Procedură : 2012/0803(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0188/2012

Texte depuse :

A7-0188/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0239

RAPORT     
PDF 193kWORD 128k
5 iunie 2012
PE 489.394v02-00 A7-0188/2012

referitor la propunerea de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi

(C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXA 1: CURRICULUM VITÆ al Ilianei Ivanova
 ANEXA 2: răspunsurile ILIANEI IVANOVA la chestionar
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi

(C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0111/2012),

–   având în vedere articolul 108 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0188/2012),

A. întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatei propuse, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, la reuniunea sa din 4 iunie 2012, Comisia pentru control bugetar a audiat candidata desemnată de Consiliu pentru a fi membră a Curții de Conturi,

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.


ANEXA 1: CURRICULUM VITÆ al Ilianei Ivanova

Născută în 1975 la Stara Zagora, Bulgaria.

Educație:

2004 – Diplomă de masterat în management internațional cu specializare în finanțe și dezvoltare decernată de Thunderbird, The Garvin School of International Management, Phoenix, Arizona, SUA, cu mențiunea „absolventă cu merite deosebite”; membră a Betta Gamma Sigma Honor Society

1999 – Diplomă de masterat în relații economice internaționale, Universitatea de Studii Economice, Varna, Bulgaria

1998 – Diplomă de licență în relații economice internaționale, Universitatea de Studii Economice, Varna, Bulgaria

Experiență profesională și politică:

2009 – până în prezent – deputată în Parlamentul European: vicepreședintă a Comisiei pentru control bugetar, vicepreședintă a Comisiei speciale privind criza financiară, economică și socială, vicepreședintă a Delegației pentru relațiile cu China, membră a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, membră supleantă a Comisiei pentru afaceri economice și monetare.

Raportoare din partea Comisiei CONT pentru următoarele dosare: Raportul anual al BEI pe 2010, Regulamentul privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, Avizul referitor la instrumentele financiare inovatoare în contextul viitorului cadru financiar multianual, Studiul privind responsabilitatea bugetului Uniunii Europene cu privire la MESF și MES și interferența cu controlul bugetar exercitat de Parlamentul European, Studiul intitulat „Finanțările de preaderare pentru Bulgaria și România: ce elemente trebuie reținute în vederea viitoarelor extinderi?

2007 – 2009 – Consiliul Municipal Sofiaconsilier municipal – membră a comisiilor pentru bugete și finanțe, pentru fonduri europene și pentru mediu

2006 – Ericsson SUA, Dallas, Texas – controlor contractant – am oferit consultanță cu privire la restructurarea sistemelor contabile ale Ericsson în conformitate cu legislația Sarbanes-Oxley din SUA și am condus raportarea financiară cu privire la diferite proiecte, pe baza modelelor informatice.

2006 – Clayton Commercial Group, Dallas, Texas – consultant principal în materie de imobile comerciale - am oferit consultanță unor diverse organisme comerciale de credit în materie de subscriere, diligență necesară, (due diligence) și analize ale împrumuturilor, am întocmit rezumate ale contractelor de închiriere și am auditat bazele de date referitoare la contractele de închiriere.

2005-2006 – Bank of America (fosta Countrywide Home Loans), Dallas, Texas – analist financiar principal – am gestionat raportarea pentru directorii de vânzări și brokerii de credite ipotecare pentru grupul Specialty Lending implicat în activitățile de împrumuturi ipotecare substandard (subprime), am creat și gestionat baze de date ACCESS pentru raportarea cu privire la gestionarea riscurilor.

2005 – BSB Capital/Beal Bank, Dallas, Texas – analist de investiții – am elaborat și recomandat modele cantitative pentru evaluarea profilului de risc/randament al tranzacțiilor, am efectuat analize de evaluare a unor investiții din sectorul imobiliar comercial, aeronave, echipamente de producție, am elaborat și am promovat noi produse în materie de credite și am propus structuri de capital pentru finanțare.

2004 – Total Systems Acquiring Solutions, Phoenix, AZ – (fosta Vital Processing Services – VISA and Total Systems JV) – expert în dezvoltarea antreprenorială: responsabilă cu analiza oportunităților de fuziuni și achiziții, am evaluat randamentul financiar al clienților prin prelucrare de date și crearea de modele informatice, am elaborat strategii de stabilire a prețurilor și am efectuat analize ale varianței, am recomandat încheierea unor eventuale parteneriate și reorganizarea echipei din cadrul companiei responsabile de clienții principali.

