Postup : 2011/0303(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0360/2012

Předložené texty :

A7-0360/2012

Rozpravy :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Hlasování :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0478

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA     
PDF 220kWORD 160k
8. listopadu 2012
PE 489.715v02-00 A7-0360/2012

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Navrhovatel (*): Pablo Zalba Bidegain, Výbor pro mezinárodní obchod

(*) Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16395/2011),

–   s ohledem na návrh Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (16394/2011),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0182/2012),

   s ohledem na obchodní část Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 15. listopadu 2001 o globálním partnerství a společné strategii ve vztazích mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou(1), ze dne 27. dubna 2006 o posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou(2) a ze dne 24. dubna 2008 o pátém summitu EU a Latinské Ameriky a Karibiku v Limě(3),

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 1. června 2006 o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu při snižování chudoby(4), ze dne 23. května 2007 o pomoci EU v oblasti obchodu(5), ze dne 21. října 2010 o obchodních vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou(6) a ze dne 12. června 2012 o definici nové politiky rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou(7),

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 5. února 2009 o posílení úlohy malých a středních podniků EU v mezinárodním obchodě(8), ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(9), ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v dohodách o mezinárodním obchodu(10) a ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020(11),

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 5. května 2010 o strategii EU pro vztahy s Latinskou Amerikou(12) a ze dne 5. července 2011 o zvyšování dopadu rozvojové politiky EU(13),

–   s ohledem na usnesení Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EuroLat), zejména usnesení přijatá na pátém řádném plenárním zasedání konaném ve dnech 18. a 19. května 2011 v Montevideu v Uruguayi, o vyhlídkách obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou, o strategiích na ochranu a podporu zaměstnanosti, zejména u žen a mládeže, a o vztazích mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou v oblasti bezpečnosti a obrany,

–   s ohledem na své doporučení Radě ze dne 15. března 2007 týkající se mandátu k jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a zeměmi Střední Ameriky na straně druhé(14),

–   s ohledem na prohlášení učiněná na šesti summitech hlav států a předsedů vlád Latinské Ameriky, Karibiku a Evropské unie, které se konaly v Rio de Janeiru (28.−29. června 1999), v Madridu (17.−18. května 2002), v Guadalajaře (28.−29. května 2004), ve Vídni (12.−13. května 2006), v Limě (16.−17. května 2008) a v Madridu (17.–18. května 2010),

–   s ohledem na čl. 81 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na prozatímní zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj (A7-0360/2012),

A. vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou je významným precedentem, neboť se jedná o první biregionální dohodu o přidružení, kterou EU podepsala od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost;

B.  vzhledem k tomu, že regionální, sociální, hospodářská a kulturní integrace prostřednictvím uzavírání bilaterálních a subregionálních dohod o přidružení jsou klíčovými cíli biregionálního strategického partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou,

C.  vzhledem k tomu, že aby byl rozvoj vztahů EU s Latinskou Amerikou ku prospěchu oběma stranám a přinášel výhody všem, je nezbytné zohlednit dodržování demokratických zásad, zásad právního státu a plné dodržování lidských práv všech občanů jako základního prvku politického dialogu;

D. vzhledem k tomu, že summit konaný v květnu 2010 v Madridu vedl k obnovení jednání se zeměmi Latinské Ameriky, která byla v posledních letech pozastavena, a k uzavření jednání o této dohodě o přidružení;

E.  vzhledem k tomu, že rozvoj vztahů s Latinskou Amerikou je ku prospěchu oběma stranám a přináší výhody všem členským státům EU;

F.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 11. října 2007 o vraždách žen v Mexiku a ve Střední Americe a úloze Evropské unie v boji proti tomuto jevu(15) vyjádřil Parlament znepokojení nad násilím páchaným na ženách;

G. vzhledem k tomu, že EU je nejvýznamnějším investorem a druhým největším obchodním partnerem Střední Ameriky, jakož i hlavním poskytovatelem rozvojové pomoci;

H. vzhledem k tomu, že dodržování demokratických zásad, zásad právního státu a lidských, občanských a politických práv obyvatel obou regionů jsou základními prvky dohody;

I.   vzhledem k tomu, že dohoda obsahuje doložku o lidských právech, která smluvní strany vzájemně zavazuje k řádnému ověřování, zda jsou dodržována lidská práva, a k zajištění vymahatelnosti praktického uplatňování této doložky;

