Procedura : 2011/0303(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0360/2012

Teksty złożone :

A7-0360/2012

Debaty :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0478

WSTĘPNE SPRAWOZDANIE     
PDF 232kWORD 163k
8 listopada 2012
PE 489.715v02-00 A7-0360/2012

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony

(16395/1/2011 – C7–0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Pablo Zalba Bidegain, Komisja Handlu Międzynarodowego

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Rozwoju
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (16395/1/2011),

–   uwzględniając projekt Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony (16394/2011),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0182/2012),

   uwzględniając rozdział dotyczący handlu w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ameryką Centralną z drugiej strony,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wszechstronnego partnerstwa i wspólnej strategii dotyczącej stosunków między Unią Europejską i Ameryką Łacińską(1), rezolucję z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ściślejszego partnerstwa między Unią Europejską a Ameryką Łacińską(2), rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie V szczytu Ameryka Łacińska i Karaiby-UE w Limie(3),

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie handlu i ubóstwa: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczyniania się handlu do walki z ubóstwem(4), z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie pomocy UE na rzecz handlu(5), z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską(6) oraz z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie określenia nowej współpracy na rzecz rozwoju z Ameryką Łacińską(7),

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wzmocnienia roli europejskich MŚP w handlu międzynarodowym(8), z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych(9), z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych(10) i z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”(11),

–   uwzględniając rezolucje z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie strategii UE dotyczącej stosunków z Ameryką Łacińską(12) oraz z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia skuteczności polityki rozwojowej UE(13),

–   uwzględniając rezolucje Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (Eurolat), w szczególności rezolucje przyjęte podczas V zwykłej sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 18 i 19 maja 2011 r. w Montevideo (Urugwaj), dotyczące perspektyw rozwoju stosunków handlowych między Unią Europejską i Ameryką Łacińską oraz strategii ochrony i tworzenia miejsc pracy, w szczególności dla kobiet i młodych ludzi, oraz dotyczące relacji pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską w zakresie bezpieczeństwa i obrony,

–   uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Ameryką Środkową(14),

–   uwzględniając deklaracje z sześciu szczytów szefów państw i rządów Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Unii Europejskiej, które odbyły się w Rio de Janeiro (28 i 29 czerwca 1999 r.), Madrycie (17 i 18 maja 2002 r.), Guadalajarze (28 i 29 maja 2004 r.), Wiedniu (12 i 13 maja 2006 r.), Limie (16 i 17 maja 2008 r.) i Madrycie (17 i 18 maja 2010 r.),

–   uwzględniając art. 81 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie wstępne Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju (A7–0360/2012),

A. mając na uwadze, że Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną stanowi ważny precedens, ponieważ jest pierwszą umową ustanawiającą stowarzyszenie między dwoma regionami, podpisaną przez UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony,

B.  mając na uwadze, że integracja regionalna, społeczna i gospodarcza poprzez zawieranie dwustronnych i subregionalnych umów ustanawiających stowarzyszenie jest jednym z głównym celów międzyregionalnego strategicznego partnerstwa między UE a Ameryką Łacińską,

C.  mając na uwadze, że aby rozwój partnerskich stosunków UE-Ameryka Łacińska był korzystny dla obu stron i przynosił obopólne zyski, kluczowymi elementami dialogu politycznego powinno być przestrzeganie zasad demokracji, praworządności oraz praw człowieka, jakie przysługują wszystkim obywatelom,

D. mając na uwadze, że szczyt w Madrycie, który odbył się w maju 2010 r., umożliwił wznowienie wszystkich negocjacji handlowych z Ameryką Łacińską, które zostały wstrzymane w ostatnich latach, i zakończenie negocjacji dotyczących przedmiotowej umowy ustanawiającej stowarzyszenie,

E.  mając na uwadze, że rozwój stosunków z Ameryką Łacińską przynosi obopólne zyski i jest korzystny dla wszystkich państw członkowskich UE,

F.  mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zabójstw kobiet (kobietobójstwa) w Meksyku i Ameryce Środkowej oraz roli Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska(15) Parlament wyraził zaniepokojenie przemocą wobec kobiet,

G. mając na uwadze, że UE jest głównym inwestorem i drugim co do wielkości partnerem handlowym Ameryki Centralnej, a także głównym darczyńcą pod względem pomocy rozwojowej,

H. mając na uwadze, że poszanowanie zasad demokracji, praworządności, praw człowieka oraz praw obywatelskich i politycznych obywateli obu regionów są zasadniczymi elementami umowy,

I.   mając na uwadze, że umowa obejmuje klauzulę dotyczącą praw człowieka, która zobowiązuje wzajemnie sygnatariuszy do odpowiedniego weryfikowania, czy prawa te są przestrzegane i czy zapewnione jest wdrażanie tej klauzuli w praktyce,

