Procedura : 2011/0263(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0237/2012

Teksty złożone :

A7-0237/2012

Debaty :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 11/12/2012 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0477

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 316kWORD 439k
17 lipca 2012
PE 483.540v02-00 A7-0237/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony

(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Jörg Leichtfried

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony

(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0599),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0306/2011),

-   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0237/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Konieczne jest ustalenie procedury stosowania niektórych przepisów Umowy, dotyczących dwustronnej klauzuli ochronnej, oraz procedury stosowania mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, uzgodnionego z Ameryką Centralną.

(3) Konieczne jest ustalenie odpowiedniejszej procedury, aby zapewnić skuteczne stosowanie niektórych przepisów Umowy, dotyczących dwustronnej klauzuli ochronnej, oraz procedury stosowania mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, uzgodnionego z Ameryką Centralną.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Należy ustanowić odpowiednie mechanizmy ochronne, aby zapobiec poważnym szkodliwym skutkom dla unijnego sektora uprawy bananów, który jest sektorem o dużym znaczeniu dla końcowej produkcji rolnej w wielu regionach najbardziej oddalonych. Ograniczone możliwości dywersyfikacji w tych regionach, spowodowane ich naturalnymi właściwościami, sprawiają, że sektor produkcji bananów jest szczególnie wrażliwy. Dlatego też należy koniecznie przewidzieć skuteczne mechanizmy odnośnie do preferencyjnego przywozu z krajów trzecich, aby zapewnić utrzymanie unijnej produkcji bananów na najlepszych możliwych warunkach, ponieważ jest to kluczowy sektor dla zatrudnienia na pewnych obszarach, szczególnie w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Poważna szkoda lub groźba poważnej szkody dla producentów unijnych może również powstać w wyniku niewypełnienia poszczególnych zobowiązań, o których mowa w części IV tytuł VIII Umowy („Handel i zrównoważony rozwój”), zwłaszcza w odniesieniu do określonych tam norm pracy i norm środowiskowych, w związku z czym niezbędne jest wprowadzenie środków ochronnych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 104 Umowy zastosowanie środków ochronnych może być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny.

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 104 Umowy zastosowanie środków ochronnych może być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w odniesieniu do produktów i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych należy wprowadzać środki ochronne, kiedy tylko przywóz danego produktu do Unii powoduje szkodę lub grozi spowodowaniem szkody dla producentów w najbardziej oddalonych regionach Unii wytwarzających produkty podobne lub bezpośrednio konkurencyjne.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 104 ust. 2 Umowy.

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 104 ust. 2 Umowy. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przewidzieć specjalne środki ochronne, jeżeli produkty i sektory gospodarcze regionów najbardziej oddalonych są zagrożone.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Działania związane z prowadzeniem dochodzeń, a także ewentualne przyjęcie niezbędnych środków ochronnych, powinny odbywać się w jak najbardziej przejrzysty sposób.

(7) Dalsze monitorowanie oraz przegląd Umowy, a także ewentualne przyjęcie niezbędnych środków ochronnych, powinny odbywać się w jak najbardziej przejrzysty sposób.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje, w tym dostępne dowody, na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Państwa członkowskie i zainteresowane strony powinny przekazywać Komisji informacje zawierające dostępne dowody na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) W przypadku gdy Parlament Europejski przyjmie zalecenie dotyczące wszczęcia dochodzenia w sprawie środków ochronnych, Komisja zbada uważnie, czy spełnione zostały określone w rozporządzeniu warunki wszczynania dochodzenia z urzędu. Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, przedstawi ona właściwej komisji Parlamentu Europejskiego sprawozdanie zawierające wyjaśnienie wszystkich czynników istotnych dla wszczęcia takiego dochodzenia.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W niektórych przypadkach wzrost przywozu skoncentrowany w jednym lub kilku najbardziej oddalonych regionach lub państwach członkowskich Unii może spowodować poważne szkody lub grozić spowodowaniem poważnych szkód, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, lub doprowadzić do poważnego pogorszenia ich sytuacji gospodarczej. W przypadku zwiększonego przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku najbardziej oddalonych regionach Unii lub państwach członkowskich Komisja może wprowadzić wcześniejsze środki nadzoru.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Na mocy art. 112 Umowy niezbędne jest także określenie terminów wszczęcia dochodzeń oraz ustalenia, czy środki są odpowiednie, tak aby takie ustalenia zostały dokonane jak najszybciej, w celu zwiększenia pewności prawa zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

(12) Na mocy art. 112 Umowy niezbędne jest także określenie terminów wszczęcia dochodzeń oraz ustalenia, czy środki są odpowiednie, tak aby takie ustalenia zostały dokonane jak najszybciej, w celu zwiększenia pewności prawa zainteresowanych podmiotów gospodarczych oraz zagwarantowania skuteczności środków.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 105 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu.

