Procedură : 2012/2051(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0182/2012

Texte depuse :

A7-0182/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/06/2012 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0233

RAPORT     
PDF 212kWORD 155k
5 iunie 2012
PE 489.389v01-00 A7-0182/2012

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0126 – C7-0078/2012),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 26,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(2),

–   având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată în cursul reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008 privind Fondul de solidaritate,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0182/2012),

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din xxx

referitoare la mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 26,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)      Uniunea Europeană a creat un Fond de solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) pentru a-și exprima solidaritatea cu populația din regiunile afectate de dezastre naturale.

(2)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 1 miliard de euro.

(3)      Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea Fondului.

(4)      Italia a depus o cerere pentru mobilizarea Fondului, în urma dezastrului natural cauzat de inundații în Liguria și Toscana.

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 18 061 682 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la …

Pentru Parlamentul European                          Pentru Consiliu

Președintele                                                    Președintele

(1)

              JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

              JO L 311, 14.11.2002, p. 3.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE în favoarea Italiei, în temeiul punctului 26 din Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006. AII permite mobilizarea Fondului în limita plafonului anual de 1 miliard de euro. Aceasta este prima propunere de mobilizare a Fondului din 2012.

În paralel cu această propunere de mobilizare a Fondului de solidaritate în favoarea Italiei, Comisia a prezentat un proiect de buget rectificativ (PBR nr. 2/2012 din 16 martie 2012) pentru a înscrie în bugetul 2012 creditele de angajament și de plată aferente, în conformitate cu punctul 26 din AII.

Raportorul salută faptul că mobilizarea Fondului a fost propusă de Comisie ca punct separat în PBR nr. 2/2012, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iulie 2008.

Italia a depus o cerere de asistență din partea Fondului în urma inundațiilor care au afectat regiunile Liguria și Toscana în octombrie 2011, cauzând daune importante gospodăriilor, întreprinderilor și agriculturii, precum și perturbarea unor legături majore de transport și a unor rețele esențiale de infrastructură publică.

Totalul daunelor directe cauzate de inundații a fost estimat de autoritățile italiene la 722,5 milioane EUR. Dezastrul a fost clasat ca unul de origine naturală și, prin urmare, intră în domeniul de aplicare al Fondului de solidaritate.

În urma verificării conformității acestei solicitări cu criteriile de eligibilitate din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului, Comisia a propus mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru suma totală de 18 061 682 EUR în credite de angajament și de plată.

Suma respectivă va lăsa cel puțin o proporție de 25% din Fond disponibil pentru alocare în ultimul trimestru al exercițiului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

Comisia Europeană a propus redistribuirea sumei de 18 061 682 EUR în credite de plată de la linia bugetară 13 06 01 din rubrica 3b a cadrului financiar, destinată utilizării Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în statele membre.

Cifre - Fondul de solidaritate

 

 

 

 

 

(în EUR)

 

Valoarea acceptată a daunelor directe

Prag

Suma bazată pe 2,5%

Suma bazată pe 6%

Cuantumul total al ajutorului propus

Inundații Liguria și Toscana 2011

722,467 milioane

3 536 milioane

18 061 682

-

18 061 682

Total

 

 

 

 

18 061 682

În conformitate cu punctul 26 din AII din 17 mai 2006, la prezentarea acestei propuneri de mobilizare a Fondului, Comisia inițiază procedura simplificată de discuții trilaterale pentru a obține acordul celor două componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a utiliza Fondul și la suma solicitată.

Potrivit unui acord intern cu Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), aceasta ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la execuția Fondului de solidaritate al UE.

În urma examinării solicitărilor, Comisia REGI din cadrul Parlamentului European și-a exprimat poziția privind mobilizarea Fondului, astfel cum se prezintă în avizul sub formă de scrisoare anexat la prezentul raport.

Raportorul recomandă aprobarea propunerii de decizie prezentate de Comisie și anexate la prezentul raport.

Tabel recapitulativ pe rubrici ale Cadrului Financiar

Cadrul financiar

Rubrica/subrubrica

Cadrul financiar 2012

Buget 2012 (incl. PBR 1/2012)

PBR 2/2012

Buget 2012

(incl. PBR 1-2/2012)

CA

CP

CA

CP

CA

CP

CA

PA

1. CREȘTERE DURABILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

14 853 000 000

 

15 403 000 000

11 500 977 788

 

 

15 403 000 000

11 500 977 788

Marjă

 

 

-50 000 000

 

 

 

-50 000 000

 

1b. Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

52 761 000 000

 

52 752 576 141

43 835 746 321

 

 

52 752 576 141

43 835 746 321

Marjă

 

 

8 423 859

 

 

 

8 423 859

 

Total

67 614 000 000

 

