Eljárás : 2011/0391(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0379/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0379/2012

Viták :

PV 11/12/2012 - 13
CRE 11/12/2012 - 13

Szavazatok :

PV 12/12/2012 - 7.13
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0495

JELENTÉS     ***I
PDF 467kWORD 639k
2012. november 15.
PE 491.255v02-00 A7-0379/2012

az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Giommaria Uggias

(Átdolgozás – a rendelet 87. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 Indokolás
 MElléklet: a jogi bizottság levele
 melléklet: az európai parlament, a tanács és a bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0827),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0458/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2012. március 28-i véleményére(1),

–   tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. július 18-i véleményére(2),

–   tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz intézett 2012. május 9-i levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0379/2012),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A résidőkiosztás 1993-ban bevezetett rendszere nem biztosítja a résidők optimális kiosztását és felhasználását, így a repülőtéri kapacitás optimális kihasználását sem. Mivel egyre nagyobb a repülőterek túlterheltsége, fontosabb új repülőtéri infrastruktúra pedig csak korlátozott mértékben fejlődik, a résidők ritka erőforrást képeznek. Az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú a légiközlekedési szolgáltatások nyújtásához, valamint a hatékony verseny fenntartásához. E célból a résidők kiosztását és felhasználását hatékonyabbá lehetne tenni egyrészt piaci mechanizmusok bevezetésével – garantálva, hogy a fel nem használt résidőket a lehető leghamarabb, átlátható módon az érdekelt légi fuvarozók rendelkezésére bocsátják –, másrészt a rendszer résidők kiosztásával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos alapelveinek megerősítésével. Ugyanakkor, noha a történeti résidők a légi társaságok számára eleget tesznek a menetrend-stabilitás igényének, a jelenlegi rendelet alkalmazásának jövőbeni értékelésekor más piaci mechanizmusok fokozatos bevezetését is kilátásba lehetne helyezni, például a történeti résidők visszavonását és árverésre bocsátását.

(4) A résidőkiosztás 1993-ban bevezetett rendszere nem biztosítja a résidők optimális kiosztását és felhasználását, így a repülőtéri kapacitás optimális kihasználását sem. Mivel egyre nagyobb a repülőterek túlterheltsége, fontosabb új repülőtéri infrastruktúra pedig csak korlátozott mértékben fejlődik, a résidők ritka erőforrást képeznek. Az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú a légiközlekedési szolgáltatások nyújtásához, valamint a hatékony verseny fenntartásához. E célból a résidők kiosztását és felhasználását hatékonyabbá lehetne tenni egyrészt a résidők cseréjére irányuló mechanizmusok bevezetésével – garantálva, hogy a fel nem használt résidőket a lehető leghamarabb, átlátható módon az érdekelt légi fuvarozók rendelkezésére bocsátják –, másrészt a rendszer résidők kiosztásával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos alapelveinek megerősítésével. Ezenkívül fontos fenntartani a légi csomópontok regionális repülőterekről való elérhetőségét, ha az ilyen útvonalak alapvető fontosságúak a szóban forgó régió gazdasága számára. Ezért a résidők hatékony kiosztásával kapcsolatos aggályokat illetően továbbra is szem előtt kell tartani azt, hogy védelmezni kell a légiközlekedési szolgáltatások külső előnyeit, és különösen azt az értéket, amelyet az európai régiók számára teremtenek.

Indokolás

A résidők elsődleges árverésre bocsátása, és bizonyos mértékben a résidők másodlagos kereskedelme is a nagyobb légi fuvarozóknak lenne előnyös, és a nyereségesebb hosszú távú járatoknak kedvezne. Addig, amíg a kapacitásproblémára nem sikerül átfogóbb megoldást találni, addig ez akadályozni fogja az európai régiók gócpontokhoz és a gócpontokra épülő gazdaságokhoz való hozzáférését.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A túlzsúfolt repülőtereken a résidők kiosztását továbbra is semleges, átlátható és a hátrányos megkülönböztetésektől mentes szabályokra kelle alapozni.

(6) A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.

Módosítás3

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) El kell törölni az azon légi fuvarozónak nyújtott elsőbbséget, amely egy repülőtéren résidő-sorozatot kér az adott repülőtér és egy regionális repülőtér közötti, megállás nélküli, menetrend alapján végzett utasszállító szolgáltatáshoz, mivel e helyzetre már elsőbbséget nyújtottak egy olyan légi fuvarozó számára, amely két uniós repülőtér közötti, megállás nélküli, menetrend alapján végzett utasszállító szolgáltatáshoz kér résidő-sorozatot.

törölve

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) El kell továbbá kerülni az olyan helyzeteket , amelyekben – a rendelkezésre álló résidők hiánya miatt – a liberalizáció előnyei egyenlőtlenül oszlanak meg és a verseny torzul.

(12) A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A nem menetrendszerű légi közlekedés hozzájárul a regionális kohézióhoz és versenyképességhez. Ha a légi fuvarozók az e rendelet hatálya alá tartozó valamely repülőtéren rendszeresen használtak résidőket ilyen közlekedés céljára – még akkor is, ha e résidők nem mindig ugyanazon útvonalakra vonatkoznak –, az ilyen résidők folyamatos használata iránti kérelmek számára elsőbbséget kell biztosítani.

Indokolás

A nem menetrendszerű légi közlekedés kapcsolatokat biztosít a kevésbé jól megközelíthető európai régiókkal, és ekképpen hozzájárul azok fejlődéséhez, amit el kell ismerni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az egységes európai égbolt végrehajtása terén elért eredmények jelentős hatással vannak a résidők kiosztására. Naprakésszé kell tenni a résidők kiosztására vonatkozó szabályokat az alábbiaknak megfelelően: a teljesítménytervek megszabása, amelyek szerint a repülőterek, a léginavigációs szolgáltatók, valamint a légtér felhasználói teljesítményfelügyeleti és teljesítményjavító szabályoknak vannak alávetve, valamint a hálózatkezelő feladatköre, amely az útvonalak európai hálózatának kialakítására és a légi forgalom központi irányítására épül. Így tehát olyan megfelelő szabályozást kell kialakítani, amely lehetővé teszi a hálózatkezelő, a működésfelülvizsgáló szerv és a nemzeti felügyeleti hatóságok bevonását a repülőtéri kapacitás és a koordinációs paraméterek meghatározásának eljárásába. Továbbá létre kell hozni a hálózati jelentőséggel bíró repülőterek új kategóriáját, hogy a hálózat jobban reagálhasson a válsághelyzeteket.

törölve

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A repülőtéri kapacitás hatékonyabb kihasználása és a járatok pontosságának javítása érdekében jobban össze kell hangolni a repülési terveket és a résidőket.

(14) A repülőterek rendelkezésre álló kapacitásának optimalizálása érdekében olyan közvetlen eljárásokra van szükség, amelyek célja a résidők és a repülési tervek közötti összhang biztosításának javítása.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg érthetőségének a javítása.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A koordinált vagy menetrend-egyeztetett repülőtérért felelős tagállamnak gondoskodnia kell egy olyan menetrend-egyeztető vagy koordinátor személyének kinevezéséről, akinek semlegessége nem kérdőjelezhető meg E célból meg kell erősíteni a koordinátorok szerepét. Elő kell írni a koordinátor jogi, szervezeti, döntéshozatali és pénzügyi függetlenségét valamennyi érdekelt fél, a tagállam, valamint az ezen államtól függő szervezetek tekintetében. Ahhoz, hogy a koordinátor tevékenységét ne érintse az emberi, technikai vagy pénzügyi erőforrások vagy szakértelem hiánya, a tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy biztosítsa a koordinátor számára a tevékenysége ellátásához szükséges erőforrásokat.

(15) A koordinált vagy menetrend-egyeztetett repülőtérért felelős tagállamnak gondoskodnia kell egy olyan menetrend-egyeztető vagy koordinátor személyének kinevezéséről, akinek semlegessége nem kérdőjelezhető meg E célból meg kell erősíteni a koordinátorok és a menetrend-egyeztetők szerepét. Elő kell írni a koordinátor jogi, szervezeti, döntéshozatali és pénzügyi függetlenségét valamennyi érdekelt fél, a tagállam, valamint az ezen államtól függő szervezetek tekintetében. Ahhoz, hogy a koordinátor és a menetrend-egyeztetők tevékenységét ne érintse az emberi, technikai vagy pénzügyi erőforrások vagy szakértelem hiánya, a tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy biztosítsa a koordinátor számára a tevékenysége ellátásához szükséges erőforrásokat.

Indokolás

Az európai koordinátor létrehozása céljából hasznosnak tűnik a koordinátorok és a menetrend-egyeztetők szerepének egyértelművé tétele és megerősítése. Másfelől e szereplők közötti hatékonyabb együttműködés hozzájárul az európai koordinátor létrehozásához szükséges feltételek pontosabb meghatározásához.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) További kötelezettségeket kell bevezetni a légi fuvarozókra vonatkozóan az információk koordinátornak történő átadása tekintetében. A tájékoztatás elmulasztásának, illetve hamis vagy megtévesztő információk átadásának esetére további szankciókat kell előírni. A hálózat részét képező repülőterek esetében a légi fuvarozók számára kötelezővé kell tenni, hogy közöljék járatszándékaikat vagy a koordinátor vagy menetrend-egyeztető által kért egyéb vonatkozó információkat.

(16) További kötelezettségeket kell bevezetni a légi fuvarozókra vonatkozóan az információk koordinátornak és menetrend-egyeztetőknek történő átadása tekintetében. A tájékoztatás elmulasztásának, illetve hamis vagy megtévesztő információk átadásának esetére további szankciókat kell előírni. A kijelölt státusszal nem rendelkező egyéb repülőterek esetében a légi fuvarozók számára kötelezővé kell tenni, hogy közöljék járatszándékaikat vagy a koordinátor vagy menetrend-egyeztető által kért egyéb vonatkozó információkat.

Indokolás

Az európai koordinátor létrehozása céljából hasznosnak tűnik a koordinátorok és a menetrend-egyeztetők szerepének egyértelművé tétele és megerősítése. Másfelől e szereplők közötti hatékonyabb együttműködés hozzájárul az európai koordinátor létrehozásához szükséges feltételek pontosabb meghatározásához.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Az Uniónak meg kell könnyítenie a koordinátorok és menetrend-egyeztetők közötti együttműködést, hogy lehetővé tegye számukra a bevált gyakorlatok kicserélését, aminek végső célja a későbbiekben az európai koordinátori tisztség létrehozása.

(17) Az Uniónak – az egységes európai égbolt megvalósítása tekintetében elért előrehaladás figyelembevételével – meg kell könnyítenie a koordinátorok és menetrend-egyeztetők közötti együttműködést, hogy lehetővé tegye számukra a bevált gyakorlatok kicserélését, aminek végső célja a későbbiekben az egységes európai koordinátori tisztség létrehozása.

Indokolás

Az egységes európai koordinátori tisztség elgondolása támogatható, azonban ehhez a folyamathoz időre van szükség; csak az egységes európai égbolt teljes körű megvalósítása után lehet létrehozni.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Egy repülőtér koordinációjáról szóló döntést az adott repülőtérért felelős tagállamnak kell meghoznia objektív ismérvek alapján. Az egységes európai égbolt megvalósításában és a hálózatkezelői feladatkör tekintetében elért előrelépések következtében – az Európai Légiforgalom-irányítási Hálózat hatékonyabb működésének biztosítása érdekében – hasznos lenne közelíteni a repülőterek kapacitásértékelési módszereit.

(19) Egy repülőtér koordinációjáról szóló döntést az adott repülőtérért felelős tagállamnak kell meghoznia objektív ismérvek alapján. Az egységes európai égbolt megvalósításában, a funkcionális légtérblokkok megvalósításában és a hálózatkezelői feladatkör tekintetében elért előrelépések következtében – az Európai Légiforgalom-irányítási Hálózat hatékonyabb működésének biztosítása érdekében – hasznos lenne közelíteni a repülőterek kapacitásértékelési módszereit.

Indokolás

A funkcionális légtérblokkok az egységes európai égbolt részét képező légiforgalom-irányítási hálózat szükséges kapacitásának és hatékonyságának megvalósítását szolgálják.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Egy résidő-sorozat érvényességének időtartamát azon menetrendi időszak időtartamára kell korlátozni, amelyre a résidőt megadják. A résidő-sorozatok, ideértve a történeti résidőket is, kiosztása tekintetében nyújtott elsőbbséget a koordinátornak kell megadnia vagy megerősítenie.

törölve

Indokolás

A rendelet értelmében a történeti jogokra nem a kiosztás révén, hanem a résidők korábbi használatából adódóan lehet szert tenni. A koordinátornak csak a jogszabályban meghatározott szabályokat szabad végrehajtania.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) E rendelet hatálybalépése nem sértheti a regionális repülőterek és a nagy csomópontok közötti összeköttetést; ezért megfelelő intézkedéseket kell előírni az európai – többek között a külső, a legkülső és a szigeti – régióknak a nagy európai csomópontokkal, ekként pedig a világ légiközlekedési hálózatával való összeköttetés biztosítása érdekében.

Indokolás

Jogos aggodalomra ad okot, hogy a nagy csomópontokon résidőkkel rendelkező légitársaságok ezeket többnyire a hosszú távú útvonalakra használják; mindez hátrányosan érintené az európai külső régiókat, amelyek ezáltal kiszorulnának a világ légiközlekedési hálózatából.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Ahhoz, hogy a légi fuvarozók alkalmazkodhassanak az olyan rendkívül sürgős helyzetekhez, mint például a forgalom jelentős visszaesése vagy a légi fuvarozók tevékenységére súlyosan kiható gazdasági válság, amelyek a menetrendi időszak nagy részét érintik, lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság sürgősségi intézkedéseket fogadjon el a koordinált repülőtereken hozandó intézkedések koherenciájának biztosítása céljából. Ezen intézkedések lehetővé tennék a légi fuvarozók számára, hogy megtartsák elsőbbségüket a következő menetrendi időszak ugyanazon résidő-sorozatainak kiosztása tekintetében, még akkor is, ha nem érik el a 85%-os küszöböt.

