Postup : 2011/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0195/2012

Předložené texty :

A7-0195/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2012 - 18
CRE 02/07/2012 - 18

Hlasování :

PV 03/07/2012 - 6.6
CRE 03/07/2012 - 6.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0271

ZPRÁVA     ***I
PDF 479kWORD 827k
7. června 2012
PE 480.582v02-00 A7-0195/2012

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006

(COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006

(COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0451),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0205/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2011,(1)

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0195/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Právní východisko 4 a (nové)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

– s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 5. října 20111,

 

__________________

 

1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V zájmu zajištění soudržnosti mezi různými výjimkami stanovenými v článku 13 nařízení (ES) č. 561/2006 a pro snížení administrativní zátěže pro dopravce při současném dodržování cílů uvedeného nařízení je třeba revidovat nejvyšší povolenou vzdálenost v kilometrech stanovenou v čl. 13 písm. d), f) a p).

(4) V zájmu zajištění soudržnosti mezi různými výjimkami stanovenými v článku 13 nařízení (ES) č. 561/2006, pro snížení administrativní zátěže, odstranění byrokracie a zajištění dalšího vývoje záznamového zařízení podle potřeb pro dopravce při současném dodržování cílů uvedeného nařízení je třeba revidovat nejvyšší povolenou vzdálenost v kilometrech stanovenou v čl. 13 písm. d), f) a p).

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je lépe objasnit cíle revize nařízení o záznamovém zařízení. Je proto velmi důležité, aby vývoj záznamového zařízení zohledňoval reálnou situaci v této oblasti.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) S cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu silniční dopravy a dát řidičům a dopravcům jasný signál musí členské státy uplatnit nejvyšší kategorii sankcí pro „velmi vážná“ porušení předpisů (jak jsou vymezena směrnicí Komise 2009/5/ES z 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě), aniž by tím byla dotčena zásada subsidiarity.

(16) S cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu silniční dopravy a dát řidičům a dopravcům jasný signál je třeba harmonizovat definici velmi vážných porušení tohoto nařízení, jež by měla být svou povahou závazná, a členské státy musí uplatnit nejvyšší kategorii sankcí pro „velmi vážná“ porušení předpisů (jak jsou vymezena směrnicí Komise 2009/5/ES z 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě), aniž by tím byla dotčena zásada subsidiarity. Je rovněž třeba vyvíjet úsilí, aby se zajistilo, že sankce uložené za porušení předpisů jsou vždy „účinné, odrazující a přiměřené“. Především je třeba učinit konkrétní kroky, jejichž cílem je odstranit udělování nepřiměřeně vysokých pokut za méně závažná porušení.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Kvůli různým ustanovením o výpočtu denní doby řízení dochází k nejednotnému uplatňování nařízení (ES) č. 561/2006 a ke vzniku právní nejistoty u řidičů a dopravců v přeshraniční dopravě. V zájmu jednoznačného, účinného, přiměřeného a jednotného provádění právních předpisů v sociální oblasti v silniční dopravě je naprosto nezbytné, aby donucovací orgány členských států uplatňovaly ustanovení jednotně.

Odůvodnění

Ve svém prováděcím rozhodnutí ze dne 7. června 2011 (C(2011)3759) Komise poukázala na problematiku rozdílného výkladu ustanovení pro výpočet denní doby řízení a předložila doporučení. Bezpečnost silničního provozu a evropský vnitřní trh zajistí pouze jednotné provedení nařízení o dobách řízení a dobách odpočinku a právních předpisů o záznamovém zařízení v členských státech.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Úpravami Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě podepsané v Ženevě dne 1. července 1970, včetně jejích šesti změn, a uložené u generálního tajemníka Organizace spojených národů (AETR), se stalo používání záznamového zařízení uvedeného v příloze IB povinným pro vozidla registrovaná v sousedních třetích zemích. Jelikož jsou tyto země změnami záznamových zařízení zavedenými tímto nařízením přímo dotčeny, měly by být zapojeny do dialogu o technických otázkách. Mělo by tedy být zřízeno fórum pro tachografy.

(17) Úpravami Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě podepsané v Ženevě dne 1. července 1970, včetně jejích šesti změn, a uložené u generálního tajemníka Organizace spojených národů (AETR), se stalo používání digitálního tachografu povinným pro vozidla registrovaná v sousedních třetích zemích. Jelikož jsou tyto země změnami záznamových zařízení zavedenými tímto nařízením přímo dotčeny, měly by být zapojeny do dialogu o technických otázkách a o vytvoření jediného elektronického systému pro výměnu informací o kartách řidičů. Mělo by tedy být zřízeno fórum pro tachografy.

 

(Tento pozměňovací návrh („digitální tachograf“ namísto „záznamové zařízení uvedené v příloze IB“) se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Podá-li státní příslušník třetí země žádost o vydání karty řidiče, je nezbytné zkontrolovat, že dotyčné osobě nebyla již vystavena digitální karta. Otázku elektronické výměny informací s členskými státy AETR o kartách řidičů je proto nutné vyřešit vytvořením jediného systému. V současnosti lze v případech, kdy státní příslušník třetí země podá žádost o vydání karty digitálního tachografu, požadovat informace pouze na základě dvoustranné smlouvy s dotčenou zemí, což je velmi náročné na čas a zdroje.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) Přeprava osob a zboží probíhá za velmi různorodých okolností a podmínek. Proto by měla být co nejdříve, nejpozději však do konce roku 2013, předložena revize povinnosti používat tachografy a rovněž právních předpisů o dobách řízení a dobách odpočinku v autobusové dopravě.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b) Normy a specifikace by měly být vypracovány v podobě otevřených norem, které po provedení přezkumu Komisí umožní začlenění dalších funkcí, např. zařízení zaznamenávajícího údaje o dopravní nehodě a číslo 112 (eCall), do jediného zařízení.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Název se nahrazuje tímto:

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o tachografech v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.“

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je provést v nařízení změnu terminologie, aby používání nového pojmu bylo v souladu jednak s dalšími již platnými akty v této oblasti, v nichž se užívá výrazu tachograf, a jednak s jeho obvyklým používáním v běžném i odborném jazyce.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Kapitola I – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zásady a oblast působnosti

Zásady, oblast působnosti a požadavky

Odůvodnění

Zpravodajka považuje za velmi důležité stanovit v textu nařízení základní zásady a požadavky, jež musí tachografy splňovat. Řada z nich je v současnosti stanovena pouze v přílohách, které nebyly předloženy společně s návrhem nařízení k posouzení. Základní zásady a požadavky by měly být součástí textu nařízení, aby je Parlament mohl projednat v rámci postupu spolurozhodování, a přílohy by měly obsahovat pouze podrobnosti týkající se těchto zásad a požadavků.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 1 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předmět a zásady

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví požadavky na konstrukci, montáž, používání a zkoušení záznamových zařízení používaných v silniční dopravě ke kontrole dodržování nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2002/15/ES a směrnice 92/6/EHS.

1. Toto nařízení stanoví povinnosti a požadavky v souvislosti s konstrukcí, montáží, používáním, zkoušením a kontrolou tachografů používaných v silniční dopravě ke kontrole dodržování nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2002/15/ES a směrnice 92/6/EHS.

Odůvodnění

Toto nařízení stanoví nejen požadavky, ale i povinnosti pro všechny subjekty, jež se účastní systému tachografů: dopravce, řidiče, dílny, výrobce, donucovací orgány atd. Kontrola tachografů prováděná donucovacími orgány by měla spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, neboť se jedná o důležitou kapitolu tohoto legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 1. – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Toto nařízení stanoví podmínky a požadavky týkající se používání informací a údajů zaznamenaných, zpracovaných nebo uložených v tachografech, jak je stanoveno v článku 2, pro účely jiné než je kontrola dodržování právních předpisů uvedených v odstavci 1.

Odůvodnění

Používání tachografů zahrnuje zpracovávání osobních údajů profesionálních řidičů. Podle zásad, jež se vztahují na právní rámec pro ochranu osobních údajů, by údaje měly být používány pouze ke stanoveným účelům a k žádným jiným. Vzhledem k tomu, že návrh stanoví možnost, aby byly údaje zpracované tachografy používány v aplikacích ITS pro účely jiné, než je dodržování právních předpisů v sociální oblasti, je tohoto ustanovení zapotřebí.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „záznamovým zařízením“ rozumí zařízení určené k montáži do silničních vozidel a k automatickému či poloautomatickému zobrazování, záznamu, tisku, ukládání a výstupu podrobných informací o pohybu těchto vozidel a o některých pracovních dobách jejich řidičů;

a) „tachografem“ rozumí zařízení určené k montáži do silničních vozidel a k automatickému či poloautomatickému zobrazování, záznamu, tisku, ukládání a výstupu podrobných informací o pohybu těchto vozidel v souvislosti s různými časovými dobami, které jsou součástí denní pracovní doby řidiče, a o údajích podle článku 30 tohoto nařízení;

Odůvodnění

Tachograf zaznamenává nejen „některé pracovní doby řidičů“, ale také veškerou dobu činností souvisejících s povoláním řidiče, jak jsou stanoveny v čl. 30 odst. 5 návrhu. Zaznamenává také údaje týkající se řidičů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „celkem ve vozidle“ rozumí záznamové zařízení s výjimkou snímače pohybu a kabelů připojujících snímač pohybu. Celkem ve vozidle může být buď jediný celek nebo několik celků rozmístěných ve vozidle za předpokladu, že splňuje bezpečnostní požadavky tohoto nařízení;

b) „celkem ve vozidle“ rozumí tachograf s výjimkou snímače pohybu a kabelů připojujících snímač pohybu. Celkem ve vozidle může být buď jediný celek nebo několik celků rozmístěných ve vozidle za předpokladu, že splňuje bezpečnostní požadavky tohoto nařízení. Celek ve vozidle zahrnuje řídící jednotku, paměťovou kartu, řídící hodiny, dvě čtecí zařízení čipových karet (řidiče a druhého řidiče), tiskárnu, displej, vizuální výstrahu, kalibrační/stahovací konektor a zařízení pro vkládání uživatelských údajů;

Odůvodnění

Jedná se o součásti celku ve vozidle podle přílohy IB. Jejich uvedení v textu nařízení přispěje k větší jasnosti a lepší srozumitelnosti textu nařízení.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „kartou tachografu“ rozumí čipová karta určená k použití se záznamovým zařízením, která umožňuje v záznamovém zařízení identifikaci role držitele karty a přenos a ukládání údajů;

d) „kartou tachografu“ rozumí čipová karta určená k použití s tachografem, která umožňuje v tachografu identifikaci role držitele karty, jeho přístupová práva k údajům a přenos a ukládání údajů;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „záznamovým listem“ rozumí list určený k přijímání a uchování zaznamenaných údajů, který se vkládá se do záznamového zařízení uvedeného v příloze I a na němž zapisovací zařízení záznamového zařízení průběžně zapisuje informace, které mají být zaznamenány;

e) „záznamovým listem“ rozumí list určený k přijímání a uchování zaznamenaných údajů, který se vkládá se do analogového tachografu a na němž zapisovací zařízení záznamového zařízení průběžně zapisuje informace, které mají být zaznamenány;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Odkazu na „záznamové zařízení uvedené v příloze I“ je třeba rozumět jako odkazu na „analogový tachograf“. Účelem pozměňovacího návrhu je nahradit pojem záznamové zařízení pojmem tachograf, aby používání tohoto pojmu bylo v souladu jednak s dalšími již platnými akty v této oblasti, v nichž se užívá výrazu tachograf, a jednak s jeho obvyklým používáním v běžném i odborném jazyce.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) „analogovým tachografem“ rozumí tachograf používající záznamový list podle tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) „digitálním tachografem“ rozumí tachograf používající kartu tachografu podle tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „kontrolní kartou“ rozumí karta tachografu vydaná orgány členského státu příslušnému vnitrostátnímu kontrolnímu orgánu, která identifikuje kontrolní subjekt a případně kontrolního pracovníka a umožňuje přístup k údajům uloženým v paměti údajů nebo na kartě řidiče pro čtení, tisk a/nebo stahování;

g) „kontrolní kartou“ rozumí karta tachografu vydaná orgány členského státu příslušnému vnitrostátnímu kontrolnímu orgánu, která identifikuje kontrolní subjekt a kontrolního pracovníka a umožňuje přístup k údajům uloženým v paměti údajů, na kartě řidiče a na kartě dílny pro čtení, tisk nebo stahování;

