Postup : 2011/0303(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0360/2012

Predkladané texty :

A7-0360/2012

Rozpravy :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0478

NÁVRH PREDBEŽNEJ SPRÁVY     
PDF 231kWORD 170k
8. novembra 2012
PE 489.715v02-00 A7-0360/2012

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Pablo Zalba Bidegain, Výbor pre medzinárodný obchod

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16395/1/2011),

–   so zreteľom na návrh Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (16394/2011),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0182/2012),

   so zreteľom na obchodnú kapitolu Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 15. novembra 2001 o globálnom partnerstve a spoločnej stratégii pre vzťahy medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou(1), z 27. apríla 2006 o posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou(2) a z 24. apríla 2008 o 5. samite Latinskej Ameriky a Karibiku a Európskej únie (LAK-EÚ) v Lime(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe(4), z 23. mája 2007 o pomoci EÚ v oblasti obchodu(5), z 21. októbra 2010 o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Latinskou Amerikou(6) a z 12. júna 2012 o vymedzení novej politiky rozvojovej pomoci s Latinskou Amerikou(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 5. februára 2009 o posilnení úlohy európskych malých a stredných podnikov v medzinárodnom obchode(8), z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v medzinárodných obchodných dohodách(9), z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov v dohodách o medzinárodnom obchode(10) a z 27. septembra 2011 novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020(11),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou(12) a z 5. júla 2011 o o zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky EÚ(13),

–   so zreteľom na uznesenia Európsko-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia (EuroLat), a predovšetkým na uznesenia schválené na 5. riadnom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 18. – 19. mája 2011 v meste Montevideo, Uruguaj, o perspektíve obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, a o Stratégiách na ochranu a vytváranie pracovných miest, najmä pre ženy a mládež a o vzťahoch medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou v oblasti bezpečnosti a obrany,

–   so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 15. marca 2007 o pokynoch pre rokovanie o Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a krajinami Strednej Ameriky na strane druhej(14),

–   so zreteľom na vyhlásenia šiestich samitov hláv štátov a predsedov vlád krajín Latinskej Ameriky, Karibiku a EÚ, ktoré sa konali v mestách Rio de Janeiro (28. – 29. júna 1999), Madrid (17. – 18. mája 2002), Guadalajara (28. – 29. mája 2004), Viedeň (12. – 13. mája 2006), Lima (16. – 17. mája 2008) a Madrid (17. – 18. mája 2010),

–   so zreteľom na článok 81 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výbor pre rozvoj (A7-0360/2012),

A. keďže dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou predstavuje dôležitý precedens tým, že ide o prvú dvojregionálnu dohodu o pridružení, ktorú podpísala EÚ po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy;

B.  keďže kľúčové ciele dvojregionálneho strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou tvoria regionálna, sociálna, hospodárska a kultúrna integrácia, ktoré sú podložené uzatváranými subregionálnymi a bilaterálnymi dohodami o pridružení;

C.  keďže v záujme toho, aby bol vývoj partnerských vzťahov medzi EÚ a Latinskou Amerikou v prospech obom zúčastneným stranám a prinášal úžitok všetkým, je nevyhnutné zohľadňovať dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a plné dodržiavanie ľudských práv všetkých občanov ako podstatného prvku politického dialógu;

D. keďže samit, ktorý sa konal v máji 2010 v Madride, viedol k obnoveniu všetkých obchodných rokovaní s Latinskou Amerikou, ktoré v posledných rokoch uviazli na mŕtvom bode, a k uzavretiu rokovaní o tejto dohode o pridružení;

E.  keďže rozvíjanie vzťahov s Latinskou Amerikou znamená vzájomný prospech a prináša výhody pre všetky členské štáty EÚ;

F.  keďže Parlament vyjadril svoje znepokojenie nad násilím páchaným na ženách vo svojom uznesení z 11. októbra 2007 o vraždení žien v Mexiku a strednej Amerike a úlohe Európskej únie v boji proti tomuto javu(15),

G. keďže EÚ je hlavný investor a druhý obchodný partner v Strednej Amerike, ako aj hlavný poskytovateľ rozvojovej pomoci;

H. keďže dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a ľudských, občianskych a politických práv občanov oboch regiónov sú základnými prvkami dohody;

I.   keďže dohoda obsahuje doložku o ľudských právach, ktorá vzájomne zaväzuje zmluvné strany k riadnemu overovaniu dodržiavania ľudských práv a k tomu, aby zaručili jej praktické uplatňovanie;

J.   keďže pre stredoamerický región sú príznačné javy vysokej chudoby, sociálneho vylúčenia a sociálnej zraniteľnosti a zraniteľnosti životného prostredia;