(24) Ahhoz, hogy a légi fuvarozók alkalmazkodhassanak az olyan rendkívül sürgős helyzetekhez, mint például a forgalom jelentős visszaesése vagy a légi fuvarozók tevékenységére súlyosan kiható gazdasági válság, amelyek a menetrendi időszak nagy részét érintik, lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság sürgősségi intézkedéseket fogadjon el a koordinált repülőtereken hozandó intézkedések koherenciájának biztosítása céljából. Ezen intézkedések lehetővé tennék a légi fuvarozók számára, hogy megtartsák elsőbbségüket a következő menetrendi időszak ugyanazon résidősorozatainak kiosztásában, még akkor is, ha nem érik el a 80%-os küszöböt.

Indokolás

A világszerte elfogadott „használd vagy elveszíted” szabály 80–20 arányának a javasolt 85–15 arányra történő megváltoztatása megfosztja a légi fuvarozókat attól, hogy kezelni tudják a rajtuk kívül álló, előre nem látható eseményeket (időjárás, a légiforgalom-irányítás miatt késedelmek, műszaki problémák stb.), amelyek miatt járatok törlésére kényszerülhetnek. E tekintetben javasolt a meglévő helyzet fenntartása.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) E rendeletnek figyelembe kell vennie az üzleti repülési ágazatban és a charter járatok esetében a nem tervezett repülések működtetéséhez szükséges rugalmassággal összefüggő követelményeket, különösen annak tudatában, hogy ezen üzemeltetők számára nem lehetséges történeti jogokon alapuló résidő-portfólió létrehozása.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A koordinációs bizottság szerepét kétszeresen meg kell erősíteni. Egyrészt a hálózatkezelőt, a működésfelülvizsgáló szervet és a nemzeti felügyeleti hatóságot meg kell hívni a bizottság üléseire. Másrészt, a koordinációs bizottság feladatai magukban foglalhatják, hogy javaslatokat vagy tanácsokat adhat a koordinátornak és/vagy a tagállamnak a repülőtér kapacitását érintő valamennyi kérdéssel, különösen az egységes európai égbolt végrehajtásával és az európai légiforgalom-irányítási hálózat működésével kapcsolatban. Továbbá a bizottságnak véleményt kell kibocsátania a működésfelülvizsgáló szerv és a nemzeti felügyeleti hatóság számára a koordinációs paraméterek és a léginavigációs szolgáltatóknak javasolt kulcsfontosságú teljesítménymutatók közötti kapcsolatról.

törölve

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A tapasztalatok szerint résidők jelentős számát későn helyezik vissza a résidőalapba ahhoz, hogy azokat hasznosan újra ki lehessen osztani. Ezért arra kell ösztönözni a repülőtér irányító szervét, hogy a repülőtéri illetékek rendszerének alkalmazásával tántorítsa el a légi fuvarozókat e magatartástól. Ugyanakkor e mechanizmus alkalmazásával a repülőtér irányító szervének nem szabad visszatartania a légi fuvarozókat a piacra lépéstől vagy a szolgáltatások fejlesztésétől.

(26) A tapasztalatok szerint résidők jelentős számát későn helyezik vissza a résidőalapba ahhoz, hogy azokat hasznosan újra ki lehessen osztani. Ezért arra kell ösztönözni a repülőtér irányító szervét, hogy a pénzügyi eszközök rendszerének alkalmazásával és a jelenleg hatályos szankciórendszer jelentős megerősítésével tántorítsa el a légi fuvarozókat az ilyen gyakorlatok alkalmazásától. Ugyanakkor e mechanizmusok alkalmazásával a repülőtér irányító szervének nem szabad visszatartania a légi fuvarozókat a piacra lépéstől vagy a szolgáltatások fejlesztésétől.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) E rendeletben lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tagállamok – a repülőtéri kapacitás javítása érdekében – a résidők a másodlagos piacon való értékesítéséből származó bevételeket a légi forgalom optimalizálására és új infrastruktúrák fejlesztésére fordíthassák.

Indokolás

Ez a módosítás egy új preambulumbekezdéssel egészíti ki az előadó által felvetett azon lehetőséget, hogy a résidők értékesítéséből származó bevételek egy részét a repülőtér-kapacitás javítására és növelésére lehessen fordítani.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) E rendelet rendelkezéseinek alkalmazása nem sérti a Szerződésben, és különösen annak 101., 102. és 106. cikkében megfogalmazott versenyszabályokat. .

(28) E rendelet rendelkezéseinek alkalmazása során nem szabad sérteni a Szerződésben, és különösen annak 101., 102. és 106. cikkében megfogalmazott versenyszabályokat.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kapacitás- és igényfelmérés kidolgozási módszereinek meghatározása céljából. Különösen fontos, hogy előkészítő munkái során a Bizottság megfelelő konzultációkat tartson, többek között szakértői szinten.

(30) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a) A Bizottságnak szakértői szintű konzultációkat kell folytatnia, valamint kapacitás- és igényfelmérést kell végeznie, amelyet az e rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1) „résidő”: egy koordinátor által e rendeletnek megfelelően koordinált repülőtéren légiközlekedési szolgáltatás működtetéséhez szükséges repülőtéri infrastruktúra teljes körének le- és felszállás céljából, egy adott napon és időpontban történő használatára adott engedély egy koordinátor általi, e rendeletnek megfelelő kiosztás szerint;

1) „résidő”: egy koordinátor által valamely légi fuvarozó számára e rendeletnek megfelelően a koordinált repülőtéren légiközlekedési szolgáltatás működtetéséhez szükséges repülőtéri infrastruktúra teljes körének le- és felszállás céljából, adott napokon és időpontokban történő használatára adott engedély egy koordinátor általi, e rendeletnek megfelelő kiosztás szerint;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) olyan légi fuvarozó, amely résidő-sorozatot kér két közösségi repülőtér közötti, megállás nélküli, menetrend alapján végzett utasszállító szolgáltatáshoz, és legfeljebb két másik légi fuvarozó üzemeltet azon a napon, ugyanazon repülőterek között ugyanilyen megállás nélküli, menetrend alapján végzett utasszállító szolgáltatást, és ha a fuvarozó kérését elfogadnák, összességében az adott napon és az adott repülőtéren kevesebb, mint kilenc résidővel rendelkezne az adott, megállás nélküli szolgáltatáshoz.

törölve

Indokolás

Az új belépő státusz az európai piacon szabad és torzulásmentes versenyre irányul. Amennyiben az új belépő státusz odaítélése az európai utak vonatkozásában a résidők maximális számával kapcsolatos sajátos szabályozástól függne, az egyes fuvarozókat előnyben részesítené. A verseny torzulásának elkerülése érdekében ugyanazokat a szabályokat kell megállapítani, függetlenül attól, hogy a repülés európai vagy nemzetközi útvonalon történik-e.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6) „légi fuvarozók csoportja”: két vagy több olyan légi fuvarozó, amelyek együttesen közös üzemeltetéssel, franchise üzemeltetéssel vagy code-share rendszerben működtetnek egy adott légiközlekedési szolgáltatást;

6) „légi fuvarozók csoportja”: két vagy több olyan légi fuvarozó, amelyek együttesen közös üzemeltetéssel, franchise üzemeltetéssel vagy code-share rendszerben, vagy nem menetrend szerinti járatok üzemeltetői esetében konzorcium keretében hasznosítanak egy adott résidőt;

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a nem menetrend szerinti légi járatok és az üzleti repülés üzemeltetői számára azonos lehetőségek álljanak rendelkezésre menetrend szerinti járatokat üzemeltető fuvarozókként rájuk vonatkozó új szabályok alapján.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9) „hálózati repülőtér”: olyan repülőtér, amely nem szembesül a túlzsúfoltság problémájával, de amelyik a forgalom hirtelen történő és jelentős megnövekedése vagy a kapacitás hirtelen bekövetkező jelentős csökkenése esetén kihatással lehet az európai légiforgalom-irányítási hálózat (a továbbiakban: a hálózat) működésére, az 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének megfelelően.

törölve

Indokolás

Az új (13) preambulumbekezdéssel megegyező módosítás: a koordinált és menetrend-egyeztetett repülőterek mellett nem kell létrehozni új repülőtér-kategóriát. Ellenben kívánatos egy, az adatcserére szolgáló rendszer létrehozása, amely elősegíti a repülőtéri tervezés összehangolását.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13) „résidő-sorozat”: legalább 15 olyan résidő, amelyet a nyári menetrendi időszakra és legalább 10 olyan résidő, amelyet a téli menetrendi időszakra vonatkozóan a hét ugyanazon napjának ugyanazon időpontjára kérnek egymást követő hetekre , és amelyeket a koordinátor ezek alapján vagy, ha ez nem lehetséges, hozzávetőlegesen ugyanazon időpontra ad meg ;

13) „résidő-sorozat”: legalább 5 olyan résidő, amelyet rendszeresen a hét ugyanazon napjának ugyanazon időpontjára kérnek ugyanazon menetrendi időszakban, és amelyeket a koordinátor ezek alapján vagy, ha ez nem lehetséges, hozzávetőlegesen ugyanazon időpontra ad meg, kivéve, ha a 9. cikk (8) bekezdésében említett körülmények között helyi szabályozással más megállapodás jön létre;

Indokolás

A résidősorozatot világszerte legalább 5 résidő sorozataként határozzák meg (a résidőkre vonatkozó világszintű útmutatásokkal összhangban). Figyelembe véve a repülés globális jellegét, nem lenne célravezető, ha Európában más szabályt vezetnének be. Meghatározott körülmények esetén azonban lehetőséget kell biztosítani helyi szabályok alkalmazására.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a) „nem menetrend szerinti légi járat”: olyan járat, amely nem teljesíti az 1008/2008/EK rendelet 2. cikkének 16. pontjában említett összes feltételt;

Indokolás

Az üzleti repülés meghatározott működési móddal rendelkezik. Az üzleti repülési műveletek többsége nem sorolható be a „programozott nem menetrend szerinti légi járat” fogalmába. Mivel a résidőkről szóló új rendelet érinti az üzleti repülést, új fogalommeghatározásra van szükség.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19) „hálózatkezelő”: az 551/2004/EK rendelet 6. cikke alapján létrehozott szerv;

19) „hálózatkezelő”: az 551/2004/EK rendelet 6. cikke alapján létrehozott, a légi forgalom irányításáért felelős szerv (ATM), amely lehetővé teszi a légtér optimális kihasználását és biztosítja, hogy a légi fuvarozók a kívánt útvonalon repülhessenek, ugyanakkor a lehető legnagyobb mértékben biztosítja a légtérhez és a léginavigációs szolgálatokhoz való hozzáférést.

Indokolás

Az 551/2004/EK rendelet 6. cikke szerinti meghatározás.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A repülőtéri koordináció vagy menetrend-egyeztetés feltételei

A repülőtéri koordináció vagy menetrend-egyeztetés feltételei

(1) A tagállamok nem kötelesek bármilyen repülőteret menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtérré minősíteni, csak e rendelet rendelkezéseinek az alkalmazásában.

(1) A tagállamok nem kötelesek bármilyen repülőteret menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtérré minősíteni, csak e rendelet rendelkezéseinek az alkalmazásában.

A tagállamok kizárólag a (3) bekezdés rendelkezései szerint minősíthetnek egy repülőteret koordinált repülőtérré.

A tagállamok kizárólag a (3) bekezdés rendelkezései szerint minősíthetnek egy repülőteret koordinált repülőtérré.

(2) Egy tagállam azonban bármilyen repülőteret menetrend-egyeztetett repülőtérré minősíthet, feltéve, hogy az átláthatóság, semlegesség és megkülönböztetés-mentesség alapelveit tiszteletben tartják.

(2) Egy tagállam azonban bármilyen repülőteret menetrend-egyeztetett repülőtérré minősíthet, feltéve, hogy az átláthatóság, semlegesség és megkülönböztetés-mentesség alapelveit tiszteletben tartják.

(3) A felelős tagállam gondoskodik arról, hogy alapos kapacitáselemzést és igényfelmérést végezzen egy – az európai légiforgalom-irányítási hálózat (a továbbiakban: a hálózat) részét képező – ki nem jelölt státuszú repülőtéren vagy egy menetrend-egyeztetett repülőtéren az adott repülőtér vezetése vagy bármely egyéb illetékes szerv, amikor e tagállam ezt szükségesnek találja vagy az alábbiakat követő hat hónapon belül:

(3) A felelős tagállam gondoskodik arról, hogy alapos kapacitáselemzést és igényfelmérést végezzen egy ki nem jelölt státuszú repülőtéren vagy egy menetrend-egyeztetett repülőtéren az adott repülőtér vezetése vagy bármely egyéb illetékes szerv, amikor e tagállam ezt szükségesnek találja vagy az alábbiakat követő hat hónapon belül:

i. egy repülőtér műveleteinek több mint felét képviselő légi fuvarozóknak vagy a repülőtér vezetésének az írásbeli kérelmére, ha bármelyikük véleménye szerint a repülőtér kapacitása bizonyos időszakokra vonatkozóan elégtelen a tényleges vagy tervezett műveletekhez; or

i. egy repülőtér műveleteinek több mint felét képviselő légi fuvarozóknak vagy a repülőtér vezetésének az írásbeli kérelmére, ha bármelyikük véleménye szerint a repülőtér kapacitása bizonyos időszakokra vonatkozóan elégtelen a tényleges vagy tervezett műveletekhez; or

ii. a Bizottság kérésére, különösen, ha az új belépők számára az adott repülőtéren komoly nehézséget okoz a le- és felszállások biztosítása , vagy ha a hálózatkezelő – a 677/2011/EU bizottsági rendelet 6. cikke (7) bekezdésének megfelelően – a repülőtér működési terve és a hálózat működési terve közötti koherencia biztosítása érdekében szükségesnek ítéli .

ii. a Bizottság kérésére, különösen, ha az új belépők számára az adott repülőtéren komoly nehézséget okoz a le- és felszállások biztosítása , vagy ha a hálózatkezelő – a 677/2011/EU bizottsági rendelet 6. cikke (7) bekezdésének megfelelően – a repülőtér működési terve és a hálózat működési terve közötti koherencia biztosítása érdekében szükségesnek ítéli .