J.   mając na uwadze występujące w regionie Ameryki Centralnej wysokie wskaźniki ubóstwa, wykluczenia społecznego i podatności na zagrożenia społeczne i środowiskowe,

K.  mając na uwadze, że umowa ustanawiająca stowarzyszenie zakłada partnerstwo polityczne i gospodarcze między UE a Ameryką Centralną i jej poszczególnymi krajami, uwzględniające asymetrię i nierówności między oboma regionami oraz między poszczególnymi krajami Ameryki Centralnej,

L.  mając na uwadze, że celem umowy ustanawiającej stowarzyszenie powinno być m.in. wspieranie trwałego rozwoju, spójności społecznej i integracji regionalnej,

M. mając na uwadze, że dzięki współpracy UE mogłaby przyczynić się do znalezienia rozwiązania zapewniającego regionowi bezpieczeństwo, którego brak jest w Ameryce Centralnej powodem dużego niepokoju,

N. mając na uwadze, że umowa ustanawiająca stowarzyszenie jest zgodna z celem Unii w zakresie wspierania integracji regionalnej poprzez handel, określonym w komunikacie Komisji pt. „Handel, wzrost i polityka światowa” (COM(2010)0612), i że wykorzystuje się w niej handel jako narzędzie do wspierania konkurencyjności, rozwoju i tworzenia miejsc pracy, zgodnie z zaleceniami strategii „Europa 2020”,

O. mając na uwadze, że duże znaczenie handlowej części umowy ustanawiającej stowarzyszenie zwiększy ilość i jakość towarów i usług objętych strefą wolnego handlu oraz ustanowi ramy bezpieczeństwa i pewności prawa, które będą pobudzać przepływ towarów, usług i inwestycji,

P.  mając na uwadze, że oczekuje się, iż część handlowa umowy ustanawiającej stowarzyszenie ułatwi w poszczególnych sektorach natychmiastowe lub stopniowe obniżenie ceł w sposób asymetryczny, aby utworzyć międzyregionalną strefę wolnego handlu objętą stabilnym i przewidywalnym systemem, który zachęci do produktywnych inwestycji, przyczyni się do większego udziału regionu Ameryki Centralnej w światowym rynku, efektywnego zarządzania zasobami i zwiększenia konkurencyjności,

Q. mając na uwadze, że jednym z głównych celów umowy ustanawiającej stowarzyszenie jest zwiększenie integracji regionalnej i stabilności w Ameryce Centralnej oraz że cel ten zostanie osiągnięty pod warunkiem, że państwa będące stronami umowy (w tym Panama) wykażą zdecydowaną wolę polityczną i zobowiążą się do pokonania trudności i zwiększenia tempa integracji, podejmując skuteczne, równorzędne i odpowiednie działania, aby utworzyć wzajemnie korzystną synergię, wzmocnić postanowienia umowy i przyczynić się do rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego;

R.  mając na uwadze, że ustanowienie ram prawnych, które zwiększą pewność prawa, będzie pozytywne dla obu stron, przyczyni się do zwiększenia wymiany handlowej, inwestycji oraz do zróżnicowania sektorowego i geograficznego; mając na uwadze, że najistotniejszym skutkiem umowy dla Unii będą oszczędności, jakie przyniesie ograniczenie lub stopniowe zniesienie opłat celnych, oraz ułatwienia w zakresie wymiany handlowej i inwestycji w stabilnych ramach prawnych przyczyniających się do wzajemnego zaufania i podkreślających zobowiązanie obu regionów do przyjęcia i przestrzegania standardów międzynarodowych, a zwłaszcza standardów określonych przez Światową Organizację Handlu i Międzynarodową Organizację Pracy; mając na uwadze, że dzięki umowie zwiększy się międzynarodowa obecność Ameryki Centralnej, partnerstwo strategiczne z rozwiniętym rynkiem, szansa na zróżnicowanie i przyciągnięcie długoterminowych i produktywnych inwestycji,

S.  mając na uwadze, że asymetryczność handlowej części umowy ustanawiającej stowarzyszenie przejawia się między innymi w stopniowaniu i ustanowieniu różnych okresów przejściowych dla obu regionów, co umożliwi dostosowanie struktur produkcyjnych do nowych realiów gospodarczych i handlowych wynikających z wdrożenia umowy;

T.  mając na uwadze, że wśród zasad umowy figuruje poszanowanie zasad demokratycznych oraz podstawowych praw człowieka i praworządności, co wzmocni krajową i międzynarodową politykę obu stron; mając na uwadze, że znaczenie, jakie ma włączenie do umowy sekcji dotyczącej handlu i zrównoważonego rozwoju, z odniesieniami do międzynarodowych standardów i umów dotyczących zatrudnienia, ochrony środowiska, dobrych rządów, zgodnie z celem, jakim jest trwały i zrównoważony rozwój, który przyczyni się do zmniejszenia różnic między regionami i wewnątrz nich, tworząc w ten sposób ważny precedens dla przyszłych negocjacji; mając na uwadze, że zgodnie z przewidywaniami handel pobudzi rozwój gospodarczy, ekologiczny wzrost gospodarczy i spójność społeczną; mając na uwadze zadowolenie, z jakim przyjęto utworzenie mechanizmów instytucjonalnych i mechanizmów nadzoru, takich jak Zarząd ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego,