K.  keďže dohoda o pridružení predpokladá politické a hospodárske pridruženie medzi EÚ a týmto regiónom a jeho jednotlivými štátmi, ktoré zohľadňuje rozdiely medzi oboma regiónmi a medzi jednotlivými krajinami Strednej Ameriky;

L.  keďže cieľ dohody sa má zamerať na podporu udržateľného rozvoja, sociálnej súdržnosti a regionálneho rozvoja;

M. keďže EÚ by mohla prispievať prostredníctvom spolupráce k hľadaniu riešení zameraných na to, aby sa v regióne zaručila bezpečnosť, ktorá je v Strednej Amerike zdrojom vážnych obáv;

N. keďže dohoda o pridružení spĺňa cieľ EÚ podporovať regionálnu integráciu prostredníctvom obchodu, ako sa uvádza v oznámení Komisie (COM(2010)0612) s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti, a v súlade so stratégiou Európa 2020 definuje obchod ako hnaciu silu konkurencieschopnosti, rozvoja, tvorby pracovných miest;

O. keďže význam obchodnej časti dohody o pridružení kvalitatívne a kvantitatívne zväčší škálu tovaru a služieb, na ktoré sa budú vzťahovať výhody plynúce zo zóny voľného obchodu a ktorou sa ustanoví rámec na právnu bezpečnosť a istotu, ktoré budú podnetom na toky tovaru, služieb a investícií;

P.  keďže sa očakáva, že obchodná časť dohody o pridružení pre jednotlivé odvetvia zjednoduší okamžité či postupné znižovanie colných poplatkov na asymetrickom základe s cieľom vytvoriť dvojregionálnu zónu voľného obchodu podliehajúcu stabilnému a predvídateľnému režimu, ktorý podporí produktívne investície, rozsiahlejší prienik stredoamerického regiónu do svetového obchodu, efektívne riadenie zdrojov a lepšiu konkurencieschopnosť;

Q. keďže jeden z hlavných cieľom dohody o pridružení, ktorým je prispievať k lepšej regionálnej integrácii a stability v Strednej Amerike, sa dosiahne pod podmienkou, že zmluvné strany (vrátane Panamy) prejavia jasnú politickú vôľu a zaviažu sa prekonať ťažkosti a budú pokračovať v ďalšej dynamickej integrácii prijatím účinných, rovnocenných a primeraných opatrení, aby sa vytvorili vzájomné výhodné synergie a posilnili ustanovenia partnerských dohôd, čím budú prispievať k ekonomickému, politickému a sociálnemu rozvoju;

R.  keďže vytvorenie rámca na posilnenie právnej istoty bude mať kladný vplyv tak na strany podporujúce rast tovarových a investičných tokov, ako aj na odvetvovú a zemepisnú diverzifikáciu; keďže najvýraznejšou zmenou pre Úniu bude úspora, ktorá vznikne z postupného znižovania a odstraňovania colných poplatkov a zjednodušovania obchodu a investícií v rámci stability a vzájomnej dôvery, pričom zdôrazňuje, že oba regióny sa zaviazali k dodržiavaniu a plneniu medzinárodných noriem, najmä predpisov Svetovej obchodnej organizácie a Medzinárodnej organizácie práce; keďže pre Strednú Ameriku to bude znamenať lepšie presadzovanie sa na medzinárodnej scéne, strategické partnerstvo s konsolidovaným trhom a príležitosť na diverzifikáciu a prilákanie dlhodobých produktívnych investícií;

S.  keďže existuje asymetria v tej časti dohody o pridružení, ktorá je venovaná obchodu, naznačená okrem iného stupňovaním a zavádzaním rozličných prechodných období pre oba regióny, ktoré umožnia, aby sa produktívne štruktúry prispôsobili novým ekonomickým a obchodným skutočnostiam vyplývajúcich z ich uplatňovania;

T.  keďže spomedzi jej princípov dodržiavanie demokratických zásad a základných ľudských práv a princípov právneho štátu posilnia domáce a medzinárodné politiky oboch strán; keďže prvoradým je význam začlenenia osobitnej hlavy s názvom Obchod a udržateľný rozvoj s odkazmi na medzinárodné normy a dohody v pracovnej a ekologickej oblasti a v oblasti riadenia v súlade s cieľom udržateľného a vyváženého rozvoja, ktorý zmenšuje rozdiely medzi stranami a vnútri nich, čím sa vytvára dôležitý precedens na budúce rokovania; keďže sa očakáva, že prostredníctvom obchodu sa posilní hospodársky rozvoj, ekologický rast a sociálna súdržnosť; keďže sa víta zavedenie inštitucionálnych a monitorovacích mechanizmov, akým je Rada pre obchod a udržateľný rozvoj a Fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou;