Ezen elemzés meghatározza az esetleges kapacitáshiányokat, figyelembe véve a kérdéses repülőtéren meglévő környezeti korlátokat. Az elemzés mérlegeli e hiányok új vagy módosított infrastruktúrával, illetve működési vagy bármely más jellegű változtatással történő kiküszöbölésének a lehetőségeit, továbbá a problémák megoldására tervezett időkeretet.

Ez az elemzés, amely közös megállapodás szerint elfogadott és elsimert módszereken alapul, meghatározza az esetleges kapacitáshiányokat, figyelembe véve a kérdéses repülőtéren meglévő környezeti korlátokat. Az elemzés mérlegeli e hiányok új vagy módosított infrastruktúrával, illetve működési vagy bármely más jellegű változtatással történő kiküszöbölésének a lehetőségeit, továbbá a problémák megoldására tervezett időkeretet.

Az elemzés a Bizottság által felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján meghatározott módszereken alapszik, e rendelet 15. cikkének megfelelően. A módszerek figyelembe veszik a hálózatműködtetési tervre vonatkozóan a 677/2011/EU rendelet V. mellékletében megkövetelt követelményeket.

Az elemzés a Bizottság által felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján meghatározott módszereken alapszik, e rendelet 15. cikkének megfelelően. A módszerek figyelembe veszik a hálózatműködtetési tervre vonatkozóan a 677/2011/EU rendelet V. mellékletében megkövetelt követelményeket.

A (6) bekezdésre történő hivatkozás esetén ezt az elemzést naprakésszé teszik, ha a repülőtéren olyan változások történnek, amelyek jelentősen befolyásolják annak kapacitását és használatát vagy a koordinációs bizottság, a tagállam vagy a Bizottság kérésére . Mind az elemzést, mind pedig annak módszerét az elemzést kérő felek, illetve – külön kérésre – az egyéb érdekelt felek rendelkezésére bocsátják. Ezzel egyidejűleg az elemzést a Bizottság számára is megküldik.

A (6) bekezdésre történő hivatkozás esetén ezt az elemzést naprakésszé teszik, ha a repülőtéren olyan változások történnek, amelyek jelentősen befolyásolják annak kapacitását és használatát vagy a koordinációs bizottság, a tagállam vagy a Bizottság kérésére . Mind az elemzést, mind pedig annak módszerét az elemzést kérő felek, illetve – külön kérésre – az egyéb érdekelt felek rendelkezésére bocsátják. Ezzel egyidejűleg az elemzést a Bizottság számára is megküldik.

(4) Az elemzés alapján a tagállam konzultációt folytat a repülőtér kapacitási helyzetéről a repülőtér irányító testületével , a repülőteret rendszeresen használó légi fuvarozókkal, érdekképviseleti szervezeteikkel, a repülőteret rendszeresen használó általános célú repülés képviselőivel és a légiforgalmi irányításért felelős hatóságokkal.

(4) Az elemzés alapján a tagállam konzultációt folytat a repülőtér kapacitási helyzetéről a repülőtér vezetésével, a repülőteret használó légifuvarozókkal, érdekképviseleti szervezeteikkel, az általános célú repülés képviselőivel és a légiforgalmi irányításért felelős hatóságokkal.

(5) A Bizottság kérheti a hálózatkezelőtől, hogy bocsásson ki véleményt arról, hogyan rögzítik a kapacitást a hálózat működési igényei tekintetében. A Bizottság ajánlásokat tehet. A tagállam indokol minden olyan határozatot, amely eltér ezen ajánlásoktól. A határozatról tájékoztatják a Bizottságot.

(5) A Bizottság kérheti a hálózatkezelőtől, hogy bocsásson ki véleményt arról, hogyan rögzítik a kapacitást a hálózat működési igényei tekintetében.

(6) Ha egy vagy több menetrendi időszak tekintetében kapacitásproblémák merülnek fel, a tagállam gondoskodik arról, hogy a repülőteret az adott időszakokra csak akkor minősítsék koordináltnak , ha:

(6) Ha egy vagy több menetrendi időszak tekintetében kapacitásproblémák merülnek fel, a tagállam gondoskodik arról, hogy a repülőteret az adott időszakokra csak akkor minősítsék koordináltnak , ha:

a) a kapacitáshiány annyira súlyos , hogy a repülőtéren nem kerülhetők el a jelentős késések és

a) a kapacitáshiány annyira súlyos , hogy a repülőtéren nem kerülhetők el a jelentős késések és

b) e problémák rövid távú megoldására nincs lehetőség.

b) e problémák rövid távú megoldására nincs lehetőség.

(7) A (6) bekezdés b) pontjától eltérve, a tagállamok kivételes körülmények között az érintett repülőtereket koordináltnak minősíthetik az érintett időszakra , amely a menetrendi időszaknál rövidebb lehet . A (3), (4), (5) és (6) bekezdéstől eltérve, a tagállamok sürgős helyzetekben az érintett repülőtereket az érintett időszakra koordináltnak jelölhetik ki.

 

(8) Ha egy koordinált vagy menetrend-egyeztetett repülőtérről készített aktualizált kapacitás- és igényfelmérés azt mutatja, hogy kielégítő kapacitás áll rendelkezésre a szóban forgó repülőtér tényleges vagy tervezett üzemeltetéséhez, a tagállam – a (4) bekezdésben említett testületekkel folytatott konzultációt követően – menetrend-egyeztetett repülőtérré vagy ki nem jelölt státuszú repülőtérré változtatja a repülőtér minősítését.

(8) Ha egy koordinált vagy menetrend-egyeztetett repülőtérről készített aktualizált kapacitás- és igényfelmérés azt mutatja, hogy kielégítő kapacitás áll rendelkezésre a szóban forgó repülőtér tényleges vagy tervezett üzemeltetéséhez, a tagállam – a (4) bekezdésben említett testületekkel folytatott konzultációt követően – menetrend-egyeztetett repülőtérré vagy ki nem jelölt státuszú repülőtérré változtatja a repülőtér minősítését.

(9) A Bizottság kérésére – amely saját kezdeményezésére vagy a hálózatkezelő kezdeményezésére járhat el – és a (4) bekezdésben említett testületekkel folytatott konzultáció után, a tagállam biztosítja, hogy a ki nem jelölt státuszú repülőteret a hálózat részét képző repülőtérnek minősítsék. A határozatról tájékoztatják a Bizottságot. Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a repülőtérnek a továbbiakban nincs jelentősége a hálózat tekintetében, a tagállam – a (4) bekezdésben említett testületekkel folytatott konzultáció után – ki nem jelölt státuszú repülőtérre változtatja a repülőtér minősítését.

 

(10) Amennyiben határozatot hoznak a (6), a (8) vagy a (9) bekezdések értelmében, e határozatról a tagállam a téli menetrendi időszak esetében legkésőbb április 1-jéig, a nyári menetrendi időszak esetében pedig legkésőbb szeptember 1-jéig értesíti a (4) bekezdésben említett testületeket.

(10) Amennyiben határozatot hoznak a (6) vagy a (8) bekezdések értelmében, e határozatról a tagállam a téli menetrendi időszak esetében legkésőbb április 1-jéig, a nyári menetrendi időszak esetében pedig legkésőbb szeptember 1-jéig értesíti a (4) bekezdésben említett testületeket.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy koordinált vagy menetrend-egyeztetett repülőtéren az illetékes tagállam gondoskodik a koordinációs paraméterek évente kétszeri meghatározásáról, figyelembe véve az összes vonatkozó műszaki, működési , teljesítményi és környezeti korlátot, valamint ezek esetleges változásait. E korlátokról értesíteni kell a Bizottságot. A Bizottság – szükség esetén a hálózatkezelő segítségével – megvizsgálja a korlátokat, és ajánlásokat bocsát ki, amelyeket a tagállamnak a koordinációs paraméterek meghatározása előtt figyelembe kell vennie.

Egy koordinált vagy menetrend-egyeztetett repülőtéren az illetékes tagállam gondoskodik a koordinációs paraméterek évente kétszeri meghatározásáról, figyelembe véve az összes vonatkozó műszaki, működési , teljesítményi és környezeti korlátot, valamint ezek esetleges változásait. E korlátokról értesíteni kell a Bizottságot.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A koordinációs paraméterek meghatározása nem sérti a résidőkiosztás semleges és megkülönböztetéstől mentes jellegét.

törölve

Indokolás

Nincs szükség erre a bekezdésre, mivel a 95/93/EK rendelet egészének célja, hogy megkülönböztetésmentes legyen.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Egy hálózati repülőtérért, menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtérért felelős tagállam feladata, hogy megfelelő képesítéssel rendelkező természetes vagy jogi személyt nevezzen ki menetrend-egyeztetői vagy repülőtéri koordinátori beosztásba, a repülőteret rendszeresen igénybe vevő légi fuvarozókkal, az érdekképviseleti szervezeteikkel, a repülőtér vezetésével és a koordinációs bizottsággal – ha van ilyen bizottság – folytatott konzultációt követően. Ugyanaz a menetrend-egyeztető vagy koordinátor egyszerre több repülőtérre is kinevezhető.

(1) Egy menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtérért felelős tagállam feladata, hogy megfelelő képesítéssel rendelkező természetes vagy jogi személyt nevezzen ki menetrend-egyeztetői vagy repülőtéri koordinátori beosztásba, a repülőteret rendszeresen igénybe vevő légi fuvarozókkal, az érdekképviseleti szervezeteikkel, a repülőtér vezetésével és a koordinációs bizottsággal – ha van ilyen bizottság – folytatott konzultációt követően. Ugyanaz a menetrend-egyeztető vagy koordinátor egyszerre több repülőtérre is kinevezhető.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. jogi szempontból a koordinátor főbb feladataival, nevezetesen a résidők igazságos és megkülönböztetéstől mentes kiosztásával, olyan természetes vagy jogi személyt bíznak meg, aki maga nem nyújt szolgáltatásokat a repülőtéren, nem olyan légitársaság, amely a repülőtérről útvonalakat működtet, és nem a szóban forgó repülőtér vezetéséről van szó;

i. jogi szempontból a koordinátor főbb feladataival, nevezetesen a résidők igazságos és megkülönböztetéstől mentes kiosztásával, olyan természetes vagy jogi személyt bíznak meg, aki maga nem nyújt szolgáltatásokat a repülőtéren, nem olyan légitársaság, amely a repülőtérről útvonalakat működtet, és nem a szóban forgó repülőtér vezetéséről van szó; annak bizonyításául, hogy ilyen egységekkel közös érdekeltségei nincsenek, a koordinátornak vagy menetrend-egyeztetőnek minden évben nyilatkozatot kell benyújtania pénzügyi érdekeltségiről;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia. a koordinátori testület összetételének vagy a koordinátor felügyeleti funkciójának szintén függetlennek kell lennie a repülőtér irányító testületének, az érintett repülőtért használó légitársaságoknak vagy valamely felhasználót vagy szolgáltatót képviselő bármely más jogalanynak a közvetlen érdekeitől. Ez azonban nem zárja ki, hogy az ilyen szervezetek képviselői valamely testület tagjai legyenek vagy felügyeleti funkciót ellássanak, amennyiben a szavazati jogok kiegyensúlyozottak;

Indokolás

A módosítás célja a kiegyensúlyozott és pártatlan koordinátori testület biztosítása.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – ii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iib. e célból a koordinátornak vagy a menetrend-egyeztetőnek olyan természetes vagy jogi személynek kell lennie, aki vagy amely a kinevezését megelőző 2 évben nem állt sem a szóban forgó repülőtér vezetése, sem pedig ott működő szolgáltató vagy onnan útvonalakat működtető légitársaság alkalmazásában, és nem is működött velük együtt folyamatos jelleggel, valamint a függetlenségét a koordinátori vagy menetrend-egyeztetői tisztségének megszűnését követően további 2 évig megőrzi;

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a koordinátor tevékenységét finanszírozó rendszer garantálja a koordinátor független jogállását.

c) a koordinátor és a menetrend-egyeztető tevékenységét finanszírozó rendszer garantálja a koordinátor és a menetrend-egyeztető független jogállását;

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A c) pontban előírt finanszírozást a koordinált repülőtereken működő légi fuvarozók és a repülőterek biztosítják garantálva a pénzügyi költségek méltányos megosztását valamennyi érdekelt fél között, és elkerülve, hogy a finanszírozás elsődlegesen egyetlen érdekelt féltől függjön. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a koordinátor folyamatosan rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal, legyen szó pénzügyi, emberi, technikai és anyagi erőforrásokról, valamint a tevékenységei ellátásához szükséges szakértelemmel.

A c) pontban előírt finanszírozást a koordinált és menetrend-egyeztetett repülőtereken működő valamennyi légi fuvarozó, valamint ezek a repülőterek biztosítják garantálva a pénzügyi költségek méltányos megosztását valamennyi érdekelt fél között, és elkerülve, hogy a finanszírozás elsődlegesen egyetlen érdekelt féltől függjön. Az átlátható, megkülönböztetésmentes és a koordinátor vagy a menetrend-egyeztető által nyújtott szolgáltatással összhangban álló díjszabás biztosítása érdekében a tagállamok az érintett felek részvételével zajló – fellebbezési lehetőséget is magában foglaló – konzultációs eljárást alakítanak ki. A légi fuvarozók hozzájárulásának megszerzése az érintett repülőterek feladata, amelyek az összeget átutalják a koordinátor vagy a menetrend-egyeztető számára. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a koordinátor és a menetrend-egyeztető megfelelő pénzügyi, emberi, technikai és anyagi erőforrásokkal és olyan szakértői támogatással rendelkezzen, amelyek mindenkor lehetővé teszik számára feladatainak ellátását.