J.   vzhledem ke zvýšené chudobě, sociálnímu vyloučení a sociální zranitelnosti a ke zranitelnosti životního prostředí, které jsou pro oblast Střední Ameriky charakteristické;

K.  vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení předpokládá politické a hospodářské přidružení mezi EU a touto oblastí se všemi tamními zeměmi, které přihlíží k asymetrii a nerovnostem mezi oběma regiony a mezi jednotlivými zeměmi Střední Ameriky;

L.  vzhledem k tomu, že cílem dohody je mimo jiné podpora udržitelného rozvoje, sociální soudržnosti a regionální integrace;

M. vzhledem k tomu, že EU by mohla prostřednictvím spolupráce přispět k řešení otázky bezpečnosti v této oblasti, která je ve Střední Americe příčinou vážných obav;

N. vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení je v souladu s cílem EU podporovat regionální integraci prostřednictvím obchodu, který je uveden ve sdělení Komise (COM(2010)0612) nazvaném „Obchod, růst a celosvětové záležitosti“, a v souladu se strategií Evropa 2020 považuje obchod za hnací sílu konkurenceschopnosti, rozvoje a vytváření pracovních míst;

O. vzhledem ke značnému významu obchodní části dohody o přidružení, která po kvalitativní i kvantitativní stránce rozšíří škálu zboží a služeb, které budou spadat do zóny volného obchodu, a zavede rámec, který je zdrojem právního bezpečí a právní jistoty a podpoří toky zboží, služeb a investic;

P.  vzhledem ke skutečnosti, že obchodní část dohody o přidružení by podle očekávání měla umožnit v rámci jednotlivých odvětví okamžité či postupné snižování cel založené na asymetrickém přístupu, a tak vytvořit biregionální zónu volného obchodu podléhající stabilnímu a předvídatelnému režimu, který povzbudí produktivní investice, větší zapojení regionu Střední Ameriky do světového obchodu, účinné využívání zdrojů a zvýšení konkurenceschopnosti;

Q. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů dohody o přidružení je přispět k větší regionální integraci a stabilitě ve Střední Americe a že tento cíl může být splněn, pokud země, které jsou stranami dohody (včetně Panamy), vyjádří jasnou politickou vůli k překonání obtíží a k pokračování v úsilí o integraci a zavážou se ke splnění těchto cílů prostřednictvím účinných, rovnocenných a přiměřených opatření k vytvoření vzájemně prospěšné součinnosti a k posílení ustanovení obsažených v dohodě o přidružení s cílem přispět k hospodářskému, politickému a sociálnímu rozvoji;

R.  vzhledem k tomu, že zavedení rámce, který zvyšuje právní jistotu, bude prospěšné pro obě strany a podpoří zvýšení obchodních toků a investic i odvětvovou a zeměpisnou diverzifikaci; vzhledem k tomu, že nejvýraznější změnou pro Unii budou úspory vyplývající z postupného snižování či odstraňování celních poplatků a z rozvoje obchodu a investic ve stabilním rámci založeném na vzájemné důvěře, přičemž zdůrazňuje, že oba regiony se zavázaly respektovat a dodržovat mezinárodní normy, zejména Světové obchodní organizace a Mezinárodní organizace práce; vzhledem k tomu, že Střední Amerika má díky dohodě lepší vyhlídky prosadit se v mezinárodním měřítku a že dohoda pro ni představuje strategické partnerství s konsolidovaným trhem, možnost diverzifikace a získání dlouhodobých produktivních investic;

S.  vzhledem k tomu, že obchodní část dohody o přidružení má asymetrickou povahu, která se odráží mimo jiné v postupném plnění cílů a v zavádění různých přechodných období pro oba regiony, což umožní výrobním strukturám lépe se přizpůsobit novým hospodářským a sociálním podmínkám vyplývajícím z provádění této dohody;

T.  vzhledem k tomu, že velmi důležitou zásadou zmíněnou v dohodě je dodržování demokracie, základních lidských práv a principu právního státu, které by mělo posílit vnitřní i mezinárodní politiku obou stran; vzhledem k významu začlenění zvláštní hlavy nazvané „Obchod a udržitelný rozvoj“, která odkazuje na mezinárodní normy a dohody v pracovní a environmentální oblasti a v oblasti správy a je v souladu s cílem udržitelného a spravedlivého rozvoje zaměřeného na snižování rozdílů mezi stranami dohody i v rámci jednotlivých stran, což stanovuje významný precedens pro budoucí jednání; vzhledem k předpokladu, že prostřednictvím obchodu může dojít k posílení hospodářského rozvoje, ekologického růstu a sociální soudržnosti; vzhledem k zavedení institucionálních a kontrolních nástrojů, mezi něž patří Rada pro obchod a udržitelný rozvoj a Fórum pro dialog s občanskou společností;