Odůvodnění

Kontrolní pracovníci by měli mít přístup k údajům, jež podniky a dílny zaznamenávají a uchovávají, aby se zlepšilo vymáhání dodržování právních předpisů.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) „kartou dílny“ rozumí karta tachografu vydaná orgány členského státu výrobci záznamového zařízení, montážnímu podniku, výrobci vozidla nebo dílně schváleným členským státem, která identifikuje držitele karty a umožňuje zkoušení, kalibraci a/nebo stahování údajů ze záznamového zařízení;

i) „kartou dílny“ rozumí karta tachografu vydaná orgány členského státu určeným zaměstnancům výrobce tachografu, montážnímu podniku, výrobci vozidla nebo dílně schváleným členským státem, která identifikuje držitele karty a umožňuje zkoušení, kalibraci nebo stahování údajů z tachografů;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) „denní pracovní dobou“ rozumí doba sestávající z doby řízení a všech dalších dob práce, dob pracovní pohotovosti, pracovních přestávek a dob odpočinku nepřesahující devět hodin.

j) „denní pracovní dobou“ rozumí doba, která začíná okamžikem, kdy řidič aktivuje tachograf po uplynutí týdenní nebo denní doby odpočinku, nebo, je-li denní doba odpočinku rozdělena do oddělených úseků, po uplynutí doby odpočinku v délce alespoň devíti hodin. Končí na počátku denní doby odpočinku nebo, je-li denní doba odpočinku rozdělena do oddělených úseků, na počátku doby odpočinku trvající nejméně devět po sobě následujících hodin.

Odůvodnění

V souladu s definicí denní pracovní doby odpovídající výkladu nařízení č. 3821/85 ze strany Soudního dvora Evropské unie ve věci C-394/92.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja) „aktivací“ rozumí fáze, kdy se tachograf stává plně funkčním a kdy provádí veškeré funkce včetně funkcí bezpečnostních; aktivace tachografu vyžaduje užití karty dílny;

Odůvodnění

Definice hlavních procesů a činností souvisejících s konstrukcí, montáží, používáním, zkoušením a kontrolou tachografů, jež spadají do předmětu tohoto nařízení, by měly být vymezeny v samotném textu nařízení, nikoli v jeho přílohách, aby se zajistila větší jasnost a lepší srozumitelnost souboru stanovených povinností. Přílohy nařízení o tachografech, o rozsahu více než 200 stran, by měly obsahovat pouze nezbytné podrobnosti o požadavcích.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb) „prokázáním totožnosti“ rozumí funkce určená ke stanovení a ověření uváděné identity;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jc) „totožností“ rozumí vlastnost, že informace přichází od strany, jejíž identitu je možno ověřit;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jd) „kalibrací“ rozumí obnovení nebo potvrzení parametrů vozidla, které je třeba chovat v paměti údajů. Parametry vozidla zahrnují identifikaci vozidla a charakteristiky vozidla. Kalibrace tachografu vyžaduje užití karty dílny;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j e (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

je) „stahováním“ rozumí kopírování (spolu s digitálním podpisem) části dat nebo úplné sady dat, uložených v paměti údajů vozidla nebo v paměti karty tachografu, jež tyto údaje musí obsahovat, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j f (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jf) „událostí“ rozumí činnost zjištěná tachografem, která může pocházet z pokusu o podvod;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j g (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jg) „závadou“ rozumí mimořádná činnost zjištěná tachografem, která může být způsobena chybnou funkcí nebo poruchou zařízení;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j h (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jh) „instalací“ rozumí montáž tachografu do vozidla;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j i (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ji) „neplatnou kartou“ rozumí karta, která byla identifikována jako závadná nebo u které chybí úvodní prokázání totožnosti nebo u které ještě nebylo dosaženo data platnosti nebo u které již uplynulo datum platnosti;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j j (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jj) „pravidelnou kontrolou“ rozumí řada operací s cílem zkontrolovat, že tachograf správně pracuje a že jeho seřízení odpovídá parametrům vozidla;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j k (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jk) „tiskárnou“ rozumí součást tachografu, která zajišťuje vytištění uložených údajů;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j l (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jl) „opravou“ rozumí oprava snímače pohybu nebo celku vozidla, která vyžaduje jeho odpojení od napájení nebo odpojení od jiných součástí tachografu nebo jeho otevření;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j m (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jm) „schvalováním typu“ rozumí postup, kterým členský stát osvědčuje, že tachograf (nebo jeho součást), programové vybavení nebo karta tachografu plní požadavky tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j n (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jn) „identifikací vozidla“ rozumí čísla, která vozidlo identifikují: registrační číslo vozidla s uvedením členského státu registrace a identifikační číslo vozidla;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j o (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jo) „interoperabilitou“ rozumí kapacita systémů a základních obchodních procesů pro výměnu údajů a sdílení informací a znalostí;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j p (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jp) „rozhraním“ rozumí zařízení mezi systémy, jehož prostřednictvím dochází k jejich propojení a interakci;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 3. – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Do roku 2020 budou všechna vozidla, kterým nebyla v souladu s odstavci 2 a 3 udělena výjimka z uplatňování tohoto nařízení, vybavena inteligentním tachografem ve smyslu tohoto nařízení.

Odůvodnění

Analogovým tachografem je stále vybaveno asi 44 % vozidel používaných v mezinárodní dopravě.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Članek 3a

 

Základní požadavky

 

1. Tachograf, karta tachografu a záznamový list podléhají přísným technickým, funkčním a dalším požadavkům, aby bylo zajištěno, že splňují základní požadavky stanovené v odstavci 2 a že jsou dosaženy cíle tohoto nařízení.

 

2. Za účelem účinné kontroly dodržování platných právních předpisů v sociální oblasti musí tachograf splňovat následující základní požadavky. Tachograf musí:

 

a) zaznamenávat přesné a spolehlivé údaje týkající se činností řidiče a vozidla;

 

b) být zabezpečen, aby byla zajištěna integrita a původ zdroje údajů zaznamenaných ve vozidle, snímačem pohybu a kartou tachografu a údajů z nich získaných;

 

c) být interoperabilní;

 

d) být snadno ovladatelný.

 

3. Tachograf je navržen a používán takovým způsobem, aby bylo zajištěno soukromí a ochrana osobních údajů.

 

4. Tachograf je ve vozidle umístěn takovým způsobem, aby byl pro řidiče z jeho běžné pozice vsedě zcela dosažitelný a čitelný, aby řidiči z jeho pozice vsedě umožňoval během řízení vozidla bezpečný přístup k nezbytným funkcím a jejich ovládání a neodváděl jeho pozornost od silnice.

 

5. Stahování údajů probíhá s minimální časovou ztrátou pro dopravce nebo řidiče.

 

6. Stahování údajů nesmí vést ke změně či ztrátě uložených údajů. Stahování podrobného rychlostního souboru nemusí být nezbytné k zajištění souladu s nařízením (ES) č. 561/2006, lze jej však nicméně provádět nebo využít k jiným účelům, např. při vyšetřování dopravních nehod.

Odůvodnění

Zpravodajka považuje za velmi důležité stanovit v textu nařízení základní zásady a požadavky, jež musí tachografy splňovat. Řada z nich je v současnosti stanovena pouze v přílohách, které nebyly předloženy společně s návrhem nařízení k posouzení. Základní zásady a požadavky by měly být součástí textu nařízení, aby je Parlament mohl projednat v rámci postupu spolurozhodování, a přílohy by měly obsahovat pouze podrobnosti týkající se těchto zásad a požadavků.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

 

Funkce tachografu

 

Tachograf musí zajistit následující funkce:

 

1) monitorování jednotlivých vložení a vyjmutí karty,

 

2) měření rychlosti a ujeté vzdálenosti,

 

3) měření času,

 

4) monitorování činnosti řidiče,

 

5) monitorování provozního stavu,

 

6) údaje vkládané řidičem ručně,

 

7) vložení místa, kde denní pracovní doba začíná nebo končí,

 

8) ručně vkládané údaje o činnostech řidiče,

 

9) záznam zvláštních podmínek,

 

10) využívání možnosti zámků podniků,

 

11) monitorování kontrolních činností,

 

12) zjišťování událostí nebo závad,

 

13) vestavěné zkoušky a autotesty,

 

14) načítání z paměti údajů,

 

15) zaznamenávání a ukládání do paměti údajů,

 

16) načítání z karet tachografu,

 

17) zaznamenávání a ukládání údajů na karty tachografu,

 

18) zobrazování údajů,

 

19) tisk,

 

20) dávání výstrahy,

 

21) stahování údajů na externí média,

 

22) výstup údajů na přídavná externí zařízení,

 

23) kalibrace,

 

24) nastavení času,

 

25) údaje o zbývající době řízení,

 

26) údaje o využité době odpočinku.

Odůvodnění

Funkce tachografu by měly být stanoveny v samotném nařízení. V současnosti jsou uvedeny v přílohách, které nebyly předloženy společně s návrhem nařízení.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3c

 

Údaje, které musí být zaznamenávány

 

1. Digitální tachograf zaznamenává tyto údaje:

 

a) ujetou vzdálenost a rychlost vozidla;

 

b) časové údaje;

 

c) polohu na začátku a na konci denní pracovní doby řidiče a každé přepravy;

 

d) totožnost řidiče;

 

e) činnost řidiče;

 

f) kalibrační údaje, včetně určení dílny;

 

g) události a poruchy.

 

2. Analogový tachograf zaznamenává alespoň údaje uvedené v odst. 3 písm. a), b) a e).

 

3. Přístup k údajům uloženým v tachografu lze vždy poskytnout:

 

a) příslušným kontrolním orgánům za účelem provádění kontrol a

 

b) příslušnému dopravci, aby mohl plnit své závazné povinnosti, zejména povinnosti uvedené v článcích 28 a 29.

 

Přístup k údajům, jež zahrnují i osobní údaje, se poskytuje pouze poté, co je uděleno příslušné povolení v souladu s právními předpisy o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 3 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3d

 

Zobrazení

 

1. Tachograf musí být schopen zobrazit:

 

a) implicitní údaje,

 

b) údaje vztahující se k výstražným sdělením,

 

c) údaje vztahující se k přístupovému menu,

 

d) ostatní údaje požadované uživatelem v souladu s čl. 3c odst. 1,

 

e) informace vztahující se k řidiči:

 

– jeho současný čas nepřetržité jízdy a jeho současná souhrnná doba přestávek, pokud je jeho současnou činností JÍZDA,

 

– aktuální trvání současné činnosti (od doby, kdy byla navolena) a jeho současná souhrnná doba přestávek, pokud jeho současnou činností není JÍZDA.

 

2. Další informace mohou být zobrazeny tachografem za předpokladu, že jsou jasně odlišitelné od výše uvedených informací.