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 105 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu. Jeżeli chodzi o środki ochronne stosowane w celu ochrony produkcji i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych, to należałoby stosować specyficzne środki zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Ścisłe monitorowanie ułatwi podjęcie w odpowiednim czasie decyzji w sprawie ewentualnego wszczęcia dochodzenia lub wprowadzenia środków. Dlatego od daty rozpoczęcia stosowania Umowy Komisja powinna regularnie monitorować przywóz i wywóz w sektorach wrażliwych, w tym w sektorze bananów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b) Należy podkreślić znaczenie, jakie ma przestrzeganie międzynarodowych standardów pracy określonych i nadzorowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Obrona godnej pracy dla wszystkich powinna być absolutnym priorytetem, a banany przywożone z Ameryki Centralnej powinny być produkowane w godnych warunkach społecznych i środowiskowych oraz za uczciwym wynagrodzeniem, aby unijni producenci nie stali się ofiarami dumpingu, co postawiłoby ich w niekorzystnej sytuacji, której nie mogliby zrównoważyć i która trwale zaszkodziłaby ich konkurencyjności na światowym runku bananów.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Komisja powinna przedstawić raz w roku sprawozdanie w sprawie wdrożenia Umowy oraz stosowania środków ochronnych i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, które to sprawozdanie powinno zawierać zaktualizowane i wiarygodne statystyki dotyczące przywozu z Ameryki Centralnej, a także ocenę jego wpływu na ceny rynkowe, zatrudnienie, warunki pracy w Unii oraz zmiany zachodzące w unijnym sektorze produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem drobnych producentów i spółdzielni. Komisja powinna dołożyć wszelkich starań, aby w sprawozdaniu zawrzeć również analizę skutków Umowy i niniejszego rozporządzenia dla produkcji ekologicznej i konsumpcji w Unii oraz przepływów towarów Fair-Trade między wszystkimi stronami Umowy.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Komisja powinna powinna skrupulatnie i efektywnie wykorzystywać mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów, aby uniknąć poważnego pogorszenia sytuacji lub zagrożenia poważnym pogorszeniem sytuacji producentów w najbardziej oddalonych regionach Unii, a od stycznia 2020 r. powinna wykorzystywać istniejące instrumenty, takie jak klauzula ochronna lub – w razie potrzeby – rozważyć opracowanie nowych instrumentów, które w przypadku poważnych zakłóceń na rynku umożliwią utrzymanie konkurencyjności sektorów produkcji w Unii, zwłaszcza w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) „zainteresowane strony” oznaczają strony, których dotyczy przywóz danego produktu;

(b) „zainteresowane strony” oznaczają strony, których dotyczy przywóz danego produktu, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe i organizacje pracowników;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) „poważne pogorszenie sytuacji” oznacza znaczne zakłócenia w danym sektorze lub przemyśle; „zagrożenie poważnym pogorszeniem sytuacji” oznacza znaczne zakłócenia, których wystąpienie jest zdecydowanie nieuchronne.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Monitorowanie

 

1. Komisja monitoruje zmiany w statystykach przywozu i wywozu produktów z Ameryki Centralnej, szczególnie w sektorach wrażliwych, w tym w sektorze bananów. W tym celu Komisja prowadzi regularną współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi, przemysłem unijnym i wszystkimi zainteresowanymi stronami.

 

2. Na należycie umotywowany wniosek zainteresowanych sektorów przemysłu Komisja może rozważyć rozszerzenie zakresu monitorowania na inne sektory.

 

3. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z monitorowania zawierające aktualne dane statystyczne dotyczące przywozu z Ameryki Centralnej produktów w sektorach wrażliwych oraz w tych sektorach, na które rozszerzono monitorowanie, w tym w sektorze bananów.

 

4. Komisja dokłada wszelkich starań, aby sprawozdanie z monitorowania zawierało wskaźniki bezrobocia oraz informacje o warunkach pracy producentów bananów w Ameryce Centralnej, aby uniknąć wszelkich form dumpingu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, na podstawie czynników, o których mowa w art. 4 ust. 5, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.

1. Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, Parlamentu Europejskiego, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, na podstawie czynników, o których mowa w art. 4 ust. 5, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.