Indokolás

Indokoltnak látszik, hogy a koordinációt igénybevevő fuvarozók részt vegyenek annak finanszírozásában, valamint hogy a hozzájárulás összege összhangban álljon a koordinációs szolgáltatással. Másfelől, ha a repülőtér eleve megfelelő struktúrákkal rendelkezik a beszedéshez, akkor megfelelő szereplőnek tekinthető és az új struktúrák felesleges létrehozása elkerülhető. A konzultációs és fellebbezési eljárás létrehozása lehetővé teszi a visszaélések elkerülését, valamint az átláthatóság biztosítását.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A koordinátor ellenőrzi, hogy a légi fuvarozók tényleges üzemelése összhangban áll-e a részükre kiosztott résidőkkel. E megfelelőségi ellenőrzéseket a repülőtér irányító testületével és a légiforgalmi irányító hatóságokkal együttműködve végzik, és figyelembe veszik az érintett repülőtérre vonatkozó idő- és egyéb lényeges paramétereket.

A koordinátor ellenőrzi, hogy a légi fuvarozók tényleges üzemelése összhangban áll-e a részükre kiosztott résidőkkel. E megfelelőségi ellenőrzéseket a repülőtér irányító testületével, a légiforgalmi irányító hatóságokkal és a hálózatkezelővel együttműködve végzik, és figyelembe veszik az érintett repülőtérre vonatkozó idő- és egyéb lényeges paramétereket.

Indokolás

A hálózatkezelő számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kifejthesse véleményét arról, hogy a légi fuvarozók üzemelése összhangban áll-e a számukra kiosztott résidőkkel.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A koordináció és a menetrendegyeztetés átláthatósága

A koordináció és a menetrendegyeztetés átláthatósága

(1) Minden egyes menetrendi időszak végén, a koordinátor vagy a menetrend-egyeztető az érintett tagállamok és a Bizottság részére jelentést nyújt be a tevékenységéről, amelyben felvázolja a résidő-kiosztás és/vagy menetrend-egyeztetés általános helyzetét. A jelentés megvizsgálja különösen a 9. cikk (5) bekezdésének, valamint a 13. és a 18. cikknek az alkalmazását, továbbá a 9. és a 10. cikk alkalmazásával kapcsolatban a koordinációs bizottsághoz benyújtott panaszokat és az azok megoldására tett lépéseket. A jelentés tartalmazza továbbá az érdekelt feleknél készített, a koordinátor által nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos vizsgálat eredményeit.

(1) A koordinátornak vagy a menetrend-egyeztetőnek minden évben tevékenységi jelentést kell benyújtania be az érintett tagállamokhoz, a Bizottsághoz és a kérelme finaszírozásában érintett valamennyi szereplőhöz, amelyben felvázolja a résidő-kiosztás és/vagy menetrend-egyeztetés általános helyzetét. A jelentés megvizsgálja különösen a 9. cikk (5) bekezdésének, valamint a 13. és a 18. cikknek az alkalmazását, továbbá a 9. és a 10. cikk alkalmazásával kapcsolatban a koordinációs bizottsághoz benyújtott panaszokat és az azok megoldására tett lépéseket. A jelentésnek tartalmaznia kell a résidők e rendelet 13. cikke szerinti adásvételéből származó anyagi ellenszolgáltatásra vonatkozó összesített és bontott adatokat is. Tartalmazza továbbá az érdekelt feleknél készített, a koordinátor és a menetrend-egyeztető által nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos vizsgálat eredményeit.

 

A koordinátor és a menetrend-egyeztető emellett évente önálló pénzügyi jelentést nyújt be a Bizottság, a tagállamok, valamint a finanszírozásukban érintett valamennyi fél számára, amelyben részletesen szerepelnek a saját tevékenységükkel összefüggő bevételek és kiadások.

(2) A Bizottság elfogadhatja az (1) bekezdésben említett tevékenységi jelentés mintáját. E végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően fogadják el.

(2) A Bizottság elfogadhatja az (1) bekezdésben említett tevékenységi jelentés mintáját. E végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően fogadják el.

(3) A koordinátor ingyenesen hozzáférhető elektronikus adatbázist vezet, amely az alábbi információkat tartalmazza:

(3) A koordinátor a hatáskörébe tartozó minden egyes repülőtér vonatkozásában naprakész elektronikus adatbázist vezet, amelyet kérésre valamennyi érdekelt fél, közöttük az Európai Parlament számára szabadon hozzáférhetővé tesz, és amely az alábbi információkat tartalmazza:

a) a légitársaság által kiosztott történeti résidők, időrendben, a repülőteret használó valamennyi légi fuvarozó részére;

a) a légitársaság által kiosztott történeti résidők, időrendben, a repülőteret használó valamennyi légi fuvarozó részére;

b) a légi fuvarozók által kért résidők légi fuvarozók szerint és időrendben, a repülőtér valamennyi légi fuvarozója részére;

b) a légi fuvarozók által kért résidők légi fuvarozók szerint és időrendben, a repülőtér valamennyi légi fuvarozója részére;

c) minden kiosztott résidő és a még nem teljesített kérelmek is, légi fuvarozók szerint és időrendben felsorolva, valamennyi légi fuvarozó részére;

c) minden kiosztott résidő és a még nem teljesített kérelmek is, légi fuvarozók szerint és időrendben felsorolva, valamennyi légi fuvarozó részére;

d) a még rendelkezésre álló résidők a koordinációs paraméterekben figyelembe vett korlátok összes típusa vonatkozásában. Az adatbázisnak lehetővé kell tennie a légi fuvarozók számára, hogy ellenőrizzék a kérelmeiknek megfelelő résidők elérhetőségét ;

d) a még rendelkezésre álló résidők a koordinációs paraméterekben figyelembe vett korlátok összes típusa vonatkozásában. Az adatbázisnak lehetővé kell tennie a légi fuvarozók és a repülőterek számára, hogy ellenőrizzék ezek elérhetőségét;

e) azon átruházott vagy elcserélt résidők, amelyek esetében feltüntették az érintett légi fuvarozó kilétét és azt, hogy az átruházás vagy csere anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatással vagy anélkül történt-e. Minden évben közzéteszik az anyagi ellenszolgáltatással kapcsolatos összesített adatokat;

e) azon átruházott vagy elcserélt résidők, amelyek esetében feltüntették az érintett légi fuvarozó kilétét és azt, hogy az átruházás vagy csere anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatással vagy anélkül történt-e. Minden évben közzéteszik az anyagi ellenszolgáltatással kapcsolatos összesített adatokat;

f) a koordinációs paraméterekre vonatkozó teljes és részletes információk.

f) a koordinációs paraméterekre vonatkozó teljes és részletes információk.

Ezen információkat folyamatosan frissítik. Minden időszak végén a koordinátor biztosítja az (1) bekezdésben említett tevékenységi jelentés közzétételét.

Ezen információkat folyamatosan frissítik. A koordinátornak évente közzé kell tennie az (1) bekezdésben említett tevékenységi jelentést.

(4) A koordinátor biztosítja az adatok megőrzését és hozzáférhetőségét legalább öt azonos, egymást követő menetrendi időszak ideje alatt.

(4) A koordinátor biztosítja az adatok megőrzését és hozzáférhetőségét legalább öt azonos, egymást követő menetrendi időszak ideje alatt.

(5) Ha a menetrend-tájékoztatás formátumára vonatkozóan vannak időszerű és általánosan elfogadott menetrend-tájékoztatás szabványok, a menetrend-egyeztető, a koordinátor és a légi fuvarozók alkalmazzák ezeket, feltéve, hogy azok megfelelnek az uniós jognak.

(5) Ha a menetrend-tájékoztatás formátumára vonatkozóan vannak időszerű és általánosan elfogadott menetrend-tájékoztatás szabványok, a menetrend-egyeztető, a koordinátor és a légi fuvarozók alkalmazzák ezeket, feltéve, hogy azok megfelelnek az uniós jognak.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtéren üzemelő vagy üzemelni szándékozó , a hálózat részét képező légi fuvarozók kötelesek a menetrend-egyeztető vagy a koordinátor rendelkezésére bocsátani az általuk kért valamennyi lényeges tájékoztatást . Amennyiben ezen információk megváltoznak, a légi fuvarozók a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják arról a menetrend-egyeztetőt és a koordinátort. Minden lényeges tájékoztatást a menetrend-egyeztető vagy a koordinátor által meghatározott formátumban és határidőn belül kell szolgáltatni. A légi fuvarozónak résidőkiosztás kérelmezésekor különösen arról kell tájékoztatnia a koordinátort, hogy – az igényelt résidők tekintetében – előnyös lenne-e számára a 2. cikk 2) pontjában meghatározott új belépő státusza .

(1) A menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtéren üzemelő vagy üzemelni szándékozó légi fuvarozók kötelesek a menetrend-egyeztető, illetve a koordinátor rendelkezésére bocsátani az általuk kért valamennyi lényeges tájékoztatást. Amennyiben ezen információk megváltoznak, a légi fuvarozók a lehető kellő időben és legrövidebb időn belül tájékoztatják arról a menetrend-egyeztetőt és a koordinátort. Minden lényeges tájékoztatást a menetrend-egyeztető vagy a koordinátor által meghatározott határidőn belül kell szolgáltatni. A légi fuvarozónak résidőkiosztás kérelmezésekor különösen arról kell tájékoztatnia a koordinátort, hogy – az igényelt résidők tekintetében – előnyös lenne-e számára a 2. cikk 2) pontjában meghatározott új belépő státusza, valamint hogy csatlakozott-e más, ugyanazt a repülőteret használó légi fuvarozókhoz, elkerülve ezáltal az e minősítéshez való indokolatlan hozzáférést.

Indokolás

A koordinátor számára gyakran igen nehéz tudomást szerezni a légi fuvarozók közötti együttműködésről; következésképpen magának a légi fuvarozónak kell erről tájékoztatnia a koordinátort, elkerülve ezáltal, hogy zavar keletkezzen a résidő-kiosztás folyamatában.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyéb, kijelölt státusszal nem rendelkező repülőtér esetében a repülőtéren szolgáltatásokat üzemeltető vagy üzemeltetni szándékozó légi fuvarozók, a repülőtér irányító testülete , a földi kiszolgálási szolgáltatók és a léginavigációs szolgáltatók a koordinátor kérésére minden, a légi fuvarozók tervezett szolgáltatásaira vonatkozó, birtokukban lévő információt rendelkezésre bocsátanak .

Minden egyéb, kijelölt státusszal nem rendelkező repülőtér esetében a repülőtér irányító szerve a koordinátor vagy a menetrend-egyeztető kérésére ésszerű időtartamon belül megad minden, a légifuvarozók tervezett szolgáltatásaira vonatkozóan a birtokában lévő információt.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha egy légi fuvarozó elmulasztja az (1) bekezdésben említett információk szolgáltatását – kivéve, ha enyhítő körülmények fennállását igazolja hitelt érdemlően –, illetve hamis vagy félrevezető tájékoztatást ad, a koordinátor figyelmen kívül hagyja a hiányzó, hamis vagy félrevezető tájékoztatással érintett légi fuvarozó által benyújtott résidőkérelmet, illetve –kérelmeket. Visszavonja a már kiosztott résidőket és/vagy ajánlást tesz arra vonatkozóan, hogy az illetékes hatóság alkalmazzon szankciókat a nemzeti jognak megfelelően. A koordinátor az adott légi fuvarozó számára lehetőséget ad arra, hogy megtegye észrevételeit .

(2) Ha egy légi fuvarozó elmulasztja az (1) bekezdésben említett információk szolgáltatását – kivéve, ha enyhítő körülmények fennállását igazolja hitelt érdemlően –, illetve hamis vagy félrevezető tájékoztatást ad, a koordinátor figyelmen kívül hagyja a hiányzó, hamis vagy félrevezető tájékoztatással érintett légi fuvarozó által benyújtott résidőkérelmet, illetve –kérelmeket. Visszavonja a már kiosztott résidő(ke)t és/vagy ajánlást tesz arra vonatkozóan, hogy az illetékes hatóság alkalmazzon szankciókat a nemzeti jognak megfelelően. A koordinátor az adott légi fuvarozó számára lehetőséget ad arra, hogy megtegye észrevételeit.

Indokolás

A visszavonást az egyes résidők esetében is alkalmazzák, nem csak a résidő-sorozatok vonatkozásában.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A menetrend-egyeztető vagy a koordinátor, a repülőtér irányító testülete és a légi irányítási hatóságok kicserélik a feladataik ellátásához szükséges információikat, ideértve a repülési adatokat és a résidőket , különösen a 17. cikk alkalmazásának biztosítása céljából .

(3) A menetrend-egyeztető vagy a koordinátor, a repülőtér irányító testülete, a légi irányítási hatóságok és a hálózatkezelő kicserélik a feladataik ellátásához szükséges információikat, ideértve a repülési adatokat és a résidőket, különösen a 17. cikk alkalmazásának biztosítása céljából.

Indokolás

A hálózatkezelőt is be kell vonni az egyeztetésbe, különösen a repülési tervek vonatkozásában.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az e cikkben említett információk formátumát és körét közösen meghatározott, globális ipari szabványban kell rögzíteni. A rendelkezésre bocsátott információk kizárólag e rendelet céljaira használhatók fel.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Koordinációs bizottság

Koordinációs bizottság

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a koordinált repülőtéren koordinációs bizottságot hozzanak létre. Ugyanaz a koordináló bizottság egyszerre több repülőtérre is kijelölhető. Az e bizottságban való részvételt lehetővé kell tenni legalább a kérdéses repülőtere(ke)t rendszeresen használó légi fuvarozók és érdekképviseleti szervezeteik, az érintett repülőtér irányító testülete a megfelelő légiforgalmi irányításért felelős hatóságok, a repülőteret rendszeresen használó általános légi forgalom képviselői, a hálózatkezelő, a működésfelülvizsgáló szerv és az érintett tagállam nemzeti felügyeleti hatósága számára.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a koordinált repülőtéren koordinációs bizottságot hozzanak létre. Ugyanaz a koordináló bizottság egyszerre több repülőtérre is kijelölhető. Az e bizottságban való részvételt lehetővé kell tenni legalább a kérdéses repülőtere(ke)t az aktuális és a korábbi repülési időszak során gyakran használó légi fuvarozók és érdekképviseleti szervezeteik, az érintett repülőtér irányító testülete, a légiközlekedés ellenőrzése tekintetében illetékes hatóságok és a repülőteret rendszeresen használó általános légi forgalom képviselői. A fent említett tagokon kívül a hálózatkezelő, a működésfelülvizsgáló szerv és a nemzeti felügyeleti hatóság képviselői megfigyelőként részt vehetnek a bizottság ülésein, de nem rendelkeznek szavazati joggal. A koordinációs bizottság az üléseire megfigyelőként meghívhat más, a résidő-kiosztás folyamatában közvetlenül vagy közvetetten érintett feleket is. Annak érdekében, hogy e szervek részt vehessenek az ülésen, igazoló irataikat a szóban forgó ülés előtt legalább hét nappal be kell nyújtaniuk a koordinációs bizottságnak.