U. keďže sa zdôrazňuje záväzok oboch regiónov dodržiavať zemepisné označenia a duševné vlastníctvo v súlade s medzinárodnými normami;

V. keďže všetky štáty Strednej Ameriky majú výhody zo všeobecného systému preferencií plus (GSP+), ktorý sa prestane uplatňovať 31. decembra 2013; keďže z nového systému GSP sa bez výnimky vylúčia všetky krajiny, ktoré Svetová banka označila ako krajiny s vyšším stredným príjmom, čo znamená, že Kostarika a Panama by stratili právo na využívanie tohto systému; keďže GSP je jednostranný a dočasný systém, ktorý podlieha možnosti revízie, zahŕňa užší sortiment produktov a vylučuje väčšinu poľnohospodárskych produktov; vďaka dohode o pridružení sa zlepší obchodné postavenie všetkých štátov Strednej Ameriky, pretože sa ňou ustanovuje nový, rozšírenejší, bezpečnejší a vzájomne výhodný právny rámec; keďže sa víta skutočnosť, že tento nový systém umožní postupnú liberalizáciu obchodnej výmeny tovaru a služieb, verejné zaobstarávanie a posilnenie investícií;

1.  žiada Radu a Komisiu, aby zohľadnili tieto odporúčania:

Úvod

(a)  umožnili spracovanie, podpísanie a ratifikáciu dohody o pridružení;

(b)  pripomína, že na samite Európskej únie a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorý sa uskutočnil v roku 2006, prijali hlavy štátov a vlád Európskej únie a niektorých republík Strednej Ameriky rozhodnutie o začatí rokovaní o dohode o pridružení medzi týmito dvomi regiónmi a že tieto rokovania sa začali v októbri 2007;

(c)  pripomína, že Panama, ktorá sa rokovaní zúčastňovala ako pozorovateľ, v januári 2010 požiadala, aby sa stala jednou z rokujúcich krajín, a že Európska únia 10. marca 2010 formálne akceptovala toto začlenenie Panamy medzi rokujúce krajiny;

(d)  pripomína, že rokovania sa úspešne skončili v máji 2010 a po fáze právneho preskúmania bolo znenie dohody parafované 22. marca 2011 a podpísané 28. júna 2012 v Tegucigalpe;

(e)  pripomína, že dohoda o pridružení uzatvorená v máji 2010 obsahuje tri hlavné piliere: politický dialóg, spoluprácu a obchod;

Politický dialóg ako kľúčový prvok rozvoja dvojregionálneho partnerstva

(f)   zdôrazňuje, že ide o prvé komplexné partnerstvo medzi regiónmi a je výsledkom neoblomnej politickej vôle EÚ. Toto partnerstvo predstavuje rozhodujúci krok vpred v integrácii Strednej Ameriky a prekračuje rámec obyčajných otázok voľného obchodu;

(g)  zdôrazňuje, že úspech tejto dohody o pridružení so Strednou Amerikou umožnila politika podpory mierového riešenia sporov, stability a demokratizácie v regióne, ktorú začala EÚ už v 80. rokoch minulého storočia, a to prostredníctvom intenzívnej politickej angažovanosti na základe rôznych mierových dohôd a postupu skupiny Contadora;

(h)  víta nové a mimoriadne možnosti pre dvojregionálne vzťahy medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou, ktoré ponúka politický dialóg o novej dohode o pridružení, a to na úrovni vlád a parlamentov, ako i na úrovni dialógu s občianskou spoločnosťou, čo predstavuje kvalitatívny skok v porovnaní s predchádzajúcim dialógom zo San José, ktorý sa začal v roku 1984;

(i)   zdôrazňuje parlamentný rozmer, ktorý dohoda získala vytvorením parlamentného Výboru pre pridruženie zloženého z poslancov Európskeho parlamentu a stredoamerických poslancov, ktorý bude informovaný o rozhodnutiach Rady pre pridruženie a ktorý môže vydávať odporúčania a má nárok na informácie o vykonávaní dohody;

(j)   zabezpečili optimálne vykonávanie dohody o pridružení, pričom sa musí venovať osobitná pozornosť bodom, ktoré zdôrazňuje Parlament v tomto uznesení, a ustanoveniam vykonávajúcim dohody o pridružení, ako aj podporili činnosti parlamentného výboru pre pridruženie ;

(k)  zdôrazňuje, že dohoda o pridružení so Strednou Amerikou obsahuje dôležité prvky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti Európskej únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii, najmä k rozvoju a upevňovaniu ľudských práv a demokracie, k udržateľnému hospodárstvu a rozvoju v sociálnej oblasti a v oblasti životného prostredia;