U. mając na uwadze, że podkreślono zobowiązanie obu regionów do przestrzegania oznaczeń geograficznych i własności intelektualnej zgodnie z międzynarodowymi standardami,

V. mając na uwadze, że wszystkie państwa Ameryki Centralnej będące stronami umowy ustanawiającej stowarzyszenie korzystają z ogólnego systemu preferencji (GSP+), który przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r.; mając na uwadze, że z nowego ogólnego systemu preferencji będą wykluczone wszystkie bez wyjątku kraje określone przez Bank Światowy jako kraje o dochodach lokujących się w górnej strefie dochodów średnich, co oznacza, że Kostaryka i Panama utracą prawa do korzystania z tego systemu; mając na uwadze, że ogólny system preferencji jest systemem jednostronnym, tymczasowym i podlegającym zmianom, obejmuje niewielką gamę produktów i nie dotyczy większości produktów rolnych; mając na uwadze, że dzięki umowie ustanawiającej stowarzyszenie – która określi nowe, szersze ramy prawne, dające większą pewność prawną i przynoszące większe wzajemne korzyści – poprawi się sytuacja handlowa wszystkich państw Ameryki Centralnej; mając na uwadze, że nowy system umożliwi stopniową liberalizację rynku zamówień publicznych oraz handlu towarami i usługami, a także przyczyni się do wspierania inwestycji,

1.  zwraca się do Rady i Komisji o uwzględnienie następujących zaleceń:

Wprowadzenie

a)   podkreśla, że należy ułatwić przygotowanie, zawarcie i ratyfikację umowy ustanawiającej stowarzyszenie;

b)   przypomina, że na szczycie Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się w maju 2006 r. w Wiedniu, szefowie państw i rządów Unii Europejskiej oraz niektórych republik Ameryki Centralnej postanowili rozpocząć rokowania w sprawie umowy ustanawiającej stowarzyszenie między tymi dwoma regionami; przypomina, że rokowania te rozpoczęły się oficjalne w październiku 2007 r.;

c)   przypomina, że Panama, która początkowo śledziła rokowania jako obserwator, w styczniu 2010 r. zwróciła się o uczestnictwo w negocjacjach, i że w dniu 10 marca 2010 r. Unia Europejska oficjalnie zgodziła się na uczestnictwo Panamy w negocjacjach;

d)   przypomina, że rokowania zakończyły się pomyślnie w maju 2010 r., a po przeglądzie prawnym tekst umowy parafowano w dniu 22 marca 2011 r. i podpisano w Tegucigalpie w dniu 28 czerwca 2012 r.;

e)   przypomina, że zawarta w maju 2010 r. umowa ustanawiająca stowarzyszenie między UE i Ameryką Centralną obejmuje trzy główne obszary: dialog polityczny, współpracę oraz handel;

Dialog polityczny jako główny element rozwoju międzyregionalnego strategicznego partnerstwa

f)    podkreśla, że jest to pierwsze wszechstronne stowarzyszenie między regionami i że jest ono wyrazem nieugiętej woli politycznej UE; stowarzyszenie to jest decydującym krokiem w stronę integracji Ameryki Centralnej i obejmuje kwestie wykraczające daleko poza sam wolny handel;

g)   podkreśla, że sukces tej umowy ustanawiającej stowarzyszenie z Ameryką Centralną wpisuje się w logikę polityki wspierania procesu budowania pokoju, stabilizacji i demokratyzacji w regionie, jaką Unia Europejska zapoczątkowała w latach osiemdziesiątych dzięki silnemu zaangażowaniu politycznemu na rzecz różnych umów pokojowych, oraz dzięki procesowi zainicjowanemu przez grupę z Contadory;

h)   wyraża zadowolenie z nowych nadzwyczajnych możliwości, jakie dialog polityczny w ramach nowej umowy ustanawiającej stowarzyszenie otwiera przed międzyregionalnymi stosunkami między Unią Europejską a Ameryką Centralną;

i)    podkreśla, że umowa nabrała parlamentarnego wymiaru dzięki utworzeniu Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia złożonej z posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentarzystów z Ameryki Centralnej, która będzie informowana o decyzjach Rady Stowarzyszenia oraz będzie mogła formułować zalecenia i otrzymywać informacje o stosowaniu umowy;

j)    podkreśla, że należy zadbać o jak najlepsze stosowanie umowy, zwracając szczególną uwagę na kwestie poruszone przez Parlament w niniejszym sprawozdaniu oraz na przepisy wykonawcze dotyczące umowy, a także że należy wspierać działalność Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia;

