Procedură : 2012/2089(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0189/2012

Texte depuse :

A7-0189/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/06/2012 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0231

RAPORT     
PDF 208kWORD 134k
5 iunie 2012
PE 489.507v02-00 A7-0189/2012

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Încălțăminte, transmisă de Spania)

(COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Salvador Garriga Polledo

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 din xxx
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Încălțăminte, transmisă de Spania)

(COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0204 – C7–0112/2012),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (denumit în continuare „AII din 17 mai 2006”), în special punctul 28,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul FEG),

–   având în vedere procedura discuțiilor trilaterale prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

     având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0189/2012),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare necesare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în comerțul mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C. întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Spania a solicitat asistență pentru 876 de cazuri de disponibilizare, toate vizate de cererea de asistență, din 146 întreprinderi încadrate în diviziunea 15 a NACE Rev. 2 („Fabricarea articolelor din piele și a articolelor de încălțăminte”)(3) din regiunea NUTS II Comunidad Valenciana (ES52), Spania;

E.   întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.   este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2. remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 28 decembrie 2011 și că evaluarea a fost prezentată de către Comisie la 4 mai 2012; salută faptul că procesul de evaluare și prezentarea de informații suplimentare de către statul membru au decurs rapid și cu precizie;

3.   remarcă faptul că sectorul încălțămintei a reprezentat 26 % din totalul locurilor de muncă din regiunea Comunidad Valenciana, având, prin urmare, o contribuție importantă la economia locală, care este dominată de întreprinderi mici și mijlocii din sectoare tradiționale precum textilele, încălțămintea și ceramica;

4.   remarcă faptul că în regiunea Comunidad Valenciana au avut loc în trecut patru concedieri în masă și salută faptul că regiunea a decis să apeleze la sprijinul FEG pentru a face față acestor concedieri: EGF/2009/014 ES/Valencia – Industria ceramică, EGF/2010/005 ES/Valencia - Marmură, EGF/2010/009 ES/Valencia – Sectorul textil, EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – Sectorul construcțiilor; salută faptul că regiunea învață din experiența cu FEG și oferă rapid asistență lucrătorilor din mai multe sectoare;

5.   salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile spaniole au decis să demareze implementarea măsurilor înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

6.   reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a acestor lucrători prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată la nivelul și nevoile lucrătorilor concediați;

7.   remarcă faptul că măsurile de formare vizează posturi cu valoare adăugată mare din sectorul încălțămintei care, conform autorităților spaniole, este puțin probabil să fie mutate, precum și locuri de muncă din sectoare care oferă posibilități de creștere pe termen scurt sau mediu;

8.   salută faptul că partenerii sociali au fost consultați cu privire la conținutul pachetului coordonat, la alocarea rolurilor și la distribuția și programarea sarcinilor;

9.   subliniază faptul că pregătirea și punerea în aplicare a acestei cereri și a altora vizând concedieri masive în cadrul a numeroase IMM-uri dintr-un singur sector ar trebui să servească drept lecții în ceea ce privește eligibilitatea persoanelor care desfășoară activități independente și a patronilor de IMM-uri pentru sprijin din partea FEG în următorul regulament și în ceea ce privește măsurile întreprinse de regiuni și de statele membre pentru a interveni rapid cu cereri sectoriale care să includă un număr mare de întreprinderi;

10.  solicită instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie, ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca viitoarele îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate în noul regulament privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și că se va atinge un grad sporit de eficiență, transparență și vizibilitate pentru FEG;

11. reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual unic și limitat în timp care are ca obiectiv ajutarea lucrătorilor disponibilizați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați;

12.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se garanteze sprijinirea prin FEG a reintegrării în muncă a lucrătorilor individuali care au fost concediați; subliniază în continuare că asistența din partea FEG nu poate cofinanța decât măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; regretă faptul că FEG ar putea stimula întreprinderile să își înlocuiască salariații angajați cu contract cu o mână de lucru mai flexibilă, angajată pe termen scurt;

13. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita suprapunerea serviciilor finanțate de Uniune;

14. salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și că, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare, așa cum s-a întâmplat în trecut, ceea ce ar putea împiedica realizarea obiectivelor de politică ale FEG;

15.  regretă decizia Consiliului de a bloca, în cazul cererilor depuse după 31 decembrie 2011, prelungirea derogării aferente crizei, care permitea furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial, și care permitea, de asemenea, majorarea ratei de cofinanțare din partea Uniunii până la 65 % din costurile programului, și invită Consiliul să reintroducă fără întârziere această măsură;

16. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

17. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

18  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din xxx

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Încălțăminte, transmisă de Spania)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene(3),

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial, generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)      Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse în perioada 1 mai 2009 – 30 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)      Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește concedierile care au avut loc în 146 întreprinderi încadrate în diviziunea 15 din NACE, Rev. 2 („Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor”) în regiunea de nivel NUTS II a Comunidad Valenciana (ES52) la data de 28 decembrie 2011 și a completat-o cu informații suplimentare până la data de 23 februarie 2012. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 631 565 EUR.

(5)      Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Spania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 1 631 565 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la [Bruxelles/Strasbourg],

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

              JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

              JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

              JO C […], […], p. […].


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore din structura comerțului mondial.

Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) și dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006(2), fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exercițiul precedent și/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciții financiare precedente, cu excepția celor aferente rubricii 1b. Sumele necesare se înscriu în buget ca provizion de îndată ce sunt identificate marje suficiente și/sau angajamentele anulate.

În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o cerere este evaluată pozitiv, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel, se pot organiza discuții trilaterale pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Discuțiile trilaterale pot îmbrăca o formă simplificată.

II. Situația actuală: propunerea Comisiei

La 4 mai 2012, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare a FEG în favoarea Spaniei, pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați din cauza crizei financiare și economice mondiale.

Aceasta este a doua cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2012 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 631 565 EUR pentru Spania. Cererea privește 876 de disponibilizări, toate vizate de măsurile de asistență, din 146 întreprinderi încadrate în diviziunea 15 a NACE Rev. 2 („Fabricarea articolelor din piele și a articolelor de încălțăminte”) din regiunea NUTS II Comunidad Valenciana (ES52), disponibilizări care au avut loc în cursul perioadei de referință de nouă luni cuprinse între 25 ianuarie 2011 și 25 octombrie 2011.

Din aceste disponibilizări, 862 au fost calculate în conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Celelalte 14 de concedieri au fost calculate în conformitate cu același paragraf a treia liniuță. Comisia a primit confirmarea, solicitată în temeiul articolului 2 alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniuță, că acesta este numărul real al concedierilor afectate.

Cererea a fost prezentată Comisiei la 28 decembrie 2011 și a fost completată cu informații suplimentare până la 23 februarie 2012.

Comisia a ajuns la concluzia că respectiva cerere îndeplinește condițiile de mobilizare a FEG prevăzute la articolul 2 primul paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 și a fost prezentată în termenul de 10 săptămâni menționat la articolul 5 din regulamentul în cauză.

Unul dintre criteriile incluse în evaluarea Comisiei a fost legătura dintre disponibilizări și schimbările majore suferite de structura comerțului mondial sau criza financiară. Autoritățile spaniole descriu disponibilizările din regiunea Comunidad Valenciana pe fondul schimbărilor radicale în repartiția geografică a producției de încălțăminte. Țările terțe, în special China și India, domină din ce în ce mai mult comerțul mondial de încălțăminte, iar țări precum Indonezia și Vietnam continuă să-și mărească ponderea în producția mondială.

