Procedură : 2012/2058(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0187/2012

Texte depuse :

A7-0187/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/06/2012 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0234

RAPORT     
PDF 192kWORD 116k
5 iunie 2012
PE 487.899v01-00 A7-0187/2012

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (EGF/2012/000 TA 2012 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Jan Kozłowski

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI AFACERI SOCIALE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (EGF/2012/000 TA 2012 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0160 – C7–0091/2012),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul FEG),

–  având în vedere procedura discuțiilor trilaterale prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0187/2012),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare adecvate necesare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă;

B.  întrucât Comisia a implementat fondul în conformitate cu normele generale prevăzute în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3) și cu normele de punere în aplicare corespunzătoare acestui mod de execuție bugetară;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și ar trebui pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziei de mobilizare a FEG;

D. întrucât o proporție de până la 0,35 % din suma anuală disponibilă în cadrul FEG poate fi alocată în fiecare an pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei, în vederea finanțării unor acțiuni de monitorizare, informare, sprijin administrativ și tehnic, audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului FEG, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatul (1) din respectivul regulament, inclusiv a unor acțiuni de furnizare a informațiilor către statele membre și de orientare a acestora în ceea ce privește utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG, precum și de furnizare a informațiilor privind utilizarea FEG către partenerii sociali de la nivel european și național [articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul FEG];

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), „Informare și publicitate”, din Regulamentul FEG, Comisia urmează să creeze un site internet, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii, pentru a oferi și disemina informații privind cererile, evidențiind în același timp rolul autorității bugetare;

F.  întrucât, în temeiul articolelor respective, Comisia a solicitat mobilizarea FEG pentru a monitoriza cererile primite și plătite, precum și măsurile propuse și implementate, a extinde site-ul internet, a produce publicații și instrumente audiovizuale, a crea o bază de cunoștințe, a furniza sprijin administrativ și tehnic statelor membre și a pregăti evaluarea finală a FEG;

G.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1. este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 8 alineatele (1) și (4) și cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG;

2. constată că Comisia va începe pregătirile pentru evaluarea finală a FEG; regretă însă că rezultatele vor fi disponibile prea târziu pentru a contribui la dezbaterea privind noul regulament al FEG pentru perioada 2014-2020, în special în ceea ce privește eficacitatea aplicării criteriului pentru acordarea de derogări în perioada de criză, deoarece cazurile vizate în legătură cu FEG nu au fost analizate în cadrul raportului de evaluare a FEG la jumătatea perioadei;

3. consideră că se pot realiza economii suplimentare în ceea ce privește asistența administrativă și tehnică solicitată de Comisie;

4. solicită Comisiei clarificări cu privire la impactul și eficiența instrumentelor de informare finanțate în anii precedenți cu ajutorul asistenței tehnice; solicită date fiabile cu privire la modul în care au fost utilizate aceste instrumente;

5. observă că Comisia va continua elaborarea de proceduri standard pentru cererile simplificate, pentru prelucrarea mai rapidă a cererilor și pentru îmbunătățirea raportării; solicită Comisiei să prezinte progresele realizate în urma utilizării asistenței tehnice în 2011; reamintește necesitatea scurtării procedurilor de depunere a cererilor;

6. reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru grupul specializat al persoanelor de contact din cadrul FEG; subliniază, în plus, importanța punerii în legătură a persoanelor implicate în formularea cererilor de asistență din partea FEG, inclusiv a partenerilor sociali, pentru a crea cât mai multe sinergii;

7. încurajează statele membre să profite de schimburile de bune practici și să învețe mai ales de la statele membre care au instituit deja rețele naționale de informare cu privire la FEG la care participă partenerii sociali și actorii locali, pentru a dispune de o bună structură de asistență atunci când au loc concedieri colective;

8. solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută, în acest sens, procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistență din partea FEG, împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca în cadrul viitoarelor revizuiri ale FEG să se realizeze și alte îmbunătățiri ale procedurii, sporindu-se eficiența, transparența și vizibilitatea FEG;

9. salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și că, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare, așa cum s-a întâmplat în trecut, ceea ce ar putea împiedica realizarea obiectivelor de politică ale FEG;

10. regretă decizia Consiliului de a bloca în cazul cererilor depuse după 31 decembrie 2011 prelungirea derogării aferente crizei, care permitea furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor concediați din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial, precum și majorarea ratei de cofinanțare din partea Uniunii până la 65% din costurile programului și invită Consiliul să reintroducă fără întârziere această măsură;

11. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

12. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din xxx

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (EGF/2012/000 TA 2012 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2), în special articolul 8 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei(3),

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, precum și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(3)      Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 prevede că 0,35 % din suma maximă anuală poate fi alocată pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei, în fiecare an. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei sume de 730 000 EUR.

(4)      În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a asigura asistență tehnică, la inițiativa Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 730 000 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,                    Pentru Consiliu,

Președintele                                                  Președintele

(1)

              JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

              JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

              JO C […], […], p. […].