k)   podkreśla, że umowa ustanawiające stowarzyszenie z Ameryką Centralną zawiera ważne postanowienia, które przyczyniają się do osiągnięcia celów działań zewnętrznych Unii Europejskiej określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, a w szczególności rozwijania i umacniania praw człowieka i demokracji, zrównoważonej gospodarki, a także rozwoju społecznego i ochrony środowiska naturalnego;

l)    podkreśla, że art. 1 umowy ustanawiającej stowarzyszenie mówi o poszanowaniu zasad demokracji, podstawowych praw człowieka i praworządności, które są „zasadniczym elementem” umowy, co oznacza, że naruszenie postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron spowoduje, że zostaną podjęte środki mogące prowadzić nawet do jej zawieszenia; uważa jednak, że należy wprowadzić konkretne mechanizmy zapewniające poszanowanie i stosowanie klauzuli o prawach człowieka zapisanej w umowie ustanawiającej stowarzyszenie;

m)  proponuje, aby Komisja co roku przedstawiała Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze stosowania całej umowy, a w szczególności aspektów dotyczących przestrzegania zasad demokracji i praw człowieka;

n)  podkreśla, że umowę ustanawiającą stowarzyszenie z Ameryką Centralną należy postrzegać jako odpowiednie ramy, które umożliwią połączenie wysiłków, aby na równej stopie zwalczać nierówności społeczne i ubóstwo, działać na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz podejmować społeczne, gospodarcze i polityczne wyzwania, którym dotąd nie sprostano;

o)   z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane opowiedzenie się za wielostronnością, aby lepiej bronić wspólnych celów i wartości oraz skutecznie sprostać światowym wyzwaniom;

p)   zauważa, że nowa umowa ustanawiająca stowarzyszenie daje nowe możliwości dialogu w zakresie zwalczania handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej, zgodnie z regionalną strategią bezpieczeństwa zatwierdzoną przez prezydentów krajów Ameryki Centralnej; z zadowoleniem przyjmuje liczne zobowiązania do koordynowania wysiłków, aby zwalczać handel narkotykami, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, przestępczość zorganizowaną i korupcję;

q)   uważa, że należy wspierać odpowiednie uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego zarówno w UE, jak i Ameryce Centralnej, ułatwiając mu aktywny udział w forach, komitetach i podkomitetach sektorowych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Społeczeństwa Obywatelskiego UE i Ameryki Centralnej;

Skuteczna współpraca na rzecz spójności społecznej i zwalczania ubóstwa

r)    podkreśla, że spójność społeczna jest głównym celem regionalnej polityki w zakresie współpracy; podkreśla, że spójność tę można osiągnąć tylko poprzez zmniejszenie ubóstwa, nierówności, wykluczenia społecznego oraz wszelkich form dyskryminacji dzięki odpowiedniej edukacji, a w szczególności dzięki szkoleniom zawodowym; podkreśla, że w ostatnich latach nie zmniejszono w wystarczającym stopniu nierówności społecznych i że brak bezpieczeństwa jest w Ameryce Centralnej powodem głębokiego niepokoju;

s)   podkreśla, że umowa daje możliwości zwiększenia spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju, które są kluczowymi elementami wzrostu gospodarczego, stabilności społecznej i zaangażowania demokratycznego;

t)    zwraca uwagę na zobowiązania do współpracy w zakresie modernizacji aparatu państwowego i administracji publicznej, ulepszenia systemów pobierania podatków i przejrzystości, zwalczania korupcji i bezkarności, wzmocnienia systemu sądowniczego i zwiększenia udziału społeczeństwa obywatelskiego;

u)   podkreśla, że strony umowy osiągnęły porozumienie w zakresie ochrony środowiska, którego celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój, współpraca przy zarządzaniu klęskami naturalnymi oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu, wylesianiu, pustynnieniu i działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej;

v)   podkreśla, że należy przyczynić się do ożywienia i wzmocnienia stosunków gospodarczych i handlowych oraz integracji tkanki produkcyjnej obu regionów, aby osiągnąć maksymalne korzyści z realizacji umowy ustanawiającej stowarzyszenie, promując w ten sposób zrównoważony i trwały wzrost gospodarczy, który pozwoli utworzyć nowe możliwości gospodarcze, handlowe i inwestycyjne oraz umożliwi większą integrację w obrębie Ameryki Centralnej oraz integrację Ameryki Centralnej z międzynarodową strukturą handlu;

w)  uważa, że należy dbać o przestrzeganie warunków określonych w umowie ustanawiającej stowarzyszenie w dążeniu do zwiększenia synergii między dwoma regionami, nie zaniedbując jednak interesów ogólnych, m.in. w zakresie oznaczeń geograficznych i praw własności intelektualnej, ani też priorytetów gospodarczych i handlowych UE;