 

3. Pokud není třeba zobrazit žádnou jinou informaci, musí tachograf implicitně zobrazit následující:

 

– čas,

 

– provozní režim,

 

– aktuální činnost řidiče a aktuální činnost druhého řidiče.

 

Zobrazení údajů vztahujících se ke každému řidiči musí být jasné, prosté a jednoznačné. V případě, že informace o řidiči i druhém řidiči nemohou být zobrazeny současně, musí tachograf implicitně ukazovat informaci týkající se řidiče a musí umožnit uživateli zobrazit informaci týkající se druhého řidiče.

 

4. Tachograf musí zobrazit výstražné sdělení v souladu s článkem 3d. Přesné popisy výstražných sdělení mohou být také zobrazeny v jazyce zvoleném řidičem.

Odůvodnění

Součástí požadavků na tachografy uvedených v této kapitole by měly být i tyto základní prvky, aby bylo možno hodnotit uživatelskou vstřícnost tachografů a jejich funkci nástroje, jenž řidičům pomáhá dodržovat právní předpisy.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 3 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3e

 

Výstražná sdělení

 

1. Tachograf musí dát výstražné znamení řidiči při zjištění jakékoliv události nebo závady. Tachograf musí dát řidiči výstražné sdělení 15 minut před uplynutím maximální přípustné doby nepřetržité jízdy a při jejím překročení.

 

2. Výstražná sdělení musí být vizuální. Vizuální výstrahy musí být jasně rozeznatelné uživatelem, musí být zobrazeny v zorném poli řidiče a musí být jasně čitelné ve dne i v noci. Zvukové výstrahy mohou být také použity jako doplněk vizuálních výstražných sdělení.

 

3. Výstražná sdělení musí trvat nejméně 30 vteřin, pokud není uživatelem potvrzeno, že je bere na vědomí stiskem jakéhokoliv ovládacího prvku tachografu.

 

4. Příčina výstrahy musí být zobrazena na tachografu a zůstat viditelná, dokud není uživatelem potvrzeno vzetí na vědomí použitím specifického ovladače nebo vložením příkazu tachografu. Další výstražná sdělení mohou být také použita, pokud nezmatou řidiče ve vztahu k výše popsaným sdělením.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výstražná sdělení jsou pro řidiče užitečná, měly by být základní funkční vlastnosti výstražných sdělení začleněny do textu nařízení, aby byla v rámci postupu spolurozhodování projednána. V současnosti jsou uvedeny v příloze IB.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 3 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3f

 

Ochrana údajů a soukromí

 

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením je prováděno v souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES a pod dohledem nezávislého veřejného orgánu příslušného členského státu uvedeného v článku 28 směrnice 95/46/ES.

 

2. Zpracují se pouze údaje nezbytně nutné pro účely zpracování.

 

3. Specifikace uvedené v tomto nařízení zajistí důvěrnost osobních údajů zaznamenávaných, zpracovávaných a ukládaných tachografem a rovněž integritu údajů a předcházejí podvodům a nezákonnému nakládání s těmito údaji.

 

Musí být přijata řádná bezpečnostní opatření, jež zaručí ochranu osobních údajů, zejména v souvislosti s:

 

– používáním globálních družicových navigačních systémů (GNSS) pro záznam údajů o poloze podle článku 4,

 

– používáním dálkové komunikace pro kontrolní účely podle článku 5,

 

– používáním tachografu s harmonizovaným rozhraním podle článku 6,

 

– elektronickou výměnou informací o kartách řidičů podle článku 26,

 

– uchováváním záznamů dopravci podle článku 29.

 

4. Vlastníci vozidel nebo dopravci dodržují příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů.

 

5. Aby byla podpořena správná praxe z hlediska ochrany údajů, účastní se fóra pro tachografy, předjímaného v článku 41 tohoto nařízení, evropský inspektor ochrany údajů a pracovní skupina úřadů na ochranu údajů zřízená podle článku 29.

 

6. Aby mohla probíhat jakákoli přeshraniční výměna údajů s orgány třetích zemí v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení, musí být zavedena vhodná bezpečnostní opatření na ochranu údajů, aby bylo zajištěno, že je zaručena přiměřená úroveň ochrany v souladu s články 25 a 25 směrnice 95/46/ES.

Odůvodnění

Do kapitoly 1 by mělo být zahrnuto posílené zvláštní ustanovení týkající se ochrany údajů vzhledem k dopadu, který v této oblasti může mít používání tachografů. Návrh nařízení není jasný a postrádá jistotu, pokud jde o způsoby zpracovávání údajů, včetně osobních údajů profesionálních řidičů, které jsou ponechány na pozdější aktualizaci přílohy IB nařízení. Je rovněž důležité zařadit zvláštní odstavec o úrovni zabezpečení, jež má být dosažena ve všech stádiích vývoje a používání tachografů, zejména v průběhu jejich používání. Sdělení Komise ukazuje, že se zásady nařízení o tachografech uplatňují v řadě zemí. Tento návrh nezmiňuje žádnou mezinárodní výměnu údajů z tachografu. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit tento bod.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 3 g (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Članek 3g

 

Specifikace

 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39 pro přijetí podrobných specifikací, jež jsou nezbytné pro změnu a doplnění příloh tohoto nařízení, aby bylo zajištěno, že tachograf, karta tachografu a programové vybavení používané kontrolními pracovníky k analýze a interpretaci údajů uložených v tachografu jsou v souladu se zásadami a požadavky stanovenými v tomto nařízení, zejména v kapitole I a kapitole II.

 

2. Komise přijme podrobné specifikace uvedené v odstavci 1 do dvou let od ...*.

 

3. Specifikace v příslušných případech a v závislosti na oblasti, na kterou se vztahují, mohou zahrnovat jeden nebo více druhů těchto ustanovení:

 

a) funkční ustanovení, jež popisují úlohy jednotlivých uživatelů a informační tok mezi nimi;

 

b) technická ustanovení, jež stanovují technické prostředky pro splnění funkčních ustanovení a požadavků stanovených v tomto nařízení;

 

c) organizační ustanovení, jež popisují procesní povinnosti jednotlivých zúčastněných stran;

 

d) ustanovení o službách, jež popisují různé úrovně služeb a jejich obsah.

 

4. Specifikace jsou případně založeny na normách a zajišťují interoperabilitu a kompatibilitu jednotlivých verzí a generací celků ve vozidle, karet tachografů a vybavení donucovacích orgánů.

 

5. Specifikace týkající se výkonu funkcí inteligentního tachografu uvedeného v kapitole II zahrnují nezbytné požadavky s cílem zaručit přesnost a spolehlivost údajů získaných použitím externích zařízení napojených na tachograf.

 

6. Veškeré údaje, které lze z tachografu předávat nebo z něj či v něm shromažďovat pomocí bezdrátového připojení nebo elektronicky, ať již jsou součástí zákonného požadavku či nikoli, by měly mít podobu veřejně dostupných zápisů.

 

7. Komise před přijetím specifikací uvedených v kapitole II provede posouzení dopadů včetně analýzy nákladů a přínosů.

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Hlavní požadavky na systém tachografů by měly být stanoveny v textu nařízení, nikoli v přílohách, které by měly obsahovat pouze podrobnější požadavky. Začlenění těchto požadavků do textu nařízení dává Parlamentu možnost projednat je v rámci postupu spolurozhodování. Lhůta pro specifikace odpovídá datu, které Komise uvedla ve sdělení připojeném k tomuto nařízení. Posouzení dopadu vypracované Komisí neobsahuje přesné informace o nákladech na nové technologie. Před přijetím specifikací se proto doporučuje vypracovat analýzu nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje o poloze se zaznamenávají za účelem identifikace míst začátku a konce denní pracovní doby. Za tímto účelem musí být vozidla poprvé uvedená do provozu [48 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] vybavena záznamovým zařízením napojeným na globální družicový navigační systém (Global Navigation Satellite System – GNSS).

Aby se zjednodušilo ověřování dodržování příslušných právních předpisů, poloha na začátku a na konci denní pracovní doby a každé přepravy se zaznamenává automaticky. Za tímto účelem musí být vozidla poprvé uvedená do provozu 24 měsíců od vstupu specifikací uvedených v tomto článku a v článku 3g v platnost vybavena tachografem napojeným na globální družicový navigační systém (Global Navigation Satellite System – GNSS).

Odůvodnění

V článku by měl být výslovně uveden účel zaznamenávání údajů o poloze. Zaznamenávání by mělo probíhat automaticky, aby se zabránilo jakýmkoli specifickým neobvyklým činnostem řidičů. Podle sdělení Komise připojeného k tomuto návrhu by specifikace měly být stanoveny do 31. prosince 2014. Po uveřejnění technických specifikací budou průmyslové subjekty potřebovat alespoň dva roky, než budou moci uvést výrobky na trh. Nové „inteligentní“ tachografy by proto mohly být uvedeny na trh již 1. ledna 2017.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 4. – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud jde o napojení tachografu na GNSS podle odstavce 1, použijí se pouze napojení na družicovou službu pro určování polohy, která využívají bezplatnou službu pro určování polohy.

 

V tachografu se neukládají žádné jiné údaje o poloze než údaje vyjádřené pokud možno jako zeměpisné souřadnice pro určení místa začátku a konce podle odstavce 1.

Odůvodnění

Jako povinné by se mělo stanovit pouze používání bezplatné služby, aby se zabránilo nárůstu nákladů souvisejících s inteligentními tachografy.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o doplnění přílohy IB o podrobné technické specifikace nezbytné ke zpracování údajů o poloze přijatých záznamovým zařízením z GNSS.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o vypracování podrobných specifikací nezbytných ke zpracování údajů o poloze přijatých tachografem z GNSS a uvedených v tomto článku.

 

Specifikace splňují především tyto podmínky:

 

– jsou založeny na používání bezplatné služby GNSS;

 

– automaticky a povinně jsou zaznamenávány pouze údaje o poloze nezbytně nutné ke křížové kontrole informací zaznamenaných tachografem ze strany kontrolních orgánů;

 

– posouzení dopadů na ochranu údajů je prováděno a zpřístupněno veřejnosti před přijetím aktů v přenesené pravomoci uvedených v tomto článku;

 

– používání ověřovacích signálů není povinné, pokud je nelze získat bezplatně.

 

Specifikace stanoví druh událostí, které mohou zahájit automatické zaznamenávání polohy, a situace, při nichž by mělo být možné ruční zaznamenávání polohy. Specifikace stanoví jednotlivé podmínky a požadavky pro přijímač GNSS, který je buď mimo tachograf nebo je jeho součástí, a v případě, že se nachází mimo tachograf, jakým způsobem propojit GNSS s dalšími údaji o pohybu vozidla.

Odůvodnění

Základní rámec pro používání této nové technologie by měl být stanoven v rámci postupu spolurozhodování, a nikoli pouze Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 4. – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Dopravci mohou údaje o poloze zaznamenané tachografem používat i k jiným účelům v souladu s právním rámcem Unie pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dálková komunikace pro kontrolní účely

Včasné dálkové odhalování případné manipulace a zneužití

Odůvodnění

Údaje, jež mají být předány ke kontrolním účelům, by měly být omezeny na skutečnosti, jež zjišťují manipulaci s tachografem nebo jeho zneužití.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za účelem usnadnění cílených silničních kontrol příslušnými kontrolními orgány musí být záznamová zařízení zabudovaná do vozidel poprvé uvedených do provozu [48 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] schopna komunikovat s těmito orgány i v době, kdy je vozidlo v pohybu.