1999-2002 – Ministerul Agriculturii și Alimentației al Bulgarieicoordonatoare pentru relațiile cu instituțiile financiare internaționale - responsabilă cu gestionarea relațiilor dintre minister și Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și BERD: am supravegheat și încheiat proiecte de primă importanță legate de împrumuturi de ajustare pentru agricultură (ASAL I și ASAL II), strategia de asistență pentru Bulgaria, am pregătit rapoartele de execuție și finalizare în numele MAA, în cadrul procedurilor de monitorizare efectuate de Banca Mondială cu privire la împrumuturile de ajustare, am redactat și negociat acordurile internaționale care au facilitat schimburile comerciale dintre Bulgaria și țările partenere în domeniul medicinii veterinare și al controlului fitosanitar.


ANEXA 2: răspunsurile ILIANEI IVANOVA la chestionar

Experiența profesională

1.      Vă rugăm să evidențiați principalele aspecte ale experienței dvs. profesionale în domeniul finanțelor publice, al gestiunii sau al controlului gestiunii.

Am acumulat 12 ani de experiență profesională și politică în diferite posturi, atât în sectorul public, cât și în cel privat, în domeniul gestiunii, auditului și raportării financiare.

Încă de la începutul vieții profesionale mi-am axat cariera pe aspecte legate de gestiunea și raportarea financiară. Inițial, am exercitat timp de trei ani rolul de prim responsabil cu relațiile cu instituțiile financiare internaționale în cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației al Bulgariei. Începând din 1999, am ocupat postul de coordonatoare pentru relațiile cu instituțiile financiare internaționale, iar printre principalele mele responsabilități s-a numărat gestionarea relațiilor dintre minister și Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și BERD. Printre responsabilitățile care mi-au fost încredințate în cadrul ministerului se numărau și sarcini manageriale legate de redactarea și negocierea acordurilor internaționale care au facilitat schimburile comerciale dintre Bulgaria și țările partenere în domeniul medicinei veterinare și al controlului fitosanitar. Am participat la negocierea și încheierea unor proiecte de primă importanță legate de echilibrarea balanței de plăți a Bulgariei prin împrumuturi de ajustare pentru agricultură (ASAL I și ASAL II), care au totalizat 125 de milioane USD. Printre altele, am fost responsabilă cu: monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de către Guvernul Bulgariei într-o serie de domenii din sectorul agriculturii, evaluarea progreselor și obiectivelor realizate prin intermediul unui sistem de măsuri, raportarea cu privire la domeniile expuse riscurilor care necesitau îmbunătățiri și recomandarea acțiunilor care trebuiau întreprinse. În cadrul procedurilor de monitorizare întreprinse de Banca Mondială cu privire la împrumuturile de ajustare și dând curs principiilor referitoare la buna gestiune financiară, am pregătit partea care ținea de competența mea din rapoartele de execuție și finalizare în numele ministerului, evaluând eficacitatea proiectelor, sustenabilitatea și conformitatea acestora cu cadrul juridic și cel normativ, precum și cu politicile Băncii Mondiale. Această procedură, pentru care am fost principala responsabilă în cadrul MAA, a fost considerată drept audit intern al conformității și performanței proiectului. Un aspect important al raportului de execuție și finalizare l-a constituit secțiunea consacrată analizei evaluărilor, în care au fost expuse elementele care meritau reținute la încheierea fiecărui proiect.

După ce am obținut, cu mențiunea „absolventă cu merite deosebite”, o a doua diplomă de masterat în gestiune și finanțe internaționale la Thunderbird, The Garvin School of International Management din Phoenix, Arizona, SUA, mi-am continuat cariera profesională în sectorul privat, în industria bancară și financiară din Statele Unite ale Americii.

Am continuat să-mi consolidez experiența profesională lucrând la instituții bancare și financiare de primă importanță. În calitate de expertă în dezvoltare antreprenorială la Total Systems Acquiring Solutions din Phoenix, Arizona, o întreprindere de prelucrare a tranzacțiilor electronice, m-am specializat în autorizarea și introducerea tranzacțiilor electronice, precum și în compensarea și decontarea acestora, fiind responsabilă cu analiza randamentului financiar al clienților și cu raportarea aferentă. Pe baza analizelor financiare realizate, am elaborat strategii de stabilire a prețurilor pe baza unor analize ale varianței și am recomandat încheierea unor eventuale parteneriate, fuziuni și achiziții.

