Procedură : 2011/0902(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0184/2012

Texte depuse :

A7-0184/2012

Dezbateri :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RAPORT     ***I
PDF 191kWORD 119k
5 iunie 2012
PE 475.770v01-00 A7-0184/2012

referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

(01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Alexandra Thein

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

(01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere solicitarea Curții de Justiție adresată Parlamentului și Consiliului (01923/2011),

–   având în vedere articolele 257 și 281 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia proiectul de act a fost prezentat Parlamentului (C7-0091/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comisiei (COM(2011)0596),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0184/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Curții de Justiție, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(1)*

la proiectul de act

---------------------------------------------------------

REGULAMENTUL (EU, EURATOM) NR. …/2012AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din

privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 257,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special articolul 62c și articolul 2 alineatul (2) din anexa I la acesta,

având în vedere cererea Curții de Justiție(2),

având în vedere avizul Comisiei Europene(3),

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)         În conformitate cu articolul 62c al doilea paragraf din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumit în continuare „Statutul”) și cu articolul 2 alineatul (2) din anexa I la acesta, este necesar să se stabilească modalitățile de desemnare a judecătorilor ad-interim la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene (denumit în continuare „Tribunalul Funcției Publice”), drepturile și obligațiile acestora, condițiile în care își pot exercita funcțiile, precum și împrejurările care pun capăt acestor funcții.

(2)         Judecătorii ad-interim ar trebui să fie aleși dintre persoane care au capacitatea să exercite imediat funcția de judecător la Tribunalul Funcției Publice. Desemnarea unor foști membri ai Curții de Justiție, ai Tribunalului și ai Tribunalului Funcției Publice permite să se garanteze respectarea acestor cerințe.

(3)  Având în vedere împrejurările în care s-ar proceda la desemnarea judecătorilor ad-interim, ar trebui să se confere mecanismului suplețea necesară. În acest sens, ar trebui să se atribuie Consiliului competența stabilirii unei liste de trei persoane care să poată fi desemnate în calitate de judecători ad-interim. În situația în care ar fi necesar să se procedeze la înlocuirea temporară a unui judecător aflat într-un caz de împiedicare din motive medicale, Tribunalul Funcției Publice ar lua decizia de a recurge la un judecător ad-interim. În executarea acestei decizii, președintele Tribunalului Funcției Publice ar chema să exercite funcția pe una dintre persoanele ale căror nume ar figura pe lista stabilită de Consiliu, în ordinea prevăzută în lista respectivă.

(4)         De asemenea, ar trebui să se reglementeze modul de remunerare a judecătorilor ad-interim, precum și problema efectelor pe care funcția lor și această remunerație le au asupra regimului financiar de care aceștia beneficiază în calitate de foști membri ai Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(5)         În sfârșit, este necesar să se reglementeze problema încetării funcției de judecător ad-interim,

AU ADOPTAT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În prezentul regulament:

–         Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene este denumit „Statut”;

–         termenul „Tribunalul Funcției Publice” desemnează Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene;

–         Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/EURATOM al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene este denumit „Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM”;(5)

        termenul „președintele Tribunalului” desemnează președintele Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene.

Articolul 2

(1)         La propunerea președintelui Curții de Justiție, Consiliul, hotărând în unanimitate, stabilește o listă de trei persoane în calitate de judecători ad-interim în sensul articolului 62c al doilea paragraf din Statut. Prin lista menționată se stabilește ordinea în care judecătorii ad-interim sunt chemați să exercite funcția, în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul articol.

Judecătorii ad-interim sunt aleși dintre foști membri ai Curții de Justiție a Uniunii Europene care sunt susceptibili să stea la dispoziția Tribunalului Funcției Publice.

Judecătorii ad-interim sunt numiți pentru o perioadă de patru ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit.

(2)         Tribunalul Funcției Publice poate decide să recurgă la un judecător ad-interim în cazul în care constată că un judecător este sau urmează să fie împiedicat să participe la soluționarea cauzelor din motive medicale, că această împiedicare durează sau este probabil să dureze cel puțin trei luni și apreciază că acest judecător nu se află totuși într-o situație de invaliditate considerată totală.