1. Za účelem usnadnění cílených silničních kontrol příslušnými kontrolními orgány musí být tachografy zabudované do vozidel poprvé registrovaných 24 měsíců od vstupu specifikací uvedených v tomto článku a v článku 3g v platnost schopny předat údaje těmto orgánům i v době, kdy je vozidlo v pohybu.

Odůvodnění

Předpokládá se, že po zveřejnění specifikací budou výrobci potřebovat průměrně dva roky na uvedení nového výrobku na trh.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5. – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy poskytnou svým kontrolním orgánům zařízení pro včasné dálkové odhalování nezbytné pro povolení výměny údajů uvedené v tomto článku.

Odůvodnění

Zařízení kontrolních orgánů nezbytné pro provádění těchto dálkových kontrol je považováno za součást příslušného kontrolního zařízení uvedeného v článku 39a.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komunikace se záznamovým zařízením se zřídí, pouze pokud to vyžaduje zařízení kontrolních orgánů. Musí být zabezpečená, aby byla zajištěna integrita údajů a prokázání pravosti záznamového a kontrolního zařízení.

2. Komunikace uvedená v odstavci 1 se s tachografem zřídí, pouze pokud to vyžaduje zařízení kontrolních orgánů. Musí být zabezpečená, aby byla zajištěna integrita údajů a prokázání pravosti záznamového a kontrolního zařízení. Přístup ke sdělovaným údajům je omezen na donucovací orgány pověřené kontrolou porušování tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006 a na dílny, pokud je to nutné k ověření správného fungování tachografu.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Údaje vyměňované v průběhu komunikace se omezují na údaje nezbytně nutné pro účely cílených silničních kontrol. Údaje týkající se identity řidiče, činností řidiče a rychlosti se nepředávají.

3. Údaje vyměňované v průběhu komunikace se omezují na údaje nezbytně nutné pro účely cílených silničních kontrol. Tyto údaje se vztahují k následujícím událostem či údajům zaznamenaným tachografem:

 

– poslední pokus o narušení bezpečnosti

 

– nejdelší přerušení dodávky energie

 

– porucha snímače

 

– chyba v údajích o pohybu vozidla

 

– nesoulad údajů o pohybu vozidla

 

– jízda bez platné karty

 

– vložení karty během jízdy

 

– údaje o úpravě času

 

– kalibrační údaje včetně dat dvou posledních kalibrací

 

– registrační číslo vozidla

 

Údaje týkající se identity a státní příslušnosti řidiče se nepředávají.

Odůvodnění

Pokud jde o způsoby zpracovávání údajů, návrh nařízení není jasný a postrádá právní jistotu. Soubor údajů, které lze předávat, by měl být vymezen v nařízení.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vyměněné údaje se použijí výhradně pro účely kontroly dodržování tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006. Nepředávají se jiným subjektům než kontrolním orgánům.

4. Vyměněné údaje se použijí výhradně pro účely kontroly dodržování tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006. Nepředávají se jiným subjektům než kontrolním orgánům nebo soudním orgánům v rámci probíhajícího soudního řízení.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Kontrolní orgány smí údaje ukládat pouze po dobu trvání silniční kontroly a musí je vymazat nejpozději dvě hodiny po skončení této silniční kontroly.

5. Kontrolní orgány smí údaje uchovávat pouze po dobu trvání silniční kontroly a musí je vymazat nejpozději dvě hodiny po jejich sdělení, pokud údaje nenaznačují případné zmanipulování či zneužití tachografu. Jestliže se v průběhu následující silniční kontroly nepotvrdí, že došlo ke zmanipulování nebo zneužití, jsou předané údaje vymazány. Údaje týkající se identifikace vozidla nebo technických parametrů, které neobsahují osobní údaje, mohou kontrolní orgány využít pro statistické účely.

Odůvodnění

Existuje-li náznak případného podvodu, měly by mít kontrolní orgány možnost uchovávat údaje sdělené tachografem, dokud neprovedou silniční kontrolu. Jestliže se v rámci silniční kontroly nepotvrdí, že došlo ke zmanipulování či zneužití tachografu, není důvod údaje po ukončení kontroly nadále uchovávat.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Vlastník nebo držitel vozidla má povinnost informovat řidiče o možnosti dálkové komunikace.

6. Dopravce, jenž provozuje vozidlo, má povinnost informovat řidiče o možnosti dálkové komunikace.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Příslušný kontrolní orgán může na základě vyměněných údajů rozhodnout o provedení kontroly vozidla a jeho záznamového zařízení.

7. V žádném případě nesmí dálková kontrolní komunikace, jak je vymezena v tomto článku, vést k automatickým pokutám či sankcím pro řidiče či dopravce. Příslušný kontrolní orgán může na základě vyměněných údajů rozhodnout o provedení kontroly vozidla a jeho tachografu. Výsledek dálkové komunikace by neměl kontrolním orgánům bránit v provádění náhodných silničních kontrol založených na systému hodnocení rizika, který stanoví článek 9 směrnice 2006/22/ES.

Odůvodnění

Cílem tohoto článku je umožnit provádění „základních“ kontrol na základě sdělení omezeného souboru citlivých parametrů stálé nebo mobilní infrastruktuře v průběhu jízdy nákladního vozidla. Umožní to určit nákladní vozidla, u nichž má být provedena kontrola, čímž se zvýší účinnost kontrol. I když sdělené údaje naznačují případné zmanipulování či zneužití tachografu, bude nutné provést silniční kontrolu, aby se zjistilo, zda došlo ke zmanipulování či zneužití.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 5 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o doplnění přílohy IB o podrobné technické specifikace nezbytné pro umožnění dálkové komunikace mezi záznamovým zařízením a příslušnými kontrolními orgány, jak je stanoveno v tomto článku.

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o vypracování podrobných specifikací nezbytných pro umožnění dálkové komunikace mezi tachografem a příslušnými kontrolními orgány, jak je stanoveno v tomto článku.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 6. – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Přístupné mohou být pouze údaje zaznamenané nebo vytvořené tachografem, jež jsou nezbytně nutné ke zpracování v aplikaci inteligentních dopravních systémů (ITS).

 

Údaje zaznamenané nebo vytvořené tachografem mohou být předávány do aplikací ITS za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

 

a) rozhraní nemá vliv na pravost a integritu údajů z tachografu;

 

b) vnější zařízení připojené k rozhraní má přístup k osobním údajům, včetně údajů o zeměpisné poloze, pouze po prokazatelném souhlasu řidiče, k němuž se tyto údaje vztahují.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit základní rámec pro používání údajů zpracovaných tachografem v aplikacích ITS.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 musí být vozidla poprvé uvedená do provozu [48 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] vybavena záznamovým zařízením s harmonizovaným rozhraním umožňujícím použití zaznamenaných nebo vytvořených údajů pro aplikace inteligentních dopravních systémů.

2. Pro účely odstavce 1 musí být vozidla poprvé uvedená do provozu 24 měsíců od vstupu technických specifikací uvedených v tomto článku v platnost vybavena tachografem s harmonizovaným rozhraním umožňujícím použití zaznamenaných údajů pro aplikace inteligentních dopravních systémů.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o doplnění přílohy IB o specifikace rozhraní, přístupových práv a seznamu údajů, ke kterým je umožněn přístup.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o vypracování specifikací harmonizovaného rozhraní, přístupových práv a seznamu údajů, ke kterým je umožněn přístup.

 

Přednost má vypracování harmonizované aplikace ITS, jež by řidičům umožňovala interpretovat údaje zpracované v tachografu s cílem pomoci jim dodržovat právní předpisy v sociální oblasti.

Odůvodnění

Prioritou Komise by mělo být vytvoření příslušných specifikací, jež by umožnily používání aplikace ITS, která by řidičům poskytovala interpretaci údajů.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci nebo jejich zmocněnci podávají žádost o schválení typu EU celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty tachografu orgánům příslušným pro schvalování typu, které jsou za tím účelem určeny členským státem.

1. Výrobci nebo jejich zmocněnci podávají žádost o schválení typu EU celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu, karty tachografu nebo programového vybavení používaného příslušnými kontrolními orgány pro interpretaci údajů orgánům příslušným pro schvalování typu, které jsou za tím účelem určeny členským státem, jehož podmínky pro vydávání certifikátů byly uznány řídicím výborem smluvních stran evropské dohody o vzájemném uznávání SOG-IS. Před přijetím rozhodnutí o uznání certifikačního orgánu třetí země vede Komise konzultace s řídicím výborem států dohody SOG-IS.

Odůvodnění

Programové vybavení používané kontrolními orgány by mělo být typově schváleno, aby byly při interpretaci údajů, jejímž cílem je odhalit porušování právních předpisů, zajištěny tytéž výsledky v celé Evropě.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi názvy a kontaktní informace orgánů určených podle odstavce 1. Komise zveřejní seznam orgánů určených ke schvalování typu na svých internetových stránkách.

2. Členské státy sdělí Komisi nejpozději tři měsíce od ...* názvy a kontaktní informace orgánů určených podle odstavce 1. Komise zveřejní seznam orgánů určených ke schvalování typu na svých internetových stránkách.

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 7. – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Postup schvalování typu tachografů a karet tachografu musí zahrnovat zkoušky bezpečnostních opatření, funkční zkoušky a zkoušky vzájemné operační součinnosti. Pozitivní výsledky každé z těchto zkoušek se potvrdí vhodnými osvědčeními.

Odůvodnění

Hlavní části postupu schvalování typu by měly být stanoveny v textu nařízení, nikoli v přílohách.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. K žádosti o schválení jsou připojeny příslušné specifikace a osvědčení uvedené v části VIII přílohy IB. Komise jmenuje nezávislé hodnotitele, kteří předloží osvědčení o bezpečnosti.

3. K žádosti o schválení jsou připojeny příslušné specifikace a osvědčení o bezpečnosti, funkčnosti a vzájemné operační součinnosti. Součástí jsou i informace o způsobu, jakým mají být části tachografu zaplombovány.

Odůvodnění

Důležitá ustanovení týkající se schvalování typu, jež jsou v současnosti uvedena v přílohách nařízení, by měla být zahrnuta do textu nařízení, aby se zajistila větší jasnost a právní jistota. Informace o plombách jsou nezbytné, aby bylo známo, jakým způsobem budou jednotlivé části tachografu zaplombovány.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 7. – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Osvědčení o bezpečnosti potvrzující, že byly splněny požadavky na bezpečnost, jsou poskytována v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Osvědčení o bezpečnosti vydává certifikační orgán uznaný Komisí.

 

Osvědčení o funkčnosti musí být výrobci vydáno teprve po úspěšném absolvování funkčních zkoušek v rozsahu uvedeném v tomto nařízení, které potvrzují, že zkoušený prvek splňuje příslušné požadavky z hlediska prováděných funkcí, přesnosti měření a ekologických charakteristik. Orgán příslušný pro schvalování typu vydá osvědčení o funkčnosti.

 

Osvědčení o vzájemné operační součinnosti musí být doručeno jedinou zkušebnou schválenou a podléhající Komisi. Zkoušky vzájemné operační součinnosti, které potvrzují osvědčení vzájemné operační součinnosti daného tachografu s nezbytnou kartou tachografu nebo dané karty tachografu s nezbytným tachografem, se provádějí v souladu s tímto nařízením. Žádné zkoušky vzájemné operační součinnosti zkušebna neprovádí u tachografu nebo karty tachografu, ke kterým nebyla poskytnuta osvědčení o bezpečnosti a funkčnosti, s výjimkou mimořádných okolností popsaných v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Jakákoliv úprava týkající se programového nebo technického vybavení tachografu nebo povahy materiálu použitého pro jeho výrobu musí být před zavedením oznámena orgánu vydávajícím schválení typu zařízení. Tento orgán potvrdí výrobci rozšíření schválení typu nebo může požadovat aktualizaci nebo potvrzení osvědčení o funkčnosti, o bezpečnosti nebo o vzájemné operační součinnosti.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členský stát udělí schválení typu EU konstrukční části každému typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty tachografu, pokud odpovídají požadavkům stanoveným v přílohách I nebo IB, pokud je členský stát schopen kontrolovat, že se vyráběné typy shodují se schváleným typem.