Mi-am perfecționat competențele de analiză și de raportare ocupând postul de analist de investiții la Beal Bank, una dintre principalele bănci private din Dallas, Texas. Atribuțiile mele principale constau în elaborarea de modele informatice cantitative pentru evaluarea profilului de risc/randament al tranzacțiilor, efectuarea de analize de evaluare a diferitelor investiții din sectorul imobiliar comercial, analizând nivelul încasărilor, bilanțurile contabile, situațiile fluxurilor de trezorerie, structurile de credit și de acțiuni pe baza unor indicatori și a unor parametri de referință stabiliți în prealabil, evaluarea riscurilor eventualelor împrumuturi, precum și dezvoltarea și promovarea de noi produse în materie de credit și de structuri de capital pentru finanțare.

Mi-am continuat cariera profesională în calitate de consultant în sectorul financiar, lucrând pentru Bank of America în calitate de analist financiar principal pentru grupul Speciality Lending, implicat în activitățile de împrumuturi ipotecare substandard (subprime), în cadrul căruia am condus serviciul de raportare cu privire la gestionarea riscurilor pentru directorii de vânzări și brokerii de credite ipotecare. Ulterior, am încheiat un contract de consultanță în materie de subscriere, diligență necesară (due diligence), analize ale împrumuturilor, audit al bazelor de date referitoare la contractele de închiriere și realizare a inspecțiilor pe teren.

În 2006, am devenit controlor intern contractant pentru Ericsson, SUA și am efectuat audituri interne ale restructurării sistemelor contabile ale companiei Ericsson în conformitate cu legislația Sarbanes-Oxley și am condus raportarea financiară cu privire la diferite proiecte, pe baza modelelor SAP.

Am rămas implicată în controlul bugetar și când am devenit deputată în Parlamentul European, în 2009, în calitate de membră titulară și vicepreședintă a Comisiei pentru control bugetar. Am fost raportoare pentru un număr important de dosare tratate de COCOBU: Raportul anual al BEI pe 2010, Regulamentul privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, Avizul referitor la instrumentele financiare inovatoare în contextul viitorului cadru financiar multianual, Studiul privind responsabilitatea bugetului Uniunii Europene cu privire la MESF și MES și interferența cu controlul bugetar exercitat de Parlamentul European, Documentul de lucru referitor la Raportul special nr. 11/2009 al CCE privind sustenabilitatea proiectelor LIFE-natură și gestionarea de către Comisie a acestora, Studiul privind finanțările de preaderare pentru Bulgaria și România: ce elemente trebuie reținute în vederea viitoarelor extinderi?

Pe parcursul carierei mele profesionale am dobândit cunoștințe și o vedere de ansamblu asupra gestiunii și a auditului financiar, nu doar din punctul de vedere al sectorului public, ci și din cel al sectorului privat și am înțeles, astfel, din ambele perspective, care sunt punctele tari și cele slabe ale sistemului actual.

2.      Care sunt cele mai importante trei decizii la care ați luat parte în cadrul carierei dvs.?

Prima mea realizare profesională importantă a constat în instituirea unor practici prudente și credibile în cadrul procedurii de monitorizare și raportare cu privire la marile împrumuturi de restructurare destinate sectorului public din Bulgaria. În cadrul atribuțiilor care mi-au fost încredințate în cadrul MAA din Bulgaria, am participat la pregătirea, negocierea și finalizarea unuia dintre proiectele cele mai importante pentru echilibrarea balanței naționale de plăți: împrumutul de ajustare pentru agricultură ASAL II, care a totalizat 50 de milioane USD. Acest proiect a avut drept obiectiv susținerea diverselor reforme de anvergură angajate în sectorul agricol bulgar, vizând următoarele domenii: privatizări, reforme agrare, irigații, instrumente financiare, subvenții și garanții agricole acordate de Fondul de Stat pentru Agricultură, silvicultura, piețele angro de produse agricole etc. Participarea mea la proiect a constat în asigurarea coordonării, din partea agenției de executare bulgare (MAA), între diferitele părți implicate și echipa Băncii Mondiale, a monitorizării interne și a progresului tuturor măsurilor luate, în comunicarea și formularea de recomandări adresate nivelurilor superioare ale ierarhiei cu privire la domeniile de risc identificate care ar fi putut împiedica finalizarea negocierilor în timp util.