U. vzhledem k tomu, že je velký důraz kladen na závazek obou regionů respektovat zeměpisná označení a duševní vlastnictví v souladu s mezinárodními právními předpisy;

V. vzhledem k tomu, že všechny státy Střední Ameriky jsou účastníky režimu GSP +, který bude ukončen dne 31. prosince 2013; vzhledem k tomu, že nový režim GSP vyloučí bez výjimky všechny země, které Světová banka zařadila mezi země s vyšším středním příjmem, což znamená, že Kostarika a Panama ztratí nárok na účast v tomto režimu; vzhledem k tomu, že GSP je jednostranný a dočasný režim, který předpokládá možnost revize, zahrnuje menší škálu produktů a vylučuje většinu produktů zemědělských; vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení zlepší obchodní postavení všech států Střední Ameriky, neboť zavádí nový, rozšířený a bezpečnější právní rámec, který bude oboustranně výhodný; vzhledem ke skutečnosti, že tento nový rámec umožní postupnou liberalizaci obchodu se zbožím a službami, zadávání veřejných zakázek a posílení investic;

1.  žádá Radu a Komisi, aby zohlednily následující doporučení:

Úvod

a)   umožnit projednání, ratifikaci a uzavření dohody o přidružení;

b)   připomíná, že na summitu Evropská unie – Latinská Amerika a Karibik, který se uskutečnil v květnu 2006 ve Vídni, se hlavy států a předsedové vlád Evropské unie a některých středoamerických republik rozhodli zahájit jednání o dohodě o přidružení mezi oběma regiony, jež byla oficiálně zahájena v říjnu 2007;

c)   připomíná, že Panama, která původně jednání sledovala jako pozorovatel, v lednu 2010 požádala o své začlenění do těchto jednání, a dne 10. března 2010 bylo začlenění Panamy oficiálně přijato Evropskou unií;

d)   připomíná, že jednání byla úspěšně ukončena v květnu 2010 a následně po právním přezkumu bylo znění dohody dne 22. března 2011 parafováno a podepsáno dne 28. června 2012 v Tegucigalpě,

e)   připomíná, že dohoda o přidružení uzavřená v květnu 2010 je postavena na třech hlavních pilířích: politickém dialogu, spolupráci a obchodě;

Politický dialog jako klíčový prvek rozvoje partnerství mezi oběma regiony

f)    zdůrazňuje, že se jedná o první komplexní partnerství mezi oběma regiony, což představuje podstatný příspěvek k integraci Střední Ameriky, a to v důsledku jednoznačné politické vůle Unie, přičemž je třeba konstatovat, že vztahy s tímto regionem znamenají více než pouze volný obchod;

g)   klade důraz na to, že tato dohoda o přidružení se Střední Amerikou je logickým vyústěním politiky, která přispívá k upevnění míru, stability a demokratizace regionu, kterou zahájila Evropská unie již v osmdesátých letech prostřednictvím intenzivní politické angažovanosti na základě různých mírových smluv a postupu skupiny Contadora;

h)   vítá nové a výjimečné podněty, které pro meziregionální vztahy mezi Evropskou unií a Střední Amerikou vyplývají z politického dialogu o dohodě o přidružení, a to na úrovni vlád a parlamentů i na úrovni dialogu s občanskou společností, což představuje kvalitativní skok ve srovnání s procesem dialogu ze San José, jenž byl zahájen v roce 1984;

i)    zdůrazňuje parlamentní aspekt dohody, který spočívá ve vytvoření Parlamentního výboru pro přidružení složeného z poslanců Evropského parlamentu a středoamerických parlamentů, jenž bude informován o rozhodnutích Rady přidružení a jehož úkolem bude provádět doporučení a získávat informace o provádění dohody;

j)    dohlédnout na řádné provádění dohody o přidružení a věnovaly přitom zvláštní pozornost bodům, na něž upozornil Parlament v této zprávě, a ustanovením prováděcího nařízení k dohodě o přidružení a podporovaly činnost Parlamentního výboru pro přidružení;