1. Členský stát udělí schválení typu EU konstrukční části každému typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty tachografu nebo programovému vybavení pro interpretaci údajů uložených v tachografu ze strany kontrolních orgánů, pokud odpovídají požadavkům stanoveným ve specifikacích uvedených v tomto nařízení, pokud je členský stát schopen kontrolovat, že se vyráběné typy shodují se schváleným typem.

Odůvodnění

Programové vybavení používané kontrolními orgány členských států by mělo být typově schváleno, aby se zabránilo rozdílným interpretacím údajů, což by vedlo k různým posouzením dodržování souladu nebo porušení předpisů.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu, jimž byla podána žádost o schválení typu, zašlou orgánům ostatních členských států do jednoho měsíce kopii osvědčení o schválení každého typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzorového záznamového listu nebo karty tachografu doplněnou o kopie příslušných specifikací.

Příslušné orgány členského státu, jimž byla podána žádost o schválení typu, zašlou orgánům ostatních členských států do jednoho měsíce kopii osvědčení o schválení každého typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzorového záznamového listu, karty tachografu nebo programového vybavení k interpretaci údajů uložených v tachografu ze strany kontrolních orgánů doplněnou o kopie příslušných specifikací, včetně specifikací týkajících se plomb.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že plomby ještě nejsou standardizovány, je zřejmě nutné poskytovat informace o způsobu, jakým mají být součásti tachografů plombovány.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci zkonstruují, vyzkouší a zkontrolují celky ve vozidlech, snímače pohybu a karty tachografu uvedené do výroby, aby odhalili slabá místa vzniklá v různých fázích životního cyklu výrobku, a zamezí nebo zmírní jejich možné zneužití.

1. Výrobci zkonstruují, vyzkouší a zkontrolují celky ve vozidlech, snímače pohybu a karty tachografu uvedené do výroby, aby odhalili slabá místa vzniklá v různých fázích životního cyklu výrobku, a zamezí nebo zmírní jejich možné zneužití. Četnost zkoušek stanoví členský stát, který vydal osvědčení o schválení, ve lhůtě kratší než dva roky.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za tímto účelem výrobci předloží příslušnou dokumentaci nezávislému hodnotiteli, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3, který provede analýzu zranitelnosti.

2. Za tímto účelem výrobci předloží příslušnou dokumentaci certifikačnímu orgánu, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3a, který provede analýzu zranitelnosti.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 15 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Nezávislí hodnotitelé provedou průnikové zkoušky celků ve vozidlech, snímačů pohybu a karet tachografu, aby potvrdili, že známá slabá místa nemohou být zneužita osobami s veřejně dostupnými znalostmi.

3. Pro účely odstavce 1 certifikační orgán uvedený v čl. 7 odst. 3a provede průnikové zkoušky celků ve vozidlech, snímačů pohybu a karet tachografu, aby potvrdil, že známá slabá místa nemohou být zneužita osobami s veřejně dostupnými znalostmi.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 15. – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud jsou v průběhu zkoušek podle odstavců 1 a 3 zjištěna slabá místa celků ve vozidle, snímačů pohybu a karet tachografu, nesmí být tyto prvky uvedeny na trh. V těchto případech členský stát, který udělil schválení typu, toto schválení zruší v souladu s čl. 11 odst. 2.

Odůvodnění

Zpravodajka se domnívá, že tato ustanovení stanoví povinnosti, které by měly být uvedeny v textu nařízení, nikoli v jeho přílohách. Posilují bezpečnost systému tachografů, neboť výrobcům, certifikačním orgánům a členským státům stanoví konkrétní povinnosti.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Jestliže výrobce nebo certifikační orgán uvedený v čl. 7 odst. 3a zjistí velmi závažné slabé místo celků ve vozidle, u snímačů pohybu nebo karet tachografu a tyto prvky již byly uvedeny na trh, výrobce nebo certifikační orgán uvedený v čl. 7 odst. 3a neprodleně informuje příslušné orgány daného členského státu.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 15 – odst. 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že problém uvedený v odstavci 3b bude řešen, zejména ze strany výrobce, a neprodleně informují Komisi o zjištěných slabých místech a o plánovaných nebo již přijatých opatřeních.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Montéři nebo dílny zaplombují záznamové zařízení po ověření jeho správné funkce a zejména toho, že žádný manipulační přístroj nemůže se zaznamenanými údaji manipulovat nebo je měnit.

2. Schválení montéři nebo dílny v souladu se specifikacemi uvedenými v osvědčení o schválení typu podle článku 10 zaplombují tachograf po ověření jeho správné funkce a zejména toho, že žádný manipulační přístroj nemůže se zaznamenanými údaji manipulovat nebo je měnit.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 17 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Každá plomba smí být odstraněna výhradně montéry nebo dílnami schválenými příslušnými orgány podle odstavce 1 nebo kontrolními pracovníky nebo za okolností uvedených v příloze I části V bodě 4 nebo v příloze IB části V bodě 3.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec byl začleněn do následujícího pozměňovacího návrhu, jenž představuje článek o plombách.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 17 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Članek 17a

 

Plombování

 

1. Následující díly tachografu musí být zaplombovány:

 

– jakékoliv spojení, jehož rozpojení by umožnilo provedení neidentifikovatelných změn nebo neidentifikovatelnou ztrátu údajů,

 

– instalační štítek musí být umístěn tak, aby nebylo možné jej sejmout bez zničení jeho popisu.

 

2. Každá plomba smí být odstraněna výhradně montéry nebo dílnami schválenými příslušnými orgány podle čl. 17 odst. 1 nebo certifikovanými kontrolními pracovníky nebo za okolností uvedených v tomto nařízení.

 

3. V každém případě, kdy jsou tyto plomby porušeny, musí být vyhotoven písemný zápis se zdůvodněním celé události a musí být předán příslušnému orgánu.

Odůvodnění

Plomby jsou významným prvkem při odhalování podvodů; proto by ustanovení o jejich hlavních charakteristikách mělo být začleněno do textu nařízení, nikoli pouze do jeho příloh.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 18. – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Tyto kontroly musí obsahovat minimálně následující kontrolní kroky zajišťující, že:

 

1) je zajištěna správná funkce tachografu;

 

2) tachograf nese značku schválení typu;

 

3) je připevněn instalační štítek,

 

4) plomby na tachografech a dalších instalovaných částech jsou nedotčené;

 

5) k tachografu nejsou připevněny žádné manipulační přístroje.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby informace netechnické povahy nebyly součástí příloh, ale textu nařízení, neboť se zpravodajka domnívá, že tyto minimální kontrolní kroky by měly být začleněny do definice kontroly.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 19 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Rovněž se provádějí neohlášené technické audity schválených montérů a dílen s cílem zkontrolovat provedené kalibrace a montáže. Tyto kontroly zahrnují alespoň 10 % schválených dílen ročně.

b) Rovněž se provádějí neohlášené technické audity schválených montérů a dílen s cílem zkontrolovat provedené kalibrace a montáže. Tyto kontroly zahrnují alespoň 20 % schválených dílen ročně.

Odůvodnění

Dílny hrají v souvislosti se systémem tachografů zásadní úlohu. Vzhledem k tomu, že v mnoha případech nelze tachograf zmanipulovat bez zásahu nebo vědomí dílny, měly by být audity dílen prováděny častěji.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 19 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou příslušná opatření k zabránění střetu zájmů mezi montéry či dílnami a silničními dopravci. Pokud zejména dopravce působí současně jako schválený montér či dílna, nesmí montovat a kalibrovat záznamové zařízení ve vlastních vozidlech.

4. Členské státy a jejich příslušné orgány přijmou příslušná opatření k zabránění střetu zájmů mezi montéry či dílnami a silničními dopravci. Zejména v případě závažného rizika střetu zájmů je třeba přijmout dodatečná zvláštní opatření s cílem zajistit, aby daný montér či dílna toto nařízení dodržovali.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 20 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Doba administrativní platnosti karet dílen nesmí překročit jeden rok.

1. Doba administrativní platnosti karet dílen nesmí překročit jeden rok. Při obnovování platnosti karty dílny příslušný orgán zajistí, aby montér nebo dílna splňovali kritéria uvedená v čl. 19 odst. 2.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby byly častěji prováděny kontroly činností dílen, a tím byla upevněna jejich důvěryhodnost.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 21 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Kartu řidiče vydá na požádání řidiče příslušný orgán členského státu, kde má řidič své obvyklé bydliště. Karta se vydává do jednoho měsíce od obdržení žádosti příslušným orgánem.

1. Kartu řidiče vydá na požádání řidiče příslušný orgán členského státu, kde má řidič své obvyklé bydliště. Karta se vydává do 15 kalendářních dnů od obdržení žádosti příslušným orgánem.

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod, proč by karta řidiče nemohla být vydána do 15 kalendářních dnů, jestliže je tato lhůta dostatečná pro obnovu karty řidiče. Stávající lhůta jednoho měsíce pro vydání nové karty je zbytečným omezením práva řidiče na práci.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 21 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Platná karta řidiče nesmí být odejmuta nebo pozastavena, ledaže příslušný orgán členského státu zjistí, že karta byla padělána, že řidič používá cizí kartu nebo že karta byla získána na základě nesprávných prohlášení nebo padělaných dokladů. Jestliže kartu pozastaví nebo odejme jiný členský stát, než je vydávající členský stát, vrátí tento členský stát kartu orgánům vydávajícího členského státu a zdůvodní toto opatření.

6. Platná karta řidiče nesmí být odejmuta nebo pozastavena, ledaže příslušný orgán členského státu zjistí, že karta byla padělána, že řidič používá cizí kartu nebo že karta byla získána na základě nesprávných prohlášení nebo padělaných dokladů. Jestliže kartu pozastaví nebo odejme jiný členský stát, než je vydávající členský stát, vrátí tento členský stát kartu co možná nejdříve orgánům vydávajícího členského státu a toto odejmutí či pozastavení zdůvodní.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 26 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– číslo řidičského průkazu a případně stát, který řidičský průkaz vydal,

– číslo platného řidičského průkazu a případně stát, který řidičský průkaz vydal,

Odůvodnění

Není nutné podávat žádost o novou kartu tachografu, jestliže končí platnost řidičského průkazu, a proto může někdy docházet k tomu, že údaje na kartě neodpovídají identifikačnímu číslu platného řidičského průkazu.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 26 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise a členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění propojení a dostupnosti elektronických rejstříků v rámci Unie.

2. Komise a členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění propojení a dostupnosti elektronických rejstříků v rámci Unie prostřednictvím systému předávání zpráv TACHOnet nebo podobného systému.

Odůvodnění

Systém TACHOnet je již zaveden.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 26 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Kontrolní pracovníci mohou mít přístup do elektronického rejstříku za účelem kontroly stavu karet řidiče.