(l)   zdôrazňuje, že článok 1 dohody o pridružení uvádza význam dodržiavania demokratických zásad, základných ľudských práv a zásady právneho štátu ako „podstatných prvkov“ dohody, čo znamená, že proti ktorejkoľvek strane, ktorá by ich nedodržiavala, sa môžu prijať opatrenia, ktoré môžu viesť až k pozastaveniu uplatňovania dohody; nazdáva sa však, že je potrebné vytvoriť konkrétne mechanizmy, ktoré zabezpečia plnenie a dodržiavanie doložky o ľudských právach tejto dohody o pridružení;

(m) navrhuje, aby Komisia vypracovala výročnú správu a predložila ju Európskemu parlamentu, aby sa zabezpečilo monitorovanie celej dohody o pridružení vrátane aspektov týkajúcich sa demokratických zásad a ľudských práv;

(n) zdôrazňuje, že dohoda o pridružení uzatvorená so Strednou Amerikou sa musí chápať ako primeraný rámec na spojenie úsilia obidvoch strán v boji proti sociálnej nerovnosti a chudobe, za inkluzívny rast, pri riešení pretrvávajúcich sociálnych, hospodárskych a politických výziev;

(o)  víta rozhodný záväzok k multilateralizmu na lepšiu obranu spoločných hodnôt a cieľov, ako i na efektívne riešenie celosvetových výziev;

(p)  berie na vedomie, že nová dohoda o pridružení ponúka nové a zaujímavé možnosti, pokiaľ ide o boj proti obchodu s narkotikami a organizovanému zločinu, a to v súlade s Regionálnou stratégiou bezpečnosti, ktorú podpísali stredoamerickí prezidenti; víta rôzne záväzky týkajúce sa koordinácie úsilia o boj proti obchodovaniu s drogami, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, organizovanému zločinu a korupcii;

(q)  nazdáva sa, že sa má podporiť primerané zapojenie občianskej spoločnosti tak v EÚ, ako i v Strednej Amerike, tým, že sa podporí jej aktívna účasť na fórach, odvetvových výboroch a podvýboroch; v tomto smere víta zriadenie spoločného poradného výboru EÚ a Strednej Ameriky pre občiansku spoločnosť;

Efektívna spolupráca v boji proti chudobe a za sociálnu súdržnosť

(r)  zdôrazňuje, že sociálna súdržnosť ako cieľ politík v oblasti regionálnej spolupráce sa stavia do popredia; zdôrazňuje, že táto súdržnosť je možná, len ak sa zníži úroveň chudoby, nerovnosti, sociálneho vylúčenia a všetky formy diskriminácie prostredníctvom riadneho vzdelávania vrátane odborného vzdelávania; zdôrazňuje, že sociálna nerovnosť sa v posledných rokoch dostatočne neznížila a neistota vyvoláva v Strednej Amerike vážne obavy;

(s)  zdôrazňuje príležitosti, ktoré prináša táto dohoda v oblasti zlepšenia sociálnej súdržnosti a udržateľného rozvoja, čo sú kľúčové prvky konsolidácie hospodárskeho rastu, sociálnej stability a demokratického záväzku;

(t)   zdôrazňuje záväzky, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti modernizácie štátu a verejnej správy, zlepšenia systému daňových odvodov a transparentnosti, boj proti korupcii a beztrestnosti, posilnenie súdnictva a zapojenie občianskej spoločnosti;

(u)  zdôrazňuje dohodu, ktorú strany uzatvorili v oblasti životného prostredia a medzi ktorej ciele patrí zlepšenie kvality životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, spolupráca v oblasti riadení prírodných katastrof a boja proti zmene klímy, odlesňovaniu, dezertifikácii, ako aj zachovanie biodiverzity;

(v)  prispievali na oživenie a posilnenie hospodárskych a obchodných vzťahov a na integráciu výrobných štruktúr oboch regiónov s cieľom dosiahnuť z uplatňovania dohody o pridružení čo najväčšie výhody, a tak podporiť vyvážený a udržateľný rast, ktorý vytvára nové hospodárske, obchodné a investičné príležitosti umožňujúce lepšiu integráciu Strednej Ameriky ad intra a ad extra do medzinárodnej obchodnej štruktúry;

(w) je potrebné dohliadať na plnenie podmienok definovaných v dohode o pridružení a snažiť sa o maximálnu súčinnosť medzi oboma regiónmi, ale bez toho, aby sa zanedbávali všeobecné záujmy, napríklad čo sa týka zemepisných označení a práv duševného vlastníctva, ako aj priorít EÚ v oblasti hospodárstva a obchodu;