k)   klade důraz na to, že dohoda o přidružení uzavřená se Střední Amerikou obsahuje důležité prvky, které přispívají k cílům vnější činnosti EU stanovené v článku 21 Smlouvy o Evropské unii, a zejména k rozvoji a upevnění demokracie a dodržování lidských práv, k udržitelnému hospodářství a sociálnímu a environmentálnímu rozvoji;

l)    podtrhuje, že článek 1 dohody se týká dodržování demokratických zásad, základních lidských práv a zásady právního státu jakožto „podstatných prvků“ této dohody, takže jejich případné porušení některou ze smluvních stran by mohlo vést k přijetí opatření, jež by mohla vést až k jejímu vypovězení; domnívá se však, že je třeba vytvořit konkrétní nástroje, které zajistí dodržování a plnění klauzule o lidských právech této dohody;

m)  navrhuje, aby Komise předkládala Evropskému parlamentu výroční zprávu, která bude sloužit k tomu, aby bylo možné sledovat, zda je smlouva dodržována v celém svém rozsahu, včetně aspektů týkajících se demokratických principů a lidských práv;

n)  klade důraz na to, že dohodu o přidružení se Střední Amerikou je třeba chápat jako vhodný rámec pro společné úsilí, jež je třeba společně vyvíjet na rovnocenném základě v boji proti sociální nerovnosti a chudobě, snaze o inkluzívní rozvoj, jakož i řešení stávajících sociálních, hospodářských a politických výzev;

o)   vítá závazek k multilarelalismu pro lepší obranu společných hodnot a cílů, jakož i pro úspěšné řešení globálních výzev;

p)   konstatuje, že nová dohoda o přidružení nabízí nové a zajímavé možnosti dialogu v oblasti boje proti obchodování s drogami a organizované trestné činnosti, a sice v souladu s regionální strategií pro bezpečnost, kterou podpořili prezidenti zemí Střední Ameriky; a vítá různé závazky příslušných stran v rámci koordinace boje proti nelegálnímu obchodování s drogami, praní peněz, financování terorismu, organizované trestné činnosti a korupci;

q)   domnívá se, že je třeba podpořit přiměřenou účast občanské společnosti jak v EU, tak ve Střední Americe a umožnit jí, aby se aktivně podílela na činnosti fór, výborů a podvýborů v daných odvětvích; v tomto smyslu vítá založení Společného poradního výboru občanské společnosti EU-Střední Amerika;

Účinná spolupráce při potírání chudobyposílení sociální soudržnosti

r)    zdůrazňuje prioritní postavení připisované sociální soudržnosti coby cíle politik regionální spolupráce; podtrhuje, že soudržnosti lze dosáhnout pouze tehdy, sníží-li se míra chudoby, nerovnosti, sociálního vyloučení a odstraní jakákoli forma diskriminace, a to prostřednictvím náležitého vzdělání, včetně odborné přípravy; klade důraz na to, že v minulých letech nedošlo k dostatečnému zmírnění sociálních nerovností a že veřejná bezpečnost je příčinou závažných obav ve Střední Americe;

s)   zdůrazňuje možnosti, které tato dohoda přináší v oblasti posílení sociální soudržnosti a udržitelného rozvoje, což jsou klíčové prvky konsolidace hospodářského růstu, sociální stability a demokratických závazků;

t)    klade důraz na úsilí, pokud jde o spolupráci v oblasti modernizace státu a veřejné správy, zlepšení systémů výběru daní a transparentnosti, boje proti korupci a beztrestnosti, posílení systému soudnictví a účasti občanské společnosti na veřejném životě;

u)   podtrhuje dohodu dosaženou mezi oběma regiony v oblasti životního prostředí, mezi jejíž cíle patří zlepšení kvality životního prostředí, udržitelný rozvoj, spolupráce při reakcích na přírodní katastrofy a boj proti změně klimatu, odlesňování, desertifikaci a úsilí o zachování biologické rozmanitosti;

v)   přispět k oživení a posílení hospodářských a obchodních vztahů a k začlenění výrobních struktur obou regionů, a vytěžit tak z provádění dohody o přidružení nejvyšší možný užitek, což současně podpoří vyvážený a udržitelný růst, který vytvoří nové hospodářské, obchodní a investiční příležitosti umožňující lepší vnitřní i vnější zapojení Střední Ameriky do mezinárodní obchodní struktury;