A koordinációs bizottság feladata:

A koordinációs bizottság feladata:

a) javaslattétel és tanácsadás a koordinátor és/vagy a tagállam részére a következők tekintetében:

a) javaslattétel és tanácsadás a koordinátor és/vagy a tagállam részére a következők tekintetében:

i. lehetőségeka 3. cikknek megfelelően meghatározott repülőtér kapacitásának növelésére vagy kihasználtságának javítására ,

i. lehetőségeka 3. cikknek megfelelően meghatározott repülőtér kapacitásának növelésére vagy kihasználtságának javítására ,

ii. a 4. cikknek megfelelően meghatározandó koordinációs paraméterek,

ii. a 4. cikknek megfelelően meghatározandó koordinációs paraméterek,

iii. módszerek a kiosztott résidők felhasználásának felügyeletére,

iii. módszerek a kiosztott résidők felhasználásának figyelemmel kísérésére;

iv. helyi iránymutatás a 9. cikk (8) bekezdésében meghatározottak szerint,

iv. helyi iránymutatás a 9. cikk (8) bekezdésében meghatározottak szerint,

(v) a kérdéses repülőtér forgalmi feltételeit befolyásoló tényezők ,

v. a kérdéses repülőtér forgalmi feltételeit befolyásoló tényezők ,

vi. az új belépők komoly problémái, a 9. cikk (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően,

vi. az új belépők komoly problémái, a 9. cikk (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően,

vii. a repülőtér kapacitásával – különösen az egységes európai égbolt megvalósításával és a hálózat működésével – kapcsolatos valamennyi kérdés ;

vii. a repülőtér kapacitásával – különösen az egységes európai égbolt megvalósításával és a hálózat működésével – kapcsolatos valamennyi kérdés;

 

viii. a koordinációs folyamat hatékonyságával, költségeivel és eredményességével kapcsolatos ajánlások;

b) véleményeket kell kibocsátania a működésfelülvizsgáló szerv és a nemzeti felügyeleti hatóság számára a koordinációs paraméterek és a léginavigációs szolgáltatóknak javasolt kulcsfontosságú teljesítménymutatók közötti kapcsolatról, a 691/2010/EK bizottsági rendeletben meghatározottak szerint.

b) véleményeket kell kibocsátania a működésfelülvizsgáló szerv és a nemzeti felügyeleti hatóság számára a koordinációs paraméterek és a léginavigációs szolgáltatóknak javasolt kulcsfontosságú teljesítménymutatók közötti kapcsolatról, a 691/2010/EK bizottsági rendeletben meghatározottak szerint.

c) közvetítés az összes érintett fél között a résidőkiosztásra vonatkozó panaszok tekintetében, a 19. cikkben meghatározottak szerint.

c) közvetítés az összes érintett fél között a résidőkiosztásra vonatkozó panaszok tekintetében, a 19. cikkben meghatározottak szerint.

(2) A tagállam képviselőit és a koordinátort megfigyelőként meg kell hívni a koordinációs bizottság üléseire. Amennyiben a Bizottság kéri, részt vehet ezen üléseken.

(2) A tagállam képviselőit és a koordinátort megfigyelőként meg kell hívni a koordinációs bizottság üléseire. Amennyiben a Bizottság kéri, részt vehet ezen üléseken.

(3) A koordinációs bizottság megalkotja írott eljárási szabályzatát, amely rendelkezéseket tartalmaz többek között a részvételre, a választásokra, a gyűlések gyakoriságára és a használt nyelv(ek)re vonatkozóan .

(3) A koordinációs bizottságnak meg kell alkotnia írott eljárási szabályzatát, amely rendelkezéseket tartalmaz többek között a részvételre, a választásokra és a döntéshozatalra, a gyűlések gyakoriságára és a használt nyelv(ek)re vonatkozóan.

A koordinációs bizottság bármely tagja javaslatot tehet helyi iránymutatásra a 9. cikk (8) bekezdésében meghatározottak szerint. A koordinátor kérésére a koordinációs bizottság megvitatja a javasolt helyi iránymutatást. A koordinációs bizottság ülésein folytatott tanácskozásokról jelentést nyújtanak be az érintett tagállamhoz, a bizottságon belül kifejtett álláspontokat feltüntetésével. E jelentést a működésfelülvizsgáló szerv és a hálózatkezelő részére is megküldik.

A koordinációs bizottság bármely tagja javaslatot tehet helyi iránymutatásra a 9. cikk (8) bekezdésében meghatározottak szerint. A koordinációs bizottság megvitatja és eldönti, hogy javasol-e helyi iránymutatást. A koordinációs bizottság ülésein folytatott tanácskozásokról jelentést nyújtanak be az érintett tagállamhoz, a bizottságon belül kifejtett álláspontokat feltüntetésével. E jelentést a működésfelülvizsgáló szerv és a hálózatkezelő részére is megküldik.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A koordinátor résidőalapot hoz létre, amely tartalmazza az összes résidőt . A 3. cikk (3) bekezdése alapján meghatározott valamennyi új résidőkapacitást az alapba kell helyezni.

(1) A koordinátor résidőalapot hoz létre, amely tartalmazza mindazon résidőket, amelyeket ki a 10. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján nem osztottak ki. A 3. cikk (3) bekezdése alapján meghatározott valamennyi új résidőkapacitást az alapba kell helyezni. Ez az eljárás nem sérti a regionális repülőterek és a légi csomópontok közötti összeköttetést. Ha az ilyen összeköttetés veszélybe kerül, a tagállamoknak jogukban áll beavatkozni.

Indokolás

E rendelet értelmében a résidőalap az időrendi elsőbbség vagy a résidők módosításai alapján nem kiosztott résidőkből áll. Semmi sem indokolja ennek megváltoztatását. Semmi sem indokolja ennek megváltoztatását.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet 10. cikke (2) és (3) bekezdésének és az 1008/2008/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, a résidőalapba helyezett résidőket a kérelmező légi fuvarozók között osztják el. E résidők 50 %-át először az új belépők számára osztják ki, kivéve, ha az új belépők kérelmei nem érik el az 50 %-ot. Az új belépők előnyben részesítését a teljes menetrendi időszak alatt tiszteletben kell tartani. A koordinátor méltányosan bírálja el az új belépők és az egyéb fuvarozók kérelmeit, összhangban az egyes menetrendi napok koordinációs időszakaival.

E rendelet 10. cikke (2) és (3) bekezdésének és az 1008/2008/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, a résidőalapba helyezett résidőket a kérelmező légi fuvarozók között osztják el. E résidők 50 %-át először az új belépők számára osztják ki, kivéve, ha az új belépők kérelmei nem érik el az 50 %-ot. A koordinátor méltányosan bírálja el az új belépők és az egyéb fuvarozók kérelmeit, összhangban az egyes menetrendi napok koordinációs időszakaival.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, abban az esetben, ha nem elégíthető ki valamennyi résidőkérelem az érintett légi fuvarozók megelégedésére, előnyben kell részesíteni a kereskedelmi légiközlekedési szolgáltatásokat és különösen a menetrendszerű, valamint programozott, nem menetrendszerű légiközlekedési szolgáltatásokat. Azonos szolgáltatási kategórián belüli versengő kérelmek esetében előnyben kell részesíteni az egész éven át működő szolgáltatásokat.

(3) A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, abban az esetben, ha nem minden résidőkérelem elégíthető ki az érintett légi fuvarozók megelégedésére, előnyben kell részesíteni a kereskedelmi légiközlekedési szolgáltatások minden típusát.

Indokolás

A „programozott nem menetrend szerinti légi járat” fogalommeghatározása nem egyértelmű. A javaslatból nem világos, hogy mely fuvarozók tartoznak a hatálya alá, és melyek nem (amelyek így a történeti jogokból sem részesülhetnek). Ezt a helyzetet a résidő-koordinátorok eltérő módon értelmezhetik, ami nem szolgálná az egységes piac érdekeit.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Légi fuvarozók csoportja által üzemeltetett szolgáltatások esetében csak a résztvevő légi fuvarozók egyike kérelmezheti a szükséges résidőket. Az ilyen szolgáltatást üzemeltető légi fuvarozó felelősséget vállaln azért, hogy betartja a 10. cikk (2) bekezdésében említett, az elsőbbség megszerzéséhez szükséges üzemeltetési követelményeket.

Légi fuvarozók csoportja által üzemeltetett szolgáltatások esetében csak a résztvevő légi fuvarozók egyike kérelmezheti a szükséges résidőket. Az ilyen szolgáltatást üzemeltető légi fuvarozónak felelősséget kell vállalnia azért, hogy betartja a 10. cikk (2) bekezdésében említett időrendi elsőbbség fenntartására vonatkozó üzemeltetési követelményeket.

Indokolás

A 10. cikk az „történeti résidőkről” szól, az időrendi elsőbbség pedig világszerte használt és elfogadott szakkifejezés.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A koordinátor figyelembe veszi a légiközlekedési ágazat által az Unióra vagy az egész világra kiterjedően létrehozott további iránymutatásokat is, valamint azon helyi iránymutatásokat, amelyeket a koordinációs bizottság javasol és a tagállam vagy bármely más, a kérdéses repülőtérért felelős illetékes szerv jóváhagy, feltéve, hogy ezen iránymutatások nem sértik a koordinátor függetlenségét , megfelelnek az uniós jognak, céljuk a repülőtéri kapacitás hatékony kihasználása, és azokat előzetesen bejelentették a Bizottságnak és megkapták annak jóváhagyását .

(8) A koordinátor figyelembe veszi a légiközlekedési ágazat által az egész világra vagy az Unióra kiterjedően létrehozott további iránymutatásokat is, valamint azon helyi iránymutatásokat, amelyeket a koordinációs bizottság javasol és a tagállam vagy bármely más, a kérdéses repülőtérért felelős illetékes szerv jóváhagy, feltéve, hogy ezen iránymutatások nem sértik a koordinátor függetlenségét, megfelelnek az uniós jognak, céljuk a repülőtéri kapacitás hatékony kihasználása.

A helyi iránymutatások csak a kiosztott résidők felhasználásának felügyeletét, vagy a résidő-sorozat meghatározásának megváltozását érinthetik, utóbbi esetében ez azt jelenti, hogy a résidő-sorozat hosszát a téli menetrendi időszak esetében minimum 10 résidőre, a nyári menetrendi időszak esetében pedig minimum 15 résidőre csökkentik, de semmilyen esetben sem 5 résidő alá. A résidősorozat hosszának csökkentése csak azon repülőterekre vonatkozik, amelyeken a légi szolgáltatásokat az igények erősen szezonális jellege jellemzi.

A helyi szabályoknak a résidők kiosztására és nyomon követésére kell vonatkozniuk. Ezek a szabályok kizárólag akkor alkalmazhatók, ha bizonyítható, hogy egy repülőtér riasztóan túlterhelt, és hogy a teljesítménynövelés vagy az általános fejlesztés ezért helyben alkalmazott szabályokkal érhető el. A szabályoknak átláthatóknak és megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük. A helyi szabályokról a koordinációs bizottságban kell megállapodni és szavazni, valamennyi érintett fél egyetértését követően, amint azt a 8. cikk (3) bekezdése előírja.

Indokolás

Léteznek helyi szabályok, amelyek létfontosságúak a tekintetben, hogy lehetővé teszik az adott repülőtér egyedi/helyi körülményeinek (például környezet, megközelíthetőség, földrajzi sokféleség, egyedi időjárási feltételek) figyelembevételét. A visszaélések elkerülése érdekében azonban e szabályokat csak meghatározott körülmények esetén lehet alkalmazni, valamennyi érdekelt fél beleegyezésével.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A résidőalapból résidő-sorozatokat osztanak ki a kérelmező légi fuvarozók számára, engedélyezve azt, hogy a repülőtér infrastruktúráját le- és felszállás céljára használják a kérelemmel érintett menetrendi időszakban, amelynek lejártával a résidő-sorozatokat vissza kell szolgáltatni a 9. cikk rendelkezéseinek megfelelően létrehozott résidőalapba.

(1) A koordinátornak a résidő-sorozatokat a teljes átláthatóság és méltányosság szempontjait figyelembe kell kiosztania a résidőalapból a kérelmező légi fuvarozók számára, engedélyezve azt, hogy a repülőtér infrastruktúráját le- és felszállás céljára használják a kérelemmel érintett menetrendi időszakban, amelynek lejártával a résidő-sorozatokat vissza kell szolgáltatni a 9. cikk rendelkezéseinek megfelelően létrehozott résidőalapba.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 7., a 12., a 13., cikk és a 17. cikk sérelme nélkül, egy érintett légi fuvarozó elsőbbséget kap a következő azonos menetrendi időszak ugyanazon résidő-sorozatnak a kiosztása tekintetében, ha a ezt az adott légui fuvarozó a 7. cikk 1) bekezdésében említett határidőn belül kéri, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

(2) A 7. és a 12. cikk sérelme nélkül, egy érintett légi fuvarozó számára időrendi elsőbbséget kell adni a következő azonos menetrendi időszak ugyanazon résidő-sorozatnak a kiosztása tekintetében, ha a ezt az adott légi fuvarozó a 7. cikk (1) bekezdésében említett határidőn belül kéri, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) egy résidő-sorozatot e légi fuvarozó menetrendszerű és programozott, nem menetrendszerű légiközlekedési szolgáltatások működtetésére használ, és

a) egy résidő-sorozatot e légi fuvarozó használ, és

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) e légi fuvarozó a koordinátor számára kielégítő módon igazolni tudja, hogy a koordinátor által engedélyezett kérdéses résidő-sorozatot legalább az esetek 85 %-ában felhasználta abban a menetrendi időszakban, amelyre vonatkozóan a szóban forgó résidőket kiosztották.

b) e légi fuvarozó a koordinátor számára kielégítő módon igazolni tudja, hogy a koordinátor által engedélyezett kérdéses résidő-sorozatot legalább az esetek 80 %-ában felhasználta abban a menetrendi időszakban, amelyre vonatkozóan a szóban forgó résidőket kiosztották.