(x)  podnecovali spoluprácu v rámci primeraných technických a finančných prostriedkov v odvetviach strategických pre oba regióny, najmä v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja, ako aj v oblasti vedeckej a technickej spolupráce, a to v takých otázkach, akými sú posilnenie inštitucionálnych kapacít, harmonizácia predpisov, colné a štatistické postupy, duševné vlastníctvo, poskytovanie služieb, zadávanie verejných zákaziek, elektronický obchod, priemyselný rozvoj, udržateľné hospodárenie so zdrojmi, hygienické a fytosanitárne predpisy, podpora malých a stredných podnikov a diverzifikácia; uznali význam technologickej modernizácie a inovácie a využili túto dohodu o pridružení ako nástroj na naplnenie uvedených cieľov;

(y)  organizovali a každoročne usporadúvali dvojregionálne Fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou; vyzvali súkromný sektor a občiansku spoločnosť na účasť prostredníctvom politiky sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorá umožní bezproblémové vzťahy medzi oboma stranami a väčší udržateľný hospodársky rozvoj v Strednej Amerike;

(z)  podporovali aktivity na zvyšovanie povedomia o dohode o pridružení medzi zainteresovanými subjektmi v oboch regiónoch, stimulovali usporadúvanie obchodných veľtrhov v oboch regiónoch s cieľom poskytovať možnosti na nadväzovanie kontaktov a uzatváranie dohôd o spolupráci, najmä medzi malými a strednými podnikmi;

(aa) podporovali tvorbu konkurencieschopných výrobných centier s pridanou hodnotou v Strednej Amerike; navrhli zriadenie regionálnych obchodných odborných škôl v regiónoch Latinskej Ameriky, ako aj v členských štátoch EÚ so zameraním na budovanie kapacít malých a stredných podnikov tým, že by zabezpečovali školenia s prípravou na obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi, tovarom a službami s partnerským regiónom;

Závery

(ab) zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda o pridružení prispieva k dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii; zdôrazňuje, že dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a zásad právneho štátu sú podstatnými prvkami dohody;

(ac) zdôrazňuje, že súčasný systém obchodu, ktorý je dočasný a ktorý je založený na jednostrannom všeobecnom systéme preferencií, sa vyvíja smerom k vzájomnému systému s cieľom postupného uvoľnenia obchodu s tovarom a službami, verejného obstarávania, posilnenia investícií, pričom ustanovuje predvídateľný rámec právnej bezpečnosti a istoty, ktorý podporuje vzájomnú dôveru nutnú pre rozvoj vzájomného obchodu a investícií;

(ad) zdôrazňuje prioritu, ktorá sa udeľuje sociálnej súdržnosti ako cieľu politík regionálnej spolupráce, pričom hlavným cieľom je zníženie úrovne chudoby, nerovnosti, sociálneho vylúčenia a všetkých foriem diskriminácie;

(ae) zdôrazňuje, že dohoda o pridružení uzatvorená so Strednou Amerikou účinne prispieva k úsiliu o regionálnu, sociálnu a politickú integráciu a k dosiahnutiu zásadného cieľa dvojregionálneho strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou;

(af) naliehavo žiada radu pre pridruženie, aby po piatich rokoch od začiatku vykonávania dohody uskutočnila celkové hodnotenie a aby v prípade potreby na základe zistených výsledkov a vplyvov nájdených vo vyššie uvedenom hodnotení presadzovala preskúmanie dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 140 E, 16.3.2002, s. 569.

(2)

Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s.123.

(3)

Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2011, s. 64.

(4)

Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 261.

(5)

Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 291.

(6)

Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 79.

(7)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0235.

(8)

Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 101.

(9)

Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(10)

Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(11)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0412.

(12)

Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 54.

(13)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0320.

(14)

Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 233.

(15)

Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 140.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (19.9.2012)

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko(*): Pablo Zalba Bidegain

(*)       Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 21. októbra 2010 o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Latinskou Amerikou(1), z 23. mája 2007 o pomoci EÚ v oblasti obchodu, z 27. apríla 2006 o posilnení partnerstva medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou(2), z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe(3), z 12. júna 2012 o vymedzení novej politiky rozvojovej pomoci s Latinskou Amerikou,

–   so zreteľom na uznesenie Európsko-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia (EUROLAT) z 19.mája 2011 o vyhliadkach obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020, z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v medzinárodných obchodných dohodách, z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov v dohodách o medzinárodnom obchode a z 5. februára 2009 o posilnení úlohy európskych malých a stredných podnikov v medzinárodnom obchode,