 

W stosownych przypadkach Parlament Europejskich może skonsultować się z niezależnymi podmiotami, takimi jak związki zawodowe, MOP, środowiska akademickie lub organizacje praw człowieka, oraz uzyskiwać analizy od tych podmiotów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wniosek o wszczęcie dochodzenia zawiera dowody świadczące o spełnieniu warunków odnoszących się do możliwości zastosowania środka ochronnego określonego w art. 2 ust. 1. Wniosek zasadniczo zawiera następujące informacje: tempo i skalę wzrostu przywozu danego produktu w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, oraz zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia.

2. Wniosek o wszczęcie dochodzenia zawiera dowody na to, że spełnione są warunki wprowadzenia środków ochronnych określone w art. 2 ust. 1. Wniosek zasadniczo zawiera następujące informacje: tempo i skalę wzrostu przywozu danego produktu w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, oraz zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat, zatrudnienia i warunków pracy.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dochodzenie można również wszcząć w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody prima facie na to, iż warunki wszczęcia dochodzenia są spełnione, w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5.

3. Dochodzenie można również wszcząć w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich lub regionach najbardziej oddalonych, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody prima facie na to, iż warunki wszczęcia dochodzenia są spełnione, w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja dąży do uzyskania wszystkich informacji, które uważa za niezbędne do dokonania ustaleń w odniesieniu do warunków ustanowionych w art. 2 ust. 1, i jeśli uzna za właściwe, dokłada starań w celu sprawdzenia tych informacji.

4. Komisja dąży do uzyskania wszystkich informacji, które uważa za niezbędne do dokonania ustaleń w odniesieniu do warunków ustanowionych w art. 2 ust. 1, i dokłada starań w celu sprawdzenia tych informacji.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz i zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego.

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz i zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego, takie jak osiągniecie wielkości progowych przewidzianych w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w rozdziale II niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja zapewnia, aby wszystkie informacje i dane statystyczne wykorzystywane do dochodzenia były dostępne, zrozumiałe, przejrzyste i możliwe do zweryfikowania.

7. Komisja dba o to, aby wszystkie informacje i dane statystyczne wykorzystywane do dochodzenia były dostępne, zrozumiałe, przejrzyste, aktualne, wiarygodne i możliwe do zweryfikowania.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja może wprowadzić wcześniejsze środki nadzoru w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu produktów należących do sektorów wrażliwych, skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich lub regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jakiekolwiek przedłużenie na podstawie ust. 3 jest poprzedzone dochodzeniem wszczynanym na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli istnieją wystarczające dowody prima facie — ustalone w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5 — potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 3.

4. Jakiekolwiek przedłużenie na podstawie ust. 3 jest poprzedzone dochodzeniem wszczynanym na wniosek państwa członkowskiego, zainteresowanych stron, Parlamentu Europejskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli istnieją wystarczające dowody prima facie — ustalone w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5 — potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 3.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Sprawozdanie

 

1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne w sprawie stosowania i wdrażania Umowy oraz niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o zastosowaniu środków tymczasowych i ostatecznych, wcześniejszych środków nadzoru, regionalnych środków nadzoru i środków ochronnych, o przypadkach zakończenia postępowań bez wprowadzania środków oraz działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wdrażania Umowy oraz wypełnianie wynikających z niej zobowiązań, w tym informacje otrzymane od zainteresowanych stron.

 

2. Sprawozdanie zawiera specjalne rozdziały poświęcone realizacji zobowiązań określonych w części IV tytuł VIII Umowy („Handel i zrównoważony rozwój") oraz działaniom podjętym w tym względzie przez Amerykę Centralną w ramach swoich mechanizmów wewnętrznych oraz przez Forum Dialogu ze Społeczeństwem Obywatelskim.

 

3. Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Ameryką Centralną.

 

4. Sprawozdanie zawiera aktualne i wiarygodne dane statystyczne dotyczące przywozu bananów z Ameryki Centralnej oraz jego bezpośrednich i pośrednich skutków dla rozwoju sytuacji w zakresie zatrudnienia i warunków pracy w unijnym sektorze produkcji.

 

5. W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem Umowy i wdrażaniem niniejszego rozporządzenia.

 

6. Nie później niż trzy miesiące po przedstawieniu sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu Komisja podaje to sprawozdanie do wiadomości publicznej.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział I a – artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział Ia

 

Artykuł 12a

 