w)  dohlížet na plnění podmínek stanovených v dohodě o přidružení a pokoušet se přitom oba regiony více sblížit, aniž by přitom byly přehlíženy obecné zájmy, například v oblasti zeměpisných označení a práv duševního vlastnictví, jakož i priorit EU v hospodářské a obchodní oblasti;

x)   podpořit spolupráci vhodnými technickými a finančními zdroji, a to v odvětvích, které jsou strategické pro oba regiony, zejména v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje a rovněž ve vědecké a technické spolupráci, a to v takových oblastech, jako je posílení institucionálních kapacit, harmonizace norem, celní a statistické postupy, duševní vlastnictví, poskytování služeb, zadávání veřejných zakázek, elektronický obchod, průmyslový rozvoj, udržitelné využívání zdrojů, hygienické a rostlinolékařské normy, podpora malých a středních podniků a diverzifikace; uznat význam technologické modernizace a technologických inovací a využít této dohody o přidružení jako nástroje k jejich dosažení;

y)   uspořádat a umožnit každoroční konání biregionálního Fóra pro dialog s občanskou společností; vyzvat zástupce soukromého sektoru a občanské společnosti k účasti prostřednictvím politiky sociální odpovědnosti podniků, která umožní bezproblémové vztahy mezi oběma stranami a zlepšení udržitelného hospodářského rozvoje ve Střední Americe;

z)   podpořit činnosti, jejichž prostřednictvím by se s dohodou o přidružení blíže seznámili zástupci obou regionů, a rovněž podpořit konání obchodních veletrhů v obou regionech s cílem vytvořit platformu pro kontakty a dohody o spolupráci, zejména mezi MSP;

aa) podpořit vytvoření konkurenceschopných výrobních center s přidanou hodnotou ve Střední Americe; navrhnout založení regionálních obchodních akademií v regionech v Latinské Americe i napříč členskými státy EU, přičemž tyto akademie by byly zaměřeny na posilování potenciálu malých a středních podniků prostřednictvím školení věnovaných podmínkám pro obchodování se zemědělskými produkty, zbožím a službami s partnerským regionem;

Závěry

ab) zdůrazňuje, že dohoda o přidružení přispívá k dosažení cílů vnější činnosti EU stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii; podtrhuje, že základními prvky dohody je dodržování zásad demokracie, lidských práv a právního státu;

ac) klade důraz na to, že stávající obchodní ustanovení přechodného typu zakládající se na jednostranném všeobecném systému preferencí směřují ke vzájemnému a dohodnutému plánu postupné liberalizace výměny zboží a služeb, zadávání veřejných zakázek i podněcování investic, a zakládá tak předvídatelný, spolehlivý a bezpečný právní rámec, jenž je nezbytný pro vzájemnou důvěru i rozvoj obchodu a investic;

ad) zdůrazňuje prioritní postavení připisované sociální soudržnosti coby cíli politik regionální spolupráce, mezi jejíž nejdůležitější mety patří snížení míry chudoby, nerovnosti, sociálního vyloučení a odstranění veškerých forem diskriminace;

ae) poukazuje na to, že dohoda o přidružení se Střední Amerikou smysluplně přispívá k úsilí o regionální, sociální a politickou integraci a k hlavním cílům biregionálního strategického partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou;

af) naléhavě žádá Radu přidružení, aby po pěti letech provádění dohody provedla celkové posouzení a aby podpořila v případě potřeby její revizi založenou na výsledcích a dopadech vyplývajících z výše uvedeného posouzení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 140 E, 16.3.2002, s. 569.

(2)

Úř. věst. 296 E, 6.12.2006, s. 123.

(3)

Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 64.

(4)

Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 261.

(5)

Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 291.

(6)

Úř. věst. C 70 E, 8.3.2012, s. 79.

(7)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0235.

(8)

Úř. věst. 67 E, 18.3.2010, s. 101.

(9)

Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(10)

Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(11)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0412.

(12)

Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 54.

(13)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0320.

(14)

Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 233.