–   so zreteľom na vyhlásenia šiestich samitov hláv štátov a predsedov vlád krajín Latinskej Ameriky, Karibiku a EÚ, ktoré sa konali v mestách Rio de Janeiro (28. – 29. júna 1999), Madrid (17. – 18. mája 2002), Guadalajara (28. – 29. mája 2004), Viedeň (12. – 13. mája 2006), Lima (16. – 17. mája 2008) a Madrid (17. – 18. mája 2010),

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu o pokynoch pre rokovanie o dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a krajinami Strednej Ameriky na strane druhej,

–   so zreteľom na obchodnú kapitolu Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej,

A. keďže dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou predstavuje dôležitý precedens tým, že ide o prvú dvojregionálnu dohodu o pridružení, ktorú podpísala EÚ po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy;

B.  keďže samit, ktorý sa konal v máji 2010 v Madride, umožnil odblokovať všetky rokovania s Latinskou Amerikou, ktoré boli v posledných rokoch pozastavené, a uzavrieť rokovania o tejto dohode o pridružení, ktorú po právnom preskúmaní parafovali 22. marca 2011 a podpísali 29. júna 2012 v Tegucigalpe;

C. keďže dohoda o pridružení spĺňa cieľ EÚ podporovať regionálnu integráciu prostredníctvom obchodu, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti, a v súlade so stratégiou Európa 2020 definuje obchod ako hnaciu silu konkurencieschopnosti, rozvoja, tvorby pracovných miest;

D. keďže význam obchodnej časti dohody o pridružení kvalitatívne a kvantitatívne zväčší škálu tovaru a služieb, na ktoré sa budú vzťahovať výhody plynúce zo zóny voľného obchodu a ktorou sa ustanoví rámec na právnu bezpečnosť a istotu, ktoré budú podnetom na toky tovaru, služieb a investícií;

E.  keďže sa očakáva, že obchodná časť dohody o pridružení pre jednotlivé odvetvia zjednoduší okamžité či postupné znižovanie colných poplatkov na asymetrickom základe s cieľom vytvoriť dvojregionálnu zónu voľného obchodu podliehajúcu stabilnému a predvídateľnému režimu, ktorý podporí produktívne investície, rozsiahlejší prienik stredoamerického regiónu do svetového obchodu, efektívne riadenie zdrojov a lepšiu konkurencieschopnosť;

F.  keďže jeden z hlavných cieľom dohody o pridružení, ktorým je prispievať k lepšej regionálnej integrácii a stability v Strednej Amerike, sa dosiahne pod podmienkou, že zmluvné strany prejavia jasnú politickú vôľu a zaviažu sa prekonať ťažkosti a budú pokračovať v ďalšej dynamickej integrácii (vrátane Panamy), prijatím účinných, rovnocenných a primeraných opatrení, aby sa vytvorili vzájomné výhodné synergie a posilnili ustanovenia partnerských dohôd, čím budú prispievať k ekonomickému, politickému a sociálnemu rozvoju;

G. keďže vytvorenie rámca na posilnenie právnej istoty bude mať kladný vplyv tak na strany podporujúce rast tovarových a investičných tokov, ako aj na odvetvovú a zemepisnú diverzifikáciu; keďže najvýraznejšou zmenou pre Úniu bude úspora, ktorá vznikne z postupného znižovania a odstraňovania colných poplatkov a zjednodušovania obchodu a investícií v rámci stability a vzájomnej dôvery, pričom zdôrazňuje, že oba regióny sa zaviazali na plnenie medzinárodných noriem, najmä predpisov Svetovej obchodnej organizácie WTO a Medzinárodnej organizácie práce; keďže pre Strednú Ameriku to bude znamenať lepšie presadzovanie sa na medzinárodnej scéne, strategické partnerstvo s konsolidovaným trhom a príležitosť na diverzifikáciu a prilákanie dlhodobých produktívnych investícií;

H. keďže existuje asymetria dohody o pridružení, naznačená okrem iného stupňovaním a zavádzaním rozličných prechodných období pre oba regióny, ktoré umožnia, aby sa produktívne štruktúry prispôsobili novým ekonomickým a obchodným skutočnostiam vyplývajúcich z ich uplatňovania;

I.   keďže spomedzi jej princípov dodržiavanie demokratických zásad a základných ľudských práv a princípov právneho štátu posilnia domáce a medzinárodné politiky oboch strán; keďže prvoradým je význam začlenenia osobitnej hlavy s názvom Obchod a udržateľný rozvoj s odkazmi na medzinárodné normy a dohody v pracovnej a ekologickej oblasti a v oblasti riadenia v súlade s cieľom udržateľného a vyváženého rozvoja, ktorý zmenšuje rozdiely medzi stranami a vnútri nich, čím sa vytvára dôležitý precedens na budúce rokovania; keďže sa očakáva, že prostredníctvom obchodu sa posilní hospodársky rozvoj, ekologický rast a sociálna súdržnosť; keďže sa víta zavedenie inštitucionálnych a monitorovacích mechanizmov, akým je Rada pre obchod a udržateľný rozvoj a Fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou;