Într-o perioadă în care ministerele bulgare se aflau încă în procesul de dezvoltare a unei capacități administrative solide, importanța unor astfel de proiecte nu se limita la simpla gestiune financiară a unui împrumut de ajustare, deoarece prin aceste instrumente se urmărea punerea în aplicare a reformelor economice fundamentale care erau necesare pentru a permite Bulgariei să adere la UE și să fie pregătită să absoarbă fonduri europene. Proiectul a fost încununat de o reușită deplină și a contribuit la îmbunătățirea competitivității agriculturii bulgare.

În perioada 2002-2006, mi-am lărgit orizontul în materie de gestiune financiară și gestiune a riscurilor, precum și în materie de audit. Am dobândit, astfel, o experiență valoroasă în diferite instituții private din Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește auditurile, în conformitate cu unul dintre aspectele majore ale metodologiei referitoare la declarațiile de asigurare (DAS), care constă în evaluarea sistemelor de supraveghere și de control, precum și a riscurilor în materie de control, îmi permit să reamintesc realizările mele din cadrul Bank of America în ceea ce privește un proiect de creare de modele de evaluare a nivelurilor de risc al diverselor categorii de debitori. Am creat bazele de date care au permis elaborarea rapoartelor în care au fost identificate domeniile de risc pentru grupul de împrumuturi ipotecare substandard (subprime); aceste modele erau bazate pe o serie de indicatori precum numărul de neîndepliniri ale obligațiilor de plată înregistrate pe o perioadă dată, profilul de credit al debitorilor etc. Evaluarea comparativă a rezultatelor analitice prin raportarea la obiective predefinite a oferit o estimare a riscului portofoliului global de împrumuturi. În urma rezultatelor acestei analize, s-a recomandat o înăsprire a condițiilor de acordare a creditelor pentru grupurile de risc identificate. Experiența acumulată în sectorul privat m-a ajutat să înțeleg evaluarea riscurilor și la nivel microeconomic și să-mi dezvolt cunoștințele profesionale, oferindu-mi o perspectivă „de la bază la vârf” asupra gestiunii financiare.

În calitate de deputată în Parlamentul European, aș dori să reamintesc adoptarea cu succes a raportului pe care l-am elaborat cu privire la activitățile BEI din 2010. În raport a fost subliniat rolul de o importanță determinantă al BEI în calitatea sa de bancă „europeană”, care va fi, se speră, unul dintre instrumentele importante ce vor ajuta Europa să depășească criza financiară, economică și socială. Recomandările formulate au reliefat aspecte importante ale activităților BEI, urmărind creșterea transparenței și a eficienței finanțărilor acordate IMM-urilor prin stabilirea unor indicatori de performanță clari, consolidarea mecanismelor de control pentru a evalua eficacitatea împrumuturilor externe și rolul specific și important al instrumentelor financiare, care trebuie mai bine măsurat prin instituirea unor valori de referință pertinente și mai bine explicat contribuabililor europeni.

Independență

3.      Tratatul prevede ca membrii Curții de Conturi să își exercite atribuțiile în „deplină independență”. Cum ați respecta această obligație în desfășurarea viitoarelor dvs. atribuții?

Independența membrilor Curții de Conturi Europene constituie unul dintre principiile cele mai importante care ar defini capacitatea unui candidat de a îndeplini aceste atribuții și ar trebui respectată de către toți membrii. Organul care face obiectul unui audit nu ar trebui să fie în măsură să influențeze în niciun fel activitatea membrilor. Articolele 285 și 286 din TFUE stipulează că toți membrii Curții își exercită funcțiile în deplină independență. Mai mult decât atât, membrii nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern și de la niciun alt organism.

Voi respecta pe deplin dispozițiile TFUE cu privire la criteriile de „independență” și mă voi abține de la orice activitate care ar fi incompatibilă cu atribuțiile mele sau ar prezenta riscuri la adresa exercitării acestora.

4.      Ați primit vreo descărcare pentru sarcinile de gestiune pe care le-ați desfășurat anterior, în cazul în care s-a aplicat o astfel de procedură?