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore din structura comerțului mondial.

Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) și dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006(2), fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exercițiul precedent și/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciții financiare precedente, cu excepția celor aferente rubricii 1b. Sumele necesare se înscriu în buget ca provizion de îndată ce sunt identificate marje suficiente și/sau angajamente anulate.

În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o cerere este evaluată pozitiv, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel, se pot organiza discuții trilaterale pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Discuțiile trilaterale pot îmbrăca o formă simplificată.

II. Situația actuală: propunerea Comisiei

La 4 aprilie 2012, Comisia a adoptat o nouă propunere de decizie privind mobilizarea FEG.

Propunerea se referă la mobilizarea din FEG a sumei de 1,12 milioane EUR, care să acopere asistența tehnică cerută de Comisie. Potrivit articolului 8 alineatul (1) din temeiul juridic, o proporție de 0,35% din valoarea maximă anuală a FEG poate fi pusă la dispoziție în fiecare an pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei. În fiecare an, o sumă maximă de 1,75 milioane EUR poate fi utilizată pentru acoperirea necesităților identificate în vederea implementării fondului.

Potrivit propunerii Comisiei, această sumă este destinată următoarelor activități:

Monitorizare: Comisia va colecta datele privind cererile primite și plătite și măsurile propuse și implementate și va actualiza și tipări Portretul statistic al FEG cu informații până la sfârșitul lui 2012. Costul este estimat la 20 000 EUR.

Informare: Site-ul internet privind FEG(3), creat de Comisie în cadrul acțiunilor pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune și pe care îl administrează în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, va fi actualizat și extins cu regularitate, fiecare element nou fiind, de asemenea, tradus în toate limbile UE. Vor fi tipărite dosare cu informații și va fi elaborat, tradus, tipărit și distribuit un raport anual al FEG. Vor fi îmbunătățite gradul de sensibilizare cu privire la FEG și vizibilitatea sa, de exemplu prin producerea unui material video bazat pe câteva cazuri FEG în desfășurare sau recent încheiate. De asemenea, diversele publicații și activități audiovizuale ale Comisiei vor furniza informații privind FEG. Costurile acestor elemente sunt estimate la 200 000 EUR.

Crearea unei baze de cunoștințe: Comisia continuă să depună eforturi pentru crearea unor proceduri standardizate pentru cererile FEG și procesarea acestora, ceea ce va permite simplificarea viitoare a cererilor, accelerarea procesării lor și obținerea mai ușoară de rapoarte pentru diferite necesități. Costul este estimat la 60 000 EUR.

Ea va crea și va raționaliza o bază de date care să conțină date și cifre referitoare la cazurile FEG, inclusiv cu privire la lucrători, măsuri și rezultate. Costul este estimat la 60 000 EUR.

De asemenea, Comisia va colecta date privind termenele de concedieri în statele membre, în special în temeiul Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective(4); costul este estimat la 60 000 EUR.

Asistență tehnică și administrativă: Grupul de experți al persoanelor de contact ale FEG, având câte un membru din fiecare stat membru, va organiza două reuniuni, estimate împreună la 70 000 EUR. În plus, Comisia va organiza colaborarea în rețea și schimbul de bune practici între statele membre, permițând participanților cu experiență în punerea în aplicare a FEG să învețe unii de la alții și să se consulte între ei. Această colaborare în rețea va include două seminarii. Costul total este estimat la 250 000 EUR.

Evaluare: Comisia va începe să pregătească evaluarea finală a FEG printr-un contract cu un consultant extern care să evalueze cazurile FEG pe măsură ce acestea sunt închise în următorii doi ani și să se axeze pe sistemele de gestiune, pe participanții la acțiuni, precum și pe rezultate. Costurile aferente primului an de desfășurare a acestei evaluări pregătitoare sunt estimate la 400 000 EUR, acoperind 32 de cazuri, care urmează să fie evaluate de îndată ce Comisia va primi rapoartele finale.

III. Finanțare

AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR. Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 prevede că un procentaj de 0,35 % din suma respectivă (adică 1 750 000 EUR) poate fi alocat pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei, în fiecare an. În prezent, întreaga sumă pentru 2012 rămâne disponibilă, nefiind alocate deloc resurse pentru asistență tehnică. Contribuția propusă pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei în 2012 este de 1,12 milioane EUR. Ca urmare a mobilizării acestei sume, suma de 630 000 EUR rămâne potențial disponibilă în caz de apariție a unor noi necesități la o dată ulterioară în acest an.

Aceasta este prima cerere de mobilizare a FEG prezentată autorității bugetare în 2012 pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei. Prin urmare, după deducerea sumei solicitate totale (1,12 milioane EUR) din creditele disponibile, rămâne disponibilă o sumă de 497 237 970 EUR până la sfârșitul lui 2011. Astfel, va rămâne disponibilă peste 25% din suma maximă anuală afectată FEG pentru alocare în ultimele patru luni ale anului 2012, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul FEG.