(15)

Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 140.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (19. 9. 2012)

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Navrhovatel (*): Pablo Zalba Bidegain

(*)       Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující návrhy:

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 21. října 2010 o obchodních vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou(1), ze dne 23. května 2007 o pomoci EU v oblasti obchodu, ze dne 27. dubna 2006 o posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou(2), ze dne 1. června 2006 o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu při snižování chudoby(3), ze dne 12. června 2012 o definici nové politiky rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou,

   s ohledem na usnesení parlamentního shromáždění EUROLAT ze dne 19. května 2011 o výhledech obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020, ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách, ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v dohodách o mezinárodním obchodu, ze dne 5. února 2009 o posílení úlohy malých a středních podniků EU v mezinárodním obchodě,

–   s ohledem na prohlášení učiněná na šesti summitech hlav států a předsedů vlád Latinské Ameriky, Karibiku a Evropské unie, které se konaly v Rio de Janeiru (28.−29. června 1999), v Madridu (17.−18. května 2002), v Guadalajaře (28.−29. května 2004), ve Vídni (12.−13. května 2006), v Limě (16.−17. května 2008) a v Madridu (17.–18. května 2010),

   s ohledem na návrh doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se mandátu k jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a státy Střední Ameriky na straně druhé,

   s ohledem na obchodní část Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé,

A. vzhledem k tomu, že Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou je významným precedentem, neboť se jedná o první biregionální dohodu o přidružení, kterou EU podepsala od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost;

B.  vzhledem k tomu, že summit v Madridu, který se konal v květnu 2010, umožnil odblokovat veškerá jednání se zeměmi Latinské Ameriky, která byla v posledních letech pozastavena, a ukončit tak jednání o této dohodě o přidružení, jež byla po právním přezkumu dne 22. března 2011 parafována a podepsána dne 29. června 2012 v Tegucigalpě;

C. vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení je v souladu s cílem EU podporovat regionální integraci prostřednictvím obchodu, který je uveden ve sdělení Komise nazvaném „Obchod, růst a celosvětové záležitosti“, a v souladu se strategií Evropa 2020 považuje obchod za hnací sílu konkurenceschopnosti, rozvoje a vytváření pracovních míst;

D. vzhledem ke značnému významu obchodní části dohody o přidružení, která po kvalitativní i kvantitativní stránce rozšíří škálu zboží a služeb, které budou spadat do zóny volného obchodu, a zavede rámec, který je zdrojem právního bezpečí a právní jistoty a podpoří toky zboží, služeb a investic;

E.  vzhledem ke skutečnosti, že obchodní část dohody o přidružení by podle očekávání měla umožnit v rámci jednotlivých odvětví okamžité či postupné snižování cel založené na asymetrickém přístupu, a tak vytvořit biregionální zónu volného obchodu podléhající stabilnímu a předvídatelnému režimu, který povzbudí produktivní investice, větší zapojení regionu Střední Ameriky do světového obchodu, účinné využívání zdrojů a zvýšení konkurenceschopnosti;

F.  vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů dohody o přidružení je přispět k větší integraci a regionální stabilitě ve Střední Americe a že tento cíl může být splněn, pokud země, které jsou stranami dohody, vyjádří jasnou politickou vůli k překonání obtíží a k pokračování v úsilí o integraci (včetně začlenění Panamy) a zavážou se ke splnění těchto cílů a přijmou účinná, rovnocenná a přiměřená opatření k vytvoření vzájemně prospěšné součinnosti a k uplatňování ustanovení obsažených v dohodě o přidružení s cílem přispět k hospodářskému, politickému a sociálnímu rozvoji;

G. vzhledem k tomu, že zavedení rámce, který zvyšuje právní jistotu, bude prospěšné pro obě strany a podpoří zvýšení obchodních toků a investic i odvětvovou a zeměpisnou diverzifikaci; vzhledem k tomu, že nejvýraznější změnou pro Unii by měla být úspora vzniklá postupným snižováním či odstraňováním celních poplatků a rozvíjení obchodu a investic ve stabilním rámci založeném na vzájemné důvěře, přičemž zdůrazňuje, že oba regiony jsou vázány mezinárodními normami, zejména Světové obchodní organizace a Mezinárodní organizace práce; vzhledem k tomu, že Střední Amerika má díky dohodě lepší vyhlídky prosadit se v mezinárodním měřítku a že dohoda pro ni představuje strategické partnerství s konsolidovaným trhem, možnost diverzifikace a získání dlouhodobých produktivních investic;

H. vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení má asymetrickou povahu, která se odráží mimo jiné v postupném plnění cílů a v zavádění různých přechodných období pro oba regiony, což umožní výrobním odvětvím lépe se přizpůsobit novým hospodářským a sociálním podmínkám vyplývajícím z provádění této dohody;