Indokolás

A résidősorozat kihasználtsági mutatójának 85%-ra történő emelése túlzónak tűnik, és csak korlátozott mértékben kínál megoldást a repülőterek túlterheltségéből származó nehézségekre. Egyebekben a mutató arra sarkallná a fuvarozókat, hogy üres gépekkel repüljenek, ha nem akarják elveszíteni a résidősorozataikat; ez azonban semmiképpen sem felel meg az e közlekedési móddal szemben támasztott környezetvédelmi követelményeknek. Úgy tűnik tehát, hogy a gazdasági és környezetvédelmi hatás nem számít. Ezért fenn kell tartani a 80/20 résidősorozat-kihasználtsági mutatót.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A nem menetrendszerű légi közlekedés hozzájárul a regionális kohézióhoz és versenyképességhez. Ha a légi fuvarozók az e rendelet hatálya alá tartozó valamely repülőtéren rendszeresen használtak résidőket ilyen közlekedés céljára, még akkor is, ha ezekhez a résidőkhöz nem mindig ugyanazon útvonalak kapcsolódnak, az ilyen résidők folyamatos használata iránti kérelmek számára elsőbbséget kell biztosítani.

Indokolás

A nem menetrendszerű légi közlekedés kapcsolatokat biztosít a kevésbé jól megközelíthető európai régiókkal, és ekképpen hozzájárul azok fejlődéséhez. Ezekbe a régiókba gyakran csak kevés menetrend szerinti járat közlekedik. Ezért el kell ismerni az egyéb légiközlekedési szolgáltatások pozitív hozzájárulását, és – más résidőkhöz hasonlóan – a koordinátorok által biztosított kedvezményes bánásmód keretében meglévő időkedvezmény 80%-ában az ilyen járatokhoz rendszeresen használt résidőket kellene használni.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Csak üzemelési – mint például a légi fuvarozó által használt légijármű típusának vagy az általa üzemeltetett útvonalnak a megváltozása – okból fogadható el a résidő-sorozatok módosítása azt megelőzően, hogy a 9. cikkben említett résidőalapból a fennmaradó résidőket a kérelmező légi fuvarozók számára kiosztanák. Ez csak a koordinátor kifejezett jóváhagyását követően lép hatályba.

(3) Csak üzemelési – mint például a légi fuvarozó által használt légijármű típusának vagy az általa üzemeltetett útvonalnak a megváltozása – okból fogadható el a résidő-sorozatok módosítása azt megelőzően, hogy a 9. cikkben említett résidőalapból a fennmaradó résidőket a kérelmező légi fuvarozók számára kiosztanák . Ez csak a koordinátor kifejezett jóváhagyását követően lép hatályba, illetve – a 2. cikkben meghatározott új belépők esetében – ha a kérelmező légi fuvarozó által kért résidőkiosztás az eredetileg kért résidő kiosztásnál jobb. Ez csak a koordinátor kifejezett jóváhagyását követően lép hatályba.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ünnepnapokkal egybeeső résidőket a következő időszakra vonatkozó sorozatba foglalják bele a fel nem használás indoklásának szükségessége nélkül.

törölve

Indokolás

Ez nem lehet érvényes indok a „használd vagy elveszíted” szabály alkalmazásáról való lemondáshoz, a repülőtér kárára. A gyakorlatban ezt a rendelkezést lehetetlen lenne végrehajtani, mivel az ünnepnapok tekintetében Európa-szerte jelentős eltérések vannak.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a résidősorozat 85 %-os felhasználása nem bizonyítható, nem adják meg a (2) bekezdésben előírt elsőbbséget, hacsak a fel nem használást nem lehet a következő indokok valamelyikével igazolni:

Ha a résidősorozat 80%-os felhasználása nem bizonyítható, nem adják meg a (2) bekezdésben előírt időrendi elsőbbséget, hacsak a fel nem használást nem lehet a következő indokok valamelyikével igazolni:

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. súlyos működési zavar az érintett repülőtereken, ideértve más uniós repülőterek azon résidősorozatait is, amelyek az e zavarok által érintett útvonalakkal összefüggenek, az adott menetrendi időszak jelentős része során;

iii. az adott menetrendi időszak jelentős része alatt fennálló súlyos működési fennakadás az érintett repülőtereken, ideértve más repülőterek azon résidősorozatait is, amelyek az e zavarok által érintett útvonalakkal összefüggenek;

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az uniós légi fuvarozó komoly pénzügyi kára, amelynek következményeképpen az engedélyező hatóságok ideiglenes engedélyt adtak a légi fuvarozó pénzügyi átszervezéséig, az 1008/2008/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően;

c) valamely légi fuvarozó komoly pénzügyi kára, amelynek következményeképpen az engedélyező hatóságok ideiglenes engedélyt adtak a légi fuvarozó pénzügyi átszervezéséig, az 1008/2008/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően;

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Amennyiben nem teljesülnek a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett feltételek, a Bizottság mindazonáltal dönthet úgy, hogy a következő menetrendi időszakra elsőbbséget nyújt a légi fuvarozók számára ugyanazon sorozatok kiosztására, amennyiben azt olyan, kivételes eseményekhez kapcsolódó, rendkívül sürgős okok indokolják, amelyek az e repülőtereken meghozandó intézkedések alkalmazásának koherenciáját teszik szükségessé. A Bizottság elfogadja a szükséges intézkedéseket, amelyek alkalmazása nem haladja meg egy menetrendi időszak időtartamát. E közvetlenül alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat a 16. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el.

(7) Amennyiben nem teljesülnek a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett feltételek, a Bizottság mindazonáltal – a különböző partnerekkel folytatott konzultációt követően – dönthet úgy, hogy a következő menetrendi időszakra fenntartja a légi fuvarozók időrendi elsőbbségét ugyanazon sorozatok kiosztása tekintetében, amennyiben azt olyan, kivételes eseményekhez kapcsolódó, rendkívül sürgős okok indokolják, amelyek az e repülőtereken meghozandó intézkedések alkalmazásának koherenciáját teszik szükségessé. A Bizottság – az érintett tagállam vagy repülőtér kérésére – egy hónapon belül elfogadja a szükséges intézkedéseket, amelyek alkalmazása nem haladja meg egy menetrendi időszak időtartamát. E közvetlenül alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat a 16. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el. A Bizottság által elfogadott intézkedések tagállamonként, repülőterek szerint vagy a szóban forgó rendkívüli esemény által érintett légi szolgáltatások nyújtásának típusától függően eltérhetnek egymástól.

Indokolás

A rendkívüli helyzetekre történő válaszadás érdekében a „8020 szabály” alkalmazásának rugalmasabbá tétele helyesnek tűnik. Mindazonáltal pontosítani kell, hogy ezen intézkedések csak egy régióra terjedhetnek ki ideiglenes jelleggel. Az Európai Unió egész területére kiterjedő moratórium nem feltétlenül lenne indokolt. Ezért bizonyos fokú rugalmasságra van szükség.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

A résidők foglalása

 

(1) A koordinált repülőtér irányító szerve dönthet úgy, hogy a repülőtéri illetékek rendszerét a célból használja fel, hogy visszatartsa a légi fuvarozókat attól, hogy késedelmesen helyezzék vissza a résidőket a 9. cikkben említett résidőalapba, és hogy felelőssé tegye őket azért, hogy felhasználás nélkül foglalták le a repülőtéri infrastruktúrát. Az alábbi elveket tiszteletben kell tartani.

 

a) e határozat meghozatala előtt tiszteletben kell tartani a 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkében említett eljárást. Konzultálni kell a koordinátorral is. A 2009/12/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó koordinált repülőterek esetében a repülőtér irányító testülete konzultál a koordinációs bizottsággal és a koordinátorral;

 

b) e határozat nem érinti a résidőkiosztás és a repülőtéri illetékek rendszerének megkülönböztetéstől mentes és átlátható jellegét ;

 

c) e határozat nem gátolja a légi fuvarozókat abban, hogy belépjenek a piacra vagy fejlesszék szolgáltatásaikat, és azon költségek fedezésére korlátozódik, amelyeket a repülőterek a fel nem használt résidőknek megfelelő repülőtéri kapacitás foglalása miatt viselnek ;

 

d) a légi fuvarozókat nem terheli felelősség azért, ha felhasználás nélkül foglalták le a repülőtéri infrastruktúrát azon elosztott résidők tekintetében, amelyeket a következő nyári menetrendi időszak esetében január 31. előtt, a következő téli menetrendi időszak esetében pedig augusztus 31. előtt visszahelyeztek a résidőalapba, az ünnepnapokra eső, de ugyanazon napok előtt az alapba visszahelyezett résidőkre, valamint azon résidőkre, amelyek fel nem használása a 10. cikk (5) bekezdése alapján indokolható;

 

e) e határozatot legalább hat hónappal az érintett menetrendi időszak kezdete előtt közlik a koordinátorral, az érdekelt felekkel és a Bizottsággal.

 

(2) A koordinátor a repülőtér irányító testületének rendelkezésére bocsát minden olyan információt, ami lehetővé teszi az első bekezdésben említett határozat végrehajtását.

 

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha az 1008/2008/EK rendelet 16. cikkének megfelelően közszolgáltatási kötelezettségeket írtak elő egy útvonalra vonatkozóan, egy tagállam egy koordinált repülőtéren fenntarthatja az adott útvonalon tervezett működéshez szükséges résidőket. Ha nem használják az érintett útvonalra vonatkozóan fenntartott résidőket, azokat bármely egyéb olyan légi fuvarozó rendelkezésére kell bocsátani, amely érdeklődést mutat az útvonal közszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően történő üzemeltetése iránt, a (2) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel. Ha más fuvarozó nem mutat érdeklődést az útvonal működtetése iránt, és az érintett tagállam nem tesz ajánlati felhívást az 1008/2008/EK rendelet 16. cikke (10) bekezdésének, 17. cikke (3–(7) bekezdésének és 18. cikke (1) bekezdésének megfelelően , akkor a résidőket vagy fenntartják egy másik, közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó útvonal számára, vagy pedig visszajuttatják a résidőalapba.

(1) Ha az 1008/2008/EK rendelet 16. cikkének megfelelően közszolgáltatási kötelezettségeket írtak elő egy útvonalra vonatkozóan, egy tagállamnak egy koordinált repülőtéren fenn kell tartania az adott útvonalon tervezett működéshez szükséges résidőket. Ha nem használják az érintett útvonalra vonatkozóan fenntartott résidőket, azokat bármely egyéb olyan légi fuvarozó rendelkezésére kell bocsátani, amely érdeklődést mutat az útvonal közszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően történő üzemeltetése iránt, a (2) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel. Ha más fuvarozó nem mutat érdeklődést az útvonal működtetése iránt, és az érintett tagállam nem tesz ajánlati felhívást az 1008/2008/EK rendelet 16. cikke (10) bekezdésének, 17. cikke (3–(7) bekezdésének és 18. cikke (1) bekezdésének megfelelően , akkor a résidőket vagy fenntartják egy másik, közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó útvonal számára, vagy pedig visszajuttatják a résidőalapba. A résidőket vissza kell juttatni a résidőalapba, ha azokat – egy legfeljebb hathónapos időszak lejártát követően – nem használják. Ha egy útvonal már nem teljesíti a közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó résidők lefoglalására vonatkozó követelményeket, a résidőket vagy egy másik, közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó útvonal számára kell fenntartani, vagy annál a légi fuvarozónál kell maradniuk, amely használta azokat, amennyiben a 10. cikk (2) bekezdésében elírt követelmény az érintett résidősorozat tekintetében teljesült.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A résidők átruházása és cseréje

A résidők átruházása és cseréje

(1) A résidők:

(1) A résidők:

a) áthelyezhetők egy légi fuvarozó által egy adott útvonalról vagy szolgáltatási típusról az ugyanazon légi fuvarozó által működtetett másik útvonalra vagy szolgáltatási típusra;

a) áthelyezhetők egy légi fuvarozó által vagy konzorcium keretében tevékenykedő légi fuvarozók között egy adott útvonalról vagy szolgáltatási típusról az ugyanazon légi fuvarozó által működtetett másik útvonalra vagy szolgáltatási típusra;

b) átruházhatók két légi fuvarozó között, anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatással vagy anélkül;

b) átruházhatók két légi fuvarozó között, anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatással vagy anélkül;

c) egy az egyben elcserélhetők a légi fuvarozók között anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatással vagy anélkül .

c) egy az egyben elcserélhetők a légi fuvarozók között anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatással vagy anélkül . Légi fuvarozók számára egy menetrendi időszakra újonnan kiosztott résidők legalább egy egyenértékű menetrendi időszak leteltéig nem ruházhatók át vagy cserélhetők el ellenszolgáltatás vagy pénzügyi haszon fejében.

(2) A tagállam olyan átlátható keretet vezet be, amely lehetővé teszi, hogy a résidő-átruházás vagy csere iránt érdeklődő légi fuvarozók – az uniós jog tiszteletben tartása mellett – kapcsolatba léphessenek egymással.

(2) A koordinátor olyan átlátható keretet vezet be, amely lehetővé teszi, hogy a résidő-átruházás vagy csere iránt érdeklődő légi fuvarozók – az uniós jog tiszteletben tartása mellett – kapcsolatba léphessenek egymással.