12a. W celu przyjęcia niezbędnych przepisów wykonawczych służących stosowaniu postanowień zawartych w dodatku 2A do załącznika II do Umowy dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej i w dodatku 2 do załącznika I „Znoszenie ceł” zastosowanie ma art. 247a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Stosowanie mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów w żadnym przypadku nie uniemożliwia stosowania przepisów zawartych w dwustronnej klauzuli ochronnej.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić w tekście ustawodawczym, że dwustronną klauzulę ochronną można stosować w sektorze bananów niezależnie od porozumienia, jakie osiągnięto w sprawie mechanizmu stabilizacyjnego, którego wpływ będzie bardzo ograniczony i w praktyce może nie wystarczyć, aby zapobiec poważnym zakłóceniom działalności europejskich producentów.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W odniesieniu do przywozu z państw Ameryki Centralnej produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przywóz produktów wymienionych w ust. 1 z preferencyjną stawką cła, wymaga okazania, oprócz świadectwa pochodzenia, zgodnie z załącznikiem III do Umowy z Ameryką Centralną (Definicja pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej), świadectwa wywozu wydanego przez właściwe organy państwa Ameryki Centralnej, z którego dane produkty są wywożone. Gdy wartość progowa zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesić cło preferencyjne w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego.

2. W odniesieniu do przywozu z państw Ameryki Centralnej produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przywóz produktów wymienionych w ust. 1 z preferencyjną stawką cła, wymaga okazania, oprócz świadectwa pochodzenia, zgodnie z załącznikiem III do Umowy z Ameryką Centralną (Definicja pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej), świadectwa wywozu wydanego przez właściwe organy państwa Ameryki Centralnej, z którego dane produkty są wywożone. Gdy wartość progowa zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja zawiesza tymczasowo cło preferencyjne w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego. Do zawieszenia nie dochodzi tylko w przypadku siły wyższej.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W odniesieniu do przywozu z państw Ameryki Centralnej produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przywóz produktów wymienionych w ust. 1 z preferencyjną stawką cła, wymaga okazania, oprócz świadectwa pochodzenia, zgodnie z załącznikiem III do Umowy z Ameryką Centralną (Definicja pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej), świadectwa wywozu wydanego przez właściwe organy państwa Ameryki Centralnej, z którego dane produkty są wywożone. Gdy wartość progowa zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesić cło preferencyjne w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego.

2. W odniesieniu do przywozu z państw Ameryki Centralnej produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przywóz produktów wymienionych w ust. 1 z preferencyjną stawką cła, wymaga okazania, oprócz świadectwa pochodzenia, zgodnie z załącznikiem III do Umowy z Ameryką Centralną (Definicja pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej), świadectwa wywozu wydanego przez właściwe organy państwa Ameryki Centralnej, z którego dane produkty są wywożone. Z punktu widzenia eksportera obowiązek przedłożenia świadectwa wywozu nie powinien jednak oznaczać większych obciążeń administracyjnych, dodatkowych kosztów ani innych faktycznych ograniczeń w handlu. Gdy wartość progowa zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesić cło preferencyjne w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja uważnie monitoruje zmiany danych statystycznych dotyczących przywozu bananów z Ameryki Centralnej. Proces monitorowania obejmuje stopy zatrudnienia i warunki pracy, jak również konsumpcję i produkcję ekologiczną oraz przepływy towarów Fair-Trade. W tym celu Komisja prowadzi regularną współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi, sektorami przemysłu unijnego i zainteresowanymi stronami.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Na należycie uzasadniony wniosek Parlamentu Europejskiego, państwa członkowskiego, przemysłu unijnego, dowolnej zainteresowanej strony lub z własnej inicjatywy Komisja zwraca szczególną uwagę na każdy zauważalny wzrost przywozu bananów z Ameryki Centralnej i – jeżeli jest to właściwe na mocy art. 5 – wprowadza wcześniejsze środki nadzoru.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c. Komisja wprowadza wcześniejsze środki nadzoru zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 2, po osiągnięciu wartości progowej w danym roku kalendarzowym.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – punkt 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5e. W ciągu miesiąca od publikacji sprawozdania Komisji Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej, aby przedstawiła i wyjaśniła wszystkie kwestie istotne dla sektora bananów, które są związane ze stosowaniem Umowy.


UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z niektórymi państwami Ameryki Centralnej. W efekcie tych negocjacji, zakończonych na szczycie UE-Ameryka Łacińska w Madrycie w maju 2010 r., zawarto umowę ustanawiającą stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną, którą parafowano w dniu 22 marca 2011 r. i podpisano w Tegucigalpie w dniu 29 czerwca 2012 r. Rada podjęła decyzję o zawarciu umowy w dniu 10 lipca 2012 r. i obecnie zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody.