4. Kontrolní pracovníci mají přístup do elektronického rejstříku za účelem kontroly stavu karet řidiče.

Odůvodnění

Přístup kontrolních pracovníků k tomuto rejstříku za účelem kontroly stavu karet řidiče je důležitým faktorem zlepšení účinnosti kontrol.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Karty řidiče se vydávají v souladu s ustanoveními této kapitoly do 18. ledna 2018. S účinkem od 19. ledna 2018 se karty řidiče slučují s řidičskými průkazy a jsou vydávány, obnovovány a nahrazovány v souladu s ustanoveními směrnice 2006/126/ES.

Karty řidiče se vydávají v souladu s ustanoveními této kapitoly.

 

Do 24 měsíců od ...* provede Komise posouzení dopadů týkající se proveditelnosti a výhod sloučení všech karet používaných profesionálními řidiči, zejména sloučení karty řidiče s řidičským průkazem, s cílem snížit počet podvodů s kartami, k nimž v současnosti dochází. Komise přezkoumá zejména veškerá dostupná technická řešení, problémy související se slučitelností karet a otázky týkající se ochrany údajů. Komise sdělí svá zjištění Evropskému parlamentu do 30 měsíců od ...*.

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 28 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dopravce, vlastník vozidla a řidiči odpovídají za správné fungování a používání jak záznamového zařízení, tak karty řidiče, jestliže je na řidiči požadováno řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB.

1. Dopravce, vlastník vozidla a řidiči odpovídají za správné fungování a používání jak tachografu, tak karty řidiče, jestliže je na řidiči požadováno řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem. Použije-li se analogový tachograf, dopravce a řidič vozidla zajistí jeho správné fungování a náležité používání záznamového listu.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 28. – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Digitální tachograf není nastaven způsobem, který jej automaticky přepíná na určité znamení po vypnutí motoru vozidla nebo zapalování. Řidič má možnost ručně zvolit kategorii v závislosti na své činnosti nebo odpočinku po vypnutí motoru vozidla nebo zapalování.

Odůvodnění

Stávající nařízení neobsahuje žádné právní ustanovení, které by stanovilo, jaký údaj by měl tachograf zaznamenávat po vypnutí motoru vozidla. V současnosti je velmi rozšířené, že tachograf automaticky přepne na „přestávku“, aniž by řidiče o tomto automatickém nastavení informoval.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 29 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Dopravce:

 

1) poskytne řidičům, které zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, nezbytné školení a pokyny týkající se správného fungování tachografů;

 

2) provádí pravidelné kontroly s cílem zajistit, aby řidiči, které zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, používali tachografy správným způsobem, a

 

3) nedává řidičům, které zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, žádné přímé nebo nepřímé podněty, jež by mohly vybízet ke zneužívání záznamového zařízení.

Odůvodnění

Byl začleněn pozměňovací návrh, jehož účelem je lépe objasnit některé povinnosti dopravců vůči svým zaměstnancům, pokud jde o používání tachografů.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 29 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Řidiči předloží své karty řidičů k pravidelným kontrolám prováděným dopravcem s cílem prověřit jejich platnost a odhalit manipulaci.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 29 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Dopravce nese odpovědnost za porušení tohoto nařízení, kterých se dopustí řidiči u něj zaměstnaní. Aniž je dotčeno právo členských států považovat dopravce za plně odpovědné, mohou členské státy zvážit veškeré důkazy, že dopravce nemůže být objektivně odpovědný za porušení, k nimž došlo.

3. Řidiči a dopravci nesou odpovědnost za porušení tohoto nařízení. Dopravce nese odpovědnost za porušení tohoto nařízení, kterých se dopustí řidiči u něj zaměstnaní nebo jejichž služeb využívá. I když členské státy mohou považovat dopravce za plně odpovědné, mohou přitom nicméně zvážit veškeré důkazy, které ukazují, že dopravce nemůže být objektivně odpovědný za porušení, k nimž došlo.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že dopravci nesou odpovědnost nejen za porušení nařízení, kterých se dopustí jeho zaměstnanci, ale i za porušení, kterých se dopustí řidiči, jejichž služeb využívají. Cílem pozměňovacího návrhu je zamezit vzniku situací, kdy dopravce nenese odpovědnost buď z toho důvodu, že nebyla uzavřena žádná formální smlouva, nebo proto, že řidič, ačkoli de facto pracuje pro dopravce, původně uzavřel smlouvu s jiným dopravcem, jenž prvnímu dopravci umožnil využívat služeb tohoto řidiče.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro kontrolní účely se období, za která se nezaznamená žádná činnost, považují za odpočinek nebo přestávku. Jsou-li vzdáleni od vozidla, nemají řidiči povinnost zaznamenávat denní a týdenní doby odpočinku.

Pro kontrolní účely se období, za která se nezaznamená žádná činnost, považují za odpočinek nebo přestávku. Členské státy neuloží řidičům povinnost předkládat formuláře dokládající jejich činnost v době, kdy se vzdálili od vozidla.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 30 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Řidič musí do záznamového zařízení uvedeného v příloze IB zapsat symboly zemí, ve kterých začíná a končí jeho denní pracovní doba. Nicméně členský stát může požadovat na řidiči vozidla, který na území tohoto členského státu provozuje vnitrostátní dopravu, aby k symbolu země připojil přesnější zeměpisné údaje, jestliže je tento členský stát sdělil Komisi před 1. dubnem 1998.

7. Řidič musí do digitálního tachografu zapsat symboly zemí, ve kterých začíná a končí jeho denní pracovní doba. Nicméně členský stát může požadovat na řidiči vozidla, který na území tohoto členského státu provozuje vnitrostátní dopravu, aby k symbolu země připojil přesnější zeměpisné údaje, jestliže je tento členský stát sdělil Komisi před 1. dubnem 1998.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 32 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pověřený kontrolní pracovník může zkontrolovat dodržování nařízení (ES) č. 561/2006 analýzou záznamových listů, zobrazených nebo vytištěných údajů, které byly pořízeny záznamovým zařízením, nebo kartou řidiče, nebo není-li to možné, analýzou jakéhokoli podkladu, který dokládá nedodržení některého ustanovení čl. 24 odst. 2 a čl. 33 odst. 2 tohoto nařízení.

3. Certifikovaný kontrolní pracovník může zkontrolovat dodržování nařízení (ES) č. 561/2006 analýzou záznamových listů, zobrazených, vytištěných nebo stažených údajů, které byly pořízeny tachografem, nebo kartou řidiče, nebo není-li to možné, analýzou jakéhokoli podkladu, který zdůvodňuje nedodržení některého ustanovení čl. 24 odst. 2 a čl. 33 odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 32. – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. V průběhu 18 měsíců od vydání prvních osvědčení pracovníkům donucovacích orgánů vypracuje Komise studii o režimech vymáhání právních předpisů ve všech členských státech, aby zjistila, kolik je v každém státě certifikovaných pracovníků.

 

Členské státy poté musí Komisi každý rok předkládat zprávu, v níž uvedou podrobné informace o školení pracovníků a počtu pracovníků donucovacích orgánů v aktivní službě, kteří získali evropské osvědčení.

Odůvodnění

V souvislosti s režimy vymáhání právních předpisů v celé EU není k dispozici dostatečné množství údajů. V některých zemích jsou všichni policisté považováni za pracovníky donucovacích orgánů, ačkoli jim nebylo poskytnuto žádné školení ohledně tachografů nebo jen v omezené míře. V zemích, kde jsou pro tuto činnost určeni zvláštní pracovníci, se jejich počty velmi liší. Bez těchto údajů nebude vymáhání tohoto nařízení jednotné.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou v rámci článku 37 stanovit, že příslušné orgány mohou zakázat užívání vozidla, pokud porucha nebo vadná činnost nebyly opraveny v souladu s prvním a druhým pododstavcem.

Členské státy mají v rámci článku 37 také pravomoc, že příslušné orgány mohou zakázat užívání vozidla, pokud porucha nebo vadná činnost nebyly opraveny v souladu s prvním a druhým pododstavcem.

Odůvodnění

Opatření příslušných orgánů by měla být maximálně harmonizována. Možnost zakázat užívání vozidla by dopravce přiměla, aby plnili své povinnosti týkající se řádného používání tachografů.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou v rámci článku 37 stanovit, že příslušné orgány mohou zakázat užívání vozidla, pokud porucha nebo vadná činnost nebyly opraveny v souladu s prvním a druhým pododstavcem.

Členské státy mohou v rámci článku 37 stanovit, že příslušné orgány mohou zakázat užívání vozidla, pokud porucha nebo vadná činnost nebyly opraveny v souladu s prvním a druhým pododstavcem. Komise v této souvislosti prověří, zda se s vozidly daného členského státu a vozidly jiných států zachází stejně, aby se zabránilo diskriminaci.

Odůvodnění

V minulosti docházelo při kontrolách prováděných orgány k diskriminaci zahraničních řidičů a řidiči daného státu získali preferenční zacházení. Tímto způsobem se tomu zamezí.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Kapitola VII – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ochrana údajů, donucování a sankce

Donucování a sankce

Odůvodnění

Článek o ochraně údajů byl začleněn do kapitoly I, jež pojednává o požadavcích a zásadách.

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 34

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 34

vypouští se

Ochrana osobních údajů

 

1. Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením bylo prováděno v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a pod dozorem nezávislého veřejného orgánu členského státu uvedeného v článku 28 směrnice 95/46/ES.

 

2. Členské státy zejména zajistí, aby byly osobní údaje chráněny v souvislosti s:

 

- používáním globálních družicových navigačních systémů (GNSS) pro záznam údajů o poloze podle článku 4,

 

- používáním dálkové komunikace pro kontrolní účely podle článku 5,

 

- používáním záznamového zařízení s harmonizovaným rozhraním podle článku 6,

 

- elektronickou výměnou informací o kartách řidičů podle článku 26,

 

- uchováváním záznamů dopravci podle článku 29.

 

3. Záznamové zařízení uvedené v příloze IB musí být zkonstruováno takovým způsobem, aby byla zajištěna ochrana soukromí. Zpracují se pouze údaje nezbytně nutné pro účely zpracování.

 

4. Vlastníci vozidel a/nebo dopravci případně dodržují příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů.

 

Odůvodnění

Vzhledem k případnému dopadu tohoto nařízení v souvislosti s osobními údaji a soukromím by měl být do kapitoly I začleněn článek o „zásadách“ s cílem upozornit na jeho význam.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 34 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Članek 34a

 

Kontrolní pracovníci

 

1. Pro účinné monitorování dodržování tohoto nařízení by všichni certifikovaní kontrolní pracovníci měli mít k dispozici dostatečné standardní vybavení a odpovídající pravomoci, aby mohli vykonávat své povinnosti v souladu s tímto nařízením. Zejména:

 

a) certifikovaní kontrolní pracovníci mají kontrolní karty, které jim umožňují přístup k údajům zaznamenávaným v tachografu a na kartách tachografu, včetně karty dílny;

 

b) certifikovaní kontrolní pracovníci mají příslušné harmonizované a standardizované nástroje a typově schválené programové vybavení ke stahování souborů údajů celků ve vozidle a karet tachografu a k rychlému provádění analýz souborů údajů a výtisků z digitálního tachografu v kombinaci s listy či grafy z analogového tachografu.

 

2. Jestliže certifikovaní kontrolní pracovníci po provedení kontroly zjistí, že existují dostatečné důkazy pro důvodné podezření z podvodu, musí mít pravomoc dát pokyn k odvozu vozidla do schválené dílny k provedení dalších zkoušek s cílem zkontrolovat, že tachograf především:

 

a) správně funguje;

 

b) správně zaznamenává a ukládá údaje a

 

že parametry kalibrace jsou správné.