În cadrul posturilor ocupate anterior, nu am făcut obiectul niciunei proceduri de descărcare de gestiune.

5.      Participați la activități comerciale, dețineți acțiuni la vreo societate sau aveți alte angajamente care ar putea intra în conflict cu atribuțiile dvs. viitoare? Sunteți dispusă să comunicați Președintelui Curții de Conturi toate interesele dvs. financiare și alte angajamente pe care le aveți și să le faceți publice? În cazul în care sunteți implicată în vreo acțiune în justiție, vă rugăm să oferiți detalii.

În calitate de deputată în Parlamentul European, mi-am declarat interesele financiare în mod regulat și voi pune informațiile necesare referitoare la interesele mele financiare la dispoziția Președintelui CCE, precum și a opiniei publice. Voi respecta pe deplin dispozițiile TFUE legate de posibilele conflicte de interese care ar fi incompatibile cu exercitarea atribuțiilor mele.

6.      Sunteți pregătită să renunțați la orice post electiv sau funcție activă care comportă responsabilități în cadrul unui partid politic în cazul în care veți fi numită membră a Curții de Conturi?

Dacă sunt aleasă, voi demisiona din postul meu de deputată în Parlamentul European.

Deși nu dețin niciun post de responsabilitate în niciun partid politic, îmi voi suspenda complet apartenența la orice partid politic, dacă acest lucru este necesar, pentru a garanta deplina mea independență pe durata mandatului.

7.      Cum ați trata un caz de gravă neregulă sau chiar fraudă și/sau corupție în care sunt implicate persoane din statul membru din care proveniți?

După cum am indicat anterior, dispozițiile TFUE stipulează că membrii CCE sunt complet independenți în exercitarea atribuțiilor lor. Prin urmare, imparțialitatea procesului decizional este indispensabilă pentru exercitarea atribuțiilor membrilor. Aș urma dispozițiile referitoare la acest tip de cazuri stabilite de procedurile CCE, indiferent de țara în care a avut loc o neregulă sau un caz de fraudă/corupție.

Reacția mea ar fi conformă cu articolul 2 din Decizia 97-2004 a CCE, comunicând fără întârziere informațiile membrului responsabil de ADAR (Dezvoltarea instrumentelor de audit și rapoarte) sau către OLAF, în cazul în care se suspectează sau se descoperă eventuale cazuri de fraudă sau corupție sau orice altă activitate ilegală.

Rolul Curții este de a apăra interesele tuturor contribuabililor din UE și de a asigura modalitatea optimă de cheltuire a fondurilor UE. Prin urmare, toate statele membre ar trebui tratate în același mod în cazul în care sunt suspectate de fraudă sau orice altă activitate ilegală. În ceea ce mă privește, consider că orice altă abordare este inacceptabilă. Mai mult decât atât, CCE ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu Oficiul European de Luptă Antifraudă în toate cazurile de neregulă sau fraudă. În acest mod se va îmbunătăți transparența, iar instituțiile UE se vor bucura de mai multă încredere.

Îndeplinirea sarcinilor

8.      Care ar trebui să fie caracteristicile principale ale unei culturi de bună gestiune financiară aplicabile în orice funcție publică?

Cele mai recente evoluții ale crizei financiare au demonstrat că buna gestiune financiară la nivel național și la nivelul Uniunii Europene este de o importanță determinantă pentru buna funcționare a serviciilor publice. În această privință, consider că monitorizarea internă și externă adecvată și existența unor sisteme de control performante la toate nivelurile sunt cruciale pentru asigurarea transparenței și a răspunderii față de contribuabilii europeni.

Regulamentul financiar stabilește trei principii ale unei bune gestiuni financiare: cei trei „E” - economie, eficiență și eficacitate. Articolul 27 din regulamentul citat prevede că „economia” înseamnă că resursele utilizate pentru o anumită activitate trebuie fie puse la dispoziție „în timp util, în cantitatea și la calitatea adecvate și la cel mai bun preț”. Principiul eficienței stabilește raportul optim dintre resursele utilizate și rezultatele obținute. „Eficacitatea” asigură realizarea obiectivelor și a rezultatelor stabilite.