Umowa ta zawiera dwustronną klauzulę ochronną, która przewiduje możliwość przywrócenia stosowania stawki państwa najbardziej uprzywilejowanego, jeżeli w wyniku liberalizacji handlu wynikającej z tej umowy wielkość przywozu wzrośnie w takim stopniu i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych. Umowa przewiduje ponadto mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów, zgodnie z którym do dnia 1 stycznia 2020 r. stosowanie ceł preferencyjnych może być zawieszone, gdy osiągnięty zostanie pewien roczny pułap przywozu. Oba elementy muszą zostać przetransponowane do prawa UE, aby mogły funkcjonować, a z proceduralnego punktu widzenia od wejścia w życie traktatu z Lizbony klauzule ochronne wynegocjowane z regionami i krajami trzecimi podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej.

W październiku 2011 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu włączenie do prawa UE dwustronnej klauzuli ochronnej oraz mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów. Ten wniosek dotyczący rozporządzenia stanowi zatem niezbędny instrument prawny do wdrożenia tych środków i do zagwarantowania podmiotom pewności prawnej dzięki określeniu różnych aspektów proceduralnych, definicji oraz praw i obowiązków stron, które wszystkie są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności tych środków oraz skutecznego zagwarantowania stopniowego otwarcia rynków celem umożliwienia wszystkim zainteresowanym sektorom – szczególnie tym najbardziej wrażliwym – stopniowego dostosowania się do nowej sytuacji.

Mając na uwadze przepisy omawianej umowy oraz jej założenia sprawozdawca pragnie zadbać o to, aby klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów były skuteczne oraz by można było je rzeczywiście stosować dzięki zapewnieniu egzekwowalnych środków zapobiegania poważnym szkodom dla sektorów, które mogą najbardziej ucierpieć w krótkim okresie wskutek stosowania części IV umowy. Sprawozdawca pragnie również, aby sprawdzono, czy proces liberalizacji będzie prowadzony przy pełnej zgodności z głównymi konwencjami międzynarodowymi w obszarze pracy i ochrony środowiska, czy omawiane rozporządzenie będzie wdrażane w sposób przejrzysty oraz czy w procedurach uczestniczy Parlament Europejski oraz wszystkie zainteresowane strony, w tym przemysł, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i inne. Sprawozdawca wprowadził również konkretne przepisy dotyczące monitorowania i sprawozdawczości, w tym analizy skutków dla zatrudnienia, warunków pracy, produkcji ekologicznej, przepływów towarów Fair-Trade, wpływu na regiony najbardziej oddalone, szczególnie w odniesieniu do sektora bananów, a także małych struktur produkcyjnych i spółdzielni.


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (21.3.2012)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony

(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gabriel Mato Adrover

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2011 r. Komisja Europejska podpisała umowę o partnerstwie z sześcioma krajami Ameryki Środkowej (Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą). Negocjacje odbywały się równolegle z negocjacjami nad umową o handlu z Kolumbią i Peru, która jest bardzo podobna.

Obie umowy konsolidują określone koncesje przyznane tym krajom przez UE w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych plus, a ponadto całkowicie lub częściowo liberalizują handel określonymi produktami rolnymi między umawiającymi się krajami. W praktyce doprowadzi to do większego otwarcia rynku Unii Europejskiej głównie na przywóz bananów, cukru i wołowiny, a jednocześnie pozwoli Unii Europejskiej zwiększyć możliwości wywozu innych produktów rolnych do tych krajów, takich jak przetwory mleczne, zboża, wieprzowina, wyroby spirytusowe i winiarskie. Obie umowy, zarówno ta zawarta z Kolumbią i Peru, jak i z sześcioma krajami Ameryki Środkowej, zawierają rozdział dotyczący wzajemnego uznawania oznaczeń geograficznych, co umożliwi Unii Europejskiej ochronę prawie dwustu nazw.

Umowy zawierają klauzulę ochronną, która pozwoli uniknąć poważnych zakłóceń na rynkach umawiających się stron, a przepisy tych klauzul mają być transponowane do europejskiej legislacji.

Banan jest głównym produktem rolnym eksportowanym do Unii przez te kraje, głównie przez Kolumbię i Kostarykę, a w mniejszej mierze przez Panamę, Honduras, Peru i Gwatemalę.

Umowy przewidują kolejne obniżki ceł, jakie nakłada Unia Europejska na przywóz bananów, co umożliwi umawiającym się krajom latynoamerykańskim poprawę warunków eksportu na unijny rynek.

Przywóz bananów do Unii Europejskiej jest objęty systemem „jednolitej taryfy celnej”, który wszedł w życie w 2006 r., kładąc kres systemowi kontyngentów, który był stosowany od utworzenia wspólnej organizacji rynku bananów w 1993 r.