x)   podkreśla, że należy promować współpracę przy odpowiednich zasobach technicznych i finansowych w strategicznych sektorach gospodarki obu regionów, zwłaszcza w dziedzinie handlu i zrównoważonego rozwoju, współpracy naukowej i technicznej w takich dziedzinach jak rozwój instytucji, harmonizacja przepisów, procedury celne i statystyczne, własność intelektualna, świadczenie usług, zamówienia publiczne, handel elektroniczny, rozwój przemysłu, zrównoważone zarządzanie zasobami, normy sanitarne i fitosanitarne, wsparcie dla MŚP i dywersyfikacja; należy uznać duże znaczenie, jakie mają modernizacja i innowacje technologiczne, oraz wykorzystać umowę ustanawiającą stowarzyszenie jako narzędzie do osiągnięcia tych celów;

y)   uważa, że należy co roku organizować i wspierać międzyregionalne Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego; uważa ponadto, że należy zachęcać sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie do zaangażowania się za pośrednictwem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, co umożliwi elastyczny związek między nimi i bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy w Ameryce Centralnej;

z)   uważa, że należy pobudzać do działań mających na celu podniesienie świadomości na temat umowy ustanawiającej stowarzyszenie wśród podmiotów z obu regionów oraz wspierać organizowanie targów handlowych w obu regionach, aby utworzyć platformę do nawiązywania kontaktów i współpracy, w szczególności między MŚP;

aa) uważa, że należy wspierać powstawanie konkurencyjnych ośrodków produkcyjnych tworzących wartość dodaną w Ameryce Centralnej; proponuje, aby utworzyć regionalne akademie handlu, zarówno w Ameryce Centralnej, jak i państwach członkowskich UE, których celem będzie budowanie potencjału MŚP poprzez szkolenia na temat warunków wstępnych, jakie należy spełnić, aby prowadzić handel produktami, towarami i usługami rolnymi z regionem partnerskim;

Podsumowanie

ab) podkreśla, że umowa ustanawiające stowarzyszenie przyczynia się do osiągnięcia celów zewnętrznych działań Unii, o których mowa w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej; zaznacza, że poszanowanie zasad demokracji, praw człowieka i praworządności są istotnymi elementami umowy;

ac) podkreśla, że obowiązujący obecnie tymczasowy system handlu, oparty na jednostronnym systemie ogólnych preferencji, ewoluuje w kierunku systemu będącego wynikiem negocjacji i opartego na wzajemności, zmierzającego do stopniowej liberalizacji wymiany towarów i usług, zamówień publicznych i wspierania inwestycji, który będzie stanowił przewidywalne ramy bezpieczeństwa i pewności prawa, co wytworzy wzajemne zaufanie niezbędne dla rozwoju handlu i inwestycji;

ad) podkreśla, że spójność społeczna jest głównym celem regionalnej polityki w zakresie współpracy i że nadrzędnym celem jest zmniejszenie ubóstwa, nierówności, wykluczenia społecznego oraz wszelkich form dyskryminacji;

ae) podkreśla, że umowa ustanawiająca stowarzyszenie z Ameryką Centralną skutecznie przyczynia się do integracji regionalnej, społecznej i politycznej oraz do osiągnięcia nadrzędnego celu międzyregionalnego strategicznego partnerstwa między UE a Ameryką Łacińską;

af) wzywa Radę Stowarzyszenia, aby po pięciu latach od wejścia w życie umowy ustanawiającej stowarzyszenie dokonała jej ogólnej oceny i aby w razie potrzeby dokonała przeglądu umowy opartego na jej wynikach i skutkach zawartych w tej ocenie;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U C 140 E z 16.3.2002, s. 569.

(2)

Dz.U C 296 E z 6.12.2006, s. 123.

(3)

Dz.U C 259 E z 29.10.2009, s. 64.

(4)

Dz.U C 298 E z 8.12.2006, s. 261.

(5)

Dz.U C 102 E z 24.4.2008, s. 291.

(6)

Dz.U C 70 E z 8.3.2012, s. 79.

(7)

Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0235.

(8)

Dz.U C 67 E z 18.3.2010, s. 101.

(9)

Dz.U C 99 E z 3.4.2012, s. 31.

(10)

Dz.U C 99 E z 3.4.2012, s. 101.

(11)

Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0412.

(12)

Dz.U C 81 E z 15.3.2011, s. 54.

(13)

Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0320.

(14)

Dz.U C 301 E z 13.12.2007, s. 233.