68 155 576 141

55 336 724 109

 

 

68 155 576 141

55 336 724 109

Marjă(1)

 

 

 

-41 576 141

 

 

 

-41 576 141

 

2. CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE

 

 

 

 

 

 

 

 

Din care cheltuieli privind piața și plăți directe

48 093 000 000

 

43 969 637 305

43 875 978 049

 

 

43 969 637 305

43 875 978 049

Total

60 810 000 000

 

59 975 774 185

57 034 220 262

 

 

59 975 774 185

57 034 220 262

Marjă

 

 

834 225 815

 

 

 

834 225 815

 

3. CETĂȚENIE, LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Libertate, securitate și justiție

1 406 000 000

 

1 367 806 560

835 577 878

 

 

1 367 806 560

835 577 878

Marjă

 

 

38 193 440

 

 

 

38 193 440

 

3b. Cetățenie

699 000 000

 

697 436 780

648 700 180

18 061 682

18 061 682

715 498 462

666 761 862

Marjă

 

 

1 563 220

 

 

 

1 563 220

 

Total

2 105 000 000

 

2 065 243 340

1 484 278 058

18 061 682

18 061 682

2 083 305 022

1 502 339 740

Marjă(2)

 

 

 

39 756 660

 

 

 

39 756 660

 

4. UE CA ACTOR MONDIAL

8 997 000 000

 

9 405 937 000

6 955 083 523

 

 

9 405 937 000

6 955 083 523

Marjă(3)

 

 

 

-150 000 000

 

 

 

-150 000 000

 

5. ADMINISTRAȚIE

8523 000 000

 

8 279 641 996

8 277 736 996

 

 

8 279 641 996

8 277 736 996

Marjă(4)

 

 

 

327 358 004

 

 

 

327 358 004

 

TOTAL

148 049 000 000

141 360 000 000

147 882 172 662

129 088 042 948

18 061 682

18 061 682

147 900 234 344

129 106 104 630

Marjă

 

 

1 209 764 338

12 445 957 052

 

 

1 209 764 338

12 445 957 052

(1)

              Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) nu este inclus în calculul marjei de la rubrica 1a (500 de milioane EUR). Suma de 50 de milioane EUR peste plafon este finanțată prin mobilizarea instrumentului de flexibilitate.

(2)

              Valoarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este înscrisă prin adăugare la rubricile relevante, astfel cum este prevăzut în AII din 17 mai 2006 (JO C 139, 14.6.2006).

(3)

              Marja pentru 2012 prevăzută la rubrica 4 nu ia în considerare creditele aferente Rezervei pentru ajutoare de urgență (258,9 milioane EUR). Suma de 150 de milioane EUR peste plafon este finanțată prin mobilizarea instrumentului de flexibilitate.

(4)

              Pentru calcularea marjei sub plafonul prevăzut pentru rubrica 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013 pentru suma de 84 de milioane EUR privind contribuțiile personalului la sistemul de pensii.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Comisia pentru dezvoltare regională

Președintele

Dlui Alain Lamassoure

Președinte

Comisia pentru bugete

Clădirea Altiero Spinelli-13E205

Bruxelles

11.05.2012

Obiectul:          Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în favoarea Italiei

Stimate domnule Lamassoure,

În propunerea sa de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (COM(2012)0126), Comisia Europeană a informat Parlamentul European că, pe baza cererilor de asistență prezentate de Italia în legătură cu inundațiile din Liguria și Toscana din octombrie 2011, propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, estimările daunelor cauzate fiind următoarele:

 

 

 

 

 

(în EUR)

 

Daune directe acceptate

Prag

Suma bazată pe 2,5 %

Suma bazată pe 6 %

Suma totală a ajutorului propus

Inundații Liguria și Toscana 2011

722,467 milioane

3 536 milioane

18 061 682

-

18 061 682

Total

 

 

 

 

18 061 682

Ca urmare a examinării acestor cereri și având în vedere subvenția maximă care poate fi acordată din fond, precum și posibilitățile de realocare a creditelor în cadrul rubricii care necesită cheltuieli suplimentare, Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru o valoare totală de 18 061 682 EUR, în scopul de a fi alocată rubricii 3b din cadrul financiar.

Pentru a evita întârzierea inutilă a aprobării acestei măsuri, am plăcerea să vă informez că nu există nicio obiecție din partea Comisiei pentru dezvoltare regională împotriva mobilizării sumelor menționate din Fondul de solidaritate al UE spre a fi alocate rubricii respective din cadrul financiar conform propunerii Comisiei și în conformitate cu normele prevăzute în Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 și în Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

Cu deosebită considerație,

Danuta Hübner


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Ultima actualizare: 6 iunie 2012Notă juridică