Jednak ciągłe spory handlowe między UE a krajami trzecimi dotyczące przywozu bananów nie zakończyły się w 2006 r. – ostatni spór w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) został rozstrzygnięty w grudniu 2009 r. Negocjacje przyniosły stopniowe, rozłożone na siedem lat, zmniejszanie taryfy celnej ze 176 EUR za tonę do planowanych 114 EUR za tonę w 2017 r. Umowa zawarta w ramach WTO przewiduje możliwość zamrożenia taryfy celnej na poziomie 132 EUR za tonę w 2013 r., jeżeli do tego roku nie zakończą się dwustronne negocjacje w sprawie liberalizacji handlu międzynarodowego, prowadzone od wielu lat przez tę światową organizację.

Jednak umowa ta – dzięki której Unii Europejskiej udało się raz na zawsze zakończyć liczne spory prowadzone z krajami latynoamerykańskimi w ramach WTO – została znacznie poprawiona dzięki dwóm dwustronnym umowom zawartym z krajami Ameryki Środkowej, Peru i Kolumbią. Nowe obniżki ceł uzgodnione przez Komisję Europejską z tym krajami wywołały duże zaniepokojenie wśród unijnych producentów, którzy żywili złudną nadzieję, że negocjacje prowadzone w ramach WTO pozwolą zakończyć spiralę koncesji przyznawanych krajom eksportującym banany. W obu dwustronnych umowach zmniejszenie taryfy celnej rozkłada się na dziesięć lat, do 2020 r., i ostatecznie taryfa ta ma wynosić 75 EUR za tonę – na marginesie: kwota ta odpowiada staremu kontyngentowi preferencyjnemu na przywóz bananów latynoamerykańskich obowiązującemu przed rokiem 2006.

Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski ma prawo współdecydować w zakresie rozporządzeń, które transponują do prawa unijnego handlowe klauzule ochronne wynegocjowane z krajami trzecimi.

Jednak rozporządzenia te zawierają w prawie dosłownej postaci przepisy wynegocjowane przez Komisję z krajami trzecimi, w związku a czym Parlament ma bardzo ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o zmianę treści klauzul.

Sprawozdawca ubolewa nad niewielkimi uprawnieniami, jakie w praktyce przysługują Parlamentowi Europejskiemu w zakresie zmian treści klauzul i w związku z tym domaga się większego udziału Parlamentu w samych negocjacjach umów handlowych.

Oprócz dwustronnej klauzuli ochronnej, obowiązującej w odniesieniu do wszystkich wyrobów przemysłowych i produktów rolnych objętych dwoma umowami handlowymi, przewidziano także „mechanizm stabilizacyjny” dotyczący bananów, polegający na zawieszeniu ceł preferencyjnych, jeżeli przywóz z krajów latynoamerykańskich na unijny rynek przekroczy określone wartości progowe. Wartości progowe określone w ramach negocjacji z tymi krajami są jednak zbyt wysokie, aby mechanizm ten był skuteczny w praktyce.

Wystarczy przeanalizować wartości progowe określone dla dwóch głównych eksporterów bananów w grupie umawiających się krajów, czyli Kolumbii i Kostaryki. Próg przewidziany dla Kolumbii na rok 2019 wynosi 1,9 mln ton, czyli prawie dwa razy więcej niż przywóz z tego kraju w 2010 r. Dla Kostaryki wyznaczono próg, który pod koniec okresu przejściowego ma wynosić prawie 1,5 mln ton, podczas gdy przywóz z tego kraju w 2010 r. nie przekroczył 800 000 ton. Należy również podkreślić, że zawieszenie ceł preferencyjnych może obowiązywać najdłużej przez trzy miesiące, co dodatkowo zwiększa nieskuteczność tego instrumentu ochrony przewidzianego, aby chronić europejski rynek bananów. Ponadto mechanizm ten będzie obowiązywał jedynie do 2020 r.

Z drugiej strony mechanizm stabilizacyjny nie będzie uruchamiany automatycznie – to Komisja Europejska będzie decydowała, czy go zastosować. Może się zdarzyć, że przekroczenie wartości progowej nie wystarczy, aby uruchomić ten mechanizm. Dlatego też sprawozdawca opowiada się za ograniczeniem ewentualnych sytuacji, w których Unia Europejska mogłaby nie podejmować działań.

Podobnie jak w przypadku mechanizmu stabilizacyjnego, trudno będzie stosować ogólną klauzulę ochronną przewidzianą w umowie. Teoretycznie klauzula ta mogłaby prowadzić do wstrzymania obniżania stawki celnej lub do jej zwiększenia, jeżeli przywóz danego produktu do UE wzrósłby w ujęciu bezwzględnym lub względnym (w stosunku do produkcji europejskiej), przynosząc poważne szkody danym sektorom gospodarki lub grożąc spowodowaniem takich szkód. Sprawozdawca uważa jednak, że trudno będzie wskazać czynniki prowadzące do takiej sytuacji, i że będzie można je bardzo różnie interpretować.

