin afectat de diverse obstacole;

6.  menționează că, deși reprezintă o resursă importantă în economia și societatea noastră, voluntariatul nu trebuie să fie considerat o alternativă a muncii obișnuite, plătite, și nici un substitut al acesteia, și în nici un caz nu poate constitui un motiv pentru neîndeplinirea de către guverne a obligațiilor sociale care le revin; consideră că acest aspect ar trebui subliniat în special în sectorul serviciilor de îngrijire, în care ponderea activităților de voluntariat continuă să crească; subliniază, de asemenea, faptul că promovarea voluntariatului ca mijloc de dobândire, dezvoltare sau menținere a competențelor nu ar trebui să transforme voluntariatul într-o cerință obligatorie, întrucât acest fapt ar submina însuși caracterul său fundamental;

7.  subliniază rolul care poate fi jucat de activitățile de voluntariat pentru promovarea politicilor UE;

8.  solicită Comisiei, în contextul strategiei Europa 2020, să dezvolte și să susțină inițiative care să se concentreze în special pe îmbunătățirea și extinderea proiectelor existente și care să vizeze asigurarea faptului că voluntariatul contribuie la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și că asemenea inițiative pot implica o gamă largă de participanți; solicită, de asemenea, Comisiei să asiste și să încurajeze statele membre în inițiativele legate de voluntariat, dat fiind că responsabilitatea principală aparține statelor membre;

9.  invită Comisia Europeană să recunoască și să promoveze activitățile de voluntariat în politicile relevante ale UE, luând în considerare natura transversală a acestor activități și asigurându-se că politicile menționate promovează dezvoltarea voluntariatului și încurajează implicarea tuturor categoriilor sociale;

10. atrage atenția asupra nevoii de a promova voluntariatul, în special în timpul Anului European al Cetățenilor 2013, și solicită Comisiei să includă susținerea activităților de voluntariat în politicile internaționale de asistență pentru dezvoltare, inclusiv cu scopul de a realiza toate obiectivele identificate în Obiectivele de dezvoltare ale mileniului;

11. îndeamnă angajatorii să recunoască valoarea prezentată pentru angajații lor de facilitarea inițiativelor de voluntariat ca o expresie a responsabilității sociale a întreprinderilor;

12. recomandă Comisiei să introducă în mod real cât mai curând posibil pașaportul european al competențelor; subliniază că competențele dobândite în timpul activităților de voluntariat prezintă o importanță semnificativă și în viața profesională și reprezintă o valoare adăugată pentru CV; ia act de faptul că voluntariatul poate ajuta tinerii să-și aleagă o carieră; subliniază faptul că este esențială recunoașterea competențelor și a abilităților dobândite prin intermediul activităților de voluntariat în calitate de experiență profesională și de învățare non-formală și informală; ia act de faptul că activitățile de voluntariat ajută voluntarii să-și lărgească orizonturile și să-și dezvolte personalitățile și subliniază faptul că voluntariatul aduce beneficii economice statelor membre, întrucât cei care se implică în activități de voluntariat contribuie la generarea produsului intern brut;

13. solicită Comisiei să se asigure că se furnizează o finanțare adecvată programelor din diverse domenii de politică pentru susținerea activităților transfrontaliere de voluntariat; invită statele membre să pună în aplicare în mod activ sisteme pentru stimularea activităților de voluntariat naționale și transfrontaliere; solicită să se acorde o atenție specială acordării de sprijin financiar pentru infrastructura de voluntariat; susține faptul că subvențiile publice pentru activitățile de voluntariat ar trebui alocate fără a discrimina nicio organizație;

14. solicită Comisiei să recunoască cum se cuvine în cadrul programelor și proiectelor UE contribuția reală adusă comunității prin munca efectuată de voluntari;

15. propune realizarea unei rețele transfrontaliere a organizațiilor de voluntari din diversele state membre prin coordonarea organizațiilor de voluntari existente și facilitarea schimbului de bune practici și de experiențe; consideră că ar trebui să se deschidă noi puncte de contact doar în statele membre care nu au deja astfel de structuri;

16. invită statele membre să promoveze și să pună în aplicare programe naționale pentru activități de voluntariat transfrontaliere pentru a contribui la dezvoltarea acestora pe întreg teritoriul UE;

17. invită Comisia să aloce resurse corespunzătoare pentru crearea unui Fond european de dezvoltare a centrelor de voluntariat, care vizează dezvoltarea unei infrastructuri pentru susținerea activităților de voluntariat;

18. solicită statelor membre să asigure voluntarilor certitudine juridică, nu în ultimul rând cu privire la problemele legate de asigurări, astfel încât diferitele sisteme din diversele state membre să încurajeze acțiunile de voluntariat transfrontaliere; solicită, de asemenea, să se asigure o mai bună informare a voluntarilor cu privire la drepturile lor și la acordurile instituționale și de reglementare aferente din diversele state membre; invită Comisia să susțină procesul de eliminare a obstacolelor existente; solicită statelor membre să revizuiască condițiile fiscale și de securitate socială transfrontaliere privind activitățile de voluntariat transfrontaliere pentru a se asigura că acestea nu ridică obstacole suplimentare pentru astfel de activități și că voluntarii transfrontalieri pot primi prestațiile de securitate socială la care au dreptul în conformitate cu Regulamentul 883/2004;

19. invită statele membre să promoveze programe de formare profesională, să elaboreze ghiduri și materiale privind gestionarea voluntarilor și programe pentru a motiva cetățenii să se implice în activități de voluntariat transfrontaliere;

20. recomandă statelor membre să promoveze utilizarea timpului consacrat activităților de voluntariat ca finanțare echivalentă pentru proiectele europene, în special pentru inițiativele transfrontaliere;

21. solicită Comisiei să încurajeze statele membre să adopte Manualul privind măsurarea activității de voluntariat al OIM pentru a asigura existența unor date comparabile și viabile care pot contribui la îmbunătățirea monitorizării și a procesului de elaborare a politicilor;

22. invită Comisia să propună un mecanism care să permită statelor membre care doresc să consolideze societatea civilă să scutească de TVA ansamblul sau majoritatea activităților și tranzacțiilor efectuate de către organizațiile non-profit de voluntariat ; subliniază faptul că de un asemenea mecanism ar trebui să beneficieze cel puțin organizațiile non-profit de dimensiuni mai mici.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

1.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Kinga Göncz, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Gabriele Zimmer

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Phil Bennion, Silvia-Adriana Țicău


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.4.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Liam Aylward, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Hans-Peter Martin

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Daciana Octavia Sârbu

Ultima actualizare: 31 mai 2012Notă juridică