(15)

Dz.U C 227 E z 4.9.2008, s. 140.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (19.9.2012)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ameryką Centralną z drugiej strony

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Pablo Zalba Bidegain

(*)       Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską(1), z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie pomocy UE na rzecz handlu, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ściślejszego partnerstwa między Unią Europejską a Ameryką Łacińską(2), z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie handlu i ubóstwa: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczyniania się handlu do walki z ubóstwem(3), i z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie określenia nowej współpracy na rzecz rozwoju z Ameryką Łacińską,

   uwzględniając rezolucję Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (Eurolat) z 19 maja 2011 r. w sprawie perspektyw dotyczących stosunków handlowych między Unią Europejską a Ameryką Łacińską,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”, z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych, z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych i z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wzmocnienia roli europejskich MŚP w handlu międzynarodowym,

–   uwzględniając deklaracje z sześciu szczytów szefów państw i rządów Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Unii Europejskiej, które odbyły się w Rio de Janeiro (28 i 29 czerwca 1999 r.), Madrycie (17 i 18 maja 2002 r.), Guadalajarze (28 i 29 maja 2004 r.), Wiedniu (12 i 13 maja 2006 r.), Limie (16 i 17 maja 2008 r.) i Madrycie (17 i 18 maja 2010 r.),

   uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ameryką Centralną z drugiej strony,

   uwzględniając rozdział dotyczący handlu w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ameryką Centralną z drugiej strony,

A. mając na uwadze, że Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną stanowi ważny precedens, ponieważ jest pierwszą umową o stowarzyszeniu między dwoma regionami podpisaną przez UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony;

B.  mając na uwadze, że szczyt w Madrycie, który odbył się w maju 2010 r., umożliwił wznowienie wszystkich negocjacji z Ameryką Łacińską, które zostały wstrzymane w ostatnich latach, i zakończenie negocjacji dotyczących przedmiotowej umowy ustanawiającej stowarzyszenie, która po przeglądzie prawnym została parafowana dnia 22 marca 2011 r. i podpisana w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r.;

C. mając na uwadze, że umowa ustanawiająca stowarzyszenie jest zgodna z celem Unii w zakresie wspierania integracji regionalnej poprzez handel, określonym w komunikacie Komisji pt. „Handel, wzrost i polityka światowa”, i że wykorzystuje się w niej handel jako narzędzie do wspierania konkurencyjności, rozwoju i tworzenia miejsc pracy zgodnie z zaleceniami strategii „Europa 2020”,

D. mając na uwadze, że duże znaczenie części handlowej umowy ustanawiającej stowarzyszenie poszerzy pod względem ilościowym i jakościowym zakres towarów i usług objętych strefą wolnego handlu oraz ustanowi ramy bezpieczeństwa i pewności prawa, które będą pobudzać przepływ towarów, usług i inwestycji;

E.  mając na uwadze, że oczekuje się, iż część handlowa umowy ustanawiającej stowarzyszenie ułatwi, w poszczególnych sektorach, natychmiastowe lub stopniowe obniżenie ceł w sposób asymetryczny w celu stworzenia międzyregionalnej strefy wolnego handlu objętej stabilnym i przewidywalnym systemem, który zachęci do produktywnych inwestycji, przyczyni się do większego udziału regionu Ameryki Środkowej w światowym rynku, efektywnego zarządzania zasobami i zwiększenia konkurencyjności;

F.  mając na uwadze, że jednym z głównych celów umowy ustanawiającej stowarzyszenie jest przyczynienie się do większej integracji regionalnej i stabilności w Ameryce Centralnej oraz że cel ten zostanie osiągnięty pod warunkiem, że państwa będące stronami umowy wykażą zdecydowaną wolę polityczną i zobowiążą się do pokonania trudności i zwiększenia tempa integracji (obejmującej Panamę) poprzez podejmowanie skutecznych, równorzędnych i odpowiednich działań w celu tworzenia wzajemnie korzystnych synergii, wzmocnienia postanowień umowy i przyczynienia się do rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego;

G. mając na uwadze, że ustanowienie ram prawnych dla zwiększenia pewności prawa będzie pozytywne dla obu stron, zwiększając wymianę handlową i przepływ inwestycji oraz sektorową i geograficzną dywersyfikację; mając na uwadze, że oczekuje się, iż najistotniejszym skutkiem umowy dla Unii będą oszczędności wynikające z ograniczenia lub stopniowego znoszenia należności celnych oraz ułatwienia w zakresie wymiany handlowej i inwestycji w stabilnych ramach prawnych przyczyniających się do wzajemnego zaufania i podkreślających zobowiązanie obu regionów na rzecz przestrzegania norm międzynarodowych, a zwłaszcza norm określonych przez WTO i MOP; mając na uwadze, że umowa zapewnia Ameryce Centralnej zwiększenie międzynarodowej obecności, partnerstwo strategiczne z rozwiniętym rynkiem, szansę dywersyfikacji oraz przyciągnięcia długoterminowych i produktywnych inwestycji;

H. mając na uwadze, że asymetryczność umowy ustanawiającej stowarzyszenie przejawia się między innymi w stopniowaniu i ustanowieniu różnych okresów przejściowych dla obu regionów, umożliwiając dostosowanie struktur produkcyjnych do nowych realiów gospodarczych i handlowych wynikających z wdrożenia umowy;