Dlatego też sprawozdawca apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o niewykluczanie możliwości uruchomienia Funduszu Dostosowania do Globalizacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, aby pomóc europejskim producentom, którzy będą zmuszeni zaprzestać działalności wskutek liberalizacji handlu z krajami Ameryki Łacińskiej, które podpisały obie umowy.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2 oraz art. 349,

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Konieczne jest ustalenie procedury stosowania niektórych przepisów Umowy, dotyczących dwustronnej klauzuli ochronnej, oraz procedury stosowania mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, uzgodnionego z Ameryką Centralną.

(3) Konieczne jest ustalenie odpowiedniejszej procedury, aby zapewnić skuteczność stosowania niektórych przepisów Umowy, dotyczących dwustronnej klauzuli ochronnej, oraz procedury stosowania mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, uzgodnionego z Ameryką Centralną.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Należy ustanowić odpowiednie instrumenty ochronne, aby zapobiec poważnym szkodliwym skutkom dla europejskiego sektora uprawy bananów, który jest sektorem o dużym znaczeniu dla końcowej produkcji rolnej w wielu regionach najbardziej oddalonych. Niewielkie możliwości zróżnicowania produkcji w tych regionach spowodowane ich naturalnymi warunkami sprawiają, że produkcja bananów to wrażliwy sektor. Dlatego też należy koniecznie przewidzieć skuteczne mechanizmy preferencyjnego przywozu z krajów trzecich, aby zapewnić utrzymanie działalności w sektorze bananów w najlepszych warunkach.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 104 Umowy zastosowanie środków ochronnych może być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny.

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 104 Umowy zastosowanie środków ochronnych powinno być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych należy wprowadzać środki ochronne jak tylko dany produkt przywożony do Unii powoduje szkodę lub zagraża spowodowaniem szkody dla producentów unijnych regionów najbardziej oddalonych wytwarzających produkty podobne lub bezpośrednio konkurencyjne.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Ścisły nadzór nad przywozem bananów ułatwi właściwe podejmowanie decyzji dotyczących stosowania mechanizmu stabilizacyjnego w sektorze bananów, wszczynania dochodzeń lub wprowadzania środków ochronnych. W związku z tym od daty wejścia w życie Umowy Komisja powinna nasilić okresowy nadzór nad przywozem bananów.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 104 ust. 2 Umowy.

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 104 ust. 2 Umowy. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przewidzieć specyficzne środki ochronne, jeżeli produkty i sektory gospodarcze regionów najbardziej oddalonych są zagrożone.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje, w tym dostępne dowody, na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Państwa członkowskie i zainteresowane sektory powinny przekazywać Komisji informacje, w tym dostępne dowody, na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 105 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu.

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 105 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu. W odniesieniu do środków ochronnych stosowanych w celu ochrony produkcji i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych, należy stosować specyficzne środki zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Należy podkreślić znaczenie, jakie ma przestrzeganie międzynarodowych standardów pracy określonych i nadzorowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Obrona godnej pracy dla wszystkich powinna być absolutnym priorytetem, a banany przywożone z Kolumbii i Peru powinny być produkowane na godnych warunkach płacowych, społecznych i ochrony środowiska, aby unijni producenci nie stali się ofiarami dumpingu, którego nie mogliby zrównoważyć, a który ostatecznie pogorszyłby ich konkurencyjność na światowym runku bananów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Komisja przedstawia coroczne sprawozdanie w sprawie stosowania Umowy, środków ochronnych i mechanizmu stabilizacyjnego w sektorze bananów, które zawiera zaktualizowane statystyki dotyczące przywozu z Kolumbii i Peru oraz ocenę wpływu na ceny rynkowe, zatrudnienie i zmiany zachodzące w unijnym sektorze produkcji bananów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Dla celów stosowania mechanizmu stabilizacyjnego w sektorze bananów niezbędne są wystarczające mechanizmy umożliwiające działanie w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku po styczniu 2020 r., ponieważ środki ochronne ewidentnie nie wystarczają, aby zagwarantować dochody producentom bananów – głównie w regionach najbardziej oddalonych – w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku. Należy ponadto usprawnić całą procedurę związaną z dwustronną klauzulą ochronną, która jest wyjątkowo złożona i czasochłonna oraz niesie ze sobą realne zagrożenie, że środki ochronne okażą się nieskuteczne dla unijnych producentów, ponieważ będą one stosowane zbyt późno, już po tym, jak producenci poniosą poważne szkody.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz i zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego.