În ziua de azi, în contextul măsurilor de austeritate, UE ar trebui să respecte mai mult ca niciodată aceste trei fundamente ale unei bune gestiuni financiare. Aș dori să subliniez două alte aspecte fundamentale care sunt esențiale pentru buna gestiune a fondurilor UE: reducerea sarcinii administrative și, în paralel, îmbunătățirea sistemelor de control intern și extern.

Reducerea sarcinii administrative prin simplificarea procedurilor nu ar trebui să conducă la o scădere a nivelului de control. În opinia mea, progresele realizate în sectorul TCI ar putea juca un rol determinant în abordarea ambelor aspecte. În cazul în care sunt utilizate în mod corespunzător, noile tehnologii pot contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor de bună gestiune financiară. În plus, aceste instrumente facilitează monitorizarea tuturor operațiunilor financiare și a accesului organismelor de control interne și externe la toate nivelurile procedurilor.

Bugetul UE este finanțat de către contribuabilii europeni pentru a acționa în interesul acestora. Din acest punct de vedere, buna gestiune financiară ar trebui să constituie un criteriu democratic fundamental, care ar trebui respectat de către persoanele care ocupă posturi de conducere în sectorul public. În acest sens, recomandările formulate de Curtea de Conturi și măsurile ulterioare corespunzătoare sunt esențiale pentru a se garanta respectarea acestui principiu de bază.

9.      Conform tratatului, Curtea de Conturi sprijină Parlamentul în exercitarea dreptului său de control al execuției bugetare. Cum caracterizați obligația dvs. de a prezenta rapoarte Parlamentului European și în special Comisiei pentru control bugetar a acestuia?

În conformitate cu articolul 287 din TFUE, Curtea de Conturi exercită un rol important în ceea ce privește punerea la dispoziția Parlamentului European, în mod sistematic, a informațiilor relevante legate de execuția bugetului UE.

Dialogul dintre CCE și PE, îndeosebi cu Comisia pentru control bugetar, oferă o valoare adăugată deosebit de importantă. Atât Curtea, cât și Parlamentul au un anumit rol în monitorizarea și exercitarea controlului necesar al bugetului UE. CCE pune la dispoziția Parlamentului European cunoștințele sale de specialitate, iar PE, la rândul său, adoptă decizii politice pe baza informațiilor și a evaluărilor oferite de Curte.

Procesul de comunicare dintre COCOBU și CCE ar trebui să se desfășoare în ambele direcții. Buna coordonare va contribui la o mai bună identificare a domeniilor de activitate prioritare și va pune la dispoziția membrilor COCOBU, în timp util, informații relevante în domenii de interes specifice.

Raportul anual al CCE privind execuția bugetului UE joacă un rol incontestabil în fiecare procedură anuală de descărcare de gestiune și oferă o amplă privire de ansamblu asupra sistemelor din diferite domenii de politică. În plus, aș dori să evidențiez importanța rapoartelor speciale elaborate de către Curte, care își aduc o contribuție semnificativă la îmbunătățirea sistemelor, axându-se pe punctele slabe specifice și oferind recomandări cu privire la remedierea acestor deficiențe. Aș dori să salut îndeosebi decizia Parlamentului European de a elabora rapoarte din proprie inițiativă pe baza rapoartelor speciale ale CCE, care vor crește valoarea adăugată a activității depuse de deputații europeni la elaborarea acestor documente.

Dacă voi fi aleasă ca membră a Curții de Conturi, voi urmări ca documentele pe care le voi transmite Parlamentului European să contribuie în mod real la activitatea COCOBU. Buna comunicare va constitui principiul care va orienta relațiile mele cu PE. Voi fi deschisă la organizarea de reuniuni regulate cu toți membrii interesați ai comisiei, pentru a purta discuții pe marginea chestiunilor de interes pentru Parlament. Consider că, în acest mod, voi contribui la o mai bună abordare de către CCE a chestiunilor care au drept scop să apere interesele contribuabililor UE.

10.    În opinia dvs., care este valoarea adăugată a auditului performanței și cum ar trebui încorporate constatările în cadrul procedurilor de gestiune?

Liniile directoare de punere în aplicare ale INTOSAI referitoare la auditul performanței prevăd că acest tip de audituri vizează economia, eficiența și eficacitatea sistemelor. În acest sens, auditul performanței analizează practicile administrative, utilizarea resurselor, evaluările performanței și dispozițiile în materie de monitorizare a performanței, precum și performanța propriu-zisă, în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor.