 

3. Certifikovaní kontrolní pracovníci musí mít pravomoc nařídit schváleným dílnám, aby provedly zkoušky uvedené v odstavci 2 a zvláštní zkoušky, jejichž účelem je zjistit přítomnost manipulačních přístrojů. Jestliže je zjištěna přítomnost manipulačních přístrojů, může být zařízení, včetně samotného přístroje, celek ve vozidle nebo jeho části a karta řidiče z vozidla odstraněny a použity jako důkaz v souladu s vnitrostátními procesními pravidly pro nakládání s těmito důkazy.

 

4. Certifikovaní kontrolní pracovníci využívají možnosti kontrolovat tachografy a karty řidičů na místě v průběhu kontroly provozoven dopravce.

 

5. Komise musí mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39 k vypracování technických a funkčních specifikací v souvislosti s zařízením uvedeným v odstavci 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je reakcí na obecně uváděný názor, jenž důsledně zastává Evropský parlament (Groschova zpráva, Markovova zpráva, Rannerové zpráva) a sociální partneři v oblasti silniční dopravy, že je naprosto nezbytné zlepšit vymáhání právních předpisů Společenství týkajících se činností silniční dopravy v Unii. Společenství může oprávněně očekávat výsledky pouze tehdy, pokud budou mít pracovníci donucovacích orgánů prostředky k řešení rostoucího počtu případů porušení právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 35. – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Do 12 měsíců od ...* přijme Komise rozhodnutí o zřízení společného systému školení kontrolních pracovníků.

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 35 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise přijme rozhodnutí o metodice pro počáteční a průběžné školení kontrolních pracovníků, včetně technik pro cílené kontroly a odhalování manipulačních přístrojů a podvodů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 40 odst. 2.

3. Komise přijme metodiku pro počáteční a průběžné školení kontrolních pracovníků, včetně technik pro cílené kontroly a odhalování manipulačních přístrojů a podvodů. Tato metodika vychází z pokynů zajišťujících společný výklad tohoto nařízení a nařízení 561/2006/ES s cílem zaručit ve všech členských státech jednotnou analýzu údajů zaznamenaných tachografem. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 40 odst. 3.

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 35. – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. 24 měsíců po * složí kontrolní pracovníci zkoušku, aby mohli obdržet evropské osvědčení o vymáhání právních předpisů. Toto harmonizované osvědčení dokládá, že mají příslušné dovednosti, aby mohli efektivně vykonávat své úkoly týkající se kontroly stanovené v tomto nařízení, zejména v článku 34a.

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum použitelnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 35 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Komise přijme rozhodnutí o požadavcích a obsahu zkoušky uvedené v odstavci 3a. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 40 odst. 3.

Odůvodnění

Členské státy by měly zajistit, aby kontrolní pracovníci byli pro plnění svých úkolů řádně vyškoleni. V současnosti jsou rozdíly mezi úrovní proškolení kontrolních pracovníků a jejich znalostmi příliš velké.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 35 – odst. 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Komise předloží každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o počtu kontrolních pracovníků, kteří byli v každém členském státě vyškoleni a obdrželi evropské osvědčení o vymáhání právních předpisů.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 35 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Članek 35a

 

Velmi závažná porušení

 

Následující porušení povinností stanovených v tomto nařízení jsou vzhledem ke své zvláštní závažnosti a možným dopadům na bezpečnost silničního provozu považována za velmi závažná porušení právních předpisů členských států:

 

1. V souvislosti s povinnostmi spojenými s montáží záznamového zařízení: montáž a používání typově neschváleného tachografu;

 

2. V souvislosti s povinnostmi spojenými s používáním tachografu, karty řidiče nebo záznamového listu:

 

a) používání tachografu, jež není v souladu s povinnostmi spojenými s kontrolami uvedenými v článku 18;

 

b) používání tachografu, jenž nebyl řádně zkontrolován, kalibrován nebo zaplombován;

 

c) používání karty řidiče, jež není platná;

 

d) podnik neuchovává záznamové listy, výtisky a stažené údaje;

 

e) řidič je držitelem více než jedné platné karty řidiče;

 

f) řidič používá kartu řidiče, která není jeho vlastní platnou kartou řidiče;

 

g) používání karty řidiče, která je vadná nebo jejíž platnost uplynula;

 

h) zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po dobu alespoň 365 dní;

 

i) používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče a údajů, které nejsou čitelné;

 

j) nesprávné používání záznamových listů / karet řidiče;

 

k) záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke ztrátě údajů;

 

l) v případě potřeby nebyly údaje zadány ručně;

 

m) nebyly použity správné listy nebo karty řidičů byly vloženy do nesprávného otvoru v tachografu (při řízení vozidla více řidiči).

 

3. V souvislosti s povinností vyplňovat údaje: na záznamovém listě chybí křestní jméno a příjmení.

 

4. V souvislosti s povinností předkládat informace:

 

a) odmítnutí kontroly;

 

b) neodůvodněné nepředložení záznamů za běžný den;

 

c) neodůvodněné nepředložení záznamů za předchozích 28 dní;

 

d) neodůvodněné nepředložení záznamů v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem;

 

e) neodůvodněné nepředložení ručních záznamů a výtisků pořízených během běžného týdne a předchozích 28 dní;

 

f) neschopnost předložit kartu řidiče;

 

g) neschopnost předložit výtisky pořízené během běžného týdne a předchozích 28 dní.

 

5. Porucha:

 

Oprava tachografu nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnou.

 

6. Ruční zadávání údajů do výtisků:

 

a) v době, kdy je záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje správně, řidič neuvede všechny údaje o časových úsecích, které záznamovým zařízením nebyly nadále zaznamenávány;

 

b) na prozatímním listu chybí číslo karty řidiče nebo jméno řidiče nebo číslo řidičského průkazu;

 

c) ztráta nebo krádež karty řidiče nebyla formálně oznámena příslušným orgánům členského státu, v němž došlo ke krádeži.

 

7. V souvislosti s podvodným jednáním:

 

a) padělání, potlačování nebo ničení údajů zaznamenaných na záznamovém listu, uchovávaných v tachografu nebo na kartě řidiče nebo na výstupních sestavách vytisknutých zaznamenávajícím tachografem;

 

b) manipulace se záznamovým zařízením, záznamovým listem, kartou řidiče nebo kartou podniku, která může mít za následek padělání údajů nebo vytisknutých informací;

 

c) ve vozidle se nachází přístroj umožňující padělat údaje nebo vytisknuté informace.

(Znění přílohy III směrnice 2006/22/ES)

Odůvodnění

Jedná se o velmi závažná porušení tohoto nařízení, jež Komise stanovila v příloze III směrnice 2006/22/ES. Problémem této kategorizace je to, že není závazná; je poskytnuta pouze jako pokyny pro členské státy. Začlenění závazné klasifikace do samotného textu nařízení by jednoznačně naznačilo význam cílů tohoto nařízení a bylo by také důležitým krokem k zajištění právní jistoty pro podniky a spravedlivější hospodářské soutěže mezi nimi.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 36 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci této vzájemné pomoci si příslušné orgány členských států zejména pravidelně zasílají veškeré dostupné informace o porušení tohoto nařízení a týkající se montérů a dílen a sankcí uložených za taková porušení.

V rámci této vzájemné pomoci si příslušné orgány členských států zejména pravidelně zasílají veškeré dostupné informace o porušení tohoto nařízení a týkající se montérů a dílen, nejrůznějších manipulačních praktik a sankcí uložených za taková porušení.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Článek 36 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Članek 36a

 

Zvláštní telefonní linka

 

Komise vytvoří webovou stránku a zřídí celoevropskou zvláštní telefonní linku, na kterou mohou řidiči či kterákoli jiná dotčená zúčastněná strana bezplatně a anonymně oznámit podvod, který je předmětem tohoto nařízení.

Odůvodnění

Policie ve všech členských státech uvádí, že ji řidiči vyzývají, aby prováděla kontroly, zejména tehdy, jsou-li přemoženi únavou, ale přesto obdrželi instrukce, aby pokračovali v jízdě. Předcházením takovému jednání se značně zlepší bezpečnost na silnicích.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 37 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Sankce stanovené členskými státy za velmi vážná porušení vymezená směrnicí 2009/5/ES musí být nejvyšší kategorie použitelné v daném členském státě za porušení právních předpisů v silniční dopravě.

3. Sankce stanovené členskými státy za velmi vážná porušení vymezená v článku 35a tohoto nařízení musí být nejvyšší kategorie použitelné v daném členském státě za porušení právních předpisů v silniční dopravě.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 39 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 4, 5, 6 a 38 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 3g, 4, 5, 6 a 34a je svěřena Komisi na dobu pěti let od ...*. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 39 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament a Rada mohou zrušit přenesení pravomoci uvedené v článcích 4, 5, 6 a 38. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které v něm bude upřesněno. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament a Rada mohou zrušit přenesení pravomoci uvedené v článcích 3g, 4, 5, 6 a 34a. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které v něm bude upřesněno. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Čl. 39 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4, 5, 6 a 38 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví do dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament a Rada informují Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit. Tato lhůta se z podnětu Evropského parlamentu a Rady prodlužuje o [2 měsíce].

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 3g, 4, 5, 6 a 34a vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví do dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament a Rada informují Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit. Tato lhůta se z podnětu Evropského parlamentu a Rady prodlužuje o [2 měsíce].

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 561/2006

Čl. 13 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) V článku 13 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

-1. Členské státy musí udělit výjimky z článků 5 až 9 pro vozidla nebo kombinace vozidel pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, které řidič při výkonu svého povolání potřebuje, používaná pouze na tratích v okruhu do 150 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost.

Odůvodnění

Řemeslnické firmy, obchodníci a jiné malé a střední podniky, jejichž hlavní činností není řízení nákladních vozidel, kteří však musí přepravovat svá zařízení, by měli být vyjmuti z oblasti působnosti nařízení, jestliže řízení provádějí v okruhu 150 km. Toto ustanovení je třeba uplatňovat ve všech členských státech, a zajistit tak jasnost pro všechny dotčené subjekty.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 561/2006

Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) V čl. 13 odst. 1 písm. d) pododstavci 1 se dvě odrážky nahrazují tímto:

„– za účelem doručování poštovních zásilek.“

Odůvodnění

Výjimka se vztahuje pouze na poskytovatele všeobecných služeb. Jiné dopravní společnosti, např. menší dopravní společnosti, které doručují balíky jakožto subdodavatelé, jsou zatíženy již samotným požadavkem na zaznamenávání doby řízení a doby odpočinku. To v důsledku narušuje hospodářskou soutěž v neprospěch všech ostatních poskytovatelů poštovních služeb.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 c (nový)

Nařízení (ES) č. 561/2006

Čl. 13 – odst. 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c) V čl. 13 odst. 1 písm. h) se znění „údržbou a kontrolou silnic“ nahrazuje zněním „výstavbou, údržbou a kontrolou silnic“.

Odůvodnění

Umožnilo by to přesněji vymezit vozidla, na něž se vztahuje výjimka.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 d (nový)

Nařízení (ES) č. 561/2006

Čl. 13 – odst. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d) V čl. 13 odst. 1 se písmeno l) nahrazuje tímto:

„vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství a/nebo zpětnou přepravu nádob na mléko nebo rozvážku mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství“;

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 e (nový)

Nařízení (ES) č. 561/2006

Čl. 13 – odst. 1 – písm. q (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1e) V čl. 13 odst. 1 se doplňuje písmeno q), které zní:

 

„q) vozidly používanými pro přepravu stavebního materiálu na staveniště a ze staveniště“.

