Eljárás : 2011/0332(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0178/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0178/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2012 - 7.9
CRE 04/07/2012 - 7.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0286

AJÁNLÁS     ***
PDF 147kWORD 72k
2012. június 1.
PE 486.172v02-00 A7-0178/2012

az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Inese Vaidere

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16827/2011),

–   tekintettel az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló, levélváltás formájában megkötendő megállapodás tervezetére (16828/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontja v. alpontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0520/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7-0178/2012),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Oroszországi Föderáció kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

Az Oroszországi Föderációval megkötendő kétoldalú megállapodás megtárgyalására az ország Kereskedelmi Világszervezethez való csatlakozási folyamatának keretében került sor. Az Európai Parlamenttől kérték az egyetértését, amely előfeltétele annak, hogy a Tanács hivatalosan megkösse a megállapodást.

A Kereskedelmi Világszervezetbe (a továbbiakban: WTO) történő csatlakozásának keretében az Oroszországi Föderáció kötelezettséget vállalt arra, hogy fokozatosan csökkenti, illetve eltörli a listán szereplő nyersanyagok jelenlegi kiviteli vámjait. Ezeket a kiviteli vámok mértékére vonatkozó kötelezettségvállalásokat Oroszország árukkal kapcsolatos engedményeinek és kötelezettségvállalásainak jegyzéke tartalmazza.

A jegyzékben foglalt lista azonban Oroszország értelmezése szerint nem akadálya annak, hogy bármely, a jegyzékben nem szereplő nyersanyagra új vagy további kiviteli vámot vessenek ki. Az EU az efféle új kivitelivám-korlátozások elkerülése érdekében tárgyalta meg e megállapodást Oroszországgal.

Oroszország árukkal kapcsolatos engedményeinek és kötelezettségvállalásainak jegyzékében számos termék nem szerepel. Az e megállapodásban foglalt lista így tekintélyes hosszúságú, és igen fontos nyersanyagokra is kiterjed. Ezek azok a nyersanyagok, amelyek nem szerepelnek Oroszország árukra vonatkozó WTO-jegyzékében, és amelyek előállításában vagy exportjában Oroszországnak világszinten több mint 10%-os részesedése van, vagy amelyek behozatalához az EU-nak fontos – fennálló vagy potenciális – érdeke fűződik, vagy amelyek esetében nemzetközi szintű ellátási nehézségek kockázata áll fenn. E kategóriák magukban foglalnak mezőgazdasági termékeket és vetőmagokat, a dohányt, számos vegyi, vas- és energiaterméket, ásványokat, gyapjú- és állati termékek származékait stb.

A kétoldalú megállapodás értelmében az orosz kormány kötelezettséget vállal arra, hogy „minden tőle megtelhetőt megtesz annak érdekében, hogy ne vezessen be kiviteli vámot, illetve ne növelje annak mértékét” a megállapodás mellékletében felsorolt nyersanyagok esetében. Amennyiben Oroszország kiviteli vámot kíván kivetni e termékekre, akkor legalább 2 hónappal korábban egyeztetnie kell az Európai Bizottsággal „annak érdekében, hogy olyan megoldást találjanak, amely figyelembe veszi mindkét fél érdekeit”.

A megállapodás nem ír elő az EU számára semmilyen kötelezettségvállalást.

Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet néhány fontos hiányosságra:

Először is, a megállapodás nyelvezete nem kellően pontos és kötelező erejű a végrehajtás szempontjából. A WTO-val szemben, illetve a árukra vonatkozó engedmények és kötelezettségvállalások jegyzékében vállalt kötelezettségeihez képest Oroszország csak arra vállal kötelezettséget, hogy „minden tőle telhetőt megtesz”, illetve az e megállapodásban foglalt nyersanyagok esetében „egyeztet”.

Másodszor, azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás szövege nem pontosan fogalmaz, nincs előirányozva kétoldalú vitarendezési mechanizmus. Amennyiben Oroszország a „minden tőle telhető” ellenére új vagy további kiviteli vámokat alkalmaz a megállapodásban felsorolt bármely nyersanyagra, és nem fogadja el az EU által az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során javasolt megoldásokat, e megállapodás érvényre juttatására és az EU érdekeinek védelmére nem sok eszköz áll az EU rendelkezésére.

A nyersanyagokkal kapcsolatos, jogilag kötelező erejű megállapodás sürgető voltát és jelentőségét határozottan alátámasztja az, hogy Oroszország nemrégiben, a Schmallenberg- és a kéknyelv-vírus elterjedését követően beviteli tilalmat rendelt el a valamennyi uniós tagállamból származó állati termékekre, noha e tilalom egyértelműen sérti a Kereskedelmi Világszervezet szabályait. Az Európai Bizottság már kérte a korlátozások Oroszország általi azonnali megszüntetését, ám meglehetősen korlátozottak a lehetőségei az uniós fogyasztók és termelők érdekeinek védelmére és a WTO szabályainak betartatására. E tilalom is jelzi, hogy Oroszország hozzáállásában a WTO-csatlakozás ellenére sem sok változás történt. A nyersanyagokra vonatkozó határozott, jogilag kötelező erejű kétoldalú megállapodás hiányában az EU nem rendelkezik semmilyen biztosítékkal a hasonló jövőbeli protekcionista intézkedésekkel szemben.

Az EU Oroszország legfontosabb kereskedelmi partnere és befektetője. Ezért a WTO-hoz való csatlakozás által megkövetelt haladéktalan reformok melletti, kellően komoly kötelezettségvállalást, viszonosságot és a tárgyalások során egy kölcsönösen előnyös új megállapodás melletti elköteleződést várunk el, különösen az energiaügy, a kereskedelem és a befektetések területén.

E megállapodást ezért ideiglenes megoldásnak kellene tekinteni, amelynek helyébe az EU és az Oroszországi Föderáció közötti nyersanyag-kereskedelemről szóló, kellően erőteljes egyezmény lép, esetleg a jelenleg tárgyalások tárgyát képező új megállapodás (a jövőbeli partnerségi és együttműködési megállapodás) részeként.

Az előadó összegzésképpen elismeri az Oroszország által vállalt kötelezettségeket és kiigazításokat, megállapítja a WTO-hoz való csatlakozásának pozitív hatását, valamint annak jelentőségét, hogy e megállapodás megkötése az Oroszországi Föderáció WTO-hoz való csatlakozásáról szóló megállapodás ratifikációja előtt történik. Az előadó ezért úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek indokolt egyetértését adni a megállapodás megkötéséhez.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

30.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Zuzana Roithová

Utolsó frissítés: 2012. június 21.Jogi nyilatkozat