I.   vzhledem k tomu, že velmi důležitou zásadou zmíněnou v dohodě je dodržování demokracie, základních lidských práv a principu právního státu, které by mělo posílit vnitřní i mezinárodní politiku obou stran; vzhledem k významu začlenění zvláštní hlavy nazvané „Obchod a udržitelný rozvoj“, která odkazuje na mezinárodní normy a dohody v pracovní a environmentální oblasti a v oblasti správy a je v souladu s cílem udržitelného a spravedlivého rozvoje zaměřeného na snížení rozdílů mezi stranami dohody i v rámci jednotlivých stran, což stanovuje významný precedens pro budoucí jednání; vzhledem k předpokladu, že prostřednictvím obchodu může dojít k posílení hospodářského rozvoje, ekologického růstu a sociální soudržnosti; vzhledem k zavedení institucionálních a kontrolních nástrojů, mezi něž patří Rada pro obchod a udržitelný rozvoj a Fórum pro dialog s občanskou společností;

J.   vzhledem k závazku obou regionů respektovat zeměpisná označení a duševní vlastnictví v souladu s mezinárodními právními předpisy;

K. vzhledem k tomu, že všechny státy Střední Ameriky, které jsou stranami dohody, jsou účastníky režimu GSP +, který bude ukončen dne 31. prosince 2013; vzhledem k tomu, že nový režim GSP vyloučí bez výjimky všechny země, které Světová banka zařadila mezi země s vyšším středním příjmem, což znamená, že Kostarika a Panama ztratí nárok na účast v tomto režimu; vzhledem k tomu, že, že GSP je jednostranný a dočasný režim, který předpokládá možnost revize, zahrnuje menší škálu produktů a vylučuje většinu produktů zemědělských, zatímco dohoda o přidružení zlepší obchodní postavení všech států Střední Ameriky, neboť zavádí nový rozšířený a bezpečnější právní rámec, který bude oboustranně výhodnější; vzhledem ke skutečnosti, že tento nový rámec umožní postupnou liberalizaci obchodu se zbožím a službami, zadávání veřejných zakázek a posílení investic a že se prostřednictvím většího zapojení zaměří na posílení boje proti chudobě a vyloučení a na splnění rozvojových cílů tisíciletí a dodržování lidských práv a mezinárodních norem v sociální, pracovní a environmentální oblasti na dosavadním stupni;

1.  žádá Radu a Komisi, aby zohlednily následující doporučení:

i)   umožnily projednání, ratifikaci a uzavření dohody o přidružení;

ii)  přispěly k oživení a posílení hospodářských a obchodních vztahů a k začlenění výrobních struktur obou regionů, a vytěžily tak z provádění dohody o přidružení nejvyšší možný užitek, což současně podpoří spravedlivý a udržitelný růst, který vytvoří nové hospodářské, obchodní a investiční příležitosti umožňující lepší vnitřní i vnější zapojení Střední Ameriky do mezinárodní obchodní struktury;

iii)  dohlížely na plnění podmínek stanovených v dohodě o přidružení a pokoušely se přitom oba regiony více sblížit, aniž by přitom přehlížely obecné zájmy, například v oblasti zeměpisných označení a práv k duševnímu vlastnictví, jakož i priority EU v hospodářské a obchodní oblasti;

iv) podpořily spolupráci v rámci vhodných technických a finančních nástrojů, a to v odvětvích, které jsou strategické pro oba regiony, zejména v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje a rovněž v oblasti vědecké a technické spolupráce, a to v takových oblastech, jako je posílení institucionálních kapacit, harmonizace předpisů, celní a statistické postupy, duševní vlastnictví, poskytování služeb, zadávání veřejných zakázek, elektronický obchod, průmyslový rozvoj, udržitelné využívání zdrojů, hygienické a rostlinolékařské normy, podpora malých a středních podniků a diverzifikace; uznaly význam technologické modernizace a technologických inovací a využily tuto dohodu o přidružení jako nástroj k jejich dosažení;

v)  uspořádaly a umožnily každoroční konání biregionálního Fóra pro dialog s občanskou společností; vyzvaly zástupce soukromého sektoru a občanské společnosti k účasti prostřednictvím politiky sociální odpovědnosti podniků, která umožní bezproblémové vztahy mezi oběma stranami a dosažení většího udržitelného hospodářského rozvoje ve Střední Americe ve prospěch sociální soudržnosti, boje s chudobou a vyloučením a dosažení rozvojových cílů tisíciletí a zaručí dodržování sociálních, environmentálních a pracovních norem a řádnou správu přírodních zdrojů, zejména země a vody;