Autoritățile spaniole afirmă că, în conformitate cu datele disponibile(3), importurile de încălțăminte din țările terțe în UE au crescut cu aproape 6 % în perioada 2006-2009, în timp ce exporturile UE au scăzut cu 16,4% în cursul aceleiași perioade. Ca o consecință directă a scăderii exporturilor, numărul de producători de încălțăminte din UE-27 a scăzut: în 2008 erau doar 24 000 de producători, în timp ce în 2005 erau încă 27 125. Această reducere (de 11,58 %) a numărului de întreprinderi a avut un impact direct asupra ocupării forței de muncă: 78 800 de locuri de muncă directe - reprezentând aproape 20 % din totalul locurilor de muncă - au fost pierdute în sectorul respectiv în perioada 2005-2008.

Importurile de încălțăminte în Spania au urmat, de asemenea, o tendință ascendentă, înregistrând o creștere de aproape 20 % în perioada 2006-2010. Cu toate acestea, impactul dezechilibrului dintre importuri și exporturi în industria spaniolă producătoare de încălțăminte a fost mai mare decât în ansamblul UE: numărul producătorilor a scăzut cu 35,96 % în perioada 2006-2010 (sau 24,27 %, dacă se ia în considerare numai perioada 2006-2009), întrucât numărul de întreprinderi a scăzut de la 2 283 la 1 462. Prin urmare, ocuparea forței de muncă a scăzut cu 31,80 %, iar 10 663 de locuri de muncă directe au fost pierdute în aceeași perioadă.

Disponibilizările din Spania sunt, de asemenea, rezultatul unei tendințe generale a industriei producătoare de încălțăminte din UE de delocalizare către țări cu costuri mai reduse, care nu sunt membre ale UE, a majorității subproceselor de fabricare, în UE rămânând doar sarcinile cu valoare mai ridicată, cum ar fi proiectarea și comercializarea produselor.

Autoritățile spaniole susțin că sectorul încălțămintei a fost deja restructurat pentru a face față liberalizării pieței, optându-se pentru fabricarea de produse cu o valoare adăugată ridicată și concentrându-se asupra exporturilor. În anii dinaintea crizei economice și financiare, această abordare le-a asigurat o cifră de afaceri sustenabilă. Cu toate acestea, criza și înăsprirea ulterioară a condițiilor de acordare a creditelor au creat dificultăți grave multor întreprinderi mici și mijlocii, deoarece acestea nu erau suficient de flexibile din punct de vedere financiar pentru a face față noii situații de scădere a exporturilor și de contractare a pieței interne. Aceasta a avut ca rezultat închiderea întreprinderilor: În 2010 și-au încetat activitatea și au fost închise 188 de întreprinderi, reprezentând 16,64 % din numărul total al producătorilor de încălțăminte din Comunidad Valenciana, ceea ce a dus la pierderi de locuri de muncă.

Din totalitatea întreprinderilor spaniole, 11,5 % sunt implantate în Comunidad Valenciana. În această regiune, sectorul manufacturier reprezintă 26 % din totalul locurilor de muncă, sectorul serviciilor 60 %, construcțiile 10 %, iar sectorul primar 4 %. Modelul economic din Comunidad Valenciana se caracterizează prin prezența masivă a întreprinderilor mici și mijlocii specializate mai ales în producția de mobilă, încălțăminte, textile, ceramică și jucării. Aceste industrii sunt concentrate în districte situate în jurul unui număr limitat de municipalități.

Pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează a fi finanțat, inclusiv compatibilitatea sa cu acțiunile finanțate de fondurile structurale, include măsuri pentru reintegrarea în câmpul muncii a celor 876 de lucrători vizați, precum sesiuni de primire, informare și orientare, asistență în vederea căutării intensive a unui loc de muncă, formare în materie de competențe profesionale legate de sectorul producerii de încălțăminte, formare pentru obținerea unor calificări profesionale specifice, promovarea antreprenoriatului, formare în materie de competențe orizontale, formare pentru recrutare, alocații pentru căutarea unui loc de muncă, sprijin pentru înființarea propriei întreprinderi, contribuții la cheltuielile de deplasare și stimulente pentru plasarea personalului concediat. Potrivit autorităților spaniole, toate măsurile menționate mai sus alcătuiesc împreună un pachet coordonat de servicii personalizate menite să asigure reintegrarea lucrătorilor pe piața forței de muncă: Aceste servicii personalizate au început să fie oferite încă din 26 martie 2012.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în cererea lor, autoritățile spaniole:

· au confirmat că măsurile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă nu sunt înlocuite de contribuția financiară din partea FEG;

· au demonstrat că măsurile respective oferă sprijin lucrătorilor individuali și nu urmează a fi folosite pentru restructurarea unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

· au confirmat faptul că măsurile eligibile menționate anterior nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale UE.

În ceea ce privește sistemele de gestiune și control, Spania a notificat Comisiei faptul că această contribuție financiară va fi gestionată și controlată de aceleași organisme care asigură gestionarea și controlul finanțărilor din FSE. Direcția Generală pentru Proiecte și Fonduri Europene din cadrul Ministerului Finanțelor și Administrației Publice al regiunii Comunidad Valenciana(4) va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management.

Potrivit evaluării Comisiei, cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG și se recomandă autorității bugetare să o aprobe.

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 631 565 EUR din rezerva FEG (40 02 43) în credite de angajament la linia bugetară 04 05 01 aferentă FEG.

Raportorul salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată (50 000 000 EUR) la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01.

Raportorul reamintește că, de fapt, FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și că, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut și care ar putea împiedica realizarea diverselor obiective de politică.

AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR.

Aceasta este a doua cerere de mobilizare a fondului prezentată autorității bugetare în 2012. Prin urmare, după scăderea sumei solicitate (1 631 565 EUR) din creditele alocate, rămâne disponibilă o sumă de 496 726 405 EUR până la sfârșitul lui 2012. Astfel, va rămâne disponibilă peste 25 % din suma maximă anuală afectată FEG pentru alocare în ultimele patru luni ale anului 2012, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul FEG.

III. Procedură

Comisia a prezentat o cerere de transfer în vederea înscrierii în bugetul 2011 a unor credite de angajament specifice, conform cerințelor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Discuțiile trilaterale privind propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului. Comisia EMPL a hotărât să depună amendamente la raport, în loc să redacteze tradiționalul aviz sub formă de scrisoare, pentru a-și prezenta poziția și a oferi o contribuție constructivă.

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, a confirmat importanța asigurării unei proceduri rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea corespunzătoare a Acordului interinstituțional.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/footwear/files/statistics/footwear_en.pdf

(4)

Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

EK/jm

D(2012)26642

Dlui Alain Lamassoure

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 13E158

Ref.: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Încălțăminte, din Spania (COM(2012)0204)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG în cazul EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Încălțăminte, din Spania și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul său de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)  Cererea se bazează pe articolul 2 litera (b) din Regulamentul FEG și vizează 350 de lucrători din totalul de 876 de lucrători concediați în perioada de referință cuprinsă între 25 ianuarie 2011 și 25 octombrie 2011 din 146 de întreprinderi care desfășoară activități încadrate în diviziunea 15 din NACE rev. 2 („Fabricarea articolelor din piele și a articolelor de încălțăminte”) din regiunea NUTS II Comunidad Valenciana (ES52).

B)  Autoritățile spaniole susțin că disponibilizările au fost cauzate de schimbările radicale în repartiția geografică a producției de încălțăminte și delocalizarea producției în țări terțe, mai ales în China, India, Vietnam și Indonezia.

C)  Creșterea importurilor și scăderea exporturilor de încălțăminte în UE au dus la falimente în acest sector în ansamblul UE și au avut drept rezultat pierderea a 78 800 de locuri de muncă în perioada 2005-2008.