Az (1) bekezdésben említett átruházásokról vagy cserékről értesíteni kell a koordinátort, és azok csak a koordinátor kifejezett megerősítésével lépnek hatályba. A koordinátor megtagadja az átruházások vagy cserék megerősítését, ha azok nincsenek összhangban e rendelet követelményeivel, és ha a koordinátornak kétségei maradnak afelől, hogy:

Az (1) bekezdésben említett átruházásokról vagy cserékről értesíteni kell a koordinátort, és azok csak a koordinátor kifejezett megerősítésével lépnek hatályba. A koordinátor megtagadja az átruházások vagy cserék megerősítését, ha azok nincsenek összhangban e rendelet követelményeivel, és ha a koordinátornak kétségei maradnak afelől, hogy:

a) a repülőtéri üzemelés nem szenved-e sérelmet, figyelembe véve valamennyi műszaki, működési , teljesítményi és környezeti korlátot;

a) a repülőtéri üzemelés nem szenved-e sérelmet, figyelembe véve valamennyi műszaki, működési , teljesítményi és környezeti korlátot;

 

aa) a regionális repülőterek és a légi csomópontok közötti összeköttetés, valamint a nem-koordinált repülőterekhez való hozzáférés nem szenved-e sérelmet;

b) tiszteletben tartják-e a 12. cikknek megfelelően elrendelt korlátozásokat;

b) tiszteletben tartják-e a 12. cikknek megfelelően elrendelt korlátozásokat;

c) a résidők átruházása nem tartozik e cikk (3) bekezdésének hatálya alá.

c) a résidők átruházása nem tartozik e cikk (3) bekezdésének hatálya alá.

Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett átruházásokkal és cserékkel kapcsolatban a légi fuvarozók közlik a koordinátorral az esetleges anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatás részleteit. Az átruházások vagy cserék nem tehetők olyan feltételektől függővé, amelyek célja, hogy korlátozzák a résidőket megszerezni kívánó légi fuvarozó számára annak lehetőségét, hogy versenyre keljen az e résidőket számára átruházó vagy vele elcserélő légi fuvarozóval.

Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett átruházásokkal és cserékkel kapcsolatban a légi fuvarozók közlik a koordinátorral az esetleges anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatás részleteit. Az átruházásokért vagy cserékért nyújtott ellenszolgáltatás részleteit a 6. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységi jelentésben fel kell tüntetni, és azokat a koordinátor kizárólag a repülőtér helye szerinti tagállam,a Bizottság vagy a koordinátor finanszírozásában érintett valamennyi fél számára tárhatja fel. Az átruházások vagy cserék nem képezhetik olyan megszorító feltételek tárgyát, amelyek célja, hogy korlátozzák a résidőket megszerezni kívánó légi fuvarozó számára annak lehetőségét, hogy versenyre keljen az e résidőket számára átruházó vagy vele elcserélő légi fuvarozóval.

(3) A 2. cikk 2. pontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem ruházhatók át e cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, kivéve egy csődbe ment vállalkozás tevékenységeinek jogszerűen engedélyezett átvétele esetén.

(3) A 2. cikk 2. pontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem ruházhatók át e cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, kivéve egy csődbe ment vállalkozás tevékenységeinek jogszerűen engedélyezett átvétele esetén.

A 2. cikk 2. pontjának b) alpontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem ruházhatók át egy másik útvonalra e cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint, kivéve, ha az új belépőt az új útvonalon ugyanolyan elsőbbség illeti meg, mint az eredeti útvonalon.

A 2. cikk 2. pontjának b) alpontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem ruházhatók át egy másik útvonalra e cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint, kivéve, ha az új belépőt az új útvonalon ugyanolyan elsőbbség illeti meg, mint az eredeti útvonalon.

A 2. cikk 2. pontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem cserélhetők el e cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, kivéve annak érdekében, hogy javítsák e szolgáltatások résidő-időbeosztását az eredetileg kérelmezett időbeosztásokhoz képest.

A 2. cikk 2. pontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem cserélhetők el e cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, kivéve annak érdekében, hogy javítsák e szolgáltatások résidő-időbeosztását az eredetileg kérelmezett időbeosztásokhoz képest.

 

A tagállamok indézkedéseket fogadhatnak el arra vonatkozóan, hogy a résidők kereskedelméből származó bevételek egy részét egy alapban helyezik annak érdekében, hogy fedezzék a repülőterek infrastrukturális fejlesztéséből vagy a kapcsolódó szolgáltatások optimalizálásából fakadó költségeket. A teljes átláthatóság biztosítása érdekében a szóban forgó alapot a 2009/12/EK irányelvben említett független közlekedésszabályozási hatóságnak kell meghatároznia és jóváhagynia. Az alap kezelése során mindenkor biztosítani kell az elszámolások elkülönítéséről szóló elv teljesülését, amely lehetővé teszi az egyes repülőtereknek juttatott pénzügyi források elkülönítését. A résidők egy repülőtéren folytatott kereskedelméből származó bevételeket ugyanezen repülőtér fejlesztésébe kell beruházni.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság e rendelet hatályba lépésétől kezdődően határozatlan időre felhatalmazást kap a 3. cikk (3) bekezdésének végén említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság e rendelet hatályba lépésétől kezdődően 5 éves időtartamra felhatalmazást kap a 3. cikk (3) bekezdésének végén említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb az ötéves időszak lejárta előtt kilenc hónappal jelentést készít a hatáskör-átruházás vonatkozásában. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amikor a légi fuvarozó benyújtja repülési tervét, annak hivatkozást kell tartalmazni a kiosztott résidőre. A hálózatkezelő elutasítja egy légi fuvarozó repülési tervét, ha a légi fuvarozó anélkül kíván leszállni vagy felszállni egy koordinált repülőtéren azon időszakban, amikor az koordináltnak minősül, hogy rendelkezne a koordinátor által kiosztott résidővel. Az üzleti repülés üzemeltetői nem tekinthetők résidővel rendelkezőnek, ha kénytelenek túllépni a résidő által meghatározott időkeretet, és ha a késés nem a léginavigációs szolgálatoknak tudható be.

(1) Amikor a légi fuvarozó benyújtja repülési tervét, annak hivatkozást kell tartalmazni a kiosztott résidőre. A hálózatkezelő elutasíthatja egy légi fuvarozó repülési tervét – miután meghallgatta az érintett légi fuvarozót –, ha a légi fuvarozó anélkül kíván leszállni vagy felszállni egy koordinált repülőtéren azon időszakban, amikor az koordináltnak minősül, hogy rendelkezne a koordinátor által kiosztott résidővel. Az üzleti repülés üzemeltetői nem tekinthetők résidővel rendelkezőnek, ha kénytelenek túllépni a résidő által meghatározott időkeretet, és ha a késés nem a léginavigációs szolgálatoknak tudható be.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon légi fuvarozók, amelyek ismételten vagy szándékosan olyan időpontban üzemeltetnek légiközlekedési szolgáltatásokat, amely jelentősen eltér a résidősorozat részeként kiosztott résidőtől, vagy a résidőket a kiosztás idején meghatározottól jelentősen eltérő módon használják, elveszítik a 10. cikk (2) bekezdésében említett elsőbbségüket . A koordinátor az érintett légi fuvarozó meghallgatása és egyszeri figyelmeztetése után úgy határozhat, hogy a menetrendi időszak hátralevő részére vonatkozóan visszavonja az adott légi fuvarozótól a kérdéses résidő-sorozatot, és azt a résidőalapba helyezi. Amennyiben a légi fuvarozó ugyanazon résidőket kéri, a koordinátor nem köteles azokat megadni.

Minden légi fuvarozó, amely ismételten és szándékosan – illetve minden általános repülési vagyüzleti repülési társaságok, amely szándékosan – olyan időpontban üzemeltetn légiközlekedési szolgáltatásokat, amely jelentősen eltér a résidősorozat részeként kiosztott résidőtől, vagy a résidőket a kiosztás idején meghatározottól jelentősen eltérő módon használják, és ebből fakadóan hátrányt okoznak a repülőtér vagy a légiforgalmi műveletek tekintetében, elveszítik a 10. cikk (2) bekezdésében említett időrendi elsőbbségüket. A koordinátor az érintett légi fuvarozó meghallgatása és egyszeri figyelmeztetése után úgy határozhat, hogy a menetrendi időszak hátralevő részére vonatkozóan visszavonja az adott légi fuvarozótól a kérdéses résidő-sorozatot, és azt a résidőalapba helyezi. Amennyiben a légi fuvarozó ezután ugyanazon résidőket kéri, a koordinátor nem köteles azokat megadni.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legyenek hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók és azokat alkalmazzák is azon esetekre, amikor

(3) A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók rendszerét alkalmazzák azon esetekben, amikor

a légiközlekedési szolgáltatásokat ismételten vagy szándékosan kapcsolódó résidő nélkül vagy a kiosztott résidőktől jelentősen eltérő időpontokban üzemeltetik, vagy a résidőket a kiosztás idején meghatározottól jelentősen eltérő módon használják fel;

légi fuvarozók, illetve általános repülési vagyüzleti repülési társaságok szándékosana légiközlekedési szolgáltatásokat ismételten vagy szándékosan kapcsolódó résidő nélkül vagy a kiosztott résidőktől jelentősen eltérő időpontokban üzemeltetik, vagy a résidőket a kiosztás idején meghatározottól jelentősen eltérő módon használják fel;

– a résidőket a következő nyári időszak esetében január 31. után, a következő téli időszak esetében pedig augusztus 31. után szolgáltatják vissza, vagy a fel nem használt résidőket megőrzik; ezen esetekben a szankciónak figyelembe kell vennie a 11. cikkben előírt esetleges fellebbezési mechanizmust.

 

– megtagadják a koordinátor vagy a menetrend-egyeztető 7. és 13. cikkekben előírt tájékoztatását, illetve hamis vagy megtévesztő információkat szolgáltatnak.

– megtagadják a koordinátor vagy a menetrend-egyeztető 7. és 13. cikkekben előírt tájékoztatását, illetve hamis vagy megtévesztő információkat szolgáltatnak.

A koordinátort kellően tájékoztatják e szankciók alkalmazásáról.

A koordinátort kellően tájékoztatják e szankciók alkalmazásáról. A tagállamok értesítik a Bizottságot az e bekezdés alapján végrehajtott szankciórendszerről.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy a koordinált repülőtér irányító szerve hatékony, arányos és visszatartó erejű pénzügyi szankciókat vezessen be és alkalmazzon a résidőknek a következő téli vagy gyári évadra vonatkozóan meghatározott történeti viszonyítási napokat követő visszaszolgáltatása, illetve a fel nem használt résidők megőrzése tekintetében azal a céllal, hogy visszatartsa a légi fuvarozókat a résidőknek a 9. cikkben említett résidőalapba történő késedelmes visszahelyezésétől, és hogy felelőssé tegye őket a repülőtéri infrastruktúra felhasználás nélküli lefoglalásáért. E tekintetben az alábbi elveket tiszteletben kell tartani. .

 

a) a szankciók e bekezdés szerinti alkalmazását megelőzően le kell folytatni a 2009/12/EK irányelv 6. cikkében említett eljárást. Konzultálni kell a koordinátorral is. A 2009/12/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó koordinált repülőterek esetében a repülőtér irányító testülete konzultál a koordinációs bizottsággal és a koordinátorral;

 

b) a szankciók nem érinthetik a résidőkiosztás és a repülőtéri illetékek rendszerének megkülönböztetéstől mentes és átlátható jellegét;

 

c) a szankciók nem gátolhatják a légi fuvarozókat abban, hogy belépjenek a piacra vagy fejlesszék szolgáltatásaikat;

 

d) légi fuvarozókat nem terheli felelősség azért, ha nem használták fel a lefoglalt repülőtéri infrastruktúrát azon elosztott résidők esetében, amelyeket:

 

– a következő nyári menetrendi időszak esetében január 31. előtt, a következő téli menetrendi időszak esetében pedig augusztus 31. előtt visszahelyeztek a résidőalapba,

 

– a hivatalos ünnepnapokkal egybeeső, és a következő nyári menetrendi időszak esetében január 31. előtt, a következő téli menetrendi időszak esetében pedig augusztus 31. előtt visszahelyeztek a résidőalapba, valamint

 

– olyan résidők esetében, amelyek fel nem használása a 10. cikk (5) bekezdése alapján indokolni indokolható;

 

e) a szankciókat legalább hat hónappal az érintett menetrendi időszak kezdete előtt közlik a koordinátorral, az érdekelt felekkel és a Bizottsággal;

 

f) a szankciók rendszerének a repülőtér irányító szervének bevételei szempontjából semlegsnek kell lennie, és célja kizárólag a résidő-kiosztás hatékonyságának javítása lehet;

 

A koordinátor az e bekezdés végrehajtásához szükséges valamennyi tájékoztatást a repülőtér irányító szervének rendelkezésére bocsátja.

 

A tagállamoknak legkésőbb e rendelet elfogadását követő egy évvel rendelkezniük kell ezekkel a szankciókkal. A tagállamok erről megfelelően tájékoztatják a Bizottságot, amely értékeli a szóban forgó szankciók hatékonyságát. Ha résidők ellenőrzése során vagy egyéb módon a (2) vagy (3) bekezdés lehetséges megsértését állapítják meg, akkor az érintett légi fuvarozóval írásban felveszik a kapcsolatot, részletesen ismertetve az állítólagos jogsértést és tájékoztatást kérve a szóban forgó légi járatról vagy résidőről. Ha pénzügyi szankciót kell kivetni, a szankciónak a (2) vagy (3) bekezdést megsértő légi fuvarozó minden egyes mulasztására vonatkoznia kell; a bírságnak minimum-összegánek kell lennie, amelyet az érintett tagállamnak kell meghatároznia. A többszörös jogsértések többszörös pénzügyi bírságot vonhatnak maguk után, például azzal a következménnyel járhatnak, hogy minden további jogsértés esetében a pénzbírság összege megkétszereződik. A koordinátort kellően tájékoztatni kell a szankciók kivetéséről. A pénzbírságok kivetésére vonatkozó határozatokat a koordinátornak közzé kell tennie.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 10. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, ha egy légi fuvarozó nem tudja elérni a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott 85 %-os felhasználási arányt, a koordinátor az érintett légi fuvarozó meghallgatása után úgy határozhat, hogy a menetrendi időszak hátralevő részére vonatkozóan visszavonja az adott légi fuvarozótól a kérdéses résidő-sorozatot, és azt a résidőalapba helyezi.