În executarea deciziei prevăzute la primul paragraf, președintele Tribunalului Funcției Publice îl cheamă să exercite funcția pe unul dintre judecătorii ad-interim în ordinea stabilită în lista prevăzută la alineatul (1) primul paragraf. Președintele Tribunalului îl informează cu privire la aceasta pe președintele Curții de Justiție.

În cazul în care Tribunalul Funcției Publice anticipează apariția unui caz previzibil de împiedicare, judecătorul ad-interim nu poate intra în funcție și nu poate participa la soluționarea cauzelor înainte ca judecătorul înlocuit să fie în mod efectiv împiedicat.

(3)         Articolele 2-6 și 18 din Statut se aplică în mod corespunzător judecătorilor ad-interim. Jurământul prevăzut la articolul 2 din Statut se depune la prima intrare în funcție.

Articolul 3

Judecătorii ad-interim care au fost chemați să exercite funcția îndeplinesc prerogativele de judecător numai în cadrul examinării cauzelor care le sunt încredințate spre soluționare.

Serviciile Tribunalului Funcției Publice sprijină activitatea judecătorilor ad-interim.

Articolul 4

(1)         Pentru fiecare zi în care își exercită funcția, constatată în mod corespunzător de președintele Tribunalului, judecătorii ad-interim primesc o remunerație într-un cuantum egal cu 1/30 din salariul lunar de bază acordat judecătorilor în temeiul articolului 21c alineatul (2) din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM.

Articolul 6 literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM se aplică în mod corespunzător judecătorilor ad-interim chemați să se deplaseze în afara locului lor de reședință pentru a-și exercita funcția.

(2)         Remunerația prevăzută la alineatul (1) primul paragraf se deduce din pensia prevăzută la articolul 8 din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM, în măsura în care valoarea remunerației menționate cumulată cu această pensie, înainte de deducerea impozitelor, este mai mare decât suma pe care judecătorul ad-interim o primea în calitate de membru al Curții de Justiție a Uniunii Europene. Remunerația prevăzută la alineatul (1) se ia de asemenea în considerare în vederea aplicării articolului 7 alineatul (3) din regulamentul menționat.

Interimatul nu dă naștere unui drept la indemnizație tranzitorie și la pensie în temeiul articolelor 7 și 8 din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM.

Articolul 19 din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM se aplică în mod corespunzător remunerației prevăzute la alineatul (1) primul paragraf.

Judecătorii ad-interim nu beneficiază, în această calitate, de regimul de securitate socială prevăzut de Statutul funcționarilor Uniunii Europene. Exercitarea funcției de judecător ad-interim nu este considerată activitate profesională lucrativă, în sensul articolului 11 din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM.

(3)         Remunerația prevăzută la alineatul (1) primul paragraf este supusă impozitului prevăzut de Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Uniunii Europene(6).

Articolul 5

Numele judecătorului ad-interim este radiat din lista prevăzută la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf prin deces, prin demisie sau prin decizia de înlăturare din funcție în condițiile prevăzute la articolul 6 primul și al doilea paragraf din Statut.

Judecătorul ad-interim al cărui nume a fost radiat de pe lista prevăzută la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf este înlocuit, potrivit procedurii prevăzute de această dispoziție, pentru restul duratei de validitate a listei menționate.

Articolul 5a

Funcția judecătorului ad-interim încetează prin dispariția cazului de împiedicare a judecătorului pe care îl înlocuiește. Cu toate acestea, judecătorul ad-interim continuă să își exercite funcția până la finalizarea cauzelor la judecarea cărora a participat.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în fiecare stat membru.

Adoptat la …, la …

De Parlamentul European                                          De ConsiliuPreședinte

  Președinte

(1)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(2)

           Cererea din 28 martie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)

           Avizul din 30 septembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)

           Poziția Parlamentului European din ... (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din ....

(5)

         JO 187, 8.8.1967, p. 1.

(6)

         JO L 56, 4.3.1968, p. 8.


EXPUNERE DE MOTIVE

Curtea de Justiție a prezentat o propunere de regulament care permite numirea de judecători ad-interim la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene. Tribunalul Funcției Publice este compus din șapte judecători. Drept urmare, funcționarea sa poate fi grav afectată dacă unul dintre membri se îmbolnăvește sau nu este în măsură să-și exercite funcția pe o perioadă îndelungată, fără a se afla totuși în situația de invaliditate în sensul articolului 10 din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM al Consiliului(1).  