IV. Procedura

Comisia a prezentat o cerere de transfer(5) în vederea înscrierii în bugetul 2012 a unor credite de angajament și de plată specifice, conform cerințelor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Discuțiile trilaterale privind propunerea de decizie prezentată de Comisie referitoare la mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată (un schimb de scrisori), în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

În urma evaluării cererii, Comisia EMPL din cadrul Parlamentului European și-a exprimat poziția privind mobilizarea fondului, care va fi anexată sub formă de scrisoare la prezentul raport.

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, a confirmat importanța asigurării unei proceduri rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea corespunzătoare a Acordului interinstituțional.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

http://ec.europa.eu/egf

(4)

         JO L 225, 12.8.1998, p. 16.

(5)

DEC 03/2012 din 17 aprilie 2011.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI AFACERI SOCIALE

EK/jm

D(2012)22236

Dlui Alain Lamassoure

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 13E158

Ref.: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2012/000 TA 2012 (COM(2012)160 final)

Stimate domnule Lamassoure,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2012/000 TA 2012 și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul său de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)  potrivit articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 privind FEG, o proporție de 0,35% din cuantumul maxim anual al FEG (500 de milioane EUR pe an) poate fi pusă la dispoziție în fiecare an pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei; subliniază că scopul unei astfel de asistențe tehnice este monitorizarea, informarea, crearea unei baze de cunoștințe, sprijinul administrativ și tehnic și evaluarea;

B)  activitățile de evaluare a FEG la jumătatea perioadei, conform articolului 17 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, au fost contractate cu resursele din bugetul aferent exercițiului 2010, iar evaluarea ex-post a FEG nu va începe mai devreme de 2012;

C)  numărul de cazuri FEG care au fost finalizate până în prezent oferă un volum considerabil de date calitative și cantitative privind influența FEG în ceea ce privește capacitatea de integrare pe piața muncii a lucrătorilor concediați din cauza efectelor globalizării sau a crizei economice și financiare;

D)  în curând FEG nu va mai funcționa conform actualului Regulament (CE) nr. 1927/2006, iar această analiză este deosebit de importantă pentru negocierile privind noul regulament al FEG pentru perioada 2014-2020;

E)  asistența tehnică acordată de Comisie statelor membre sprijină și consolidează utilizarea FEG, punând la dispoziție informații cu privire la cereri și difuzând cele mai bune practici în rândul statelor membre;

F)  Grupul de lucru pentru FEG a subliniat în repetate rânduri necesitatea unei mai bune vizibilități a FEG ca instrument comunitar de solidaritate cu lucrătorii concediați;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la mobilizarea fondului pentru asistență tehnică din partea Comisiei:

1.  este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 8 alineatele (1) și (4) și cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul FEG (1927/2006);

2.  constată că Comisia va începe pregătirile pentru evaluarea finală a FEG; regretă însă că rezultatele vor fi disponibile prea târziu pentru a contribui la dezbaterea privind noul regulament al FEG pentru perioada 2014-2020, în special în ceea ce privește eficacitatea aplicării criteriului pentru acordarea de derogări în perioada de criză, deoarece cazurile vizate în legătură cu FEG nu au fost analizate în cadrul raportului de evaluare a FEG la jumătatea perioadei;

3.  regretă că Comisia nu prevede pentru 2012 activități de sensibilizare a opiniei publice în situația în care utilitatea FEG și existența acestuia în următoarea perioadă de finanțare sunt puse sub semnul întrebării de către statele membre, inclusiv de cele care recurg frecvent la acest fond; reamintește că, în urma propunerii actuale de asistență tehnică, în 2012 va rămâne neutilizată o sumă de circa 630 000 EUR;

4.  solicită Comisiei clarificări cu privire la impactul și eficiența instrumentelor de informare finanțate în anii precedenți cu ajutorul asistenței tehnice; solicită date fiabile cu privire la modul în care au fost utilizate aceste instrumente;

5.  observă că Comisia va continua elaborarea de proceduri standard pentru cererile simplificate, pentru prelucrarea mai rapidă a cererilor și pentru îmbunătățirea raportării; solicită Comisiei să prezinte progresele realizate în urma utilizării asistenței tehnice în 2011; reamintește necesitatea scurtării procedurilor de depunere a cererilor;

6.  reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru grupul specializat al persoanelor de contact din cadrul FEG; subliniază, în plus, importanța punerii în legătură a persoanelor implicate în formularea cererilor de asistență din partea FEG, inclusiv a partenerilor sociali, pentru a crea cât mai multe sinergii;

7.  încurajează statele membre să profite de posibilitățile de schimb de bune practici și să învețe mai ales de la statele membre care au instituit deja rețele de informare naționale pentru FEG în care sunt implicați parteneri sociali și actori locali, pentru a dispune de o bună structură de asistență atunci când intervin concedieri colective;

Cu deosebită considerație,

Pervenche Berès


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Ultima actualizare: 7 iunie 2012Notă juridică