I.   mając na uwadze, że wśród innych zasad, poszanowanie zasad demokratycznych oraz podstawowych praw człowieka i praworządności wzmocni krajowe i międzynarodowe polityki obu stron; mając na uwadze, że podkreśla się znaczenie włączenia sekcji dotyczącej handlu i zrównoważonego rozwoju, z odniesieniami do międzynarodowych standardów i umów dotyczących zatrudnienia, ochrony środowiska, dobrych rządów, zgodnie z celem w postaci trwałego i zrównoważonego rozwoju, który przyczynia się do zmniejszenia różnic między regionami i wewnątrz nich, umacniając w ten sposób ważny precedens dla przyszłych negocjacji; mając na uwadze oczekiwania, według których za pośrednictwem handlu można wspierać rozwój gospodarczy, rozwój ekologiczny i spójność społeczną; mając na uwadze pozytywną reakcję na utworzenie mechanizmów instytucjonalnych i mechanizmów nadzoru, takich jak Zarząd ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego;

J.   mając na uwadze podkreślenie zaangażowania obu regionów na rzecz oznaczeń geograficznych i własności intelektualnej, zgodnie z międzynarodowymi standardami;

K. mając na uwadze, że wszystkie środkowoamerykańskie państwa będące stronami umowy ustanawiającej stowarzyszenie są beneficjentami systemu GSP+, który przestaje obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r.; mając na uwadze, że nowy ogólny system preferencji będzie wykluczał, bez wyjątków, wszystkie kraje określane przez Bank Światowy jako kraje o dochodach lokujących się w górnej strefie dochodów średnich, co oznacza, że Kostaryka i Panama utracą prawa do korzystania z tego systemu; mając na uwadze, że ogólny system preferencji jest narzędziem jednostronnym, tymczasowym, podlegającym zmianom, obejmującym mniejszy zakres produktów i wykluczającym większość produktów rolnych, a umowa ustanawiająca stowarzyszenie przyczyni się do poprawy sytuacji handlowej wszystkich państw Ameryki Centralnej poprzez ustanowienie nowych, bardziej wszechstronnych i bezpiecznych ram prawnych korzystnych dla obu stron; mając na uwadze, że nowy system umożliwi stopniową liberalizację rynku zamówień publicznych oraz handlu towarami i usługami, a także przyczyni się do promowania inwestycji; mając również na uwadze, że w związku z tym, że reprezentuje on istotne zobowiązanie, powinien być ukierunkowany na dalszą walkę z ubóstwem i wykluczeniem, realizację milenijnych celów rozwoju (MCR) oraz osiągnięć w zakresie praw człowieka, międzynarodowych standardów społecznych, środowiskowych i odnoszących się do zatrudnienia;

1.  wzywa Radę i Komisję do uwzględnienia następujących zaleceń:

i)   należy ułatwić proces przygotowania, ratyfikacji i zawarcia umowy ustanawiającej stowarzyszenie;

ii)  należy przyczynić się do ożywienia i wzmocnienia stosunków gospodarczych i handlowych oraz integracji tkanki produkcyjnej obu regionów w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści z realizacji umowy ustanawiającej stowarzyszenie i promowania w ten sposób zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego, który spowoduje powstanie nowych możliwości gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych i pozwoli na większą integrację w obrębie Ameryki Centralnej oraz między Ameryką Centralna a międzynarodową strukturą handlu;

iii)  należy zapewnić zgodność z uwarunkowaniami określonymi w umowie ustanawiającej stowarzyszenie w dążeniu do większych synergii między tymi dwoma regionami, ale bez lekceważenia interesów ogólnych, między innymi w zakresie oznaczeń geograficznych i praw własności intelektualnej, a także priorytetów gospodarczych i handlowych UE;

iv) należy promować współpracę z wykorzystaniem zasobów technicznych i finansowych w strategicznych sektorach gospodarki w obu regionach, zwłaszcza w dziedzinie handlu i zrównoważonego rozwoju, współpracy naukowej i technicznej w takich dziedzinach jak rozwój instytucji, harmonizacja przepisów, procedury celne i statystyczne, własność intelektualna, świadczenie usług, zamówienia publiczne, handel elektroniczny, rozwój przemysłu, zrównoważone zarządzanie zasobami, normy sanitarne i fitosanitarne, wsparcie dla MŚP i dywersyfikacja; należy uznać znaczenie modernizacji i innowacji technologicznych oraz wykorzystać umowę ustanawiającą stowarzyszenie jako narzędzie do osiągnięcia tych celów;

v)  należy co roku organizować i wspierać międzyregionalne Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego; należy zachęcać sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie do zaangażowania za pośrednictwem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, co umożliwi elastyczny związek między nimi i bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy w Ameryce Centralnej, sprzyjający spójności społecznej, zwalczający ubóstwo i wykluczenie, dążący do osiągnięcia MCR i wzrostu gospodarczego, a także zapewniający przestrzeganie standardów społecznych, środowiskowych i odnoszących się do zatrudnienia oraz należyte zarządzanie zasobami naturalnymi, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarki gruntami i gospodarki wodnej;