D)  Autoritățile spaniole susțin că această tendință s-a agravat în Spania și că în perioada 2006-2010 numărul de producători de încălțăminte a scăzut cu aproape 36 %, ceea ce a dus la o reducere cu aproape 32 % a locurilor de muncă din sectorul încălțămintei (s-au pierdut 10 663 de locuri de muncă).

E)  Autoritățile spaniole susțin că criza financiară și economică a afectat și mai grav situația acestui sector în Spania, în special în Comunidad Valenciana, regiune în care în 2010 s-au închis 188 de întreprinderi producătoare de încălțăminte (sectorul s-a contractat cu 16,6 %).

F)  53 % dintre lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 47 % sunt femei. 87 % dintre lucrători au între 25 și 54 de ani, iar 7,5 % au peste 54 de ani.

G)  52 % dintre lucrătorii concediați sunt meșteșugari și comercianți de produse realizate de aceștia, iar 42 % sunt muncitori necalificați.

H)  41 % dintre lucrătorii concediați au urmat doar învățământul de bază, iar 48 % sunt persoane care nu au urmat nicio formă de învățământ sau care au abandonat timpuriu școala.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Spaniei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul FEG (1927/2006) și că, prin urmare, Spania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 28 decembrie 2011 și că evaluarea a fost prezentată de către Comisia Europeană la 4 mai 2012; salută faptul că procesul de evaluare și prezentarea de informații suplimentare de către statul membru au decurs rapid și cu precizie;

3. remarcă faptul că sectorul încălțămintei a reprezentat 26 % din totalul locurilor de muncă din regiunea Valencia, având, prin urmare, o contribuție importantă la economia locală, care este dominată de întreprinderi mici și mijlocii din sectoare tradiționale precum textilele, încălțămintea și ceramica;

4. remarcă faptul că în regiunea Valencia au avut loc în trecut patru concedieri în masă și salută faptul că regiunea a decis să apeleze la sprijinul FEG pentru a face față acestor concedieri: EGF/2009/014 ES/Valencia – Industria ceramică, EGF/2010/005 ES/Valencia - Marmură, EGF/2010/009 ES/Valencia – Sectorul textil, EGF/2011/006 ES/Valenciana – Sectorul construcțiilor; salută faptul că regiunea învață din experiența cu FEG și oferă rapid asistență lucrătorilor din mai multe sectoare;

5. observă că autoritățile spaniole au specificat în evaluarea lor bazată pe experiența acumulată în legătură cu cereri anterioare că numai 350 de lucrători vizați de sprijinul prin FEG vor alege să participe la măsuri; invită autoritățile spaniole să valorifice pe deplin potențialul sprijinului oferit de FEG;

6. salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile spaniole au decis să demareze implementarea măsurilor înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7. remarcă faptul că lucrătorii concediați au un nivel de educație destul de scăzut și reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a acestor lucrători prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată la nivelul și nevoile lucrătorilor concediați;

8. remarcă faptul că măsurile de formare vizează posturi cu valoare adăugată mare din sectorul încălțămintei care, conform autorităților spaniole, este puțin probabil să fie mutate, precum și locuri de muncă din sectoare care oferă posibilități de creștere pe termen scurt sau mediu;

9. salută faptul că partenerii sociali au fost consultați cu privire la conținutul pachetului coordonat, la alocarea rolurilor și la distribuția și programarea sarcinilor;

10. subliniază faptul că pregătirea și punerea în aplicare a acestei cereri și a altora vizând concedieri masive în cadrul a numeroase IMM-uri dintr-un singur sector ar trebui să servească drept lecții în ceea ce privește eligibilitatea persoanelor care desfășoară activități independente și a patronilor de IMM-uri pentru sprijin din partea FEG în următorul regulament și în ceea ce privește măsurile întreprinse de regiuni și de statele membre pentru a interveni rapid cu cereri sectoriale care să includă un număr mare de întreprinderi.

Cu deosebită considerație,

Pervenche Berès


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Ultima actualizare: 18 iunie 2012Notă juridică