vi) podpořily činnosti, jejichž prostřednictvím by se s dohodou o přidružení seznámili zástupci obou regionů, a konání obchodních veletrhů v obou regionech s cílem vytvořit platformu pro kontakty a dohody o spolupráci, zejména mezi MSP;

vii) vyzvaly Evropskou unii a státy Střední Ameriky, aby pozorně sledovaly činnost těžebního průmyslu v oblasti, a zejména jeho dopad na životní prostředí a zaměstnanost místního obyvatelstva;

viii) podpořily vytvoření konkurenceschopných výrobních center s přidanou hodnotou ve Střední Americe; navrhly založit v regionech v Latinské Americe i napříč členskými státy EU regionální obchodní akademie zaměřené na posilování potenciálu malých a středních podniků prostřednictvím školení věnovaných podmínkám pro obchodování se zemědělskými produkty, zbožím a službami s partnerským regionem;

ix) dohlédly na řádné provádění dohody o přidružení a věnovaly přitom zvláštní pozornost bodům, na něž upozornil Parlament v této zprávě, a ustanovením prováděcího nařízení k dohodě o přidružení a podporovaly činnost Parlamentního výboru pro přidružení, ve kterém by s ohledem na složitá a důležitá ekonomická a obchodní ustanovení dohody o přidružení měli být poměrně zastoupení členové Výboru pro mezinárodní obchod s cílem důkladně sledovat provádění příslušných ustanovení dohody.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.9.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols

(1)

Úř. věst. C 12 E, 15.1.2011, s. 245.

(2)

Úř. věst. C 296 E, 6.12.2006, s. 123.

(3)

Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 261.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (26. 10. 2012)

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

(16395/2011 – C7 0182/2012– 2011/0303(NLE))

Navrhovatelka: Eva Joly

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

1.  poukazuje na to, že Střední Amerika je zranitelnou oblastí s vysokou mírou chudoby a nerovnosti – přibližně 50, 3% obyvatelstva této oblasti žije v chudobě; připomíná, že Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou uzavřená v květnu 2010 je postavena na třech hlavních pilířích: politickém dialogu, spolupráci a obchodě;

2.  vítá skutečnost, že dohoda zakládající přidružení si klade za cíl vyšší úroveň integrace obou regionů jakož i integraci v rámci samotného středoamerického regionu; zdůrazňuje možnosti, které tato dohoda přináší v oblasti posílení sociální soudržnosti a udržitelného rozvoje, což jsou klíčové prvky konsolidace hospodářského růstu, sociální stability a demokratických závazků;

3.  zdůrazňuje, že prospěch, který mohou zemím Střední Ameriky přinést obchodní preference, je značný, a to vzhledem ke skutečnosti, že přechod z GSP+ na dohodu zakládající přidružení s sebou přináší režim dvoustranných závazků bez časového omezení, jehož povaha podpoří investice, postupnou liberalizaci obchodu se zbožím a službami a zadávání veřejných zakázek mezi stranami;

4.  pozitivně hodnotí skutečnost, že tato dohoda obsahuje řadu odkazů na lidská práva, na význam jejich upevnění a na dodržování demokratických zásad, a zdůrazňuje, že je důležité zajistit přísné dodržování těchto článků oběma stranami; zdůrazňuje, že článek 1 dohody zakládající přidružení stanoví, že lidská práva a dodržování základních práv a svobod jsou základními prvky dohody;

5.  vítá skutečnost, že upevnění právního státu v každé zemi v regionu, ochrana a podpora lidských práv a ochrana životního prostředí jsou i nadále prioritami ve vztazích mezi EU a Střední Amerikou, na úrovni politického dialogu i v rámci spolupráce, a to jak s vnitrostátními a regionálními orgány, tak i s aktéry občanské společnosti, a v této souvislosti vyzdvihuje Společný poradní výbor občanské společnosti EU-Střední Amerika a vytvoření Parlamentního výboru pro přidružení;

6.  oceňuje skutečnost, že dohoda zohledňuje rozdíly mezi těmito dvěma oblastmi; zdůrazňuje, že Střední Amerika je zřejmě regionem, v němž EU dodržela i nadále dodržuje nejsilnější závazek v oblasti solidarity a rozvojové spolupráce na obyvatele na světě.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.9.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Michael Cashman, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

María Irigoyen Pérez, Claudiu Ciprian Tănăsescu


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

25.10.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

12

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Renate Weber

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2012Právní upozornění