Pentru a evita ca Tribunalul Funcției Publice Europene să fie confruntat cu situații de natură să împiedice exercitarea funcțiilor sale judiciare, se propune modificarea articolului 62c din Statutul Curții, prevăzând, în termeni generali, posibilitatea de a afecta judecători ad-interim pe lângă tribunalele specializate. În conformitate cu articolul 62c din Statut, astfel modificat, afectarea unor judecători ad-interim la Tribunalul Funcției Publice impune o modificare a anexei I la Statut.

Au fost propuse norme de reglementare a desemnării judecătorilor ad-interim, precum și a drepturilor și obligațiilor acestora, a condițiilor în care-și exercită funcțiile și a împrejurărilor în care încetează a-și exercita funcțiile respective. Principiile directoare ale propunerii sunt următoarele: la propunerea Președintelui Curții de Justiție, Consiliul Uniunii Europene stabilește o listă de trei persoane care pot ocupa funcția de judecători ad-interim. Judecătorii ad-interim sunt aleși dintre foști membri ai Curții de Justiție a Uniunii Europene care sunt în măsură să rămână la dispoziția Tribunalului Funcției Publice. Judecătorii ad-interim sunt numiți pe o perioadă de patru ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit. Tribunalul Funcției Publice poate decide să recurgă la un judecător ad-interim în cazul în care constată că un judecător este sau urmează să fie împiedicat să participe la soluționarea cauzelor din motive medicale, că acest impediment durează sau este probabil să dureze cel puțin trei luni și apreciază că judecătorul respectiv nu se află totuși într-o situație de invaliditate totală.

În aceste împrejurări, Președintele Tribunalului va putea apela la serviciile unui judecător ad-interim. Acești judecători ad-interim exercită prerogativele de judecător numai în cauzele care le sunt încredințate. Cu alte cuvinte, judecătorii ad-interim pot avea doar sarcini judiciare și nu au dreptul să participe la administrarea Tribunalului Funcției Publice sau la alegerile pentru funcția de președinte al Tribunalului sau de președinți ai Camerelor. Pentru fiecare zi în care își exercită funcția, judecătorii ad-interim primesc o remunerație în valoare de 1/30 din salariul lunar de bază acordat judecătorilor în temeiul articolului 21c alineatul (2) din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM . Judecătorii ad-interim au dreptul, de asemenea, la rambursarea cheltuielilor de călătorie și cazare pentru deplasările la Luxembourg necesare exercitării funcției lor. Remunerația se deduce din pensia prevăzută la articolul 8 din Regulamentul nr. 422/67/CEE și nr. 5/67/EURATOM, în măsura în care valoarea remunerației menționate cumulată cu această pensie, înainte de deducerea impozitelor, este mai mare decât suma pe care judecătorul ad-interim o primea în calitate de membru al Curții de Justiție a Uniunii Europene. În final, proiectul de regulament stabilește condițiile în care încetează funcțiile unui judecător ad-interim: în urma decesului, a demisiei sau prin decizia de înlăturare din funcție în condițiile prevăzute de Statut. Funcția judecătorului ad-interim încetează, de asemenea, în momentul în care judecătorul pe care îl înlocuiește nu mai este împiedicat să-și exercite funcția.

Comisia pentru afaceri juridice salută propunerea Curții de Justiție, considerând-o drept o soluție rezonabilă la o problemă concretă care poate îngreuna semnificativ activitatea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene. Amendamentele propuse au un caracter pur tehnic și reiau modificările propuse de Comisie în avizul său.

(1)

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, ediția specială în limba engleză: capitolul I volumul I, p. 222, 1967, astfel cum a fost modificat.


PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de Regulament al PE și al Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene

Referințe

01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

7.4.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Alexandra Thein

12.4.2011

 

 

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

Diana Wallis

 

 

 

Examinare în comisie

21.6.2011

21.11.2011

26.1.2012

 

Data adoptării

31.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Data depunerii

5.6.2012

Ultima actualizare: 21 iunie 2012Notă juridică