A 10. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, ha egy légi fuvarozó nem tudja elérni a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott 80 %-os felhasználási arányt, a koordinátor az érintett légi fuvarozó meghallgatása után úgy határozhat, hogy a menetrendi időszak hátralevő részére vonatkozóan visszavonja az adott légi fuvarozótól a kérdéses résidő-sorozatot, és azt a résidőalapba helyezi.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 10. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, ha a résidő-sorozat érvényességi időtartama 15 %-ának megfelelő időtartam elteltével az adott résidő-sorozatból nem használtak fel egy résidőt sem, a koordinátor az érintett légi fuvarozó meghallgatása után a menetrendi időszak hátralevő részére a kérdéses résidő-sorozatot a résidőalapba helyezi. A koordinátor úgy határozathat, hogy az időszak vége előtt visszavonja a sorozat érvényességi ideje 15%-ának megfelelő résidő-sorozatot, amennyiben a légi fuvarozónak nem áll szándékában azt felhasználni.

A 10. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, ha a résidő-sorozat érvényességi időtartama 20 %-ának megfelelő időtartam elteltével az adott résidő-sorozatból nem használtak fel egy résidőt sem, a koordinátor az érintett légi fuvarozó meghallgatása után a menetrendi időszak hátralevő részére a kérdéses résidő-sorozatot a résidőalapba helyezi. A koordinátor úgy határozathat, hogy az időszak vége előtt visszavonja a sorozat érvényességi ideje 20%-ának megfelelő résidő-sorozatot, amennyiben a légi fuvarozónak nem áll szándékában azt felhasználni.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nemzeti jogszabályok szerinti jogorvoslati jog sérelme nélkül, a 7. cikk (2) bekezdésének, a 9., 10., 13., 17. cikknek és a 18. cikk (1), (2) és (4) bekezdésének alkalmazására vonatkozó panaszokat a koordinációs bizottsághoz kell benyújtani. A bizottság a panasz benyújtásától számított egy hónapon belül megtárgyalja az ügyet, és lehetőség szerint javaslatokat tesz a koordinátornak a probléma megoldása céljából. Ha a panasz nem orvosolható, az illetékes tagállam további két hónapon belül gondoskodhat légi fuvarozói vagy repülőtéri érdekképviseleti szerv vagy egyéb harmadik fél révén történő közvetítésről.

(1) A nemzeti jogszabályok szerinti jogorvoslati jog sérelme nélkül, a 7. cikk (2) bekezdésének, a 9., 10., 13., 17. cikknek és a 18. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdésének alkalmazására vonatkozó panaszokat a koordinációs bizottsághoz kell benyújtani. A bizottság a panasz benyújtásától számított egy hónapon belül megtárgyalja az ügyet, és lehetőség szerint javaslatokat tesz a koordinátornak a probléma megoldása céljából. Ha a panasz nem orvosolható, az illetékes tagállam további két hónapon belül gondoskodhat légi fuvarozói vagy repülőtéri érdekképviseleti szerv vagy egyéb harmadik fél révén történő közvetítésről.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb négy évvel e rendelet hatályba lépése után jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak annak alkalmazásáról, . A jelentés különösen a 9., 10., 11., és 13. cikk alkalmazására tér ki.

(1) A Bizottság legkésőbb három évvel e rendelet hatályba lépése után jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak annak alkalmazásáról. A jelentés különösen a 9., 10., 11., és 13. cikk alkalmazására tér ki.

Indokolás

A légiközlekedési ágazat gyorsan alkalmazkodni tud a szabályozási változásokhoz, és ezért egy hároméves időszak elegendő lenne ahhoz, hogy első körben értékeljék a rendelet hatásait.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottságnak – a koordinátorok által biztosított adatok alapján – nyomon kell követnie a résidők másodlagos piacát, és a légiközlekedési piacokra vonatkozó éves elemzésében be kell számolnia a vonatkozó tendenciákról, többek között a regionális és az EU-n belüli kapcsolatok tekintetében.

(1)

HL C 181., 21.06.12, 173. o.

(2)

HL C 277., 13.09.12, 110. o.

(3)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Indokolás

Háttér-információk

A jelenlegi jogszabály értelmében a résidőket a később a 793/2004/EK rendelettel módosított, a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló, 1993. január 18-i 95/93/EGK tanácsi rendelettel létrehozott igazgatási rendszer alapján osztják ki a légi fuvarozóknak. A résidőket a téli és nyári menetrendi időszakra osztják el. A „résidő-sorozat legalább öt olyan résidő, amelyet ugyanazon menetrendi időszakra vonatkozóan rendszeresen a hét ugyanazon napjának ugyanazon időpontjára osztanak ki. Az 1993-as jogszabály értelmében azok a légi fuvarozók, akik a menetrendi időszak legalább 80%-ában használtak fel egy résidő-sorozatot, a következő időszakban jogosultak lesznek e résidő-sorozat megtartására (e tekintetben „történeti jogokról” vagy „továbbüzemeltetési jogokról” [grandfather rights] van szó). Ellenkező esetben (amennyiben a fuvarozók a menetrendi időszak kevesebb mint 80%-ában használták fel a résidőket) a résidők belekerülnek a független koordinátor által kiosztandó résidőket tartalmazó résidőalapba: e résidők 50%-át az új belépőknek osztják ki, míg a fennmaradó 50% a jelentkezési sorrend elve alapján kerül kiosztásra.

Ez a rendszer nem bizonyult eléggé hatékonynak és nem biztosítja a repülőtéri kapacitás teljes körű kihasználását sem. Az Európai Bizottság Steer Davies Gleave nemzetközi tanácsadó cégtől megrendelt hatástanulmány alapján egyértelműnek véli, hogy az EU-ban jelenleg alkalmazott résidő-kiosztási rendszer nem kedvező a korlátozott kapacitásokkal rendelkező repülőterek esetében, valamint hogy ezért a jelenlegi repülőtéri kapacitásokat a lehető leghatékonyabban kell felhasználni. Amint az Eurocontrol és a Repülőterek Nemzetközi Tanácsának (ACI) európai tagozata is rámutatott, az egyik legfontosabb kihívás, amellyel Európa szembesül, a repülőterek túlzsúfoltsága. Az Eurocontrol 2010 decemberében kiadott hosszú távú előrejelzései szerint – még az addig tervezett infrastruktúra-fejlesztések figyelembe vételével is – 2030-ban a légi közlekedési igények legalább 10%-ának nem sikerül majd eleget tenni kapacitáshiány miatt. Következésképpen felül kell vizsgálni a résidőkről szóló rendeletet annak meghatározásához, hogy azt milyen mértékben lehetne javítani a légi fuvarozási kapacitás és igények közelítése érdekében valamennyi szektorban (hosszú távú járatok, regionális összeköttetések, teherszállítás, stb.).

A résidőkről szóló rendelet hatálya alá tartozó államokban (az Európai Gazdasági Térség és Svájc) jelenleg nyolcvankilenc (89) teljes mértékben koordinált repülőtér található. E repülőterek közül hatvankettő (62) az egész évben, huszonhét (27) pedig csak szezonális jelleggel koordinált. E repülőterek némelyikében, például a londoni Heathrow-n és a párizsi Orly-n az igények az év bármely napján jóval meghaladják a kapacitást; más repülőtereken a kapacitás egyes csúcsforgalmi időszakokban korlátozott. Tizennyolc (18) tagállamban van legalább egy koordinált repülőtér, tehát koordinátort kell kijelölniük.

Az Európai Bizottság javaslata

Az általános célkitűzés annak garantálása, hogy az Európai Unió túlzsúfolt repülőterein optimálisan osszák ki és használják fel a repülőtéri résidőket. A konkrét célkitűzések pedig a következők:

– a résidő-kiosztási és -felhasználási mechanizmusok megerősítése és hatékony alkalmazásuk biztosítása;

– tisztességes verseny előmozdítása, valamint a piaci szereplők közötti versenyképesség ösztönzése.

E célkitűzések elérése érdekében a Bizottság a következő intézkedések elfogadását javasolta:

– a résidők másodlagos kereskedelme lehetőségének bevezetése és a verseny fokozása;

– a résidőkiosztási eljárás átláthatóságának megerősítése és a résidő-koordinátorok függetlenségének biztosítása;

– a résidőkiosztási rendszer légiforgalmi irányítás európai rendszerének (egységes európai égbolt) reformjába történő beleillesztése;

a résidő-felhasználás küszöbértékének 80%-ról 85%-ra történő emelése és a résidő-sorozat hosszának növelése;

a repülőtéri illetékek rendszerének alkalmazása annak megakadályozása érdekében, hogy a résidőket késedelmesen juttassák vissza a résidőalapba;

Az előadó álláspontja

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata megfelelő kiindulási pontot jelenthet a repülőterek hatékonyságának növeléséhez. Az előterjesztett módosítások többsége egyes rendelkezések hatékonyságának és érthetőségének fokozására irányul; míg más módosítások a Bizottság által megfogalmazott javaslathoz képest jelentős újításokat vezetnek be.

A határozottabb fellépések elsősorban két kiemelt területre irányultak: a koordinátorok függetlenségére és a résidők másodlagos kereskedelmére.

Ami az első kérdést illeti, az előadó úgy véli, hogy a teljes résidő-kiosztási rendszer esetében szükség van a koordinátoroknak a többi érintett szereplőtől – így a légitársaságoktól és a repülőtér-üzemeltetőktől – való határozott elkülönítésére mind funkcionális, mind szervezeti, mind pedig pénzügyi téren. Az előterjesztett módosítások célja tehát a koordinátorok függetlenségének és kívülállásának biztosítása, többek között az érintetteknek a koordinációs bizottságon belüli kiegyensúlyozottabb szerepvállalása révén.

Az előadó üdvözli a résidők másodlagos kereskedelmének a bevezetését, amelyet az angliai repülőtereken már alkalmaznak: a módosítások ezen a téren is annak biztosítására irányultak, hogy az átruházások és cserék – különösen az anyagi ellenszolgáltatással járó esetekben – a lehető legátláthatóbbak és legszabályozottabbak legyenek. Az egyik fontos újítás a résidők adásvételéből származó bevételeknek a repülőtéri infrastruktúrák felújítása és az utasoknak nyújtott szolgáltatások minőségének javítása céljából történő felhasználására irányul. Ezt az intézkedést az indokolja, hogy a résidők a repülőtéri infrastruktúra technikai, működési és szervezeti kapacitásán alapulnak, amelyeket az üzemeltetőnek folyamatosan biztosítania kell, valamint jelentős saját forrás felhasználásával a fejlesztésükről is gondoskodnia kell.

Mivel a résidő-kiosztást szabályozó rendeletek közül mindezidáig egyik sem foglalkozott a kérdéssel, az előadó rendkívül fontosnak tartotta a repülőtéri résidő jogi minősítésével kapcsolatos módosításnak a rendeletre irányuló javaslatba történő beépítését. Ugyanis mindkét korábbi – mind a 95/93/EGK, mind pedig a 793/2004/EK – rendelet a résidő technikai-működési fogalommeghatározására korlátozódott a jogi természetének figyelembevétele nélkül. A résidő intézményét tehát az utasszállítással kapcsolatos közérdek, valamint az egyes légiközlekedési vállalatok és repülőtér-üzemeltetők közötti szükségszerű egyeztetés határozza meg.


MElléklet: a jogi bizottság levele

Ref.: D(2011)22897

Brian Simpson

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

ASP 13E130

Brüsszel

Tárgy:       Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

                  (COM(2011) 0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Tisztelt Elnök úr!

Az általam vezetett Jogi Bizottság az eljárási szabályzat átdolgozásról szóló 87. cikkének értelmében, az Európai Parlament eljárási szabályzatában foglaltak szerint megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”.

A jogi szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein –, és a javaslat szövegezőjének ajánlásait tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen, miután 2012. április 26-i ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság, 23 támogató szavazattal és tartózkodás nélkül(1), azt javasolja az Ön bizottságának mint illetékes bizottságnak, hogy a javaslatait figyelembe véve és a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

(1)

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


melléklet: az európai parlament, a tanács és a bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye

 

 

 

JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel,

VÉLEMÉNY

                                                              AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                              A TANÁCS

                                                              A BIZOTTSÁG     RÉSZÉRE

Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2011)0827 del 01.12.2011 – 2011/0391(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló tanácsadó munkacsoport 2011. december 12-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fentnevezett javaslatot.

A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 1993. január 18-i 95/93/EGK rendelet átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat megvizsgálása során(1) a munkacsoport közös megegyezés alapján a következőket állapította meg.

1) A (18) preambulumbekezdés kezdő szavai „egy repülőteret koordinált repülőtérré lehet nyilvánítani” helyébe a „egy repülőteret menetrend-egyeztetett repülőtérré vagy koordinált repülőtérré lehet nyilvánítani” szavaknak kellene lépniük.

2) A 6. cikk (1) bekezdésében „a 13. és a 18. cikkre” való hivatkozás helyesen „a 13. cikkre, a 17. cikk (1) bekezdésére és a 18. cikkre” való hivatkozás.

3) A 9. cikk (3) bekezdésének kezdő szavait – „A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül” – el kell hagyni.

A javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A korábbi jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat tulajdonképpen a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENAjogtanácsos

        jogtanácsos      főigazgató

(1)

A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a csoport a munkadokumentum eredeti, francia nyelvű változata alapján dolgozott.


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.12.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.12.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.12.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Giommaria Uggias

19.12.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.5.2012

9.7.2012

8.10.2012

 

Az elfogadás dátuma

6.11.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Phil Bennion, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Peter Simon, Patricia van der Kammen

Benyújtás dátuma

15.11.2012

Utolsó frissítés: 2012. november 29.Jogi nyilatkozat