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz i zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego, takie jak osiągniecie wartości progowej przewidzianej w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, określonego w rozdziale II niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Wartości progowe, których przekroczenie powoduje stosowanie mechanizmu stabilizacyjnego, są bardzo wysokie w porównaniu do obecnego przywozu. Europejski sektor może dotkliwie odczuć skutki wzrostu przywozu nawet na długo przed osiągnięciem tych wartości progowych. Sam fakt osiągnięcia takich wartości należy uznać za jeden z sygnałów alarmowych, które Komisja powinna przeanalizować wraz z innymi czynnikami z myślą o wprowadzeniu dwustronnej klauzuli ochronnej w konkretnym przypadku bananów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Natychmiast po wejściu w życie Umowy przewiduje się dodatkowe znaczne środki, aby zagwarantować konkurencyjność produkcji, branży i sektorów gospodarczych potencjalnie zagrożonych w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Stosowanie mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów w żadnym przypadku nie uniemożliwia stosowania przepisów zawartych w dwustronnej klauzuli ochronnej.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić w tekście ustawodawczym, że dwustronną klauzulę ochronną można stosować w sektorze bananów niezależnie od porozumienia, jakie osiągnięto w sprawie mechanizmu stabilizacyjnego, którego wpływ będzie bardzo ograniczony i w praktyce może nie wystarczyć, aby zapobiec poważnym zakłóceniom.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W odniesieniu do przywozu z państw Ameryki Centralnej produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przywóz produktów wymienionych w ust. 1 z preferencyjną stawką cła, wymaga okazania, oprócz świadectwa pochodzenia, zgodnie z załącznikiem III do Umowy z Ameryką Centralną (Definicja pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej), świadectwa wywozu wydanego przez właściwe organy państwa Ameryki Centralnej, z którego dane produkty są wywożone. Gdy wartość progowa zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesić cło preferencyjne w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego.

2. W odniesieniu do przywozu z państw Ameryki Centralnej produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przywóz produktów wymienionych w ust. 1 z preferencyjną stawką cła, wymaga okazania, oprócz świadectwa pochodzenia, zgodnie z załącznikiem III do Umowy z Ameryką Centralną (Definicja pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej), świadectwa wywozu wydanego przez właściwe organy państwa Ameryki Centralnej, z którego dane produkty są wywożone. Gdy wartość progowa zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 2, tymczasowo zawiesza cło preferencyjne w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego. Do zawieszenia nie dochodzi tylko w przypadku siły wyższej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja ściśle nadzoruje zmiany w statystykach dotyczących przywozu bananów z Ameryki Środkowej. W tym celu prowadzi regularną współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi i unijnym przemysłem.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Na należycie uzasadniony wniosek państwa członkowskiego, przemysłu unijnego lub z własnej inicjatywy Komisja zwraca szczególną uwagę na każdy znaczny wzrost przywozu bananów z Ameryki Środkowej i, jeżeli zachodzi taka potrzeba zgodnie z art. 5, wprowadza wcześniejsze środki nadzoru.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić w tekście ustawodawczym, że dwustronną klauzulę ochronną można stosować w sektorze bananów niezależnie od mechanizmu stabilizacyjnego, którego wpływ będzie bardzo ograniczony i w praktyce może nie wystarczyć, aby zapobiec poważnym zakłóceniom.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c. Komisja wprowadza wcześniejsze środki nadzoru zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 2, po osiągnięciu wielkości progowej w danym roku kalendarzowym.

Uzasadnienie

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5d. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie z nadzoru, oparte na zaktualizowanych statystykach dotyczących przywozu bananów z Ameryki Środkowej oraz wpływu tego przywozu na pośrednie i bezpośrednie zmiany i zatrudnienie w europejskim sektorze produkcji.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5e. W ciągu miesiąca od podania sprawozdania do wiadomości publicznej przez Komisję, Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej, aby przedstawiła i wyjaśniła wszystkie kwestie dotyczące bananów związane ze stosowaniem Umowy.

PROCEDURA

Tytuł

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną

Odsyłacze

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.10.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.2.2012

 

 

 

Data przyjęcia

20.3.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

9

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy


PROCEDURA

Tytuł

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną

Odsyłacze

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)

Data przedstawienia w PE

3.10.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.10.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

17.11.2011

AGRI

12.10.2011

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

14.11.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jörg Leichtfried

11.10.2011

 

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

       Data wydania opinii JURI

JURI

31.5.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Data przyjęcia

12.7.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Jörg Leichtfried

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Mann

Data złożenia

17.7.2012

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2012Informacja prawna