Odůvodnění

Při přepravě stavebního materiálu je řádné dodržování ustanovení o dobách řízení a dobách odpočinku zčásti téměř nemožné (velký počet krátkých zastávek, vozidlo je nutné přemístit i během přestávek, doručování „zboží podléhajícího zkáze“, např. betonu a asfaltu apod.). Pozměňovací návrh umožňuje členským státům zohledňovat zvláštní skutečnosti v oblasti přepravy stavebního materiálu.

(1)

Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Od roku 1969 zavádí Evropská unie (EU) právní přepisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy s cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu a pracovní podmínky řidičů a současně zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi společnostmi v silniční dopravě. Nařízení (ES) č.561/2006 stanoví harmonizované maximální denní a týdenní doby řízení a minimální denní a týdenní doby odpočinku pro řidiče. Tyto předpisy se vztahují na všechny řidiče, kteří působí v oblasti přepravy zboží vozidly, jejichž hmotnost při plném naložení dosahuje minimálně 3,5 tun, a na řidiče působící v oblasti přepravy cestujících vozidly pro alespoň 9 osob.

EU současně vypracovala komplexní politiku v oblasti kontrol a ověřování, zda jsou právní předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy dodržovány. Tato politika je založena na dvou pilířích:

- směrnici 2006/22/ES, jež stanoví minimální úroveň silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců prováděných členskými státy;

- nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, dále jen „nařízení o tachografech“.

Základem kontrol stanovených směrnicí 2006/22/ES jsou v praxi údaje o době řízení, pracovní době a době odpočinku zaznamenávané tachografem, které musejí být u každého provozovatele a řidiče důvěryhodné, spolehlivé a ověřitelné ze strany pracovníků donucovacích orgánů všech členských států.

V současnosti jsou používány dva typy záznamového zařízení. Od roku 1985 se používá analogový tachograf, který se stále využívá ve vozidlech registrovaných do 1. května 2006. Zaznamenává činnosti řidiče (řízení vozidla, odpočinek/přestávky, pracovní pohotovost, další činnosti) na voskovaném papírovém kotouči, jenž se nazývá „záznamový list“.

Druhý typ – digitální tachograf – byl zaveden na základě nové přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. Jeho používání je povinné ve vozidlech registrovaných po 1. květnu 2006. Po zašifrování jsou činnosti řidiče zaznamenávány a údaje ukládány v záznamovém zařízení a na osobní „inteligentní kartě řidiče“.

Nařízení o tachografech stanoví technické normy a zavádí pravidla pro používání, schvalování typu, montáž a kontrolu tachografů. Vytváří tak řadu právně závazných povinností pro výrobce a orgány, ale také pro provozovatele silniční dopravy a řidiče. Nařízení a jeho přílohy obsahují velmi podrobné technické předpisy týkající se záznamového zařízení a zejména digitálního tachografu. Od svého přijetí bylo nařízení již desetkrát přizpůsobeno technickému pokroku, naposledy v roce 2009.

Problémy stávajícího systému

Komise zjistila dva hlavní problémy, které je třeba řešit na úrovni EU:

Problém č. 1: právní předpisy v sociální oblasti jsou stále příliš často porušovány

Podle údajů, které Komise poskytla, bylo porušení právních předpisů v sociální oblasti zjištěné v průměru u 9 % kontrolovaných vozidel. U přibližně jedné čtvrtiny se přitom jednalo o porušení především nařízení o tachografech. V každém okamžiku porušuje předpisy EU o tachografech průměrně asi 45 000 vozidel. Nedodržování minimálního počtu pauz a doby odpočinku a maximální doby řízení může u řidičů způsobovat únavu, a tak potenciálně ohrožovat bezpečnost silničního provozu.

Profesionální řidiči a společnosti v silniční dopravě působí na velmi nesourodém trhu a v extrémně konkurenčním prostředí. Společnosti, které nedodržují právní předpisy, mohou snížením cen získat podstatnou konkurenční výhodu, neboť náklady na zaměstnance představují 30–50 % celkových provozních nákladů.

Problém č. 2: systém tachografů není dostatečně účinný

Systém tachografů byl vypracován a stále funguje především jako nástroj dohledu, nikoli jako zařízení, které usnadňuje práci. Stále proto existuje prostor, jak více usnadnit fungování tachografu, zejména digitálního tachografu, a jeho dalších funkčních vlastností, s cílem zjednodušit práci řidičů a podpořit účinnost dopravního systému.

Návrh Komise

V červenci 2011 Evropská komise předložila návrh revize nařízení o tachografech z roku 1985. Cílem revize je více zamezit podvodům, zajistit lepší dodržování právních předpisů v sociální oblasti a snižovat administrativní zátěž prostřednictvím nových technologií maximálně využívaných a zavedením řady nových regulačních opatření.

1. - Opatření, jež podstatně rozšíří funkční vlastnosti digitálního tachografu a jejichž výsledkem by byl nový typ digitálních tachografů (tzv. inteligentní tachograf), jenž by umožnil dálkovou komunikaci z tachografu pro kontrolní účely, automatizovaný záznam přesné polohy prostřednictvím GNSS a začlenění digitálního tachografu do dalších aplikací inteligentních dopravních systémů.

2. - Spojení funkce karty řidiče s funkcí řidičského průkazu.

3. - Opatření, jež zpřísní právní rámec pro schvalování dílen a předcházení střetům zájmů.

4. - Minimální harmonizace sankcí.

5. - Povinnost členských států zajistit svým kontrolním pracovníkům, kteří budou mít na starosti kontrolu záznamových zařízení, odpovídající školení.

6. - Opatření k vynětí určitých vozidel z povinnosti používat tachograf.

Postoj zpravodajky a předložené pozměňovací návrhy

Zpravodajka vítá návrh Komise, souhlasí s jeho cíli a podporuje jej v jeho hlavních bodech.

Lituje skutečnosti, že ve stávajícím nařízení se normy a specifikace omezují na popis celku ve vozidle jakožto černé skříňky zaznamenávající údaje o činnostech řidiče. Za technickou podobu nástrojů pro stahování údajů a jejich interpretaci nesou odpovědnost členské státy. Účelem tachografu není posuzovat, zda došlo k porušení pravidel o počtu hodin řidiče. Jeho účelem je pouze zaznamenávat údaje, nikoli je interpretovat. Mezi hlavní důsledky této skutečnosti patří velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o kapacitu a účinnost nástrojů donucovacích orgánů pro silniční kontroly a kontroly v podnicích, a skutečnost, že tachografy nepodporují uplatňování právních předpisů v sociální oblasti interpretovanými údaji, což by bylo ve prospěch řidičů.

S ohledem na tyto skutečnosti zpravodajka navrhuje dvě důležitá opatření:

- podporovat vývoj aplikace prostřednictvím harmonizovaného rozhraní tachografu, jež řidičům poskytuje interpretaci údajů a vedení. Zpravodajka vyzývá Komisi, aby předložila jednotný výklad nařízení č. 561/2006 a nezbytné technické specifikace, aby se tachograf stal nejen nástrojem kontroly, ale také zařízením, jež řidičům a provozovatelům silniční dopravy pomáhá dodržovat právní předpisy.

- zavést povinnost schvalovat typ programového vybavení používaného kontrolními pracovníky k interpretaci údajů ukládaných tachografem.

Další pozměňovací návrhy se vztahují k následujícím bodům:

1.- Předmět nařízení: Na základě návrhu, aby byla do stávajícího nařízení začleněna nová kapitola VII týkající se donucování a sankcí za porušení tohoto nařízení, by předmět navrhovaného nařízení měl kromě požadavků na konstrukci, montáž, používání a zkoušení tachografů měl zahrnovat i jejich kontrolu.

2.- Požadavky: Do kapitoly I „Zásady, oblast působnosti a požadavky“ byly začleněny články, jež stanoví základní požadavky na konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontrolu tachografů a rovněž funkce tachografů, údaje, které musí být zaznamenávány, a zásady o přístupových právech a ochraně údajů, aby legislativní část nařízení představovala základ specifikací, jež má Komise vypracovat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Do kapitoly I byl začleněn zvláštní článek týkající se specifikací, jež má Komise stanovit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tyto specifikace musí zohledňovat nejen aktuální požadavky, jež jsou v současnosti stanoveny v přílohách, ale i vývoj požadavků souvisejících se zavedením inteligentních tachografů. V průběhu přípravy specifikací musí Komise zohlednit příslušné stávající normy a věnovat pozornost především tomu, aby byla zajištěna interoperabilita a kompatibilita různých typů digitálních tachografů. Specifikace by měly být vypracovány do 31. prosince 2014 v souladu s časovým plánem stanoveným ve sdělení Komise připojeném k tomuto legislativnímu návrhu.

3.- Ochrana údajů: Na základě stanoviska evropského inspektora ochrany údajů byly předloženy některé pozměňovací návrhy s cílem objasnit způsoby zpracovávání údajů, včetně údajů, které mají být zpracovávány tachografem, a zpracovávání osobních údajů řidiče.

4.- Inteligentní tachografy: Zpravodajka podporuje zavedení inteligentních tachografů, neboť se domnívá, že právní předpisy budou více dodržovány a že prostřednictvím těchto tachografů bude ze střednědobého a dlouhodobého hlediska snížena administrativní zátěž společností v silniční dopravě související s povinnostmi spojenými s tachografy. Rozhraní harmonizované s aplikacemi ITS by navíc mělo usnadnit integraci různých systémů a zabránit zbytečnému používání několika samostatných zařízení ve vozidle.

K příslušným článkům bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů s cílem více objasnit nové funkční vlastnosti.

5.- Dílny hrají v souvislosti se systémem tachografů zásadní úlohu. Zpravodajka podporuje návrh Komise zabránit dopravcům v kalibraci tachografů a jejich instalaci ve svých vozidlech. V této souvislosti bylo začleněno několik nových ustanovení s cílem posílit jejich důvěryhodnost.

6.- Odpovědnost dopravců: Byl začleněn pozměňovací návrh, jehož účelem je lépe objasnit některé povinnosti dopravců vůči svým zaměstnancům, pokud jde o používání tachografů.

7.- Prosazování

Zpravodajka by ráda zdůraznila, že žádného cíle návrhu nebude dosaženo, jestliže se členské státy nezavážou zlepšit prosazování tohoto nařízení. Zpravodajka proto považuje některá opatření za zásadní:

- harmonizovat školení kontrolních pracovníků poskytované v celé Evropě a formou zkoušky osvědčit nabytí příslušných technických dovedností;

- zajistit pro kontrolní pracovníky příslušné vybavení a typově schválené programové vybavení, aby maximálně využívali možností ke zlepšení kontrol, jež jim nabídnou inteligentní tachografy;

- závaznou klasifikaci velmi závažných porušení nařízení o tachografech;

- sankce: jedná se o další krok k harmonizaci navržený Komisí, neboť se stanoví druhy sankcí, které by měly být kvůli svému odrazujícímu účinku součástí nejvyšší úrovně sankcí.


POSTUP

Název

Změna nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a změna nařízení (ES) č. 561/2006

Referenční údaje

COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD)

Datum predložení EP

19.7.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

13.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

13.9.2011

ITRE

13.9.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

15.9.2011

ITRE

5.10.2011

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Silvia-Adriana Ţicău

30.8.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

20.12.2011

29.2.2012

7.5.2012

 

Datum přijetí

31.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

3

12

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Spyros Danellis, Isabelle Durant, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edit Herczog, Anne E. Jensen

Datum předložení

7.6.2012

Poslední aktualizace: 25. června 2012Právní upozornění