Acest tip de auditare ar trebui să examineze detaliile proceselor și procedurilor și să compare rezultatele obținute cu obiectivele stabilite. Prin urmare, constituie un instrument important care evaluează eficacitatea politicilor și stabilește un raport clar între contribuții și rezultate.

Constatările realizate în cadrul auditului performanței ar trebui utilizate la toate nivelurile posibile ale procedurilor manageriale, întrucât ne indică, la fiecare pas, dacă direcția spre care ne îndreptăm este cea bună.

Consider că rolul auditurilor performanței va câștiga o importanță tot mai mare, inclusiv în contextul crizei financiare, economice și a datoriei suverane cu care ne confruntăm. Cetățenii UE au nevoie de un răspuns clar cu privire la valoarea adăugată a politicilor UE în viața lor și la impactul finanțării UE asupra îmbunătățirii nivelului de trai al comunităților noastre. Acesta constituie obiectivul global al tuturor programelor, iar rolul de a evalua realizările revine auditului performanței, care trebuie să răspundă și la întrebarea dacă politicile UE pe care le aplicăm și-au îndeplinit obiectivele și ne-au îmbunătățit nivelul de trai.

CCE trebuie să exercite un important rol în acest sens, evaluând această valoare adăugată.

Sper ca auditurile performanței să capete un rol și un loc și mai important în planurile de lucru ale CCE, astfel încât, alături de Parlament, să putem aborda mai bine viitorul și să răspundem la încercările tot mai numeroase pe care ni le rezervă acesta, nu doar prin volumul, ci și prin calitatea cheltuielilor UE.

11.    Cum s-ar putea îmbunătăți relațiile de cooperare dintre Curtea de Conturi, instituțiile naționale de audit din statele membre și Parlamentul European (Comisia pentru control bugetar) cu privire la auditarea bugetului Uniunii Europene?

În ziua de azi, peste 80 % din programele UE sunt gestionate în comun de către Comisia Europeană și statele membre. Astfel, buna cooperare și coordonare dintre Curtea de Conturi Europeană și instituțiile naționale supreme de audit prezintă o importanță determinantă pentru buna monitorizare și auditare a bugetului UE. În plus, utilizarea sporită a instrumentelor complexe de inginerie financiară în diferite domenii ale politicilor UE și noile programe dezvoltate demonstrează necesitatea consolidării acestei cooperări.

Având în vedere actuala criză financiară, cooperarea dintre instituțiile supreme de audit (ISA), CCE și PE este mai necesară ca niciodată pentru a se asigura evaluarea adecvată a calității cheltuielilor UE. Un exemplu de dialog deschis între aceste instituții l-a constituit audierea pe care am inițiat-o în calitate de deputată în Parlamentul European în cadrul COCOBU pe tema aspectelor controlului bugetar legate de instrumentele financiare (MESF, MES, FESF). Întrucât o parte a auditului referitor la aceste noi instrumente, care vizează depășirea crizei datoriei suverane, este efectuată de instituțiile naționale de audit, în anumite cazuri prin intermediul CCE, iar rolul PE este de a reprezenta controlul democratic exercitat de către cetățeni în acest proces, este cât se poate de normal să ascultăm toate punctele de vedere în cadrul unei dezbateri comune care să evidențieze provocările majore cu care se confruntă Europa în ceea ce privește aceste mecanisme de stabilitate.

Comunicarea și coordonarea dintre PE, CCE și ISA naționale este esențială pentru a optimiza eficacitatea diferitelor audituri efectuate, la nivel național și european.

Întrucât am fost deputată în Parlamentul European până în prezent, voi continua să depun toate eforturile pentru a asigura cooperarea dintre instituțiile noastre, deoarece cred că aceasta este modalitatea optimă de a valorifica la maximum activitatea noastră comună: apărarea intereselor contribuabililor din UE.

Alte întrebări

V-ați retrage candidatura în cazul unui aviz nefavorabil al Parlamentului cu privire la numirea dvs. ca membră a Curții?

Da.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

4.6.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

2

5

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Frank Engel, Andrey Kovatchev, Constance Le Grip, Nuno Melo, Mariya Nedelcheva, Nuno Teixeira, Pablo Zalba Bidegain

Ultima actualizare: 6 iunie 2012Notă juridică