J.   keďže sa zdôrazňuje záväzok oboch regiónov dodržiavať zemepisné označenia a duševné vlastníctvo v súlade s medzinárodnými normami;

K. keďže všetky štáty Strednej Ameriky majú výhody zo všeobecného systému preferencií plus (GSP+), ktorý sa prestane uplatňovať 31. decembra 2013; keďže z nového systému GSP sa bez výnimky vylúčia všetky krajiny, ktoré Svetová banka označila ako krajiny s vyšším stredným príjmom, čo znamená, že Kostarika a Panama by stratili právo na využívanie tohto systému; keďže GSP je jednostranný a dočasný systém, ktorý podlieha možnosti revízie, zahrnuje užší sortiment produktov a vylučuje väčšinu poľnohospodárskych produktov, keďže vďaka dohode o pridružení sa zlepší obchodné postavenie všetkých štátov Strednej Ameriky, pretože sa ňou ustanovuje nový, rozšírenejší, bezpečnejší a vzájomne výhodný právny rámec; keďže sa víta skutočnosť, že tento nový systém umožní postupnú liberalizáciu obchodnej výmeny tovaru a služieb, verejné zaobstarávanie a posilnenie investícií, a keďže sa z dôvodu zahrnutia väčšej oddanosti zameria na posilnenie boja proti chudobe a vylúčeniu, na plnenie miléniových rozvojových cieľov a dosiahnuté výsledky pri dodržiavaní ľudských práv a medzinárodných noriem v sociálnej, pracovnej a ekologickej oblasti;

1.  žiada Radu a Komisiu, aby zohľadnili tieto odporúčania:

i)   umožnili spracovanie, ratifikáciu a podpísanie dohody o pridružení;

ii)  prispievali na oživenie a posilnenie hospodárskych a obchodných vzťahov a na integráciu výrobných štruktúr oboch regiónov s cieľom dosiahnuť z uplatňovania dohody o pridružení čo najväčšie výhody, a tak podporiť vyvážený a udržateľný rast, ktorý vytvára nové hospodárske, obchodné a investičné príležitosti umožňujúce lepšiu integráciu Strednej Ameriky ad intra a ad extra do medzinárodnej obchodnej štruktúry;

iii)  dohliadali na plnenie podmienok definovaných v dohode o pridružení a snažili sa o maximálnu súčinnosť medzi oboma regiónmi, ale bez toho, aby sa zanedbávali všeobecné záujmy, napríklad čo sa týka zemepisných označení a práv duševného vlastníctva, ako aj priorít EÚ v oblasti hospodárstva a obchodu;

iv) podnecovali spoluprácu v rámci primeraných technických a finančných prostriedkov v odvetviach strategických pre oba regióny, najmä v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja, ako aj v oblasti vedeckej a technickej spolupráce, a to v takých otázkach, akými sú posilnenie inštitucionálnych kapacít, harmonizácia predpisov, colné a štatistické postupy, duševné vlastníctvo, poskytovanie služieb, zadávanie verejných zákaziek, elektronický obchod, priemyselný rozvoj, udržateľné hospodárenie so zdrojmi, hygienické a fytosanitárne predpisy, podpora malých a stredných podnikov a diverzifikácia; uznali význam technologickej modernizácie a inovácie a využili túto dohodu o pridružení ako nástroj na naplnenie uvedených cieľov;

v)  organizovali a každoročne usporadúvali dvojregionálne Fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou; vyzvali súkromný sektor a občiansku spoločnosť na účasť prostredníctvom politiky sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorá umožňuje bezproblémové vzťahy medzi oboma stranami a spôsobuje väčší udržateľný hospodársky rozvoj v Strednej Amerike, čo podporuje sociálnu súdržnosť, boj proti chudobe a vylúčeniu, čo pomáha pri plnení miléniových rozvojových cieľov a hospodárskeho rastu, ktorým sa zaručí dodržiavanie sociálnych, ekologických a pracovných noriem a kvalitné riadenie prírodných zdrojov, najmä pôdy a vody;

vi) podporovali aktivity na zvyšovanie povedomia o dohode o pridružení medzi zainteresovanými subjektmi v oboch regiónoch, stimulovali usporadúvanie obchodných veľtrhov v oboch regiónoch s cieľom poskytovať možnosti na nadväzovanie kontaktov a uzatváranie dohôd o spolupráci, najmä medzi malými a strednými podnikmi;