vi) należy stymulować działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat umowy ustanawiającej stowarzyszenie wśród podmiotów z obu regionów oraz wspierać organizowanie targów handlowych w obu regionach w celu zapewnienia platformy do nawiązywania kontaktów i współpracy, w szczególności między MŚP;

vii)  należy zachęcać Unię Europejską i państwa Ameryki Centralnej do wnikliwego nadzorowania działalności przedsiębiorstw w przemyśle wydobywczym w tym regionie, a zwłaszcza do uważnego monitorowania wpływu tej działalności na środowisko i sytuację w zakresie zatrudnienia wśród lokalnych społeczności;

viii) należy wspierać powstawanie konkurencyjnych ośrodków produkcyjnych tworzących wartość dodaną w Ameryce Centralnej; należy zaproponować utworzenie regionalnych akademii handlu zarówno w regionach Ameryki Centralnej, jak i w państwach członkowskich UE, nastawionych na budowanie potencjału wśród MŚP poprzez udostępnianie szkoleń na temat warunków koniecznych do handlowania produktami, towarami i usługami rolnymi z regionem partnerskim;

ix) należy zapewnić możliwie najlepszą realizację umowy ustanawiającej stowarzyszenie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie poruszone przez Parlament w niniejszym sprawozdaniu oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do umowy, oraz wspierać działalność Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia, która zważywszy na złożoność handlowych i ekonomicznych przepisów umowy ustanawiającej stowarzyszenie powinna składać się proporcjonalnie z członków Komisji Handlu Międzynarodowego, w celu ścisłego monitorowania realizacji odnośnych postanowień umowy ustanawiającej stowarzyszenie.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols

(1)

Dz.U C 12 E z 15.1.2011, s. 245.

(2)

Dz.U C 296 E z 6.12.2006, s. 123.

(3)

Dz.U C 298 E z 8.12.2006, s. 261.


OPINIA Komisji Rozwoju (19.9.2012)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Catherine Grèze

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że Ameryka Centralna jest regionem słabo rozwiniętym o wysokim wskaźniku nierówności i ubóstwa – szacuje się, że 50,3% społeczeństwa żyje w ubóstwie; przypomina, że zawarta w maju 2010 r. umowa ustanawiająca stowarzyszenie między UE i Ameryką Centralną obejmuje trzy główne obszary: dialog polityczny, współpracę oraz handel;

2. wyraża zadowolenie, że umowa ustanawiająca stowarzyszenie ma na celu zwiększenie poziomu integracji między obydwoma regionami, jak również integracji regionalnej w Ameryce Centralnej, podkreśla oferowane przez tę umowę możliwości polepszenia spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju, które są kluczowymi elementami wzrostu gospodarczego, stabilności społecznej i zaangażowania demokratycznego;

3. podkreśla, że korzyści, jakie mogą płynąć dla państw Ameryki Centralnej z systemu preferencji handlowych są znaczne, uwzględniając fakt, że zastąpienie GSP+ umową o stowarzyszeniu pociąga za sobą system nieograniczonych w czasie zobowiązań dwustronnych, które pobudzą inwestycje, stopniową liberalizację wymiany towarów i usług oraz zamówienia publiczne między stronami;

4. z zadowoleniem stwierdza, że umowa ta zawiera liczne odniesienia do praw człowieka, do znaczenia ich umacniania i przestrzegania zasad demokratycznych, oraz podkreśla, że należy dopilnować, aby te artykuły umowy były ściśle przestrzegane przez obie strony; podkreśla, że art. 1 umowy o stowarzyszeniu stanowi, że prawa człowieka i poszanowanie podstawowych praw i wolności to „kluczowe elementy” umowy;

5. wyraża zadowolenie, że umacnianie praworządności w każdym kraju regionu, ochrona i promowanie praw człowieka oraz ochrona środowiska naturalnego pozostają priorytetami w stosunkach między UE a Ameryką Centralną na szczeblu dialogu politycznego i współpracy, zarówno w ramach stosunków z instytucjami państwowymi i regionalnymi, jak i z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego; w tym kontekście podkreśla utworzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Społeczeństwa Obywatelskiego UE i Ameryki Centralnej, a także Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia;

6. wyraża zadowolenie z faktu, że umowa uwzględnia asymetrię między obydwiema stronami; podkreśla, że Ameryka Centralna jest prawdopodobnie regionem, w którym UE utrzymała i nadal utrzymuje najwyższy na świecie poziom zaangażowania w ramach solidarności i współpracy na rzecz rozwoju w przeliczeniu na mieszkańca.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michael Cashman, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María Irigoyen Pérez, Claudiu Ciprian Tănăsescu


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

25.10.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

12

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Renate Weber

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2012Informacja prawna