vii) vyzvali Európsku úniu a štáty Strednej Ameriky, aby pozorne sledovali činnosti ťažobných podnikov v regióne, najmä ich vplyv na životné prostredie a na situáciu v oblasti zamestnanosti miestnych obyvateľov;

viii) podporovali tvorbu konkurencieschopných výrobných centier s pridanou hodnotou v Strednej Amerike; navrhuje zriadenie regionálnych obchodných odborných škôl v regiónoch Latinskej Ameriky, ako aj v členských štátoch EÚ so zameraním na budovanie kapacít malých a stredných podnikov tým, že by zabezpečovali školenia s prípravou na obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi, tovarom a službami s partnerským regiónom;

ix) zabezpečovali optimálne uplatňovanie dohody o pridružení, pričom osobitnú pozornosť by mali venovať bodom, ktoré zdôraznil Parlament v tejto správe, a ustanoveniam vykonávacieho nariadenia dohody o pridružení, a podporovali činnosti parlamentného výboru pre pridružovanie, ktorý by sa vzhľadom na zložitosť dôležitých obchodných a hospodárskych ustanovené dohody o pridružení mal pomerne skladať z členov Výboru pre medzinárodný obchod, aby mohli pozorne sledovať uplatňovanie dôležitých ustanovení dohody.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols

(1)

Ú. v. EÚ C 12 E, 15.1.2011, s. 245.

(2)

Ú. v. EÚ C 296 E, 06.12.2006, s. 123.

(3)

Ú. v. EÚ C 298 E, 08.12.2006, s. 261.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (26.10.2012)

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na druhej strane

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Joly

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že Stredná Amerika je zraniteľným regiónom s vysokou mierou nerovnosti a chudoby – odhaduje sa, že 50,3 % obyvateľstva žije v chudobe; pripomína, že Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktorá bola uzavretá v máji 2010, obsahuje tri hlavné piliere: politický dialóg, spoluprácu a obchod;

2.  víta skutočnosť, že v dohode o pridružení je vyjadrená vôľa podporiť vyššiu úroveň integrácie oboch regiónov navzájom, ako aj integrácie v rámci samotného stredoamerického regiónu; zdôrazňuje príležitosti, ktoré prináša táto dohoda v oblasti zlepšenia sociálnej súdržnosti a udržateľného rozvoja, čo sú kľúčové prvky konsolidácie hospodárskeho rastu, sociálnej stability a demokratického záväzku;

3.  zdôrazňuje, že výhody, ktoré môže Stredná Amerika získať v podobe obchodných preferencií, sú významné, a to so zreteľom na skutočnosť, že prechod z VSP+ na dohodu o pridružení so sebou prináša režim dvojstranných záväzkov bez časového obmedzenia, ktorého povaha podporí investície, postupnú liberalizáciu vzájomných obchodných výmen tovaru a služieb a zadávanie verejných zákaziek medzi zmluvnými stranami;

4.  víta skutočnosť, že táto dohoda obsahuje množstvo odkazov na ľudské práva, na dôležitosť ich konsolidácie a dodržiavania demokratických zásad, a zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby obe strany striktne dodržiavali tieto články dohody; poukazuje na to, že článok 1 dohody o pridružení ustanovuje, že ľudské práva a dodržiavanie základných práv a slobôd sú „podstatným prvkom“ dohody;

5.  víta skutočnosť, že upevnenie právneho štátu v každej krajine regiónu a ochrana a presadzovanie ľudských práv a ochrana životného prostredia si vo vzťahoch medzi EÚ a Strednou Amerikou uchovajú popredné postavenie, a to na úrovni politického dialógu i spolupráce, s cieľom spolupracovať s vnútroštátnymi a regionálnymi inštitúciami i so subjektmi občianskej spoločnosti, pričom v tomto smere vyzdvihuje Spoločný poradný výbor EÚ a Strednej Ameriky pre občiansku spoločnosť, ako aj vytvorenie parlamentného výboru pre pridruženie.

6.  kladne hodnotí skutočnosť, že dohoda zohľadňuje rozdiely medzi oboma blokmi; zdôrazňuje, že Stredná Amerika je zrejme regiónom, v ktorom EÚ dodržiavala a naďalej dodržuje najsilnejší záväzok v oblasti solidarity a rozvojovej spolupráce na obyvateľa na svete.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cashman, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

María Irigoyen Pérez, Claudiu Ciprian Tănăsescu


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

25.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

12

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Renate Weber

Posledná úprava: 29. novembra 2012Právne oznámenie